Home > LV LV   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 Nr. NOSAUKUMS TIPS VALSTS REĢIONS NO

LV LV   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 Nr. NOSAUKUMS TIPS VALSTS REĢIONS NO


LV

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Nr. NOSAUKUMS TIPS VALSTS REĢIONS NOVADS PAGASTS CITAS NORĀDES UZ ATRAŠANĀS VIETU GPS KOORDINĀTES GPS KOORDINĀTES APRAKSTS STĀSTĪJUMS PIEVILCĪBA PIEVILCĪBAS NOVĒRTĒJUMS PIEEJAMĪBA PIEEJAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS INFRASTRUKTŪRA & MENEDŽMENTS, ĒRTĪBAS INFORMĀCIJA UZ VIETAS KAPACITĀTE PUBLICITĀTE JURIDISKAIS STATUS KOMENTĀRI .jpg .pdf PILSĒTA .jpg NOSAUKUMS
2 1 Kaņepju Sv��tozols Koks Latvija Vidzemes Strenču J��rc��nu 100 m uz DR no Kaņepju m��j��m. Labi paman��ms, jau piebraucot no Goriņu m��ju puses. E0599014 N0396696 Kaņepju ozols ir otrs resn��kais Latvij�� un Baltij��. T�� apk��rtm��rs 9,4 m, vecums 450 g. Kopš 1977. gada dižozols ir iekļauts aizsarg��jamo dabas pieminekļu sarakst��, kopš 1994. gada ar�� valsts arheoloģijas pieminekļu sarakst�� (VKPAI 2372),  jo pie t�� atrasts akmeņu kr��vums un liel��k�� daudzum�� ogles. Ozola paš�� viduc�� ir tik liels dobums, ka taj�� reiz sag��juši 15 cilv��ki. Koka dobumam ir 3 ieejas: liel�� ziemeļos, maza sprauga dienvidos, treš�� atvere ir augš�� pret debes��m. Lai lietus un sniegs nenon��ktu diž�� koka iekšpus��, virs liel�� dobuma uz četriem stabiem izveidots plats jumts. Turpat dobum�� uz nedz��v��s koksnes iegriezti daudzi v��rdi un inici��ļi. Dobum�� iegriezts ar�� Kaņepju saimnieka v��rds: „N. [Nikolajs] C��rulis 15. VII 1928�� (G. Eniņš. 100 Diž��kie un sv��t��kie. 2008). Tuvum�� J��rc��nu muiža un parks, J��rc��nu dižakmens, Sedas purvs. P��d��jos gados J��rc��nu pagasta ļaudis te pulc��jas L��go vakar��, lai svin��tu vasaras saulgriežus. Rakst��tu folkloras vai viet��jo st��stnieku avotu nav. lai gan ozolam apk��rt diezgan aizaugusi pļava, žoga iekšpus�� t�� tiek pļauta. Ozolam ir iespaid��gi izm��ri, un tas ir interesants apskatei. 3 Pirm�� nor��des z��me ir 1,4 km att��lum�� no objekta. Divi krustojumi bez nor��des z��m��m. Ar autobusu piebraukt kl��t nevar — to var atst��t pie p��d��j�� krustojuma (blakus akmenim, pie kura ir nor��d��tas tuvum�� esoš��s m��jas „Goriņas��).  3 Labiek��rtošanas un uztur��šanas darbus veic J��rc��nu pagasta pašvald��ba. T�� uzst��d��jusi žogu, kas ir apk��rt ozolam, k�� ar�� nodrošina z��les izpļaušanu žoga iekšpus��. Blakus ozolam ir inform��cijas stends, kur�� atrodami fakti gan par ozolu, gan ar�� par Kaņepju m��j��m un to iepriekš��jiem saimniekiem. Stend�� izvietotaj�� inform��cij�� gan nav min��ts neviens fakts, kas liecin��tu par ozolu k�� kulta vietu. Apk��rt ozolam žogs, pie t�� piestiprin��ta koka pl��ksn�� izgrebta z��me „Kaņepju ozols��. Ar�� z��m�� ozols netiek saukts par „sv��tozolu��.  41 un vair��k Popul��rs Pašvald��bas ��pašums   1. Kaņepju Sv��tozols 
2. Kaņepju Sv��tozols 
3. Kaņepju Sv��tozols 
4. Kaņepju Sv��tozols 
5. Kaņepju Sv��tozols
Nav   Kaņepju Sv��tozols. Autors A. Klepers 
Kaņepju Sv��tozols. Autors A. Klepers 
Kaņepju Sv��tozols. Autors A. Klepers 
Kaņepju Sv��tozols. Autors A. Klepers 
Kaņepju Sv��tozols. Autors A. Klepers
3 2 Gulb��šu Upurakmens Akmens Latvija Vidzemes Strenču Pl��ņu Mež��, 1 km uz DA no Gulb��šu vec��s mežsargm��jas. Var pieiet no pret��j��s puses meža ceļa pa kvart��lstigu un tad gar šķ��rsojošo gr��vi. E0614132 N0375758 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2382). Gulb��šu Upurakmens (garums 4,8 m, platums 2,8 m, augstums 0,6 m) l��dzenaj��, nedaudz nolaidenaj�� virsm�� v��rojams m��ksl��gi veidots garens iedobums (garums 1,3 m, platums 0,6 m, dziļums 0,13 m), kura malas ir nedaudz apdrupušas, jo, k�� liecina Pieminekļu valdes arh��va materi��li, 1919. gad�� meža cirt��ji uz akmens sak��ruši lielu uguni. Viet��jie ļaudis akmeni kopš sendien��m sauc par Upurakmeni vai ar�� par Senču akmeni. (Urt��ns, 1993) Tuvum�� Gulb��šu senkapi, Ruķu egle, Alksn��šu senkapi. Atrodas A/S Latvijas Valsts Meži ��pašum��. St��sta, ka ��dens, kas p��c lietus sakr��jas garenaj�� muld��, esot lietojams acu kaišu ��rst��šanai. Pateic��b�� par dziedin��šanos akmens muld�� metuši s��kas mon��tiņas. Š�� trad��cija saglab��jusies l��dz pat m��sdien��m. Par citiem seniem ritiem liecina meln��, ogļain�� zeme akmens pak��j��. Nelielie arheoloģiskie izrakumi par��d��juši, ka te k��dreiz zem�� ierakti organiskas izcelsmes ziedojumi. (J. Urt��ns. P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi. 1990.) Iespaid��ga lieluma akmens. Saplais��jis, akmens vid�� iedobe, labi saskat��ma, aizpild��jusies ar lietus ��deni. 3 Nor��des z��mju nav; objekta atrašanai lieti noder viet��j�� gida pal��dz��ba, kurš p��rzina teritoriju un zina akmens atrašan��s vietu. Aptuveni 1–1,5 km att��lum�� no akmens ir nor��des z��me uz Gulb��šu m��j��m. Takas s��kum�� ir Latvijas Valsts mežu 31|32 kvart��la pl��ksne. Ceļš t��l��k ved uz Geides purvu. L��dz akmenim var nokļ��t, ejot 700–800 m pa uzartu taku (viet��m purvaina) un 100 m pa stigu gar gr��vi (gr��vis k�� orientieris). 2 Nav. Netiek ar�� veikti nek��di speci��li akmenim pieguloš��s teritorijas labiek��rtošanas vai uztur��šanas darbi. Informat��va stenda nav. Inform��ciju sniedz un ceļu uz akmeni par��da Gulb��šu m��ju saimniece Skaidr��te Aina D��miņa-Heidoka (Gulb��šu m��j�� dz��vo kopš 1961. gada, bijusi mežzine). 10 - 40 Zin��ms Valsts ��pašums No A. D��miņas-Heidokas st��st��juma: „T��l��k ir bijusi Jurģu bazn��ca, no kuras palikuši daži akmeņi. Ir mekl��tas z��mes par bazn��ckalnu, bet nekas l��dz šim nav atrasts. Iepriekš Gulb��šos dz��vojis mežsargs ar m��s��m. Viņiem bijusi ar�� kalpone — veca sieva, kas st��st��jusi, ka katru sv��tdienu mežsargs ar m��s��m g��jis uz bazn��cu mež��. Pati Gulb��šu m��ja celta 1874. gad�� (atz��me uz m��jas pamatiem). 1. Gulb��šu Upurakmens 
2. Gulb��šu Upurakmens 
3. Gulb��šu Upurakmens 
4. Gulb��šu Upurakmens 
5. Gulb��šu Upurakmens
Nav   Gulb��šu Upurakmens. Autors A.Klepers               Gulb��šu Upurakmens. Autors A.Klepers 
Gulb��šu Upurakmens. Autors A.Klepers 
Gulb��šu Upurakmens. Autors A.Klepers 
Gulb��šu Upurakmens. Autors A.Klepers
4 3 Liepas Liel��s Ell��tes ala ar avotu Ala Latvija Vidzemes Priekuļu Liepas Liepas centr��, aiz pieminekļa C��su kauj��s kritušajiem latviešu un igauņu karav��riem E0585794 N0361069 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 848). Aizsarg��jams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks objekts. Atrodas Gaujas Nacion��l�� Parka teritorij��, Natura2000 objekts. Viens no vissavdab��g��kajiem devona smilšakmeņiem Latvij��. Saukts ar�� par Velna cepli, Velna kr��sni, Velna alu, Liepmuižas alu, viens no vec��kajiem t��risma objektiem Latvij��. Ell��tes galven�� ala ir 1 m gara, l��dz 5 m plata un 4 m augsta. Alas kop��jais garums ir 23 m. No t��s izpl��st avots. Past��v uzskats, ka alai ir 7000 gadu (LNB 2012). P��c Sietiņieža arkas sagr��šanas Liel��s Ell��tes ark��de ir palikusi vien��gais š��das formas dab��g�� smilšakmens veidojums Latvij��. Ala kop�� ar avotu ir noz��m��ga sv��tvieta, objekts ir bijis ļoti popul��rs jau kopš seniem laikiem (TAVA, 2012). Ala pirmoreiz rakstos min��ta 1791. gad��. 20. gs. 20. gados no alas ar vezumiem veduši smiltis saimnieciskaj��m vajadz��b��m, izn��cinot alas agr��ko izskatu. 1864. gada 13. janv��ra „M��jas Vies���� savuk��rt public��tas ziņas, ka alu apmekl��juši cilv��ki ar�� no Igaunijas, un atraduši taj�� uzrakstus pat no 1500. gada (alas.lv, 2009, ER). Tuvum�� Lodes m��la karjers, Maz�� Ell��te, L��ču-Laņģu klintis, Bezdibeņa avots un Liel�� ala, Gr��viņu dzirnavas, Gr��viņu avots, G��ršu senkapi. „Liepas pagast�� Ell��te bijusi velnu miteklis. Tur bijuši redzami cilv��ki gan ar gaiļa, gan ar govs un zirga k��j��m. Run�� ar, ka tur sen��k mituši burlakas, un tie vis��di, gan ragiem, liel��m aus��m un cit��di izģ��rbušies, baid��juši cilv��kus, lai tur neiet. Kambaros esot burlakas dz��vojuši.�� (S. Laime, 2009) „Pie Liepas muižas C��su tuvum�� ir t��da liela ala ko sauc par Vella cepli. Un tan�� al�� dz��v��š velli. Velli saģ��rbušies par cilv��kiem un n��kuši ceļav��rim pret��, un pirkuši no šiem lopus, linus un visu, ko ceļav��ri uz pils��tu veduši. Velli maks��juši labas cenas. Bet tikko cilv��ks aizbraucis ar vella doto naudu m��j��, t�� nauda uzreiz palikusi par ogl��m.�� (Laime, 2009) Objekts sakopts. Ir labiek��rtota teritorija. Vizu��li ala ir iespaid��ga gan savu izm��ru, gan formas d��ļ. Blakus piemineklis igauņu un latviešu karav��riem. 4 Objekts viegli pieejams, tam var piekļ��t gan no pieminekļa puses, ejot lejup pa taku, gan no st��vlaukuma, kas izvietots nedaudz t��l��k. 1 km att��lum��, aiz dzelzsceļa p��rbrauktuves pie pagrieziena uz C��s��m ir GNP nor��des z��me. 3 Objekts ir labiek��rtots un sakopts. Pie st��vlaukuma ir koka žogs, kas ļauj alu apl��kot no augšas. Lejup uz alu ved bruģ��ts ceļš, ir ar�� zemes taciņas. Pie alas ir tilts, kas ļauj šķ��rsot avotu. Pie st��vlaukuma ir informat��vais stends, kur�� ir Liepas karte, inform��cija par Liel��s Ell��tes izcelsmi, nor��de ar�� uz avota dziedniecisko sp��ku, k�� ar�� teika par velnu, kas b��dzis uz Sietiņiezi. Stend�� pievienota inform��cija ar�� par Mazo Ell��ti. 41 un vair��k Popul��rs Valsts ��pašums   1. Ceļš uz Lielo Ell��ti 
2. Liel�� Ell��te 
3. Liel�� Ell��te 
4. Liel�� Ell��te 
5. Liel�� Ell��te 
6. Liel��s Ell��tes avots
Nav   Ceļš uz Lielo Ell��ti. Autors A.Klepers                        Liel�� Ell��te. Autors A.Klepers                                   Liel�� Ell��te. Autors A.Klepers                                   Liel�� Ell��te. Autors A.Klepers                                   Liel�� Ell��te. Autors A.Klepers                                  Liel��s Ell��tes avots.  Autors A.Klepers
5 4 Liepas Maz�� Ell��te Ala Latvija Vidzemes Priekuļu Liepas Meža grav�� 300 m uz A no Liepas kaps��tas un 200 m uz DA no Ell��šu m��j��m E0587037 N0359931 Ala, grav�� pie Liepas kaps��tas un Ell��šu m��j��m, veidojusies baltajos smilšakmeņos k�� tr��sst��rveida plaisa. T��s dziļums ir 8 m, pamatnes platums — 0,5 m (pie ieejas 1 m). No alas izpl��st neliels avots. Alas ieeja ir šaura un zema, gr��ti tikt iekš�� pat mazam b��rnam, pieaugušajiem j��r��ķin��s ar r��pošanu uz ceļiem vai pat l��šanu uz v��dera. T�� k�� no alas iztek avots, tad j��r��ķin��s ar�� ar to, ka ieej�� un al�� ir ��dens (Julita 2008, 2012a, ER). Dom��jams, ka Maz�� Ell��te ir sena kulta vieta (SIA Vietas, 2005, 2012b, ER). Tuvum�� Liel�� Ell��te, Lodes m��la karjers, L��ču-Laņģu klintis. Teika st��sta, ka Velns izdz��ts no Liel��s Ell��tes, atmucis dz��vot uz Mazo Ell��ti (C��sis 2012a, ER). „Agr��kos laikos Liepas pagasta Liel�� Ell��t�� dz��vojis Velns. Velns katru dienu s��d��jis ceļa mal�� un l��p��jis pastalas ar ragavu ilksi. Kad tirdzinieki braukuši uz tirgu p��rdot govis, Velns nopircis govis un samaks��jis naudu. Kad tirdzinieki aizbraukuši m��j��s, tad kabat��s naudas viet�� atraduši b��rza lapas. V��l��k dievbij��gie cilv��ki izsaukuši 12 m��c��t��jus, lai izdz��tu Velnu no Liel��s Ell��tes. Kad atbraukuši m��c��t��ji un ieg��juši Ell��t��, tad Velns sabijies un aizskr��jis uz Mazo Ell��ti ar tr��siem soļiem. Kur Vlens sp��ris k��ju, tur palikušas dziļas bedres, kuras v��l šobaltdien redzamas.�� (Laime, 2009) Sav�� ziņ�� l��dz��ga Lielajai Ell��tei — daudz maz��ki izm��ri un nav sarežģ��t�� forma, kas rakstur��ga Lielajai Ell��tei. Atrodas meža vid��, teritorija sam��r�� aizaugusi ar z��li, s��k��kiem kokiem un kr��miem. P��ri avotam laipa. 2 Ir tr��s GNP nor��des z��mes, kas loģiski izvietotas pirms pagriezieniem, kuros sadal��s ceļš. P��d��j�� nor��des z��me atrodas pie pagrieziena uz Liepas kapiem aptuveni 100–150 m att��lum�� no Maz��s Ell��tes. Aptuveni 60 m ir j��brauc pa pļavu, ir taka (inform��cija gan ir k��dam j��prasa, jo nav ��sti skaidrs, uz kuru pusi j��dodas). Mež�� orientieris alas atrašanai ir labi iestaig��t�� taka, kas viet��m ir ļoti st��va. Pie Liepas kapu m��jas (tieši viet��, kur s��kas taka, kas ved cauri pļavai) ir z��me „Iebraukt aizliegts��. 2 Teritorij�� nav veikti labiek��rtošanas un uztur��šanas darbi (izņemot informat��vo stendu un laipu p��ri avotam). Ir neliels inform��cijas stends (taj�� ir pamatinform��cija par Mazo Ell��ti). T��pat nor��d��ti GNP noteikumi par uztur��šanos šaj�� teritorij��. 10 - 40 Zin��ms Valsts ��pašums   1. Kapliča pie Maz��s Ell��tes 
2. Maz�� Ell��te 
3. Maz�� Ell��te 
4. Maz��s Ell��tes avots 
5. Maz�� Ell��te
nav   Kapliča pie Maz��s Ell��tes. Autors A.Klepers 
Maz�� Ell��te. Autors A.Klepers 
Maz�� Ell��te. Autors A.Klepers 
Maz��s Ell��tes avots. Autors A.Klepers 
Maz�� Ell��te. Autors A.Klepers
