Home > Name of presentation

Name of presentation

Page 1
Knihovnick�� syst��my a standardy (VIKBA10)
Martin Kr�l
EIZ - kurz pro studenty KISK FF MU Brno, 17. ř��jna 2014
4. Knihovn�� syst��my

Page 2
Knihovn�� syst��m

Page 3
Co je knihovn�� syst��m?
TDKIV (1)
❖ syst��m knihovny (nebo skupiny knihoven) = abstraktn�� model ❖ prvky = m��sta, kde se realizuj�� knihovnicko-informačn�� činnosti ❖ vazby = vztahy mezi nimi

Page 4
Knihovn�� syst��m
Zdroj: Předn��šky Z. Kadlece

Page 5
Co je knihovn�� syst��m?
TDKIV (2)
❖ označen�� pro knihovnu, jej�� č��st nebo pro skupinu knihoven ❖ c��lem shromažďovat, zpracov��vat a uchov��vat knihovn�� dokumenty a informace za ��čelem poskytov��n�� knihovnických a informačn��ch služeb

Page 6
Knihovn�� syst��m
Zdroj: Předn��šky Z. Kadlece

Page 7
Knihovn�� informačn�� syst��m
podpora a zjednodušen�� procesů v knihovně podpořen�� spolupr��ce mezi oddělen��mi zrychlen�� procesů původně kartot��ky, seznamy, dnes software nebo online služby

Page 8
K diskuzi
Jaký je výsledek fotbalov��ho derby SPA- SLA z podzimu 1985? Kdy odj��žd�� nejbližš�� autobus z Brna do
Prahy?

Page 9
A jak to zjist��te v roce 1986?

Page 10
Doba před automatizac��
evidence tištěných dokumentů vytv��řen�� l��stkových katalogů a jejich spr��va

Page 11
K čemu je
AKS?

Page 12
Automatizovaný KS
= integrovaný KS v elektronick�� podobě DB + aplikace nejen fond, ale i dalš�� procesy automatizace procesů

Page 13
Druhy AKS
d��l� lok��ln��
❖ oddělen�� procesy, na jednom m��stě jeden proces, opakovan�� vstupy, duplicity a chyby
integrovan��
❖ prov��z��n�� činnost��, vstup pouze 1x (projev�� se všude)
kooperativn��
❖ nadřazen�� knihovna poskytuje ��daje podřazeným, sd��len�� katalogizace, akvizice apod., propojen�� syst��my v��ce instituc��, nastaven�� pr��v př��stupu

Page 14
Proces automatizace
zav��děn�� PC do syst��mu knihoven dalš�� zjednodušen�� procesů zkvalitněn�� služeb pro uživatele
❖ katalog online, rezervace online, lepš�� př��stup k dokumentům (e-knihy)…
automatizace rutinn��ch procesů
❖ statistiky, př��růstkov�� seznamy
sn��žen�� n��kladů na provoz knihovny
❖ m��ně pracovn��ků na stejný objem pr��ce

Page 15
N��stup AKS – 1. etapa
konec 60. let do 1975 v USA
❖ s��lov�� PC, malý výkon, pouze vybran�� procesy, nejde o integrovan�� syst��my ❖ děrn�� št��tky, magnetick�� m��dia ❖ d��vkov�� zpracov��n�� ❖ cena techniky jde dolů ❖ institucion��ln�� řešen�� ❖ prvn�� pokusy o standardizaci

Page 16
N��stup AKS – 2. etapa
70. l��ta
❖ 1975 – minipoč��tače PC + s��lov��, lepš�� dostupnost ❖ diskety, magnetick�� p��sky a děrn�� št��tky, čtečky č��rových k��dů ❖ tvorba standardů (MARK, Z39.50,…) ❖ výměnn�� form��ty → sd��len�� z��znamů ❖ vstup komerčn��ch firem ❖ klient-server

Page 17
N��stup AKS – 3. etapa
80.-90. l��ta
❖ stoln�� PC ❖ čtečky ČK, kl��vesnice ❖ dialogový režim ❖ rozvoj OPAC ❖ lok��ln�� automatizovan�� syst��my
▪ pro jednu konkr��tn�� knihovnu ▪ často v��z��no na jeden PC, později server instituce
❖ pokusy o sd��lenou katalogizaci, MVS

Page 18
N��stup AKS – 4. etapa
současnost
❖ stoln�� PC ❖ čtečky ČK, RFID, kl��vesnice, dotykov�� obrazovky ❖ prov��z��n�� činnost�� ❖ server instituce nebo cloud ❖ podpora různých druhů dokumentů, odkazy na FT ❖ sd��len�� katalogizace, autority, budov��n�� centr��ln��ch služeb ❖ dnes trend syst��m oddělený od DB a pokusy o online rozhran��

Page 19
Výhody AKS
př��stup přes jedno rozhran�� př��stup online sn��žen�� manu��ln�� pr��ce nastaven�� procesů na m��ru sjednocen�� postupů
❖ katalogizace
snižov��n�� chybovosti odstraňov��n�� duplicit
❖ procesy, z��znamy