6 5 Silabulu Velnakmens Akmens Latvija Vidzemes Priekuļu Veselavas M��jas „Kalna Silabuli�� un „Lejas Silabuli�� E0590626 N0352389 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 627). Silabulu p��dakmenim jeb Velnakmenim ir izteikta iedobuma p��das forma. K��dreiz��j�� kulta vieta (C��su t��risma inform��cijas centrs, 2012a, ER). Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Ieaudzis z��l��. Apk��rt ir vair��ki citi maz��ki akmeņi — staig��jot pa pļavu j��b��t uzman��gam, jo var paklupt vai pasl��d��t uz k��da no akmeņiem, kas ieauguši z��l�� un nav viegli paman��mi. Akmeņi ir sam��r�� nelieli un bez viet��jo iedz��vot��ju st��st��juma vai vietas interpret��cijas dr��z��k atg��dina tikai vienkopus saliktu laukakmeņu kaudzi pļav�� (no Kalna Silabulu saimnieces teikt�� var noprast, ka tikai viens no tiem akmeņiem ir Silabulu Velnakmens, lai ar�� tas vizu��li sevišķi neatšķiras no p��r��jiem akmeņiem, kuri ir turpat blakus). 1 Nor��des z��mju uz Silabulu Velnakmeni nav — agr��k t��da ir bijusi, taču tagad esot nopost��ta. Ir nor��des z��me uz Silenieku m��j��m, kas atrodas pirms Kalna Silabulu m��j��m. Pirms akmens ir uzst��d��ts elektriskais gans, kas šobr��d nav piesl��gts, bet ir j��r��ķin��s, ka atsevišķos periodos tas apgr��tina piekļuvi objektam. 1 Akmens atrodas pļav��, ieaudzis z��l��. Nek��das infratsrukt��ras nav. Pie akmens v��l aizvien redzams nor��des z��mes stabs, uz kura atradies akmens nosaukums, bet kura, p��c Kalnu Silabulu saimnieces L��vijas Alksnes teikt��, esot nopost��ta. Agr��k akmeni apmekl��juši krietni vair��k cilv��ku, jo bija nor��des z��me gan pie ceļa uz Silabulu m��j��m, gan pie paša akmens, bet tagad to gr��t��k atrast. L��vija Alksne nor��d��ja, ka tagad biež��k ceļot��ji uz akmeni dodas no M��ras muižas — m��j��m, kas atrodas otrpus pļavai un ir tuv��k novietotas akmenim nek�� Kalna Silabuli. 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Silabulu Velnakmens 
2. Silabulu Velnakmens 
3. Silabulu Velnakmens 
4. Silabulu Velnakmens
Nav   Silabulu Velnakmens. Autore I.Kucina 
Silabulu Velnakmens. Autore I.Kucina 
Silabulu Velnakmens. Autore I.Kucina 
Silabulu Velnakmens. Autore I.Kucina
7 6 Kalnaegļu Upurozols, Veldes ozols Koks Latvija Vidzemes Smiltenes Bilskas Tuvum�� M��ru muiža un parks E0621913 N0372183 1994. gad�� iekļauts valsts noz��mes arheoloģisko pieminekļu sarakst�� k�� sena kulta vieta (VKPAI 2341). Ziņas par Kalnaegļu ozolu pirmoreiz public��jis Andris Ziemelis 1926. gada mart�� žurn��l�� „Jaun�� ned��ļa��, savuk��rt biologs Edvards Jansons 1937. gad�� žurn��la „Daba un Zin��tne�� 4. numur�� nor��da ozola stumbra apk��rtm��ru — pusmetra augstum�� no zemes tas ir 5,7 metri. 1977. gad�� ozols ierakst��ts dižkoku sarakst�� k�� dabas piemineklis. Vecums 300 g. (G. Eniņš. 100 Diž��kie un sv��t��kie. 2008.) Tuvum�� P��rkalņu naudas akmens, M��ru muiža un parks, Bilskas, S��ča un M��ru ezers. Sen��k apkaimes vecie ļaudis Kalnaegļu ozolu saukuši par „Veco T��vu��, pie t�� agr��k nesuši ziedus. M��sdien��s ozols noderot laika pareģošanai, proti, p��c lapu plaukšanas un biršanas nosakot laiku. „Pie ozola vecos laikos nesuši ziedus. Ozola lapas, z��les un mizu lietojuši slimnieku dziedin��šanai.�� (LNVM, AN, PVA, Smiltenes pagasts. H. Skujiņa ziņojums, 26.09.1928.) „Smiltenes pagasta Egļu-Veldes m��jas tuvum�� ir vecs, liels ozols, ko veci cilv��ki sauc par Veco t��vu. Pie ozola agr��k upur��juši. Tagad tas noder par laika pareģoni. Ja ozolam ruden�� lapas ilgi nenobirstot, tad n��kamais pavasaris esot v��ls.�� (LPT, XIII, 267. lpp.; H. Skujiņa, Smiltenes pagasts) Objekts sam��r�� viegli paman��ms no att��luma. Blakus ozolam ir diezgan liels akmens. P��ri ceļam pļav�� aug v��l viens ozols, kas ir maz��ks un izskat��s jaun��ks. Net��lu no otra ozola ir šķ��nis, kas, iesp��jams, palicis no k��dreiz��j��m ��k��m, kuras ietilpušas Kalnaegļu m��ju teritorij��. Teritorij�� ap ozolu z��le nopļauta. Vizu��li pievilc��ga objektu grupa, uz apk��rt��j��s vides fona labi izceļas. 2 Nav nevienas nor��des z��mes. Orientieris ir nor��des z��me uz „Ceriņiem��, no kurienes ir pagrieziens pa labi. Aptuveni 1 km att��lum�� no ozola atrodas Kalnaegļu pilskalns ( ir atz��m��ts „J��ņa s��tas�� 100. m��roga Valkas rajona kart��) — tas apaudzis ar kokiem un n��tr��m, apk��rt lab��bas lauks un pļava, kur z��le šobr��d ir cilv��ka augum��. Pilskalnu vizu��li gr��ti paman��t, tas nav sevišķi augsts, vien��gi koki, kas aug uz pilskalna virsotnes, ir vizu��li gar��ki. Uz Kalnaegļu Upurozolu ved zemes ceļš, pašlaik to aizšķ��rso priedei nolauztie zari. 1 Z��le ap ozolu un akmeni ir nopļauta, tom��r paši objekti nedaudz ieauguši z��l�� (nevar tikt tuvu nopļaut). Cita veida infrastrukt��ras un labiek��rtojuma nav. Uz vietas nav nek��das inform��cijas par ozolu. Tuv��k��s m��jas atrodas aptuveni 1,5 km att��lum��, net��lu no S��ča ezera, taču pašreiz��jie ��pašnieki ir r��dzinieki un par teritoriju zina tikai nost��stus no citiem viet��jiem iedz��vot��jiem. 10 - 40 Nezin��ms Priv��ts   1. Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols 
2. Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols 
3. Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols 
4. Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols 
5. Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols
Nav   Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols.  Autore I.Kucina Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols.  Autore I.Kucina  
Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols.  Autore I.Kucina  
Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols.  Autore I.Kucina  
Kalnaegļu Upurozols Veldes ozols.  Autore I.Kucina
8 7 L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni Akmens Latvija Vidzemes Smiltenes Bilskas   E0623022 N0375922 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2342). Tuvum�� L��daciņu senkapi (Kapu kalniņš). „Senlatvju Sv��t�� birze un p��ļu b��ve. Smiltenes pag. L��daciņu m��ju robež��s ir kalniņš, kurš nes nosaukumu „Upuru kalniņš��. Uz kalniņa st��v akmenis, saukts Upuru akmens. Akmeņa tuvum�� šad un tad tikuši atrasti atsevišķi senlaiku naudas gabali (dom��jams, naudas gabali „upur��ti��). Kalniņš bijis apm. priekš 30 [gadiem] apaudzis milz��giem b��rziem. Tagad b��rzi sen jau nocirsti. Teikas min��to kalniņu apz��m�� par senču Sv��to birzi. Dažus simtus soļus no Upuru kalniņa (ziemeļu vakaru virzien��) ir p��ļu b��ves atliekas. Seni nost��sti v��sta, ka Sv��t�� birze bijusi ezera mal�� (tagad k��dras purvs). No Upuru kalniņa ved uz p��ļu b��vi st��d��tu liepu gatve (v��l tagad redzama). K��dam nol��kam kalpojusi p��ļu b��ve — nezinu.�� (LNVM AN, PVA, Bilskas pagasts, H. Skujiņa ziņojums, 18.09.1924.) Akmens diezgan liels, apaudzis ar s��n��m. Atrodas L��daciņu m��jas teritorij�� esoš�� pakalna virsotn��. Akmenim sam��r�� viegli piekļ��t, taču to gr��ti nov��rt��t k�� sevišķu visu citu laukakmeņu vid��, jo tam nav ��pašas formas vai citu specifisku iez��mju. 2 L��dz pakalnam j��šķ��rso pļava. Pakalna virsotn�� atrodas akmens, tas ir viegli paman��ms, ja iet no L��daciņu m��ju puses. Pats pakalns ir apaudzis ar kokiem. Nav nor��des z��mju uz pakalnu, bet ir nor��des z��me uz L��daciņ��m. 2 Kalns atrodas L��daciņu priv��t��pašum�� — m��ju ��pašnieki apsaimnieko apk��rt��jo teritoriju. Blakus atrodas L��daciņu m��jas, taču neviens no saimniekiem, kam var��tu pajaut��t inform��ciju, nebija sastopams. Nav inform��cijas stendu. 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni 
2. L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni 
3. L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni 
4. L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni 
5. L��daciņu J��ņa kalns
Nav   L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni.  Autore I.Kucina  
L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni. Autore I.Kucina  
L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni. Autore I.Kucina  
L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni. Autore I.Kucina  
L��daciņu J��ņa kalns. Autore I.Kucina
9 8 Panderu Upurkalns un Upurakmens Akmens Latvija Vidzemes Smiltenes Bilskas   E0619460 N0370739 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2346). Akmens ir diezgan liels, apaudzis ar s��n��m. Akmens atrodas aptuveni 1 km no Panderu m��j��m, j��šķ��rso pļava un izcirtums. Blakus ir nokaltuša koka stumbrs, kas ir vien��gais orientieris akmens atrašanai ar�� viet��jiem iedz��vot��jiem. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Ir nost��sti, kas nav dokument��ti, ka agr��k šaj�� apkaim�� bijusi ar�� bazn��ca, taču par to nek��das liec��bas nav atrastas. Cilv��ki, kas st��st��juši par bazn��cu, jau ir miruši. Akmens nav tik iespaid��gs, lai, pieveicot ceļu, b��tu gandar��jums par redz��to. 1 Bez viet��j�� gida (Panderu m��ju iedz��vot��ja) Panderu Upurakmeni praktiski nav iesp��jams atrast. Vien��gais orientieris akmens atrašan��s vietai ir nokaltuša koka stumbrs, ko var redz��t pakalna virsotn��. Pats akmens ļoti ieaudzis z��l��. 1 Nav nek��das infrastrukt��ras. Zeme, uz kuras atrodas Upurakmens un Upurkalns, netiek izmantota un pamaz��m aizaug, jo faktiskais saimnieks un ��pašnieks ir miris. Inform��cijas stendu nav. Vien��gais inform��cijas avots ir Panderu m��ju iedz��vot��ja st��st��jums. 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts Panderu m��jas priv��t��pašum�� atrodas Panderu senkapi, kuru apm��rus var noteikt p��c pried��m, kas aug uz paugura, kur�� atrodas senkapi (no 1 nokaltušas priedes l��dz 2 blakus augoš��m pried��m). Par senkapiem nek��du liec��bu nav, paugurs apaudzis ar kokiem. 1. Panderu Upurkalns 
2. Panderu Upurkalns 
3. Panderu Upurakmens 
4. Panderu Upurakmens 
5. Panderu Upurakmens
Nav   Panderu Upurkalns.  Autore I.Kucina 
Panderu Upurkalns. Autore I.Kucina 
Panderu Upurakmens. Autore I.Kucina 
Panderu Upurakmens. Autore I.Kucina 
Panderu Upurakmens. Autore I.Kucina
10 9 Ūsiņu Vesel��bas avots Avots Latvija Vidzemes Smiltenes Bilskas   E0619420 N0369114 Nav inform��cijas. Avots dab�� vairs neeksist��. Blakus atrodas Naudas akmens. „Bilskas pagast�� Kalna��s��na daļ�� b�� t��ds avot��c, kur ar veci ļaudis ziedus nesa. Kam b�� v��jas acis vai ar�� galva skaud��gi s��p��ja, ta tie n��ca tur p��c ��denc un mazg��ja acis un galvu. Bet tagad vais avot��na nav, viņč jau ir sen kam�� izs��cis.�� (H. Skujiņa, no 84 g. v. J��ņa Liepiņa Bilskas pag. Lejas��s��nos. Novadu teikas. Vidzeme. 2007) Dab�� objekts faktiski vairs neeksist��, t�� viet�� šobr��d izrakta aka, kas vienm��r ir pilna ar ��deni (neizž��st). 1 Avota atrašan��s vietu nor��d��ja Bilskas iedz��vot��js J��nis, kurš zin��ja, kur avots bijis, pirms izrakta aka, kas tagad atrodas avota viet��. Blakus akai atrodas nenosak��mas izcelsmes sarkanu ķieģeļu ��ka. Avota vietu iesp��jams atrast p��c nor��des z��mes uz Naudas akmeni, kuru uzst��d��juši Latvijas Valsts Meži. 2 Infrastrukt��ras nav. Nav nek��da informat��va stenda. Nor��de par avota atrašan��s vietu — viet��j�� iedz��vot��ja st��st��jums un nor��d��jums, ka avots atrodies pa ceļam uz Naudas akmeni. 0 - 9 Nezin��ms Valsts ��pašums Blakus esot atraduš��s Ūsiņu m��jas. 1. Ūsiņu Vesel��bas avots 
2. Ūsiņu Vesel��bas avots
Nav   Ūsiņu Vesel��bas avots.  Autore I.Kucina                  Ūsiņu Vesel��bas avots. Autore I.Kucina
11 10 Strautmaļu liepa Koks Latvija Vidzemes Valkas K��rķu No Strautmaļu m��jas pagalma — t��ruma mal�� E0592736 N0412214 Saukta ar�� par Strautmaļu Zviedru liepu un Strautmaļu dižliepu. T��s vecums ~200 gadu. Liepa ir 16 m gara, kr��šu augstum�� sasniegusi 4 m apk��rtm��ru. S��kotn��ji bijušas 3 liepas, no kur��m palikusi tikai Strautmaļu m��j��s blakus augoš��. P��c E. Sproģa b��rn��bas atmiņ��m (20. gs. 30. gadu beigas), otrai Zviedru liepai m��ža beig��s palicis tikai viens lielais žuburs. Treš�� Zviedru liepa ac��mredzot g��jusi boj�� jau agr��k, jo pat vec��kie pagasta iedz��vot��ji par to neko nezina st��st��t (Laime, 2005; Valkas novada t��risma inform��cijas birojs, 2012, ER). No ceļa s��kotn��ji gr��ti paman��ma, jo aug koku pudur�� (liepa un t��s jaun��s atvases, b��rzs, egle un 2 p��l��dži). Blakus ir akmens kr��vums piles/asaras form��, kuru vair��ku gadu laik�� veidojusi Strautmaļu m��ju saimniece Dagnija P��ter��ne, sakopjot teritoriju ap liepu. P��c Strautmaļu saimnieces Dagnijas P��ter��nas teikt��, Zviedru liepas k��dreiz esot bijušas k�� bazn��ca, tur baroti ganiņi un notur��ts sv��tbr��dis p��c viņas vecvecm��tes k��z��m Ērģemes bazn��c��. Vecvecm��te v��l pat 20. gadsimta 50. gados esot g��jusi pie liepas k�� uz bazn��cu. Ziemeļvidzeme ir viens no reģioniem, kur ziedošana pie kokiem un akmeņiem Latvij�� saglab��jusies visilg��k. Ziedošana notikusi ap Strautmaļu Zviedru liepu pusm��ness veid�� no d��res lieluma akmeņiem salikt�� kr��vum��, kas l��dz m��sdien��m nav saglab��jies. K��ds mežsargs atcer��j��s teiku: „Kad Zviedru karš beidzies un Mierkalnos nosl��gts miera l��gums, pie Straumaļiem zviedru komandieris esot iesitis zem�� tr��s liepu mietus. Ja tie augšot, tad zviedri v��l atgriez��šoties.�� (G. Eniņš. 100 diž��kie un sv��t��kie. 2008) Objekts ir pievilc��gs apmekl��t��jam, jo teritorija ir sakopta, turkl��t pati saimniece izst��sta liepas un tuv��k��s apkaimes v��sturi, ja apmekl��t��js v��las. 3 Ir „br��n���� z��me 0,4 km att��lum�� no liepas. Var��tu b��t nor��des z��me pie b��rza, kas aug pie pagrieziena uz Strautmaļu m��j��m, jo cit��di gr��ti saprast, kuras ir ��st��s m��jas (tuv��kaj�� apkaim�� ir vair��kas). L��dz liepai j��iet pa pļavu gar lab��bas lauku, kuram apk��rt ir žogs. No pagalma liepa ir viegli paman��ma, bet m��ju saimniece pied��v�� ceļot��jus pavad��t. 1 Visus teritorijas labiek��rtošanas un sakopšanas darbus vair��ku gadu garum�� ir veikusi pati saimniece ar savu ģimeni. Apk��rt liepai kolhoza laikos bijis daudz akmeņu — tai nebija iesp��jams piekļ��t. Visi akmeņi ir sanesti vienkopus, izveidojot kompoz��ciju l��ses form��. Pie liepas ir pagasta uzst��d��ts neliels inform��cijas stends, uz kura ir leģenda par liepu un fakti par zviedru m��c��t��ju, kas kalpojis K��rķu pagasta draudz��. Liel��kais inform��cijas avots ir Strautmaļu saimnieces Dagnijas P��ter��nes st��st��jums par liepas m��žu un notikumiem tuv��kaj�� apk��rtn�� daž��dos laika posmos, kas savuk��rt ietekm��juši liepu. Dagnijas kundze pati raksta dzejoļus, no kuriem vienu, kas tapis 2003. gad�� un kur�� ir izst��st��ts viss liepas „dz��ves st��sts��. Dagnijai P��ter��nei ir ar�� personiskais foto arh��vs/albums, kur var apl��kot liepas izskatu citos gadalaikos, k�� ar�� laik��, kad tika veikti sakopšanas darbi teritorij�� ap liepu. T��pat ir izveidota Strautmaļu viesu gr��mata. 10 - 40 Zin��ms Priv��ts Strautmaļu liepa uzskat��ta par t��du k�� bazn��cu — Dagnijas P��ter��nes vecvecm��miņa aptuveni l��dz 1950. gadam n��kusi pie liepas k�� uz bazn��cu. Šeit tikuši ar�� baroti veļi — gariem nests ��diens. Pie liepas mantk��r��gi cilv��ki ir mekl��juši zeltu, taču nekas nav izdevies, jo trauc��jušas liepas saknes. P��ckara gados viet��jo m��ju puikas n��kuši šaut uz liepas galotni ar ieročiem (bis��m), kas palikušas p��c kara. Ieročus uz m��j��m nav nesuši, bet atst��juši liepas dobum��. Blakus esošaj�� mež�� ir d��ksn��js/purvs — tur bieži apmaldoties pat Dagnija, kas pie meža dz��vo visu m��žu. Pirms 500 gadiem gar liepu tec��jusi upe, tagad no t��s palicis vien mazs, p��rpurvojies avots. Blakus teritorij�� bijis ar�� kalns, kuru 1983. gad�� noraka, lai uzb��v��tu ceļu, kas ved uz Strautmaļu m��j��m. Tagad t�� viet�� ir karjers. 1. Strautmaļu liepa 
2. Strautmaļu liepa 
3. Strautmaļu liepa 
4. Strautmaļu liepa 
5. Strautmaļu liepa
Nav   Strautmaļu liepa.  Autors A. Klepers 
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers 
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers 
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers 
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
12 11 Katr��nas Bazn��cas kalniņš Kalns Latvija Vidzemes Valkas Ērģemes   E0605162 N0410073 T�� tiek saukta ar�� par Franču kapiem un ir viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2365). Citu ziņu par šo vietu nav. Tas ir ~15 m garš akmens kr��vums pusapļa form��. Nav nek��du saistvielu p��du. Akmeņi liel��koties šķelti. Teritorij�� ap kr��vumu ir apm��ram 10 bedres, kuru izcelsme nav skaidra. Četras no bedr��m ir izvietotas vien�� rind��. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Vieta diezgan savdab��ga, taču piekļ��šana tai ir ļoti sarežģ��ta, lai b��tu gandar��jums par redz��to. 2 Nor��des z��mju nav — p��c „J��ņa s��tas�� 100. m��roga kart�� atz��m��t�� punkta pie Dauguļu viduslaiku kaps��tas neb��tu iesp��jams atrast objektu, jo teritorija ir p��r��k plaša un ļoti aizaugusi. Nor��des z��me ir tikai uz Dauguļu m��j��m, ceļu uz Katr��nas bazn��cas kalniņu par��da Dauguļu saimniece Dzintra Studente. Orientieris — up��te/gr��vis (akmens kr��vums atrodas apm��ram 10 m att��lum�� no gr��vja). Teritorijai cauri tek Oļup��te, tai p��ri bijis tilts, un t��s pamats ir pilns ar daž��da lieluma akmeņiem. Lai tiktu pie akmens kr��vuma, ir j��izbrien cauri stipri aizaugušam mežm. 1 Infrastrukt��ras nav. „Dauguļu�� saimniece par��d��ja ceļu uz akmens kr��vumu — pati to pirms vair��kiem gadiem iev��rojusi ogojot, taču neko s��k��k par objektu nezina. 0 - 9 Nezin��ms Pašvald��bas ��pašums „Dauguļu�� m��j��s dz��vojusi Dzintras Studentes tante, kurai bijuši vair��k k�� 90 gadi. Viņa reiz��m st��st��jusi par viduslaiku kaps��tu, taču nav zin��jusi, kas ir akmens kr��vums, kurš atrodams mež��. Viņa ar�� teikusi par Katr��nkalniņu, taču ar to vair��k dom��jusi teritoriju, kas atrodas „Karav��ru�� m��ju ��pašum��. Vec�� tante ar�� gr��vi, gar kuru ejot var tikt l��dz akmens kr��vumam, saukusi par Oļup��ti, lai ar�� Dzintra Studente dom��, ka dr��z��k ��st�� Oļup��te ir t��, kurai p��ri bijis tilts. Ceļ�� uz „Dauguļu�� m��j��m ir ��patn��ja vieta — trapecveida laukums, kam gar visu perimetru salikti akmeņi un tieši gar akmeņiem aug kadiķi. Pats laukuma vidus ir gandr��z tukšs, tur aug tikai daži b��rzi un ir diezgan liels akmens. „Dauguļu�� saimniece gan apgalvo, ka t�� nav Dauguļu viduslaiku kaps��ta un ka akmeņi, visdr��z��kais, ir savesti kolhoza laik��, att��rot laukus. 1. Katr��nas Bazn��cas kalniņš 
2. Katr��nas Bazn��cas kalniņš 
3. Katr��nas Bazn��cas kalniņš 
4. Katr��nas Bazn��cas kalniņš 
5. Katr��nas Bazn��cas kalniņš 
6. Katr��nas Bazn��cas kalniņš
Nav   Katr��nas Bazn��cas kalniņš.  Autors A. Klepers     Katr��nas Bazn��cas kalniņš. Autors A. Klepers      Katr��nas Bazn��cas kalniņš. Autors A. Klepers  
Katr��nas Bazn��cas kalniņš. Autors A. Klepers  
Katr��nas Bazn��cas kalniņš. Autors A. Klepers  
Katr��nas Bazn��cas kalniņš. Autors A. Klepers
13 12 S��man��nu Sv��tozols Koks Latvija Vidzemes Burtnieku Valmieras Tuvum�� ir Valmiermuižas pils torn��tis. E0591310 N0383239 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2506). S��man��nu Sv��tozols pašlaik (p��c T��teres ozola krišanas 1967. g.) ieņem pirmo vietu starp Latvijas visvair��k daudzin��tajiem sv��tozoliem. L��dz m��sdien��m saglab��jies tikai viens no trim šejienes sv��tozoliem. Pirmais, ko var��ja tikai septiņi v��ri aptvert, g��jis boj�� I Pasaules kara laik��. Otru k��ds nodedzin��jis 1920.–1921. gad��. Var��tu dom��t, ka ap esošo ozolu k��dreiz bijusi vesela sv��tozolu birzs. (J. Urt��ns. Latvijas sen��s sv��tn��cas. 1993) Ozola apk��rtm��rs ir 8,2 m, vecums 400 g. Dižkoks. Atrodas Gaujas krast�� pie Melnupes ietekas Gauj��. Tuvum�� Valmiermuižas pils torn��tis, Iršu Parks, Valmieras te��tris. Pie ozoliem ļaudis nesuši ziedojumus. Starp tiem ir bijis ar�� akmens kr��vums — upuralt��ris. To padomju laik�� izrakuši un samaluši šķemb��s šosejas b��vei (G. Eniņš. 100 Diž��kie un sv��t��kie. 2008). P��c cit��m ziņ��m, te bijuši pieci vien�� rind�� salikti, nekustin��mi laukakmeņi. Dzejnieks Rieteklis 1890. gad�� public��ja nost��stu, ka „pie šiem ozoliem Gauj�� latvieši krist��ti, bet kad no krist��b��m atpakaļ n��kuši, krist��bu tuv��j�� up��t�� nomazg��juši.�� (J. Urt��ns. Latvijas sen��s sv��tn��cas. 1993) Iespaid��ga izm��ra ozols, kura dobums ir aizm��r��ts ar ķieģeļiem. Apk��rt ir žogs. Objektam ir viegli piekļ��t, un tas ir interesants gan savu izm��ru, gan aizm��r��t�� dobuma d��ļ. 4 Četras „br��n��s�� z��mes — tr��s nor��da uz S��man��nu ozolu un viena uz M��lest��bas ozolu. Z��mes uzst��d��tas ik p��c 100 m un ir absol��ti nevajadz��gas, jo nav iesp��jams apmald��ties, pat ja b��tu tikai 2 z��mes — viena ceļa s��kum�� un viena pie pagrieziena (z��mes uzst��d��jusi Burtnieku pagasta pašvald��ba). „S��man��nu�� m��jas pagalm�� ir liels, nepiesiets, bet ļoti mierm��l��gs suns. 3 Pie ozola ir 3 soliņi. Lejup l��dz Gaujai ved trepes un taciņa, ir apmetne Gaujas krast�� un ugunskura vieta ��denst��ristiem. Ir divas atkritumu tvertnes — viena pie ozola un otra apmetnes viet��. Labiek��rtošanas un uztur��šanas darbus (p��c saskaņošanas ar „S��man��nu�� m��ju saimniekiem) veic Valmieras pagasta pašvald��ba. Inform��ciju par ozolu sniedz ar�� blakus esošo S��man��nu m��ju ��pašniece Ada Pab��rza — viņai ir pieejami ar�� v��sturiski foto att��li: ozols laik��, kad t�� dobums v��l nebija aizm��r��ts, foto ar gob��m, kas augušas turpat blakus. Pie ozola ir informat��vs stends ar uzrakstu „Sv��tozols�� un ozola parametriem — vecumu, apk��rtm��ru, augstumu un vainaga projekciju. 41 un vair��k Zin��ms Priv��ts 1692. gad�� kart�� pirmo reizi atz��m��ti „S��man��ni��. S��kotn��ji bijuši 3 ozoli — 1923. gada 23. maij�� vienu no ozoliem Vasarsv��tkos plostnieki nodedzin��juši, bet Sv��tozolam izdedzin��juši dobumu. Zirgu Dace, kas dz��vojusi blakus m��j��s, ozola dobumu aizm��r��jusi, lai nepieļautu ozola turpm��ku dedzin��šanu, bet tas s��cis n��kuļot. Blakus ozoliem augušas ar�� gobas. Zem gobas ir bijis upuralt��ris. Tas izn��cin��ts 1959. gad��, kad to samala asfaltam, b��v��jot ceļu pie S��man��nu m��j��m. Taj�� laik�� p��rbraukts p��ri gobas sakn��m, t�� s��kusi kalst un p��c tam nodedzin��ta. Gobas fotogr��fija ar nosaukumu „S��man��nu Sv��tozols�� tikusi public��ta gr��mat��, un ceļot��ji braukuši skat��ties gobu, nevis ozolu. Pie ozola n��kuši Dievu l��gt, nesuši veļiem ��dienu. M��lest��bas ozols nokaltis, jo l��dz kolhoza laikiem net��lu no t�� atradusies bedre, kur�� pild��jusies virca un k��tsm��sli no k��t��m. Bedre regul��ri tika iztukšota, t��s saturu izvedot uz laukiem m��slojumam. Kolhoza laik�� bedre netika tukšota, t�� p��rpl��da un viss t��s saturs non��ca l��dz ozola sakn��m, k�� rezult��t�� ozols nokalta. Tagad ir atauguši jauni zari, bet nokaltušie atrodas p��r��k augstu, lai tos aizsniegtu un noz��ģ��tu. S��man��nu m��j��s 1902.–1903. gad�� dz��vojis Aps��šu J��kabs. Pie viņa bieži ciemos n��cis Rieteklis (kad kļuvis nedzird��gs, apguvis kurpnieka amatu). Pie ozola ar�� padomju gados n��kuši rakstnieki un dzejnieki Dzejas dienu laik��. 1. S��man��nu Sv��tozols 
2. S��man��nu Sv��tozols 
3. S��man��nu Sv��tozols 
4. S��man��nu Sv��tozols 
5. S��man��nu Sv��tozols
Nav   S��man��nu Sv��tozols.  Autors A. Klepers  
S��man��nu Sv��tozols. Autors A. Klepers  
S��man��nu Sv��tozols. Autors A. Klepers  
S��man��nu Sv��tozols. Autors A. Klepers  
S��man��nu Sv��tozols. Autors A. Klepers
14 13 Īv��nu Velnakmens Akmens Latvija Vidzemes Madonas Sarkaņu Cesvaines–Madonas šosejas labaj�� pus��, 100m no šosejas E0639281 N0309334 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1795). Spriežot p��c teik��m, nost��stiem un dobuma, Īv��nu Velna akmens saist��ms ar sen��m kulta trad��cij��m. Plaš��k�� apk��rtn�� akmens ir liel��kais: t�� augstums ir 2,4 m, apk��rtm��rs 12 m. Noapaļoti konusveid��g�� akmens vienos s��nos iekalta l��zena iedobe — mulda, kuras garums ir 1 m, platums 0,3 m, dziļums 4 cm. Vien�� akmens šķautn�� iekalti pak��pieni. Par Īv��nu Velna akmeni jau kopš 19. gs. beig��m pierakst��ti vair��ki nost��sti. Toreiz, k�� nost��stos teikts, akmens saukts par Leišu k��rkla akmeni, tom��r š�� visai d��vain�� nosaukuma izcelsme nav noskaidrota (Urt��ns, 1993). 1894. gad�� Priednieku P��teris laikrakst�� „Balss�� rakst��jis: „Agr��k dievain��s pie š�� akmens esot ziedots gariņiem. Bet par to ticis paziņots kungam, kas tad to stingri noliedzis. Kara laikos zem š�� akmens esot aprakta nauda, ko tur reiz��m Velns liekot kalt��t.�� Īv��nu Velna akmens tuv��k�� apk��rtne ir stipri izrakņ��ta, jo ļaudis nost��stiem tic��juši un c��t��gi mekl��juši apsl��pto naudu. K�� st��st��juši veci ļaudis, tad v��l 19. gs. vid�� vasaras nakt��s ļaudis nesuši ziedojumus — rudzu v��rpas, olas, ogles — un likuši tos pie akmens, nevis dobum��, k�� to varb��t var��tu dom��t. Uzskat��juši, ka pie akmens ir nelaba vieta un t�� tuvum�� bieži sper zibens. Šo daž��do nost��stu apv��to akmeni saukuši ar�� par Upurakmeni. Spriežot p��c nost��stiem un dobuma veida, tas uzl��kojams par muldakmeni un saist��ms ar sen��m kulta un ar�� cita veida trad��cij��m (J. Urt��ns. 1990. P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi). „Reiz k��di gani gan��juši lopus net��lu no akmens. Te ap pusdienas laiku pien��cis k��ds melns kungs un sol��jis dot ganiem visu mucu zelta naudas, ja gani atdošot brang��ko v��rsi. Naudas muca v��lusies ��r��, bet v��rsi s��kuši plos��t vilki. Gani vilkus gan aizbaid��juši, bet muca atkal pav��lusies zem akmens.�� (Urt��ns, 1993) Izteiksm��gs un viegli pieejams. Īpaši labi redzama iedobe augš��, kas ir liela. Var uzr��pties. Tom��r mazliet v��j��ks par Vaļģu akmeni. Trauc�� atkritumu paliekas apk��rt akmenim. 3 Abpus��j�� br��n�� z��me no P37 ceļa. Ieaugusi kr��mos, lab��k paman��ma no Madonas puses. Pļav�� ceļa vietu neredz, taču pa diagon��li uz akmens pusi ir 2 lieli b��rzi. Tur ceļš caur mežu skaidrs (vecais zirgu ceļš, meža ceļš?). Ar autobusu var piest��t šosejas mal��. 2 Nav nek��das infrastrukt��ras. Taču vec�� ceļa vieta nav aizaugusi — priekš�� aiz uzraksta ir pļauta pļava. Blakus elektrol��nijai iekopta stiga. Nav pieejama. Tikai viena nor��de. Īv��nu m��jas t��l��k aiz meža. 41 un vair��k Zin��ms Priv��ts Blakus akmenim aiz lazdu kr��ma ir veca, liela mež��bele. 1. Īv��nu Velnakmens 
2. Īv��nu Velnakmens 
3. Īv��nu Velnakmens 
4. Īv��nu Velnakmens 
5. Īv��nu Velnakmens
Nav   Īv��nu Velnakmens.  Autors A. Klepers   
Īv��nu Velnakmens.  Autors A. Klepers  
Īv��nu Velnakmens.  Autors A. Klepers  
Īv��nu Velnakmens.  Autors A. Klepers  
Īv��nu Velnakmens.  Autors A. Klepers