Page 20
Výhody AKS
statistiky a měřen�� výkonu
❖ generov��n�� statistik ❖ datov�� analytika ❖ benchmarking
data pro marketing benefity pro uživatele
❖ online služby
sn��žen�� ceny pr��ce

Page 21
Nevýhody AKS
cena syst��mů nutn�� zaškolen��
❖ nov�� zaměstnanci ❖ upgrade
efektivnost využ��v��n�� syst��mu
❖ často robustn�� syst��my
nutn�� technick�� podpora
❖ IT př��mo v instituci ❖ podpora producentů syst��mů
přesuny mezi syst��my, migrace dat

Page 22
Situace v ČR
v ČR prvn�� pokusy v 80. letech
❖ testov��n�� v NK ❖ standardy
naplno v 2. polovině 90. let
❖ nejprve zapojen�� velkých knihoven ❖ zav��děn�� PC, převod z��znamů ❖ později i dalš�� procesy ❖ semin��ř Automatizace knihovnických
procesů v Liberci
MAKS (Modul��rn�� Automatizovaný Knihovnický Syst��m) = 1. AKS v ČR

Page 23
Re(tro)katalogizace
nov�� zkatalogizov��n�� v knihovně uchov��vaných dokumentů metodou de visu ("s knihou v ruce") nov�� z��znamy nahrazuj�� původn�� důvody rekatalogizace
❖ z��znamy nevyhovuj�� novým potřeb��m ❖ nutný nový form��t z��znamů ❖ z��znamy nevyhovuj�� potřeb��m provozu a služeb knihovny

Page 24
Retrokonverze
retrospektivn�� konverze převod tištěn��ho nebo rukopisn��ho katalogu do digit��ln�� podoby využit�� ICT výstup konverze
❖ naskenovaný l��stek ❖ strukturovaný z��znamů v dohodnut��m form��tu
prov��děno pro online katalog nebo výměnu dat

Page 25
Moduly AKS

Page 26
AKS = modul��rn�� syst��m
na každou činnost samostatný modul dnes snaha o prov��z��n��
❖ ��pravy vzhledu, např. KOHA

Page 27
AKS architektura
Zdroj: Chris Kiess. Integrated Library Systems (LIS). 2011.

Page 28
OPAC/katalog
druhy
❖ pro uživatele (viz 2. předn��ška) ❖ intern�� pro knihovn��ky
př��mo v AKS bibliografický popis spr��va jednotek + lokace

Page 29
Výpůjčky
z��kladn�� modul procesy
❖ výpůjčky a vracen�� ❖ rezervace a objedn��vky ze skladu
změna statusu dokumentů
❖ půjčeno x vr��ceno
evidence čten��řů nastaven�� periodicity k.j. MVS, cirkulačn�� služby, dlouhodob�� výpůjčky, spr��va studoven, platby,…

Page 30
Výpůjčky
Zdroj: Chris Kiess. Integrated Library Systems (LIS). 2011.

Page 31
Akvizice
zjednodušuje proces pořizov��n�� objedn��vky, faktury, dodavatel��, pr��ce s rozpočty, výměna publikac��, dary, urgence nedodaných dokumentů přehledy n��kupů a objednaných knih finančn�� sestavy statistiky, trendy a dalš�� výstupy
❖ zdroj informac�� pro veden�� knihovny

Page 32
Katalogizace
evidence a popis dokumentů ve fondu knihovny bibliografický popis + selekčn�� jazyky + info o jednotk��ch podpora standardů přeb��r��n�� z��znamů autority (Soubor n��rodn��ch autorit ČR, VIAF,…) konspekt (Metoda konspektu)

Page 33
Seri��ly
evidence seri��lových publikac�� (časopisy, noviny) seznam dodavatelů došl�� č��sla urgence statistiky možnost přid��vat čl��nky do č��sel

Page 34
Administr��torský modul
statistiky (uživatelsk�� trendy)
❖ počty uživatelů, výpůjček, nevr��cen�� dokumenty, frekvence půjčov��n�� konkr��tn��ch dokumentů,…
nastaven�� syst��mu
❖ spr��va knihovn��ků a jejich pr��va, d��lka výpůjček, poplatky za upom��nky, tiskov�� výstupy,…
exporty/importy dat

Page 35
Přehled knihovn��ch syst��mů

Page 36
Aleph
Exlibris instalace př��mo v instituci 20 let starý syst��m, d��le se nevyv��j�� (Primo, Alma) skupina SUAleph off-line režim moduly

Page 37
Moduly syst��mu Aleph
Hlavn�� moduly
❖ Katalog ❖ OPAC ❖ Výpůjčky ❖ Meziknihovn�� výpůjčn�� služby ❖ Akvizice/Seri��ly ❖ Spr��va konfiguračn��ch tabulek (ALEPHADM)
Př��davn�� (Add-on) moduly
❖ ADAM - Aleph Digital Asset Module (popis
digit��ln��ch objektů, metadata)
❖ ARC - Aleph Reporting Center (statistiky)