15 14 Puļķu Velna akmens Akmens Latvija Vidzemes Madonas Liez��res Liez��res–Cesvaines lielceļa kreis�� pus��, 4 km no Liez��res E0629224 N0319690 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1756). Puļķu akmen�� ir vair��ki dab��gi veidojušies dobumi un izl��zumi. Akmens tuvum�� nav m��ju, tom��r to atrast nav gr��ti, jo tas ir paliels (garums 2,7 m, platums 2 m, augstums 0,5 m) un paceļas paš�� ceļa mal��. Tuv��k��s — Puļķu m��jas, pie kur��m ir arheoloģijas piemineklis — Puļķu senkapi, atrodas 1,4 km pa labi no lielceļa (Urt��ns. P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi.1990). Puļķu akmens dobumi radušies no Velna ies��d��jumiem. Akmens tuvum�� Velns muļķojis gar��mbrauc��jus. (J. Urt��ns. Vidzemes Muldakmeņi. 2004) „Reiz senlaikos k��ds zemnieks v��rd�� Andžs braucis nakt�� gar akmeni un raudz��jis, ka uz akmens k��ds s��ž. Andžs, bail��gs b��dams, uzš��vis zirgam un pilnos rikšos laidis proj��m. Te dzird��jis, ka viņam dzenas pakaļ un sauc: — Andž, pagaidi! Necik pabraucis, un Velns ies��žas ratos. Bet dr��z n��kušas ceļa mal�� m��jas, iedzied��jies gailis, jo gaismiņa sv��dusi, un Velns laidies proj��m, cik sp��jis. Andžs laim��gi ticis m��j��s. N��koš�� dien��, apl��kojot akmeni, taj�� atrasta Velna ies��d��ta bedre.�� (Urt��ns, 1990) S��n��m apaudzis akmens ar iedob��m. Blakus neliels ozols un divi betona stabi (elektr��bas stabu pamatnes), kas trauc�� vizu��lo iespaidu. Ceļmalas gr��v�� blakus atkritumi. 1 Viegli atrodams, paš�� ceļa mal�� (2,5 m no Liez��res–Cesvaines ceļa), lai ar�� uz meža fona var nepaman��t. Nevienas nor��des nav. Ziem�� daļ��ji to var��tu segt sniega valnis no ceļa. Gar��m iet satiksmes maršruts Saulkrasti–Madona. Tuv��k�� pietura „Puļķi��. 3 Ceļa posms taisns un platums atbilstošs, lai apst��tos. Nek��da labiek��rtojuma nav visp��r. Blakus ceļmala noteikti reizi gad�� tiek pļauta. Nav. Puļķu m��jas ~500 m, otr�� pus�� ceļam. 41 un vair��k Zin��ms Valsts ��pašums C��rtot ceļmalas kr��mus, daži no tiem uzg��zti akmenim virs��. Blakus daži atkritumi k�� jau ceļmal��. Netiek uztur��ts k�� kulta objekts. 1. Puļķu Velna Akmens 
2. Puļķu Velna Akmens 
3. Puļķu Velna Akmens 
4. Puļķu Velna Akmens 
5. Puļķu Velna Akmens 
6. Puļķu Velna Akmens
Nav   Puļķu Velna Akmens.  Autors A. Klepers  
Puļķu Velna Akmens. Autors A. Klepers  
Puļķu Velna Akmens. Autors A. Klepers  
Puļķu Velna Akmens. Autors A. Klepers  
Puļķu Velna Akmens. Autors A. Klepers  
Puļķu Velna Akmens. Autors A. Klepers
16 15 Vaļģu Velna akmens Akmens Latvija Vidzemes Cesvaines Cesvaines 200 m uz ZR no Vaļģu m��j��m, tuvum�� A. Saulieša dzimt��s m��jas „Saulieši��. E0636099 N0316468 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1669). Vaļģu Velna akmens augstums attiec��b�� pret graviņu ir ap četri metri, bet apk��rtm��rs 12 m. Nek��di iedobumi akmen�� nav saskat��mi (J. Urt��ns. 1990. P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi.). Tuvum�� rakstnieka A. Saulieša dzimt��s m��jas „Saulieši��, Sauliešu senkapi. „Reiz vecos laikos uz š�� akmens Velns uzs��dies. Te s��d��dams, viņš sev bikses l��p��jis. Ilkss tam bijusi par adatu. Par nelaimi uzreiz gailis iedzied��jies. Velns to izdzird��jis, devis k��j��m ziņu. S��dot Velns ies��d��jis akmen�� dobumu k�� katlu, bet prom skriedams, tas ar k��ju izr��vis strautiņu, kas Velna akmenim gar��m tek.�� (Urt��ns, 1990) Iespaid��g��kais no redz��tajiem kulta akmeņiem — piram��das formas, milz��gs, ar iedobi paš�� gal��. Ja b��tu nor��des un pieeja, b��tu t��risma potenci��ls. Atsegts no vienas puses, nog��z��. Apk��rt papardes. 4 Ziem�� praktiski nepieejams. Vasar�� abpus��j�� nor��de no K��rzdabas–Cesvaines ceļa. 600 m caur izcirtumu, mežu. Divas mitr��kas vietas ar improviz��tiem koka tiltiņiem — saveltiem baļķiem. Zaru un koku aizg��zumi; ja att��r��tu, var��tu piebraukt ar velosip��du. 2 Nek��das infrastrukt��ras nav. Ar auto, maz��ku autobusu var iebraukt ceļ�� pa labi (Cesvaines virzien��) tieši pirms z��mes. Kopts nav. Laņģu m��ju saimniece Ed��te Kr��miņa (bij. Barševska) pieteic��s izvad��t. [Audioieraksts] Nek��da inform��cijas stenda uz vietas nav. 10 - 40 Nezin��ms Priv��ts Blakus iespaid��ga, sabrukusi K��rzdabas bazn��ca. Nobild��ts Elm��rs ar kundzi K��rzdabas mazaj�� skol��; t��pat k�� Ed��te no „Laņģiem�� — grib bildes. 1. Vaļģu Velna Akmens 
2. Vaļģu Velna Akmens 
3. Vaļģu Velna Akmens 
4. Vaļģu Velna Akmens 
5. Vaļģu Velna Akmens
Nav   Vaļģu Velna Akmens. Autors A. Klepers   
Vaļģu Velna Akmens. Autors A. Klepers 
Vaļģu Velna Akmens. Autors A. Klepers 
Vaļģu Velna Akmens. Autors A. Klepers 
Vaļģu Velna Akmens. Autors A. Klepers
17 16 Ūb��nu Bazn��ckalns, Ozolkalns Kalns Latvija Vidzemes Madonas Praulienas 2 km uz DA No Lazdonas, Lejas��b��nu m��ju tuvum��, net��lu ir Ilgas up��te un Ūb��nu pilkalns. X:656819 Y:6298087 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1784). Saukts ar�� par Ozolkalnu. Kulta vieta saist��ta ar Ūb��nu pilskalnu. Arheoloģiskie atradumi ļauj pilskalnu dat��t ar m��su ��ras 1. g.t. (Latvijas pilskalni. Eiropas kult��ras manotjuma dienu izdevums. 1998) Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Balans��t pa st��vaj��m nog��z��m ir iespaid��gi, izstaig��ties ar�� var, taču vizu��lu iespaidu pietr��kst. Bez interpret��cijas visp��r nav uztverams. 1 No Ūb��nu vai Ozolu m��j��m. Nor��des nav. Uz Ūb��niem ceļu net��ra. Dom��jams, ka „J��ņa s��tas�� kart�� atz��m��ts nepareizi. Pilskalns ir Ilgas upes labaj�� pus��. 1 Infrastrukt��ras nav. Pats pilskalna t��l��kais plakums pat��r��ts (upes labaj�� pus��).  Gunta dz��vo uz vietas no 70. gadiem. Senču te nav (Ūb��nos). Ozolos jaunien��c��ji inform��ciju nesniedz. 41 un vair��k Nezin��ms Priv��ts Viet��jais pension��rs bijušais m��zikas skolot��js Artis Kums��rs var��tu zin��t par š��m viet��m vair��k. 1. Ūb��nu Bazn��ckalns Ozolkalns 
2. Ūb��nu Bazn��ckalns Ozolkalns 
3. Ūb��nu Bazn��ckalns Ozolkalns 
4. Ūb��nu Bazn��ckalns Ozolkalns
Nav   Ūb��nu Bazn��ckalns Ozolkalns. Autors A. Klepers  
Ūb��nu Bazn��ckalns Ozolkalns. Autors A. Klepers  
Ūb��nu Bazn��ckalns Ozolkalns. Autors A. Klepers  
Ūb��nu Bazn��ckalns Ozolkalns. Autors A. Klepers
18 17 Jaunzemju dobumakmens Akmens Latvija Vidzemes Madonas Ļaudonas Nav E0636889 N0289370 Viet��j��s noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1700) Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Iespaid��gs ar savu nošķelto pusi, akmens s��n�� v��l redzamas sar��s��jušu naglu-ķ��ļu p��das. Dab�� ��paši nevizualiz��jas - atrodas ieplak��, gan��bu vid�� ar kr��miem visapk��rt. 2 No darb��ga pagalma j��iet cauri diviem elektriskajiem ganiem, gar��m salmu ķ��p��m pie aploka, kur�� gan��s zirgi. Nor��žu nav. Gan��b��s 100 m no Jaunzemju m��jas pagalma ar�� nor��des nav. Pie pagrieziena tr��sžuburu v��tols ar zilu, vecu piena steķi. 2 Infrastrkt��ras nav. Zirga nom��d��jums, gan��bas. Nav, un ar�� viet��jie k�� ien��c��ji zina tikai to, ka t��ds akmens tur ir. Kolhoza laikos nošķelts, otra puse, iesp��jams, k��dam piemineklim aizvesta. 41 un vair��k Nezin��ms Priv��ts Nav nor��des ar�� uz m��ju. „J��ņa s��tas�� kart��, iesp��jams, neprec��zi par��d��ts. 1. Jaunzemju dobumakmens 
2. Jaunzemju dobumakmens 
3. Jaunzemju dobumakmens 
4. Jaunzemju dobumakmens 
5. Jaunzemju dobumakmens 
6. Jaunzemju dobumakmens
Nav   Jaunzemju dobumakmens. Autors A. Klepers   
Jaunzemju dobumakmens. Autors A. Klepers   
Jaunzemju dobumakmens. Autors A. Klepers   
Jaunzemju dobumakmens. Autors A. Klepers   
Jaunzemju dobumakmens. Autors A. Klepers   
Jaunzemju dobumakmens. Autors A. Klepers 
19 18 Bol��nu Acu avots Avots Latvija Vidzemes Madonas B��rzaunes Tuvum�� Gaiziņkalns E0622676 N0304613 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1640). Viens no popul��r��kajiem dziednieciskajiem avotiem Latvij��. Tiek uzskat��ts, ka Bol��nu avots ir hipsometriski visaugst��kais m��sdien��s tekošais avots Latvij�� — aptuveni 262 m virs j��ras l��meņa. Avots atrodas 8 metrus dziļ�� ošu grav�� tas ir apm��ram 1,5 kvadr��tmetru liels, 20–30 cm dziļš. Avot�� ��dens vienm��r it k�� v��r��s un ziem�� neaizsalst, jo ��denim visu gadu ir nemain��ga temperat��ra + 7 ��C. Lejpus izteces vietai avota gultn�� ielikta rene ��dens ņemšanas vajadz��b��m. Bol��nu avots ir aizsarg��jams ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis. Ziedošanas trad��cijas saglab��juš��s v��l tagad, par ko liecina tuv��jo koku un kr��mu zaros iesietas auduma lentas. Gan Bol��nu kalns, gan t�� avots atrodas Vestienas aizsarg��jamo ainavu apvid��, kas ir „Natura 2000�� teritorija (Gr��nbergs, 2008; Madona, 2010, ER; SIA Vietas 2005–2012c, ER). Tuvum�� D��klaiņu kalns, Abrienas kalns, V��l��nu ozols. Taut�� saukts ar�� par Acu avotu, Laimas vai Vesel��bas avotu. Tam pied��v�� sp��ju dzied��t acu kaites. Par Vesel��bas avotu un Ragan��tes izcelšanos saglab��jušies vair��ki nost��sti. Viens nost��sts ir t��ds. Reiz vasaras r��t��, saulei lecot, Ošu gravas mal�� s��d��jusi Laima. Viņa raud��jusi, un viņas asaras tec��jušas uz r��tiem pret�� saulei. Gar��m g��jis Dievs un pras��jis, k��p��c t�� raud. Laima tad izst��st��jusi savas b��das. Viņa cilv��kiem v��l��jusi labu m��žu un vesel��bu, bet tagad daudzi slimojot, un viņai to ž��l. Tad Dievs tan�� viet�� licis izpl��st avotam un ��denim tec��t pa Laimas asaru ceļu. T�� radies Ošu avots grav�� un up��te, kas tek pret sauli. Avota un up��tes ��denim Dievs piešķ��ris dziedinoš��s sp��jas, lai tan�� visas slim��bas var iz��rst��t, lai Laimai nekad vairs neb��tu j��raud. No t�� laika Laima staig��jot smaidoša un bieži atn��kot pie Vesel��bas avota un up��tes Ragan��tes. (1838, 4104 Vair��ki teic��ji Madonas B��rzaun�� un Viesien��; J. Kr��miņa kr��j. ap 1947.–1951. Novadu teikas. Vidzeme, 2007) Objekts vizu��li pievilc��gs, sakopts. Avots iespaid��ga lieluma, tekot skaļi burbuļo. Ainavisk�� viet�� — mež��. P��ri avotam sag��zušies koki, bet tas netrauc�� avota tec��jumam un vizu��lajam kopskatam. Kop�� ar avota burboļošanu saj��ta k�� maz�� pasaku mež��. Avota izteka labi redzama. 4 Viegli pieejams. Īs��kais ceļš gar viesu namu „Abrienas��. Ceļam abos galos ir nor��des z��mes uz viesu namu. Divas br��n��s z��mes uz avotu 0,6 un 0,1 km att��lum�� (2. z��me pie pagrieziena) — z��m��m loģisks izvietojums. J��brauc cauri Austrumu m��ju pagalmam. 3 Ir k��pn��tes lejup uz avotu. Pie avota 2 soliņi, uz viena no tiem trauciņš „ziedojumiem�� (pilns ar 1, 2 un 5 sant��mu mon��t��m). Blakus avota iztekai, iesp��jams, k��zinieku vai avota apmekl��t��ju iecien��ts b��rzs, kam apk��rt daž��du kr��su lent��tes. B��rza zar�� iek��rta koka pl��ksne, uz kuras izgrebta latviešu tautasdziesma par Laimu. Avot�� ir ielikta neliela koka rene, kas atvieglo ��dens ņemšanu. Ir inform��cijas stends 4 valod��s (latviešu, angļu, krievu un v��cu). Ir apraksts par avotu un teika par Laimu un t��s asar��m. Nor��d��ts, ka avotam ir dziednieciskas sp��jas. 10 - 40 Popul��rs Priv��ts Avotam esot pret��js tec��šanas virziens nek�� ierasti avotiem (avots tek pret�� saulei uz austrumiem). Š�� iemesla d��ļ ar�� avotam pied��v��tas dziednieciskas sp��jas. 1. Bol��nu Acu avots 
2. Bol��nu Acu avots 
3. Bol��nu Acu avots 
4. Bol��nu Acu avots
Nav   Bol��nu Acu avots. Autore I.Kucina   
Bol��nu Acu avots. Autore I.Kucina   
Bol��nu Acu avots. Autore I.Kucina   
Bol��nu Acu avots. Autore I.Kucina 
20 19 Vesel��bas avots Vieš��ra krast�� Avots Latvija Vidzemes Madonas Vestienas Pie Tropel��m E0619513 N0308072 Vieš��ra jeb Kaķ��ša ezera krast�� atrodas Vesel��bas avots. Š��s teritorijas rakstur��ga paz��me ir s��kas ��densteces, kas savieno daž��dos l��meņos novietotus purviņus. No Vieš��ra ezera iztek Viešupe, un ezer�� iepl��st s��ki strauti, no kuriem daži ir piln��gi vai daļ��ji p��rrakti, veicot melior��cijas darbus, un p��rveidoti par gr��vjiem (B��rzaune, 2012, ER). Ar�� Vesel��bas avots dab�� ��sti nav atpaz��stams — tam p��ri izb��v��ta aka, kur�� tiek uzkr��ts avota ��dens. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Avotu ��sti redz��t nevar — gr��vis, cauri kuram tas tek uz Vieš��ra ezeru, ir aizaudzis, bet avota viet�� tagad ir cementa kubls ar v��ku p��ri (taj�� uzkr��j avota ��deni). Vizu��li nepievilc��gs. 1 Nor��des z��mju nav, bet ir nor��de Gr��veru un Baltuž��nu m��j��m. J��brauc gar��m Pakalniešu m��j��m — Inese Mail��te (str��d�� Pakalniešos, vada ekskursijas, vides gide un skolot��ja) izst��sta, kur��m m��j��m avots ir vistuv��k un kurš zina past��st��t par avotu. Ir nor��des z��me uz Vieš��ra ezeru (br��n�� z��me 0,5 km att��lum��). Probl��mu piekļ��t nav — Baltuž��nu saimniece par��da ceļu. 3 Baltuž��nu saimnieks avotam p��ri uzb��v��jis kublu (akas tipa cauruli), pašlaik tam p��ri ir v��ks. Rezult��t�� (avots s��cis izpl��st pa mal��m) apk��rt��j�� teritorija p��rpurvojusies, ir koka tilts/laipa p��ri gr��vim. Nav inform��cijas. Par avotu var past��st��t Gr��veru un Tropeņu saimnieces. Baltuž��nu saimnieki par avota v��sturi neko daudz nezina — m��jas nopirkuši pirms 35 gadiem un avotu ieguvuši sav�� ��pašum�� no Gr��veru saimniekiem kolhozu laikos. 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts Baltuž��nu saimnieki ir Visvaldis un Viktorija L��či. Visvaldis ir deput��ts (p��c Tropeņu saimnieces teikt��). Tropeņu saimniece Maiga uzskata, ka V. L��cis avotu ir saboj��jis, uzliekot pa virsu kublu. Gr��veru saimniece Vija Lapa izst��sta apk��rtnes v��sturi un st��stus par Vieš��ra jeb Kaķ��ša ezeru. Viņas ģimenei piederošaj�� zem�� agr��k atradies avots, tam m��r��ts ar�� dziednieciskais sp��ks, bet tas esot maz��ks nek�� Bol��nu avotam. Par Vieš��ra ezeru ir teikas un nost��sti, apkopoti J��ņa Kr��miņa jeb Kr��miņt��va gr��mat�� „Vieš��rs��. Net��lu ir Tropenes senkapi un Sv��t�� b��rzu birzs; Tropeņu saimniece gan atz��st, ka senkapi ir ļoti aizauguši (z��le cilv��ka augum��) un bez viņas tos neb��tu iesp��jams atrast, bet atsak��s par��d��t ceļu (~75 g. v.), jo ��sti redz��t tur t��pat neesot ko. 1. Vesel��bas avots Vieš��ra krast�� 
2. Vesel��bas avots Vieš��ra krast�� 
3. Vesel��bas avots Vieš��ra krast�� 
4. Vesel��bas avots Vieš��ra krast�� 
Nav   Vesel��bas avots Vieš��ra krast��. Autore I.Kucina  
Vesel��bas avots Vieš��ra krast��.  Autore I.Kucina  
Vesel��bas avots Vieš��ra krast��.  Autore I.Kucina  
Vesel��bas avots Vieš��ra krast��.  Autore I.Kucina
21 20 Aronas Sv��tais kalns Kalns Latvija Vidzemes Madonas Aronas Atrodas blakus P��ču m��j��m. E0620336 N0310676 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1622). Ir viet��jo nost��sti, ka kaln�� bijuši senkapi, taču prec��zu ziņu nav. Vien�� kalna pus�� ier��kota sl��pošanas trase, otr�� — izcirtums. Ļoti st��vs kalns. Vien�� kalna pus�� (no P��ču m��j��m) ir ier��kota sl��pošanas trase, t�� pašlaik aizaugusi ar papard��m. Kalna virsotn�� bijis izcirtums, tas savuk��rt aizaudzis ar s��k��kiem kokiem un kr��miem. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Sevišķi neatšķiras no citiem kalniem, vien��gi ļoti st��vs un ir trase. Lab��ks skatu punkts no virsotnes b��tu taj�� pus��, kur ir bijis izcirtums (uz Strauj��nu m��ju pusi). Daudz sakritušu koku un kr��mu — viegl��ka p��rvietošan��s pa sl��pošanas trasi. No kalna virsotnes b��tu t��lu p��rredzama apk��rt��j�� teritorija, bet trauc�� koki, savuk��rt no sl��pošanas trases nepaveras nek��ds dižais skats. Vizu��li maz pievilc��gs. 2 Nor��des z��mju nav, nav ar�� uz blakus esošaj��m m��j��m. Ceļu izst��sta Strauj��nu saimnieks. Pie P��ču m��j��m (t��l��kaj��m, braucot no Kusas puses, jo ir 2 m��jas ar vien��du nosaukumu) ir izpļauts plats ceļš, kurš ziem�� ved uz sl��pošanas trasi, kas izveidota Sv��taj�� kaln��. Augšup kaln�� ved improviz��ta taka. 2 Kaln�� izveidota sl��pošanas trase, kalna pak��j�� izveidota nojum��te ar galdu un 2 soliem, uz kalna virsotni uzb��v��ts pac��l��js — visticam��k, tas tiek izmantots priv��ti. Nav. P��ču saimniece Rita b��rn��b�� ir g��jusi uz kalnu, zina, ka mekl��juši ar�� senkapus, bet šobr��d vairs nezina, kur�� viet�� tie var��tu b��t bijuši. Iesp��jams, ka, c��rtot kokus, senkapi var��tu b��t izpost��ti. 10 - 40 Nezin��ms Priv��ts No P��ču puses k��pjot kaln��, bet skatoties uz Strauj��niem, ir bijuši 200–300 gadus veci kapi, kuru viet�� tagad ir izcirtums. Atšķiras P��ču un Strauj��nu saimnieku domas par senkapu atrašan��s viet��m, katrs uzskata, ka tie bijuši vair��k uz viņu m��jas pusi (san��k pret��j��s kalna puses). 1. Aronas Sv��tais kalns 
2. Aronas Sv��tais kalns 
3. Aronas Sv��tais kalns 
4. Aronas Sv��tais kalns
Nav   Aronas Sv��tais kalns. Autore I.Kucina  
Aronas Sv��tais kalns. Autore I.Kucina  
Aronas Sv��tais kalns. Autore I.Kucina  
Aronas Sv��tais kalns. Autore I.Kucina
22 21 Zeduļu Bazn��cas kalns Kalns Latvija Vidzemes Madonas Aronas   E0629736 N0305909 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1630). Starp „Zeduļiem�� un „B��rziņiem�� atrodas ar�� Zeduļu senkapi (Aronas pagasta p��rvalde, 2007, ER). Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Kalns vizu��li neizteiksm��gs, apaudzis ar z��li un kokiem. Uz kalna virsotni ved taka, kaln�� ier��kota izg��ztuve, kas piln��b�� saboj�� visu kalna izskatu. Blakus atrodas Zeduļu m��jas, kas izskat��s pamestas, lai ar�� ir apdz��votas. 1 Nor��des z��mju nav. Viegli pieejams — ir ceļš uz Zeduļu m��j��m, var piebraukt kl��t l��dz pat pašam kalnam. 2 Nek��das infrastrukt��ras nav. Kaln�� ier��kota izg��ztuve. Nav. Zeduļu saimniece atceras vien to, ka kaln�� bijis liels zvans, kas tagad aizvests uz k��du no muzejiem. Zina ar�� to, ka nek��du saimniecisko darb��bu kaln�� veikt nedr��kst. 10 - 40 Nezin��ms Priv��ts Zeduļu saimniece ir Modr��te. Īpašums pieder t��vam, kurš šobr��d ir pansion��t��. 1. Zeduļu Bazn��cas kalns 
2. Zeduļu Bazn��cas kalns 
3. Zeduļu Bazn��cas kalns
Nav   Zeduļu Bazn��cas kalns. Autors A. Klepers  
Zeduļu Bazn��cas kalns. Autors A. Klepers  
Zeduļu Bazn��cas kalns. Autors A. Klepers
23 22 Lielmežu dobumakmens Akmens Latvija Vidzemes Jaunpiebalgas Jaunpiebalgas   E0621684 N0330958 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 470). Maz��kais no l��dz šim apsekotajiem akmeņiem. Apaudzis ar s��n��m, ir labi redzama, liela iedobe, kur�� ir sakr��jies lietus ��dens un p��rn�� gada lapas. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Akmens ir mazs, bet izskat��s pievilc��gs biezo s��nu d��ļ. 2 No ceļa to nav iesp��jams paman��t, atrodas p��r��k dziļi mež�� un trauc�� koki. Ejot no Kalna Lielmeža m��j��m, j��iet p��ri nelielai pļavai un tad ~100 m mež�� iekš��. No ceļa puses ir iesp��jams ien��kt mež�� — ir taka, kas ac��mredzot izmantota koku izvešanai no meža. Kalna Lielmeža m��j��s ir 2 suņi, viens no tiem ļoti akt��vi sarg�� teritoriju. 2 Infrastrkt��ras nav. Akmens atrodas meža vid��. Inform��cijas stenda nav. Kalna Lielmeža m��j��s meitene nor��da aptuveno virzienu, kur�� ejot, mež�� iesp��jams atrast akmeni. Pati bijusi sen un ceļu vairs neatceras. Neko par akmeni vair��k ar�� nezina. 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Lielmežu dobumakmens 
2. Lielmežu dobumakmens 
3. Lielmežu dobumakmens 
4. Lielmežu dobumakmens 
5. Lielmežu dobumakmens
Nav   Lielmežu dobumakmens. Autors A. Klepers  
Lielmežu dobumakmens.  Autors A. Klepers  
Lielmežu dobumakmens.  Autors A. Klepers  
Lielmežu dobumakmens.  Autors A. Klepers  
Lielmežu dobumakmens.  Autors A. Klepers
24 23 Ž��kļu Velnakmens Akmens Latvija Vidzemes Apes Virešu 200 m no Ž��kļu m��j��m, uz Vizlas lab�� krasta, 70 m augšpus t��s ietekas Gauj��. No Vidzemes šosejas nor��de uz Vizlas dabas taku. E0641231 N0368361 Saukts ar�� par Vizlas Lielo akmeni, Ž��kļu dižakmeni un Vizlas lielo laukakmeni. Dižakmens apk��rtm��rs ir 16 m, augstums 3,4 m, garums 6 m, platums 3,7, un t�� tilpums apm��ram 35 m3. No Vizlas Liel�� akmens ir nošķ��lusies apm��ram 6 m3 liela daļa. Akmens balst��s uz citiem akmeņiem, k�� ar�� uz upes gultnes un krasta dolom��ta pamata (SIA Vietas, 2005, 2012d, ER). Akmens iekļauts Vizlas dabas tak��. 1978. gad�� šaj�� upes posm�� uzņemta filma „P��t v��jiņi" (Travelnet.lv, 2008–2012, ER). Aizsarg��jamo ainavu apvidus ��Ziemeļgauja��, Natura2000 teritorij��. Ir Valsts noz��mes ģeoloģiskais ģeomorfoloģiskais piemineklis. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Iespaid��ga lieluma akmens Vizlas upes krast��. Teritorija apk��rt sakopta un ainaviska, turkl��t Vizlas upe tekot pamat��gi burbuļo (tas interesanti daž��d��m maņ��m). Akmenim ir labi saskat��ma iedobe. Ar�� paš�� Vizlas up�� ir daudz akmeņu, upe pie akmens diezgan sekla — var redz��t upes dibenu. Daļa akmens nošķ��lusies. Akmens jau tiek izmantots t��rism��. 3 Uz A2 ceļa tr��s dubultz��mes 4,7 km, 3 km, 1,2 km att��lum��. Asfalt��t�� ceļa beig��s ir zemes ceļš, kur nor��des z��mju nav: ac��mredzot t�� veidots apzin��ti, lai apmekl��t��ji nepiebrauc ar auto, bet iet k��j��m 1,5 km garo dabas taku. 3 Ir nožogojums gar Vizlas upi un taka. Lejup uz akmeni ir k��pn��tes. Upes krast�� pie k��pņu s��kuma ir p��ris izmestu stikla pudeļu. Ir ugunskura vieta un atkritumu tvertne att��l��k no akmens. Ir inform��cijas stends div��s valod��s (latviešu un angļu), bet inform��cija ir par Vizlas upes dabas taku un nog��žu mežiem; par pašu akmeni nekas nav min��ts. 10 - 40 Nezin��ms Pašvald��bas ��pašums 4–5 nosaukumi: 1) Vizlas Lielais laukakmens; 2) Vizlas Lielais akmens; 3) Ž��kļu akmens; 4) Ž��kļu Velnakmens. 1. Ceļš uz Ž��kļu Velnakmeni 
2. Ž��kļu Velnakmens 
3. Ž��kļu Velnakmens 
4. Ž��kļu Velnakmens 
5. Ž��kļu Velnakmens
Nav   Ceļš uz Ž��kļu Velnakmeni. Autors A. Klepers 
Ž��kļu Velnakmens. Autors A. Klepers 
Ž��kļu Velnakmens. Autors A. Klepers 
Ž��kļu Velnakmens. Autors A. Klepers 
Ž��kļu Velnakmens. Autors A. Klepers
25 24 Naugrubu Tin��bele un Upurliepa Koks Latvija Vidzemes Apes Trapenes 1,5 km uz D no Trapenes E0654728 N0368995 Naugrubu Tin��bele ir viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 210). Par Upurliepu ziņu nav. Tin��beles zaros iesietie dzijas kamolu pavedieni un lent��tes liecina par izmantošanu ritu��los (viet��jie tic, ka tiks piepild��ta v��l��šan��s). Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Objekts sakopts. Liepa diezgan paresna (vajadz��gi 2 cilv��ki, lai apņemtu), tom��r nav dižkoku sarakst��. Tin��belei interesanta forma — dobums tukšs, apk��rt jaunas atvases. Blakus aug v��l vair��kas liepas (��paši neatšķiras no Upurliepas, t��d��ļ ar�� t�� ir diskutabla). Tiek izmantots t��rism�� — ritu��li joproj��m ir aktu��li. 1 No ceļa var paman��t liepu grupu lauka mal��, bet ��beli redz��t nevar. Turkl��t liepas var paman��t tikai tad, ja apzin��ti mekl��, jo ceļš ved cauri liepu alejai — šo koku tur daudz. Upurliepa ne ar ko sevišķi neizceļas p��r��jo vid��. Otrpus ceļam k��du 50 m att��lum�� ir liels šķ��nis, tas pal��dz k�� orientieris. Nor��des z��mju nav. Pie kokiem ir z��me ar abu nosaukumiem un to pielietojumu ritu��los. 3 Ir sakopts. Z��le ap koku grupu tiek pļauta, t��l��k pļav�� z��le gandr��z cilv��ka augum��. Pie veikala Trapen�� ir stends — tur ir foto un nor��de par kulta vietu. Trapenes centr�� ir v��l viens stends, kur ar�� kart�� ir atz��m��ta atrašan��s vieta. Pie kokiem ir inform��cijas z��me un nor��de par pielietojumu ritu��los. 41 un vair��k Nezin��ms Pašvald��bas ��pašums Emma Vallija Šļukuma ir atbild��g�� par t��risma aktivit��t��m un pl��nošanu Trapen�� (2 audio). Tin��bel�� tika sietas dzijas un lent��tes, cerot, ka piepild��sies v��l��šan��s. Pie Upurliepas nesa ziedus un ��dienu mirušajiem, sevišķi veļu laik�� (no inform��cijas pie kokiem). 1. Naugrubu Tin��bele un Upurliepa 
2. Naugrubu Tin��bele un Upurliepa 
3. Naugrubu Tin��bele un Upurliepa 
4. Naugrubu Tin��bele un Upurliepa 
5. Naugrubu Tin��bele un Upurliepa
Nav   Naugrubu Tin��bele un Upurliepa. Autore I.Kucina   
Naugrubu Tin��bele un Upurliepa.  Autore I.Kucina   
Naugrubu Tin��bele un Upurliepa.  Autore I.Kucina   
Naugrubu Tin��bele un Upurliepa.  Autore I.Kucina   
Naugrubu Tin��bele un Upurliepa.  Autore I.Kucina 
26 25 Medņu J��ņa kalns Kalns Latvija Vidzemes Al��ksnes Alsviķu Tuvum�� Vizikoku Acu avotiņš E0670546 N0360674 Viet��jas noz��mes arheoloģiskais piemineklis (VKPAI 154). Tuvum�� Vizikoku Acu avotiņš, Ozolu ozols, Laimiņu ozols un liepa.   Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Ļoti ainaviska apk��rtne — sakopti lauki un kalnains apvidus. Pats kalns apaudzis ar kokiem, saimnieks ik pa laikam mežu t��ra. Ir taka augšup kaln��, izmantota malkas izvešanai. Pats objekts nav sevišķi saistošs — vair��k t�� apk��rtne. 1 Nor��des z��mju nav nek��du, ar�� ne pie vienas no m��j��m. Ceriņu m��jas nemaz nav atz��m��tas "J��ņa s��tas" 100. m��roga kart�� — atrodamas tikai, prasot ceļu. Ar�� saimnieks interes��j��s, k�� visp��r  izdevies atrast, jo zina, ka tas nav tik vienk��rši. Pa ceļam uz kalnu ir 2 elektriskie gani. Pagalm�� mierm��l��gs v��cu aitu suns un nepiesieta govs. 2 Infrastrkt��ras nav. Laukus kopj Ceriņu saimnieks, ik pa laikam t��ra mežu, bet tas katru gadu atkal aizaug ar alkšņiem. Kokus izc��rt reizi 2–3 gados, jo viss ir iepriekš j��saskaņo. Inform��cijas stendu nav. Par kalnu izst��sta Ceriņu saimnieks Vilnis Vanags (audio). Zeme pieder��jusi viņa senčiem. 10 - 40 Nezin��ms Priv��ts Ir bijuši senkapi. Padomju gados veikti izrakumi, bet atrasti vien p��ris galvaskausi. Senkapi atradušies l��dzenum�� pie Medņup��tes Medņu J��ņa kalna pak��j��. Vilnis nekad neko nav dzird��jis par Medņu J��ni (ar�� viņa vecm��miņa neko nav st��st��jusi). 1. Medņu J��ņa kalns 
2. Medņu J��ņa kalns 
3. Medņu J��ņa kalns 
4. Medņu J��ņa kalns
Nav   Medņu J��ņa kalns. Autore I.Kucina  
Medņu J��ņa kalns. Autore I.Kucina  
Medņu J��ņa kalns. Autore I.Kucina  
Medņu J��ņa kalns. Autore I.Kucina
27 26 Vizikoku Acu avotiņš Avots Latvija Vidzemes Al��ksnes Alsviķu   E0672120 N0363941 Avotiņš piemin��ts jau 19. gs. dokumentos k�� avots ar dziedinoš��m ��paš��b��m. Tas atrodas ielej��, purvain�� viet��, Sulup��tes labaj�� krast��, kura ietek Melnup��. Avota dziļums ir 26 cm. Ūdens ir ļoti dzidrs. Avota dibenu kl��j pel��kas kr��sas nogulsnes. Apk��rt avotam veidojas r��sas nogulsnes. Pagasta noz��mes pulc��šan��s vieta. Nav iekļauts Valsts kult��ras pieminekļu sarakstos. Teik�� v��st��ts, ka „gar Vizikokiem tek pa pauguru ieplak��m Sulup��te, kurai sen��k bijis duļķains ��dens k�� suliņas. K��du p��ra simts metru lejup Vizikoku Broša m��jas Sulup��tes labaj�� pus�� verd avots, kas saukts tiek par Acu jeb Galvaskausa avotu, par kuru iesaukts galvaskausa formas d��ļ. Sen��k uz to n��kuši slim��s acis mazg��t. Net��lu no avota Sulup��te ietek Melnup��.�� (Latviešu tautas teikas. 1991) Vieta ir bijusi labiek��rtota, bet tai šobr��d ir ļoti degrad��ta vide. Ja to sak��rtotu, b��tu pievilc��gs t��risma objekts. Avotam esot galvaskausa forma; vien��gais, kas kaut cik atbilst t��dam aprakstam, ir neliels p��rpurvojies zemes pleķ��tis, iesp��jams, avota vieta. Blakus tek upe, jo p��c koordin��t��m (sal��dzinot ar balticmaps.eu), Melnupei tai v��l nevajadz��tu b��t. Iesp��jams, ka Sulup��te. 2 Sam��r�� viegli atrast. Ir saglab��juš��s 3 no 4 nor��des z��m��m (nav zin��ms, kur palikusi t��, kas bija ceļa s��kum�� pirms pagrieziena, braucot pa P34 ceļu; t�� b��tu j��atjauno). Dišleru m��j��s ir 2 lieli, nepiesieti suņi; jaun��ko gr��t��k savald��t, jo kl��p riteņbrauc��jiem k��j��s. 3 Ir, bet ļoti boj��ta. Z��le tiek pļauta tikai pavasar��. Teritorija aizaugusi ar suņuburkšķiem un dadžiem cilv��ka augum��. Ir tualete, galds piknikam, š��poles b��rniem un atkritumu tvertnes, bet viss j��sakopj un j��atjauno, lai var��tu izmantot t��rism��. Ir inform��cijas stends, ar�� uzved��bas noteikumi, atrodoties teritorij��. Uz vietas inform��ciju sniedz Dišleru m��ju saimniece Aina Felše — bieži sarun��jusies ar cilv��kiem, kas braukuši uz avotu (laik��, kad tas tikko bijis labiek��rtots). 10 - 40 Zin��ms Pašvald��bas ��pašums P��c interneta avotiem, izr��d��s, ka, izstaig��jot aizaugušo mežu un atp��tas vietu, nav izdevies atrast ��sto avota vietu — t�� nor��d��ta pie Vizikoku m��j��m, lai ar�� piebraukšana san��k no Dišleru puses un Vizikoku m��jas ir pamestas. Katr�� ziņ��, tas nor��da, ka avotam šobr��d nav tik viegli piekļ��t, k�� bija dom��ts (vairums cilv��ku p��rietu pa tilu p��ri upei, bet t��l��k pat nemekl��tu). Inform��cijas stend�� ir bijušas b��rnu izdom��tas teikas par avota rašanos. Avotam ir augsts dzelzs saturs (��dens, kad past��v��jis pudel��, paliekot dzeltens), un pašam avotam esot galvaskausa forma. 1 .Vizikoku Acu avotiņš 