Page 38
Výpůjčky – založen�� čten��ře

Page 39
Výpůjčky – glob��ln�� ��daje o čten��ři

Page 40
Výpůjčky – nastaven�� uživatele

Page 41
Výpůjčky - přehled

Page 42
Výpůjčky – požadavky čten��ře

Page 43
Výpůjčky – proces půjčen�� (F5)

Page 44
Výpůjčky – vracen�� (F6)

Page 45
Výpůjčky – přehled výpůjček

Page 46
Katalogizace – detail jednotky

Page 47
Katalogizace – založen�� z��znamu

Page 48
Katalogizace – import z��znamu

Page 49
Katalogizace – spr��va jednotek

Page 50
Katalogizace – info o jednotce

Page 51
Katalogizace – info o jednotce 2

Page 52
kic.ics.muni.cz

Page 53
ALMA
Exlibris cloudov�� řešen�� library management syst��m (LMS) datov�� analýza v ČR zat��m nen�� instalace
❖ zat��m USA, Brit��nie

Page 54
ARL – Advanced Rapid Library
modul��rn�� syst��m moduly pro region��ln�� knihovny i pro akademick�� knihovny lze využ��t i jako digit��ln�� knihovnu
❖ Soupispamatek.cz ❖ Piešťansk�� informačn�� centrum – region��ln�� datab��ze
off-line výpůjčky alternativn�� webov�� rozhran�� (omezen��) nově e-reading a e-knihy

Page 55
ARL– Advanced Rapid Library
moduly
❖ Katalogizace a spr��va autorit ❖ Cirkulace/Výpůjčky ❖ Meziknihovn�� výpůjčn�� služby (MVS) ❖ Akvizice ❖ Inventarizace a vyřazov��n�� – revize ❖ IPAC – online katalog ❖ EPCA – evidence publikačn�� činnosti ❖ EPKA – evidence podkladů pro akreditaci ❖ EUCA – evidence uměleck�� činnosti ❖ REDO – region��ln�� dokumenty ❖ REOS – region��ln�� osobnosti ❖ Digit��ln�� kronika

Page 56
Výpůjčky - čten��ř

Page 57
Výpůjčky a vracen��

Page 58
Výpůjčky - upom��nky

Page 59
Katalogizace – editace z��znamu

Page 60
Katalogizace – přid��n�� jednotky

Page 61
KP-WIN
KP-SYS pro všechny typy knihoven
❖ veřejn��, odborn��, univerzitn��, školn��, archivy a muzea
verze pro 1 PC i siťov�� řešen�� vizu��ln�� n��vrh��ř tiskových sestav podpora pr��ce s thesaury
❖ MeSH, PSH, ...
katalogizace a výpůjčky v��ce knihoven regionu do společn�� DB

Page 62
Verbis
KP-SYS pro všechny typy knihoven
❖ veřejn��, odborn��, univerzitn��, školn��, archivy a muzea
pokračovatel KP-WIN

Page 63
Výpůjčky – hlavn�� okno
Zdroj: http://www.kpsys.cz/verbis

Page 64
Výpůjčky - rezervace
Zdroj: http://www.kpsys.cz/verbis

Page 65
MVS
Zdroj: http://www.kpsys.cz/verbis

Page 66
Katalogizace – hlavn�� okno
Zdroj: http://www.kpsys.cz/verbis

Page 67
Katalogizace – přeb��r��n�� z��znamů (Z39.55)
Zdroj: http://www.kpsys.cz/verbis

Page 68
Katalogizace – editace z��znamu
Zdroj: http://www.kpsys.cz/verbis

Page 69
Akvizice - objedn��vky
Zdroj: http://www.kpsys.cz/verbis

Page 70
Akvizice - dezider��ta
Zdroj: http://www.kpsys.cz/verbis

Page 71
Clavius/Clavius REX
vyv��jen od roku 1998 dř��ve Lanius standardn�� moduly Clavius REX = automatizace regionu
❖ řešen�� pro region��ln�� knihovny
dětský online katalog

Page 72
Open source
KOHA Evergreen

Page 73
Diskuze

Page 74
M��te zkušenosti s AKS? Může knihovna fungovat bez AKS? Jsou procesy, kter�� AKS nepokryje? Jak by měl podle V��s vypadat dobrý AKS? Budoucnost knihovn��ch syst��mů?

Page 75
Z��věr
Děkuji V��m za pozornost
Martin Kr�l krcal@phil.muni.cz
Search more related documents:Name of presentation
Download Document:Name of presentation

Set Home | Add to Favorites

All Rights Reserved Powered by Free Document Search and Download

Copyright © 2011
This site does not host pdf,doc,ppt,xls,rtf,txt files all document are the property of their respective owners. complaint#nuokui.com
TOP