2. Vizikoku Acu avotiņš 
3. Vizikoku Acu avotiņš 
4. Vizikoku Acu avotiņš 
5. Vizikoku Acu avotiņš
Nav   Vizikoku Acu avotiņš. Autore I.Kucina  
Vizikoku Acu avotiņš. Autore I.Kucina  
Vizikoku Acu avotiņš. Autore I.Kucina  
Vizikoku Acu avotiņš. Autore I.Kucina  
Vizikoku Acu avotiņš. Autore I.Kucina
28 27 Gulbju Krustakmens Tabakdoze Akmens Latvija Vidzemes Al��ksnes Annas Pie Gulbjiem, Al��ksnes–Kalncempju ceļa kreisaj�� pus��, 7 km no Kalncempjiem E0678512 N0359658 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 164). Gulbju krustakmeni d��v�� ar�� par Tabakdozi. Akmens ir m��ksl��gi apskald��ts, stabveid��gs (augstums 1 m). T�� nol��dzin��taj�� priekšpus�� iekalts krusts. Krusta pamatne iekalta dziļ��k nek�� p��r��j��s krusta l��nijas un veido nelielu iedobumu — „tabakdozi��. Tas ir sam��r�� neliels akmens. Pasl��pies kokos (san��ca divreiz pabraukt gar��m, lai ar�� tas atrodas ceļa mal��). Virs�� labi saskat��ms krusts un ��patn��ja iedobe (t��s dziļums apm. r��d��t��jpirksta garum��). Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Nost��sts liecina, ka Gulbju Krustakmens uzl��kojams par senu piemiņas akmeni k��da traģiska notikuma atcerei (J. Urt��ns, 1990., 65.–66. lpp.). Akmens ne ar ko ��pašu neizceļas. Savdab��gs un interesants tikai labi saskat��m�� krusta un ��patn��j��s iedobes  d��ļ. 2 Nav nevienas nor��des z��mes. Tuv��k�� vieta ir Kantorkroga m��jas un pietura (braucot no Alsviķu pagasta puses, nogriežoties pie Strautiņiem). Blakus bijuš��s Gulbju m��jas nodegušas. 2 Infrastrukt��ras nav. Objekts b��t��b�� ir ceļa mal�� (175 m vjl.). Inform��cijas uz vietas nav. Vien��g��s ziņas sniedz Kantorkroga saimnieks Aza (?) J��nis (v��rds tika noburšķ��ts nesaprotami), izst��sta ar�� ceļu (blakus esot b��rzs; tiesa, b��rziem pilna ir visa ceļa mala, un konkr��to koku ir v��l gr��t��k paman��t k�� pašu akmeni). 10 - 40 Nezin��ms Priv��ts Cik J��nis atceras no m��tes un vec��sm��tes nost��stiem, blakus bijis tornis un bazn��ca (tas, iesp��jams, izskaidro krustu). Savuk��rt par dobumu ir leģenda, ka te gar��mbraucot nomiris k��ds v��rs no tabakas devas tr��kuma (no t�� ar�� otrs nosaukums — Tabakdoze). J��nis ar citiem puik��m tur likuši cigaretes. 1. Gulbju Krustakmens Tabakdoze 
2. Gulbju Krustakmens Tabakdoze 
3. Gulbju Krustakmens Tabakdoze 
4. Gulbju Krustakmens Tabakdoze 
5. Gulbju Krustakmens Tabakdoze
Nav   Gulbju Krustakmens Tabakdoze. Autors A. Klepers  
Gulbju Krustakmens Tabakdoze. Autors A. Klepers 
Gulbju Krustakmens Tabakdoze. Autors A. Klepers 
Gulbju Krustakmens Tabakdoze. Autors A. Klepers 
Gulbju Krustakmens Tabakdoze. Autors A. Klepers
29 28 Dimantu bazn��ckalns Kalns Latvija Vidzemes Al��ksnes Veclaicenes Ceļmal�� pie Dimantu m��j��m E0679107 N0383361 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 214). Atrodas Veclaicenes aizsarg��jamo ainavu liegum�� un ir Natura2000 teritorij��. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Ainava ļoti gleznaina, ar Veclaicenes pauguraini. Objekts nav skaidri uztverams. Ainaviski v��rts izbraukt, cit��di ne. 1 Nav nor��žu. T�� k�� kalns atrodas blakus Mauriņu saimniec��bai — Dimanti, p��c kartes to atrast var. 1 Infrastrukt��ras nav. Vien��gais, kurš kaut ko var��tu zin��t, ir Ķauķu Arv��ds (90 gadi) — no Ziemeru pagrieziena pa asfaltu uz muitas pusi un uzreiz pa labi. Dimantu m��j��s neviena nebija. 41 un vair��k Nezin��ms Priv��ts Suņi vis��s m��j��s (četr��s, kur��s san��ca b��t). 1. Dimantu bazn��ckalns 
2. Dimantu bazn��ckalns 
3. Dimantu bazn��ckalns
Nav   Dimantu bazn��ckalns. Autore I.Kucina   
Dimantu bazn��ckalns. Autore I.Kucina   
Dimantu bazn��ckalns. Autore I.Kucina 
30 29 Raganu Liel��s un Maz��s klintis Vieta Latvija Vidzemes     Vaidavas kreis�� krasta l��kum��, Ap�� starp Pasta ielu un kaps��tu E0662075 N0380767 Vaidavas upes kreisaj�� krast�� ir izveidojušies 8–10 m augsti, l��dz pat 100 m gari smilšakmens atsegumi — Raganu klintis. To lejasdaļ�� upes straume izskalojusi nelielas nišas. V��rds klint��m dots tajos laikos, kad pie t��m st��v��ja raganas t��ls. Apk��rtn�� ir daudz d��vainu dabas objektu: Vilkaču priede un Dv��ņu priedes, Raganu slota, „raganu apļi��, „raganu kauli�� u. c. (TAVA, 2012b, ER). Viet��jas noz��mes pulc��šan��s vieta. Jau 1924. gad�� E. Kurce to kop�� ar diviem no t��s iztekošajiem avotiņiem ieskait��ja Latvijas kulta vietu sarakst��, un šim viedoklim v��l��k pievienoj��s J. Urt��ns (1977). Raganu darbošan��s p��rsvar�� saist��ta ar klinti, ko sauc par Raganu kalnu, un t��s pak��j�� izpl��stošajiem avotiem. Tekstos raganas par��d��s nevis k�� re��las sievietes, raganas, bet k�� ļauni gari, kas tom��r saist��ti vair��k ar avotiem. Tom��r Ziemeļvidzemes folklor�� raganu saikne ar al��m nav konstat��ta, t��p��c par mitoloģisko vietu b��tu j��uzskata Raganu klints (Ragankalns), bet ne alas. Ļoti skaista un ainaviska vieta. Klintis apskat��mas no tiltiņa (uz dižv��tolu) un abiem Vaidavas krastiem, ��paši no lab��. 4 Pils��t�� z��mes paz��d, lai ar�� ir br��n�� z��me no A2 ceļa. Ap�� tas apz��m��ts ar nor��di „t��risma objekti", kas par��d��s vair��kos krustojumos. 3 Infrastrukt��ras nav. Apes TIC gide — vad��t��ja Astra — visu pateiks. Inform��cijas stenda nav. 41 un vair��k Popul��rs Pašvald��bas ��pašums Astra darbojas k�� vides gide, p��rģ��rbjoties par raganu. Var��tu b��t atrakt��vi, laba interpret��cija (ar staipekņu pulveri utt.). Pašai pat��k. 1. Raganu Liel��s un Maz��s klintis 
2. Raganu Liel��s un Maz��s klintis 
3. Raganu Liel��s un Maz��s klintis 
4. Raganu Liel��s un Maz��s klintis 
5. Raganu Liel��s un Maz��s klintis 
6. Raganu Liel��s un Maz��s klintis
Nav Ape Raganu Liel��s un Maz��s klintis. Autors A. Klepers  
Raganu Liel��s un Maz��s klintis. Autors A. Klepers  
Raganu Liel��s un Maz��s klintis. Autors A. Klepers  
Raganu Liel��s un Maz��s klintis. Autors A. Klepers  
Raganu Liel��s un Maz��s klintis. Autors A. Klepers  
Raganu Liel��s un Maz��s klintis. Autors A. Klepers
31 30 Z��ļu Sv��tavots Avots Latvija Vidzemes     M��jas „Z��ļi�� E0662226 N0379558 Prec��zu datu nav, bet tiek uzskat��ts par dziedniecisko avotu (aluksniesiem.lv, 2012b, ER) Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Vieta pievilc��ga. Blakus aizaudzis d��ķ��tis. Apk��rt klaja vieta. Divi avoti satek kop�� — k�� acu avots. 3 Nor��des prec��zas, kop�� 3 — no Apes ceļa, no Z��ļu ceļa un pie paša avota. Auto st��vvieta tieši blakus. Var pat ar autobusu piebraukt. Laba vieta piknikam. 3 Galdiņš, tiltiņš, nor��des, koka stabs ar senaj��m z��m��m, tualetes b��diņa. Ugunskura vieta. Atkritumu tvertne. Ide��li ņemt ��deni, tas ir ļoti auksts. Izņemot z��mi, citas inform��cijas nav, bet saimnieks ir ieinteres��ts past��st��t. Iesp��jams, š�� ir m��sdien��s izveidota sv��tvieta. (Audio koment��rs}. 41 un vair��k Zin��ms Priv��ts T��l��k uz strauta — m��ksl��ga ��denskr��tuve, pie b��rza ar diviem akmeņiem. 1. Z��ļu Sv��tavots 
2. Z��ļu Sv��tavots 
3. Z��ļu Sv��tavots 
4. Z��ļu Sv��tavots 
5. Z��ļu Sv��tavots
Nav Ape Z��ļu Sv��tavots. Autors A. Klepers   
Z��ļu Sv��tavots. Autors A. Klepers  
Z��ļu Sv��tavots. Autors A. Klepers  
Z��ļu Sv��tavots. Autors A. Klepers  
Z��ļu Sv��tavots. Autors A. Klepers
32 31 Spr��šu J��ņa kalns Kalns Latvija Vidzemes Al��ksnes Alsviķu 2 km ar k��j��m pa mežu no Spr��šu m��jas pagalma E0676223 N0369453 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 153). Saukts ar�� par Spr��šu Joņa kalnu (3x3.lv, 2007, ER). Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Ja kaut kas šim objektam pietr��kst, tad t�� ir pievilc��ba. Kalns st��vs no vis��m pus��m un koki visapk��rt. Dab�� nevizualiz��jas. 1 Caur govju aploku, alkšņiem, gar atkritumu tvertni un atmatu pļav��m, kr��miem. Labas pieejam��bas nav. No Spr��šu pagalma (slikts ceļš) j��iet ~800 m l��dz kalnam. Nevienas nor��des. 1 Infrastrukt��ras nav. Imants k�� saimnieks neko par objektu nezina. Saimniece pa logu saka, ka p��r��k karsts un negrib iet l��dzi „uz to č��skul��ju ��rces las��t��. Nav inform��cijas. Nezina ar�� vec��ka kundze Alsviķos. 41 un vair��k Nezin��ms Priv��ts Saimnieki nav ��paši ieinteres��ti. 1. Spr��šu J��ņa kalns 
2. Spr��šu J��ņa kalns 
3. Spr��šu J��ņa kalns 
4. Spr��šu J��ņa kalns 
5. Spr��šu J��ņa kalns
Nav   Spr��šu J��ņa kalns. Autors A. Klepers   
Spr��šu J��ņa kalns. Autors A. Klepers   
Spr��šu J��ņa kalns. Autors A. Klepers   
Spr��šu J��ņa kalns. Autors A. Klepers   
Spr��šu J��ņa kalns. Autors A. Klepers 
33 32 Atvašu Pinteļu sv��tliepa Koks Latvija Vidzemes Gulbenes Beļavas M��jas „Rožkalni�� un „Pinteļi�� E0665600 N0350825 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 798). Koks nol��zis 2010. gada j��lij��. Apz��ģ��ts, palicis stumbrs jauno liepu atvas��m ieauguš�� uzkalniņ��.  Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Lai gan koks nol��zis apk��rtne ainaviska ar ezerpili. M��jas sakoptas inteliģenta saimniece. 1 Nor��des nav, atrodas pirms Rožkalnu m��j��m. Ceļa mal�� ar�� m��jas nosaukuma nav. Atrast pagr��ti. 1 Infrastrukt��ras nav, taču ir pagalms blakus. Nav nepieciešam��bas p��c papildus infrastrukt��ras. Uz vietas inform��cijas stenda nav. Saimniece Ilona (uzv��rds ierakst��) ir zinoša un ieinteres��ta, lai ar�� šo vietu nopirka 1982. gad�� un senču st��sti nav p��rmantoti. Inform��cija p��rbaud��ta p��c bazn��cgr��matas. 41 un vair��k Nezin��ms Priv��ts Sv��ts koks. Ritu��li nav zin��mi, taču bij��ba un cienoša attieksme saglab��jas. 1. Atvašu Pinteļu sv��tliepa 
2. Atvašu Pinteļu sv��tliepa 
3. Atvašu Pinteļu sv��tliepa
Nav   Atvašu Pinteļu sv��tliepa. Autors A. Klepers  
Atvašu Pinteļu sv��tliepa. Autors A. Klepers  
Atvašu Pinteļu sv��tliepa. Autors A. Klepers
34 33 Mikužu vesel��bas avotiņš Avots Latvija Vidzemes Apes Trapenes Melnupes kreis�� krasta nog��z��, Mikužu saiešanas nama pagalm�� E0662075 N0380767 Neliels, taču labiek��rtots avots, kura ��dens izmantots blakus esoš�� br��ļu draudzes saiešanas nama (kopš 19. gs. vidus — ev. luterisk��s draudzes l��gšanu nams) b��rnu krist��bu ritu��liem. Ūdenim pied��v�� dziednieciskas ��paš��bas. Vai avota ��denim bijusi ar�� sv��tavota noz��me, apstiprinošu ziņu nav. Apmekl��jams kop�� ar vair��k nek�� 200 gadus seno saiešanas nama koka guļb��vi. Avots tiek izmantots ��dens ņemšanai. Ainaviska Melnupes ieleja. Objekts nav iekļauts valsts noz��mes arheoloģijas pieminekļu sarakst��. No viet��j��s skolot��jas Emmas Vallijas Šļukumas st��st��juma: „Ar avota ��deni ir b��rni krist��ti — sevišķi Mikužu br��ļu draudzes darb��bas laik��. B��rniem l��dzi dota ar�� kr��z��te ar avota ��deni. Tic��juši avota sp��j��m dot labu vesel��bu; avota ��dens ir j��lej uz galvas, lai b��tu labs pr��ts.�� (Audio ieraksts) Avots sakopts. Blakus atrodas Trapenes saieta nams, kas celts 19. gs. — sakopta apk��rtne (k�� sena lauku s��ta). No v��stures viedokļa ir interesanti abi objekti, ar�� vieta gana skaista, lai to apskat��tu. 2 Trapenes centr�� ir liels inform��cijas stends ar ziņ��m, k�� ar�� nor��des stabs. Pagriezien�� uz Trapenes saieta namu ir t��da pati z��me k�� centr��. Viegli atrast un viegli piekļ��t objektam. 2 Teritorija labiek��rota, ir akmens/m��ra k��pn��tes lejup uz avotu. Avotam p��ri nojume, bet paš�� avot�� iekš�� koka muca, lai atvieglotu ��dens uzkr��šanu un ņemšanu. Inform��cijas stenda nav, bet ziņas sniedz gide un atbild��g�� par t��rismu Trapenes pagast�� — Emma Vallija Šļukuma. Var savienot ar citiem objektiem pagasta teritorij�� (saieta nams, O. V��cieša piemiņas istabas, Tin��bele un Upurliepa). 41 un vair��k Zin��ms Pašvald��bas ��pašums Iecere par g��j��ju takas Mellupe–Mikuži izveidi. 1. Mikužu sv��tavots 
2. Mikužu sv��tavots 
3. Mikužu sv��tavots 
4. Mikužu sv��tavots 
5. Mikužu sv��tavots
Nav   Mikužu sv��tavots. Autors A. Klepers   
Mikužu sv��tavots. Autors A. Klepers   
Mikužu sv��tavots. Autors A. Klepers   
Mikužu sv��tavots. Autors A. Klepers   
Mikužu sv��tavots. Autors A. Klepers 
35 34 C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala Ala Latvija Vidzemes     Atp��tas iela E0574370 N0351824 Sv��tavota ala ir pirm�� Latvijas ala, kas min��ta zin��tniskaj�� literat��r��. Jau 1764. gad�� to aprakst��ja etnogr��fs G. F. Millers. Viņš rakst��ja, ka DA no C��s��m no k��das smilšakmens nišas iztek avots, kas jau kopš pag��nu laikiem ir iem��ļota upurvieta un ko v��l taj�� laik�� m��ņtic��gie zemnieki sav��s slim��b��s apmekl��jot (S. Laime, 2009). 1972. gad�� veiktie m��r��jumi liecina, ka alas dziļums ir 13 m, platums 4 m — t�� s��kas ar lielu nišu, kuras augstums ir 4,7 m. Dziļ��k pa labi klint�� stiepjas l��ka plaisa, kuras augstums ir 3 m un platums 1 m. Neliela eja ir ar�� nišas kreisajos s��nos (alas.lv, 2009b, ER). Ziem�� neaizsalstošais Sv��tavota ��dens satur daudz dzelzs savienojumu. Tas izpl��st no 88 m dziļuma t��r��, liel��, dab��g�� baltas smilts iez��. Tagad sv��tavots atrodas priv��t�� teritorij��, un 2000. gad�� zemes ��pašnieks alu ir aizb��v��jis, bet avota ��dens tiek p��rdots. Grava ir labiek��rtota (alas.lv, 2009b, ER; SIA Amber Storm, 1993–2011, ER). Tuvum�� C��rul��šu dabas taka, L��gavas (sarkan��) ala, Spoguļu klintis. Neskatoties uz to, ka Sv��tavots ar alu bija slavena sv��tvieta, folkloras pierakstos t�� nav nokļuvusi. Tom��r ar 18. gs. zin��tnieku aprakstiem pietiek, lai alu var��tu iekļaut ar dziedniec��bu saist��to Latvijas kulta alu kategorij�� (S. Laime, 2009). St��sta, ka ��dens dzied��jot kaulu s��pes, acu vainas (SIA Amber Storm, 1993–2011, ER). Objekts vizu��li pievilc��gs un sakopts, labiek��rtots (lai gan s��kotn��ji teritorija šķiet mazliet p��rbl��v��ta ar daž��diem ne sevišķi vienotiem elementiem, kurus viegl��k skat��t un uztvert k�� atsevišķus objektus / vides elementus). Ir iesaist��ts t��rism�� — maksas objekts. Avota sp��ka ieg��šanas ritu��ls k�� objekta apskates kulmin��cija (nav ziņu, vai tam ir autentiska/sena izcelsme vai tas ir dr��z��k m��rketinga r��ks t��ristu piesaistei). 2 Ir divas nor��des z��mes: pirm�� pie ceļa pagrieziena un otr�� pie m��j��m (tur ar�� nor��de par maksas objektu un ��pašnieku kontakti). Ar auto var piebraukt l��dz pat m��ju pagalmam; ir improviz��ta st��vvieta pagalm��. Pati Sv��tavota ala nav pieejama — tai priekš�� norobežojums un koka durvis, k�� ar�� z��me „Sanit��r�� zona��. Pie Sv��tavota ir suns, piesiets (ac��mredzot sarg��, lai teritorij�� neien��ktu cilv��ki no otras puses). 3 Objekts ir labiek��rtots un tiek uztur��ts ļoti lab�� st��vokl��. Labiek��rtošanas darbus ies��cis v��l bijušais m��ju saimnieks, un tos turpina ar�� šobr��d viņa mantinieki. Ir atp��tas vietas — kam��ni, lieli koka galdi un soli. Ir k��pnes lejup. Visas takas izliktas ar akmens pl��tn��m. Inform��ciju uz vietas sniedz 85 gadus vec�� Vizma Rubene (str��d�� par gidi no pirmdienas l��dz trešdienai, kam��r saimnieki nav uz vietas C��s��s). Dz��vo neliel�� m��j�� blakus zemes ��pašnieku m��jai jau kopš 25 gadu vecuma, ir pieredz��jusi laiku, kad teritorija ap avotu nebija labiek��rtota. Visi labiek��rtošanas darbi veikti pašu rok��m un ar pašu finans��jumu (daļ��ji ar�� no cilv��ku atst��tajiem ziedojumiem pie avota enģeļa skultpt��ras un ieejas maks��m). Inform��cijas stenda nav. 41 un vair��k Popul��rs Priv��ts Ir p��rfotogr��f��ta fotogr��fija ar alas iekšpuses izskatu m��sdien��s (al�� tikt šobr��d nevar). Otrs nosaukums ir „Dzelzs v��rti��, jo ��denim ir augsts dzelzs saturs. Ir ar�� nofotogr��f��ts dokuments, kas apliecina Sv��tavota dziedniecisko sp��ku (prec��z��k sk. foto). 1. C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala 
2. C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala 
3. C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala 
4. C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala 
5. C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala
Nav C��sis C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala. Autors A. Klepers  
C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala. Autors A. Klepers  
C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala. Autors A. Klepers  
C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala. Autors A. Klepers  
C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala. Autors A. Klepers
36 35 Ūsiņakmens Akmens Latvija Vidzemes Strenču Pl��ņu Vijciema–Trik��tas lielceļa mal��, neliel�� meža pudur��, 200 m uz ZA no Elvanču m��j��m E0613592 N0381509 Mas��vs kubveida akmens cilv��ka augum�� ar padziļin��tu iedobi t�� virspus��. Prec��zu liec��bu par š�� akmens nosaukuma izcelsmi un v��sturisko noz��mi tr��kst. Akmens iespaid��ga lieluma (aptuveni 1,6 m augsts). Ir labi saskat��ma iedobe akmens augšpus��. Kl��ts ar s��n��m. No folkloras par Ūsiņu un akmeni visp��r��gi ir st��sts par ziedošanas paradumiem (kas gan tieši neattiecas uz š��da izm��ra milz��gu akmeni): „Pieguļ�� gatavoja pant��gu, lejot mieta vai cirvja k��ta caurum�� un p��c tam šim caurumam uzveļot lielu akmeni virs��, vai ar�� pirmo kumosu ieliekot neliel�� bedr��t�� un p��c tam to aizberot ar zemi, pant��gu ziedoja Ūsiņam. Tikai p��c tam paši var��ja ��st. L��dz ņ��ma v��r��tas un ar�� j��las olas pant��ga gatavošanai. Pant��gu cepa v��ri virs ugunskura.�� (http://www.liis.lv/folklora/gadsk/origin/jurgi.htm)     Ūsiņš ir viena no visvair��k interpret��taj��m latviešu diev��b��m — d��v��ts par gaismas un pavasara diev��bu, k��rt��bas uztur��t��ju, bišu, zirgu dievu. Latviskajam Ūsiņam ir uzsl��ņojies ar kristiet��bu ien��kušais Jurģis jeb Georgs. Ūsiņš paz��stams tikai ierobežot�� Latvijas teritorij��, galvenok��rt Vidzemes augstien�� (LTT — P. Šmits. Latviešu tautas tic��jumi. 1940–1941). Ziedošana parasti tiek veikta lopu k��t��, zirgu stall�� virs vai zem siles, uz sliekšņa, ar�� pļav��, dodoties pieguļ��. Gaili k��va saimnieks. Gaiļa asinis iztecin��ja zirgu sil�� un sajauca ar auz��m, lai zirgi t��s ap��stu. Uz staļļa durv��m ar gaiļa asin��m vilka lietuv��nu krustu, lai pasarg��tu zirgus no ļaunajiem gariem, lietuv��na. Upura nešana tiek piemin��ta ar�� tautasdziesm��s. (Latviešu folklora: http://www.liis.lv/folklora/gadsk/origin/jurgi.htm) 
Devu, devu Ūsiņam, 
Ko es biju sol��jusi: 
Melnu gaili sarkan' seksti, 
Ar visiem nadziņiem. (LTdz 14580) 
Pa kalniņu Ūsiņš j��ja 
Ar akmeņu kumeliņu; 
Tas atnesa kokiem lapas, 
Zemei zaļu ��buliņu. (LTdz 1194). 
P��rbaud��t: G. Eniņš. Nosl��pumainais Ūsiņa akmens. – M��jas Viesis, 24.02.2012.
Ir apskates v��rts 3 Nav nor��des z��mju, bet akmens ir paš�� ceļa mal�� un turkl��t pamat��ga lieluma, t��p��c sam��r�� viegli paman��ms. 3 Nav Uz vietas nav nek��das inform��cijas — ne nor��des z��mju, ne inform��cijas stendu. Akmens ceļa mal��. Net��lu ir Elvanču m��jas, kur var jaut��t p��c inform��cijas. 41 un vair��k Nezin��ms Priv��ts Ceļmal��, taču netiek ��paši izcelts. 1. Ūsiņakmens 
2. Ūsiņakmens 
3. Ūsiņakmens 
4. Ūsiņakmens
Nav   Ūsiņakmens. Autore I.Kucina  
Ūsiņakmens. Autore I.Kucina  
Ūsiņakmens. Autore I.Kucina  
Ūsiņakmens. Autore I.Kucina
37 36 Atpiļu Upurozols un kulta vieta Koks Latvija Vidzemes Bever��nas Trik��tas Trik��tas evaņģ��liski luterisk�� bazn��ca, Trik��tas m��c��t��jmuiža E0630407 N0381144 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2388). Valkas novada Trik��tas Atpiļu s��t��. Valsts aizsarg��jamo dižkoku sarakst�� tas iekļauts 1977. gad��. Apk��rtm��rs 8,03 m, vecums 400 gadu. (G. Eniņš. 2008. 100 Diž��kie un sv��t��kie). Tuvum�� Trik��tas evaņģ��liski luterisk�� bazn��ca, Trik��tas m��c��t��jmuiža, Trik��tas viduslaiku pilsdrupas, Silvas dendr��rijs, Vijciema čiekurkalte. Teritorij�� vienuviet atrodas vair��kas senvietas (Atpiļu ozols, akmens kas tiek saukts par Upurakmeni, vair��ki lieli akmens kr��vumi, senkapu vietas). Uz Upurakmeni ved ozolu aleja, un blakus ir laukums, kas, iesp��jams, bijis pulc��šan��s vieta pie Upurakmens. Upurakmenim ir iebode, kur�� joproj��m ir vair��kas nu jau aps��b��jušas mon��tas, gan sant��mi, gan igauņu centi. Blakus d��ķim ir lieli interesanti akmens kr��vumi. No seniem laikiem Atpiļu ozols tiek saukts par Upurozolu. V��l 19. gs. septiņdesmitajos gados vecie apk��rtnes iedz��vot��ji Atpiļu Upurozolam ziedojuši naudu, priev��tes un citas s��kas lietiņas. Apk��rt��jos t��rumos tajos laikos atrasti vair��ki ordeņa laika naudas gabali. Šis Upurozols saist��ms ar Ziemeļvidzem�� plaši izplat��to m��jas garu piel��gšanu. (J. Urt��ns. Latvijas sen��s sv��tn��cas. 1993) Ļoti iespaid��gs un interesants objekts, turkl��t pašreiz��jais Atpiļu m��ju saimnieks apk��rt��jo teritoriju ir sakopis, atjaunojis veco kl��ti un sakoptaj�� teritorij�� iest��d��jis jaunus kokus (b��rzus un ozolus). 4 Ir br��n�� z��me „Atpiļu ozols��, turpat blakus liels laukakmens ar uzrakstu „Atpiļi�� un Jumja z��mi. Blakus akmenim ir z��me „Priv��t��pašums��, kas ir mulsinoši, jo vienlaikus z��me uz apskates objektu, bet taj�� paš�� laik�� nor��de, ka ceļot��ji nav ��sti v��lami. Saimniekam gan nav iebildumu, ka cilv��ki apmekl�� ozolu vai akmeni, vien��gi auto ir j��novieto ceļa s��kum��. 3 Teritorija ir ļoti sakopta — saimnieks r��p��jas, lai ar�� visa teritorija ap kulta objektiem b��tu sakopta. Ieg��stot sav�� ��pašum�� zemi, labiek��rtojis ��pašumu. Ap ozolu ir improviz��ts žogs. Ozolam noz��ģ��ti vecie zari. Izņemot nor��des z��mi m��ju iebraucam�� ceļa s��kum��, citu rakstisku inform��cijas avotu nav. Par teritoriju un senaj��m kulta viet��m izst��sta Atpiļu saimnieks Rihards Circenis (viņam pieder ar�� blakus esoš��s m��jas „Irb��tes��). Saimnieks ieguvis m��jas pirms 10 gadiem, bet pats ir interes��jies par m��ju apk��rtni un taj�� esošajiem kulta objektiem. Ir nost��sti, kurus st��st��juši bijušie saimnieki pašam R. Circenim. 10 - 40 Zin��ms Priv��ts Atpiļu saimnieks t��pat k�� iepriekš��jie saimnieki pret kulta objektiem izturas ar piet��ti — bijuš�� saimnieka vect��vs teicis, ka „kap�� apgriez��šoties��, ja teritorij�� tiks izkustin��ts kaut viens no akmeņiem. Tas ar�� nav dar��ts. Objekti vien sakopti un teritorija ap tiem labiek��rtota. Atpiļu saimnieks Rihards Circenis (tel. nr. 26535467). 1. Atpiļu Upurozols un kulta vieta 
2. Atpiļu Upurozols un kulta vieta 
3. Atpiļu Upurozols un kulta vieta 
4. Atpiļu Upurozols un kulta vieta 
5. Atpiļu Upurozols un kulta vieta 
6. Atpiļu Upurozols un kulta vieta
Nav   Atpiļu Upurozols un kulta vieta. Autors A. Klepers  
Atpiļu Upurozols un kulta vieta. Autors A. Klepers  
Atpiļu Upurozols un kulta vieta. Autors A. Klepers  
Atpiļu Upurozols un kulta vieta. Autors A. Klepers  
Atpiļu Upurozols un kulta vieta. Autors A. Klepers  
Atpiļu Upurozols un kulta vieta. Autors A. Klepers
38 37 M��rnieku dobumakmens Akmens Latvija Vidzemes Bever��nas Trik��tas Trik��tas–Brenguļu ceļa mal��, pie M��rnieku m��jas ceļagala E0600023 N0381055 Neliels muldakmens, kurš p��rvietots uz šejieni no citas s��kotn��j��s atraš��n��s vietas. Nosaukts par M��rnieku akmeni p��c tuv��jo m��ju v��rda. Diezgan liels akmens ar iedobi, blakus nor��des z��me „M��rnieki��. Objekts ceļa mal��, pie iebraucam�� ceļa s��kuma, viegli paman��ms. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Pievilc��ba nosac��ta - akmens ��paši neizceļas uz p��r��jo dobumakmeņu fona. 2 Gandr��z ceļa mal��. Viegli paman��ms, braucot gar��m. Blakus ir nor��de uz M��rnieku m��j��m. 3 Nek�� sevišķa nav, vienk��rši atrodas pie M��rnieku m��j��m, kuru apk��rt��j�� teritorija ir sakopta. Nav izdal��ts k�� apskates objekts, bet, sal��dzinot ar iepriekš apsekotajiem objektiem (tieši akmeņiem), ir tiem piel��dzin��ms, lai ar�� iepriekš nav bijis kulta vietu sarakst��. 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. M��rnieku dobumakmens 
2. M��rnieku dobumakmens 
3. M��rnieku dobumakmens 
4. M��rnieku dobumakmens
Nav   M��rnieku dobumakmens. Autors A. Klepers 
M��rnieku dobumakmens. Autors A. Klepers 
M��rnieku dobumakmens. Autors A. Klepers 
M��rnieku dobumakmens. Autors A. Klepers
39 38 B��n��žu Velnakmens Vella V��rtu akmens Akmens Latvija Vidzemes Vecpiebalgas Taurenes Atrodas B��n��žu ezera ziemeļaustrumu krast�� E0595921 N0335234 Viet��ja l��meņa dabas piemineklis. Atrodas neliel�� zemes rag��, kas p��rB��n��žu ezeru ainaviski paceļas vair��kus metrus augstu. Zemes rags avotains un mitrs. Milz��gs, iespaid��gs akmens, nedaudz apaudzis ar s��n��m. Akmens izm��ri: augstums dienvidu mal�� pret ezeru — 2,22 m, garums — 4,40 m, platums (pie pamatnes) — 4,5 m, platums (pie virsmas) — 3 m, apk��rtm��rs — 15 metri (Vecpiebalgas novada pašvald��ba, 2012, ER). Atrodas mež��.Tuvum�� L��biešu apmetne, B��n��žu sv��tavots, Lejasl��biešu senkapi, J��ņkalns, Lodes (Apšu) luter��ņu bazn��ca. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Akmens apskates v��rts 3 Ir br��n�� z��me, kuru t��pat k�� piebraucamo ceļu uzreiz pat gr��ti paman��t, braucot no B��n��žu puses. L��dz akmenim gan ved labi saskat��ma, nedaudz st��va taka. Objekts viegli pieejams un viegli paman��ms jau pa gabalu no takas s��kumposma. 3 Izņemot taku, kas t��pat iestaig��ta, un piebraucamo ceļu, kas pašlaik apaudzis ar nelielu z��li, nek��da labiek��rtojuma nav, un p��c t�� nav vajadz��bas. Nek��da inform��cijas stenda nav. Ar�� blakus esošo St��r��šu m��ju saimniece neko nem��c��ja past��st��t. 41 un vair��k Zin��ms Priv��ts   1. B��n��žu Velnakmens 
2. B��n��žu Velnakmens 
3. B��n��žu Velnakmens 
4. B��n��žu Velnakmens 
5. B��n��žu Velnakmens
Nav   B��n��žu Velnakmens. Autore I.Kucina  
B��n��žu Velnakmens. Autore I.Kucina  
B��n��žu Velnakmens. Autore I.Kucina  
B��n��žu Velnakmens. Autore I.Kucina  
B��n��žu Velnakmens. Autore I.Kucina
40 39 B��n��žu Sv��tavots Avots Latvija Vidzemes Vecpiebalgas Taurenes B��n��žu ezera ZR gal�� E0595025 N0335980 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 582). No B��n��žu pilskalna iztek 12 avoti, no kuriem paz��stam��kais ir Sv��tavots, kas atrodas net��lu no B��n��žu–Skujenes ceļa, zem�� pļav��. Dom��jams, ka B��n��žu Sv��tavota nosaukums c��lies tajos laikos, kad turpat net��lu pie B��n��žu ezera pilskaln�� st��v��jusi koka pils. (Urt��ns, 1993) 19. gs. rakst��tajos avotos min��ts, ka B��nužu pilskalna tuvum�� bijis J��ņa kalns ar lielu, vecu ozolu, pie kura agr��k esot upur��ts. Sv��tavots, B��n��žu pilskalns un J��ņa kalns ar ozolu, iesp��jams, ir k��da vienota senvietu kompleksa sast��vdaļas. (Urt��ns, 1993)  Teika st��sta, ka avots dziedinot visas kaites. To sv��t��jis pareiztic��go bazn��cas m��c��t��js (C��su t��risma inform��cijas centrs, 2012b, ER). B��n��žu sv��tavota ��deni apk��rt��jie ļaudis kopš seniem laikiem veda m��j��s ar toveriem. Ziem�� šie toveri st��v��ja aukst�� priekšnam��. Blakus noliktais, no akas smeltais ��dens sasala, bet no avota smeltais — nesasala. B��n��žu sv��tavota tuv��k�� apk��rtne 1960. gados melior��ta, avots kļuvis v��j��ks (Jansone, 2012, ER). „B��n��žu muižas pļav��s ir avots ar nosaukumu Sv��tais avots. Reiz gans gan��jis goves pļav�� ap avotu un ieraudz��jis, ka naudas muca n��kuse tinkšķ��dama augš�� no avota. Tai paš�� br��d�� vilki ieskr��juši lopos un uzklupuši bullam virs��. Gans s��cis kliegt un r��d��t ar suņiem. Vilki ar�� atst��juši lopus. Taj�� paš�� br��d�� muca iev��lus��s avot�� atpakaļ. No t�� laika avotu sauc par Sv��to.�� (Latviešu tautas teikas. 1991) Vizu��li pievilc��gs, ainavisks un sakopts objekts.  Atrodas skaist�� b��rzu pudur��. 3 No Krustkroga braucot, ir j��pabrauc nedaudz taisni uz priekšu, gar��m pagriezienam uz B��n��žiem. Pret�� nobraucamajam ceļam uz gravu ir m��ja ar diviem skursteņiem. Apm��ram 1 km att��lum�� no B��n��žu Velnakmens. Ir br��n�� z��me, bet t�� ir pie paša avota, no ceļa redz��t nevar. 2 Apk��rtne labiek��rtota — ir no ķieģeļiem b��v��tas k��pnes l��dz avotam, rene ��dens ņemšanai, kas nostiprin��ta ar akmeņiem. Uz avota iztekas ir aka, blakus v��l viena. Visus labiek��rtošanas darbus veikuši viet��jie iedz��vot��ji. Ir nor��des z��me, bet citas inform��cijas nav. Viet��jie par avotu neko daudz nezina, vien to, ka nosaukums ir Sv��tavots. Ūdens irgarš��gs, t��p��c cilv��ki to izmantojot. 41 un vair��k Zin��ms Pašvald��bas ��pašums Pie B��n��žu Velnakmens esošo m��ju („M��rnieki�� p��c GPS, bet p��c balticmaps.eu — „St��riņi��) saimniece deva nor��des uz avota atrašan��s vietu. Pati nekad nav bijusi l��dz avotam, jo pašiem ir aka; ��deni no avota pamat�� ņemot tie viet��jie, kam nav savu aku, vai ar�� iedz��vot��ji no Taurenes, jo tur pie bijuš�� alus br��ža Gaujas krast�� esošaj�� avot�� ir bijušas ķimik��lijas. Viņa ar�� teica, ka, iesp��jams, nemaz tik viegli neb��s tikt kl��t un atrast. Pati nav bijusi un nezina, ka paties��b�� tas ir labiek��rtots un piekļuve ir ļoti vienk��rša. 1. B��n��žu Sv��tavots 
2. B��n��žu Sv��tavots 
3. B��n��žu Sv��tavots 
4. B��n��žu Sv��tavots 
5. B��n��žu Sv��tavots
Nav   B��n��žu Sv��tavots. Autore I.Kucina  
B��n��žu Sv��tavots. Autore I.Kucina  
B��n��žu Sv��tavots. Autore I.Kucina  
B��n��žu Sv��tavots. Autore I.Kucina  
B��n��žu Sv��tavots. Autore I.Kucina
41 40 Velna Tupele Alauksta krast�� Akmens Latvija Vidzemes Vecpiebalgas Taurenes Alauksta Z krast��, pie Ezerkrastu m��j��m E0607817 N0330173 Diezgan paliels akmens, pasl��pies zem koka zariem, atrodas paš�� ezera krats��, apm��ram 10 soļus no krasta. D��v��ts ar�� par gultu. Tas ir 2,14 m garš un 1,20 m plats akmens. Pie akmens ezer�� iestiepjas šaura akmeņu rinda, pa kuru var k��j��m ieiet Alaukst��. Ar�� š�� rinda ir piemin��ta teik��s. Akmens, iesp��jams, neatrodas sav�� s��kotn��j�� viet��. Aizsarg��jamo ainavu apvidus ��Vecpiebalga�� teritorij��. Turpat blakus, iesp��jams, ir naudas kalniņš, kas min��ts teik��, — to gr��ti paman��t, jo viss apaudzis ar z��li. „Viņos senajos laikos Dievs str��d��jis uzc��t��gi: l��dis l��dumus, aris, s��jis un tom��r k�� nevar��jis, t�� nevar��jis pie naudas tikt. Velns turpretim pavad��jis laiku vien�� slinkum��. Caur��m dien��m gul��jis un, lai neb��tu p��c mitekļa t��lu j��iet, tad gultu ievietojis ezer��, lai t��liņ pieceļoties turpat var��tu nomazg��ties. Tikai nakt�� izg��jis zagt un laup��t; bet bijis jau piekr��jis pilnu mucu naudas. Dievs nodom��jis velnu piem��n��t pie cita darba, lai pa to laiku var��tu velna naudu aiznest. Jau agr��k velns bijis nodom��jis p��r Alauksta ezeru tiltu tais��t, bet tikai ar t��du nol��gumu, ka deviņi p��r to var p��riet, bet desmitam Dievs to neļ��vis. Tagad Dievs bijis mier�� un velns apsol��jies vien�� nakt��, pirms gailis dzied��s, tiltu uztais��t. Naudas mucu atst��jis uz krasta, bet lai Dievs to nepaman��tu, uzb��ris vienu cepuri zemes un tad aizsteidzies pie darba. Dievs, redz��dams, ka viņa nodoms — velna naudu paņemt — neizdosies, apaudz��jis t��s zemes, kuras velns uzb��ris uz naudas mucas, ar kokiem un z��li t��, k�� to vietu vairs nek�� nevar��jis paz��t, un tad, lai velns nevar��tu tiltu uztais��t, g��jis gaili celt. Velns pa to laiku str��d��jis vienos sviedros. Pielas��jis vienu kl��pi akmeņu un ieb��ris ezer��. T��pat ar�� otru. Ar trešo jau bijis ezera tuvum��, tad gailis dzied��jis. Velnam, no bail��m lieliski skrienot, tupele no k��jas nomukusi un viss kl��pis akmeņu izbiris sausum��. Vairs par tiltu nedom��dams, steidzies tik p��c naudas, tom��r, lai gan tr��s reizes apskr��jis ap ezeru, vairs nevar��jis atrast to vietu, kur pirm��k naudu nolicis.�� (cit��ts no: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15H0514.htm) Akmens gr��ti paman��ms un, iesp��jams, netarodas sav�� s��kotn��j�� viet��. Vizu��li nav ļoti pievilc��gs. 1 Nav piln��gi nevienas nor��des z��mes, vien��gais orientieris ir nor��des z��me uz m��j��m „V��jroz��tes��, kur saimnieks pasaka aptuveno akmens vietu. Blakus ir Ezerkrastu m��jas, bet saimniekam nav ne jausmas par to, ka viņa ��pašum�� ir t��ds akmens. Orientieris - blakus saimnieku pirts. 1 Infrastrukt��ras nav. No Alauksta iztek up��te/gr��vis, kurai p��ri ir medroša laipa.  inform��cijas nav. Ar�� saimnieks neko par objektu nezina. 41 un vair��k Zin��ms Priv��ts Blakus ir smilšu kalniņš, saukts par naudas kalniņu, un akmens kr��vums, kas, iesp��jams, ir daļa no Velna tilta (no: vietas.lv — teika). 1. Alauksts 
2. Velna Tupele 
3. Velna Tupele
Nav   Alauksts. Autors A.Klepers  
Velna Tupele. Autors A.Klepers  
Velna Tupele. Autors A.Klepers
42 41 J��ņukalna Lielais akmens Akmens Latvija Vidzemes Gulbenes Tirzas   E0642645 N0337704 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 866). Par objekta atrašan��s vietu un esam��bu zina vien atsevišķi Tirzas pagasta iedz��vot��ji. Akmens iespaid��ga lieluma ar izvirz��jumu akmens s��nos. Atrodas aiz pussagruvušas saimniec��bas ��kas p��ri pļavai l��dz b��rzos un citos kokos ieaugušam gr��vim, kas savienots ar d��ķi. Tad p��ri v��l vienam laukam, mazliet pa kreisi R virzien�� no d��ķa. Priekš�� akmenim aug kr��ms, kas aizsedz skatu uz akmeni, t��p��c, ejot no d��ķa puses, to var ar�� uzreiz nepaman��t, lai gan tas ir milz��gs akmens lauka vid��. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Apskates v��rts, bet ir gana daudz l��dz��ga lieluma akmeņu, kuru atrašana ir krietni viegl��ka. Objekts atrodas lauka vid�� un nav gr��ti paman��ms. 2 Bez pal��dz��bas un konsult��cij��m ar Tirzas pagasta priekšs��d��t��ju, kurš deva prec��zas nor��des, akmeni nav iesp��jams atrast, jo „J��ņa s��tas�� kart�� tas atz��m��ts ļoti neprec��zi — nor��d��ts, ka atrodas J��ņakalnu m��jas labaj�� pus��, lai ar�� paties��b�� tas atrodas v��l labu gabalu aiz d��ķa, kas ar�� kart�� ir atz��m��ts. 1 Infrastrukt��ras nav. Ir br��n�� z��me, braucot no Jauntirzas puses, bet no z��mes ir maza j��ga, ja brauc no Lizuma puses. Nav z��mes pie pagrieziena pa kreisi (braucot no Jauntirzas), kur s��kas meža ceļš l��dz akmenim un bijušaj��m J��ņukalna m��j��m. Ap m��jas teritoriju ir daudz iebrauktu ceļu, kas ir maldinoši. inform��cijas uz vietas nav. Pal��dz��t atrast objektu var Tirzas pagasta p��rvaldes priekšs��d��t��js. Tuv��k��s m��jas „Birzuļi�� atrodas ~0,5 km att��lum��, taču ar�� taj��s neviens nedz��vo. 41 un vair��k Nezin��ms Priv��ts Tirzas priekšs��d��t��js Česlavs atz��st, ka apk��rtnes nep��rzin��t��jam objektu ir diezgan gr��ti atrast bez prec��z��m nor��d��m. Lietus laik�� lieti noder gumijas z��baki, jo l��dz akmenim san��k brist pa garu z��li p��ri 2 laukiem. 1. J��ņukalna Lielais akmens 
2. J��ņukalna Lielais akmens 
3. J��ņukalna Lielais akmens 
4. J��ņukalna Lielais akmens
Nav   J��ņukalna Lielais akmens. Autore I.Kucina  
J��ņukalna Lielais akmens. Autore I.Kucina  
J��ņukalna Lielais akmens. Autore I.Kucina  
J��ņukalna Lielais akmens. Autore I.Kucina
43 42 Tirzas sv��tavots Avots Latvija Vidzemes Gulbenes Tirzas M��jas „Zvanulejas�� E0647335 N0335738 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 868). Par sv��tavotu rakstiskas ziņas atrodamas jau kopš 1748. gada, bet plaš��k tas aprakst��ts 1832. gad��, kad to apskat��jis m��c��t��js K. Šilings. Viņš aprakst��jis ļaužu ros��bu ap avotu, trad��cijas un kulta ritu��lus. Tirzas sv��tavota augstv��rt��gais un garš��gais ��dens joproj��m ir ļoti iecien��ts. To apmekl��jot ar�� ekstrasensi, kas avota ��deni uzl��d��jot (Delfi, 2012, ER). Avotam p��ri izveidota nojume, kas atg��dina nelielu namiņu. P��c nost��sta, dziedinošu sp��ku avota ��denim piešķir tas, ka ��dens iztekot no kaps��tas un bazn��cas apakšas. Par avotu st��sta ar�� teikas. Īpaši dziedinošs sp��ks avotam esot tikai J��ņu nakt��. Pirm��s ziņas par avota izmantošanas s��kumu saist��s ar zviedru-krievu kara laiku (1700–1721), kad k��ds smagi ievainots virsnieks te nomazg��jies un kļuvis vesels. Tirzas sv��tavotu sav�� darb�� „Klibais Ješka�� att��lojis ar�� J��nis Poruks (Gulbenes bibliot��ka, 2012, ER). „Pie kungu kaps��tas pret�� Tirzas bazn��cai zem lielas, vecas gobas ir avotiņš, ko daži sauc par Dz��v��bas avotiņu. Daži viņu sauc ar�� par Vesel��bas avotiņu. Vecos laikos šis avotiņš ticis tur��ts par sv��tu. Ļaudis dom��juši, ka ar viņa ��deni varot izdzied��t daž��das slim��bas, sevišķi, ja to smeļot un lietojot J��ņu vakar��. T��p��c J��ņu vakaros ap avotiņu slimus un v��jus zirgus un citus lopus, ar�� slimus cilv��kus izģ��rbuši un apl��juši ar avotiņa ��deni. Daži apmekl��t��ji ņ��muši muciņ��s un pudel��s ��deni l��dzi uz m��ju, citi aiziedami metuši avotiņ�� sidraba naudu. Reiz Tirzas kungs aizliedzis avotiņu apmekl��t. Tom��r cilv��ku tic��ba avotiņa ��denim bijusi tik liela un tik stipra, ka tie nebijuši atturami. Tad kungs licis avotiņu aizmest. Bet, tikko avotiņš bijis aizmests, kungs palicis akls. P��c k��da laika viņš licis avotiņu atrakt, izm��r��t ar cementu un ar�� pats braucis p��c ��dens. Nu kungs palicis atkal redz��gs un tic��jis, ka avotiņš ir sv��ts. (L.Tiltiņa. Z. Lancmaņa kr. Novadu teikas. Vidzeme. Sast. L.Rezakova. 2007) Avots atrodas Zvanuleju m��ju pagalm��, t��p��c apk��rtne ir sakopta. Objekts vizu��li pievilc��gs un apskates v��rts. Otrpus ceļam ir Tirzas luter��ņu bazn��ca un nedaudz t��l��k ir bijus�� muiža — iesp��jams apvienot vair��ku objektu apskati. 3 Objektu atrast nav probl��mu. Ir br��n�� nor��des z��me Zvanuleju m��ju iebraucam�� ceļa s��kum��. Uz avotu ved ne sevišķi iestaig��ta taka — ziem�� j��uzman��s, jo taka ved lejup un ��sti nav kur pietur��ties. Pie paša avota ir nor��des z��me „Sv��tavots. Kulta vieta��. 3 Objekts un teritorija ap to sakopta. Avotam p��ri nojume, kuras iekšpus�� tiek uzkr��ts avota ��dens. Blakus ir plats sols, nojumes iekšpus�� spain��tis un kr��ze ��dens ņemšanai, bet ��rpus�� — maza plastmasas caurule, pa kuru tek avota ��dens. Pie nojumes ir koka gr��da, kas lietain�� laik�� ļoti slidena. Blakus aug v��tols, taj�� iek��rtas sarkanas lent��tes. Nojume iekļaujas kop��j�� m��jas saimniec��bas ��ku kompleks��. Blakus avotam ir nor��des z��me, kur�� teikts, ka avots ir kulta vieta, bet cita veida inform��cijas nav. M��ju saimniece st��sta par avota pielietojumu sen��kos laikos; šis st��sts gan nav nekur dokument��ts. 10 - 40 Zin��ms Priv��ts   1. Tirzas sv��tavots 
2. Tirzas sv��tavots 
3. Tirzas sv��tavots 
4. Tirzas sv��tavots
Nav   Tirzas sv��tavots. Autore I.Kucina   
Tirzas sv��tavots. Autore I.Kucina  
Tirzas sv��tavots. Autore I.Kucina  
Tirzas sv��tavots. Autore I.Kucina
44 43 Rožkalnu Raganu akmens Akmens Latvija Vidzemes Gulbenes Daukstu Pie bijušaj��m Rožkalnu m��j��m E0659607 N0335879 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 818). Akmens atrodas melior��tu lauku vid�� 150 m uz ZR no Rožkalnu m��ju vietas. Augstums 1,6 m un apk��rtm��rs pie zemes 10,5 m. Akmens nav m��ksl��gi apstr��d��ts, un taj�� nav nek��du dobumu. Tuvum�� Krapas pilskalns, Krusta priede. „Sen��k tas bijis vis�� apk��rtn�� ļoti iev��rojams. Te ļaudis gan no tuvienes, gan t��lienes nesuši vis��das nešļavas gariem un ragan��m, no k�� c��lies akmens v��rds. Š�� ieraža tik liel�� m��r�� piekopta, ka reiz uz Raganu akmeni atbraucis pat toreiz��jais Gulbenes m��c��t��js G. Šillings. Agr��k ļaudis baid��jušies nakt��s iet gar šo sv��to akmeni, kur spokojoties. Net��lais purvs saukts par Velna purvu. (Urt��ns, 1990) Nosaukums — Raganu akmens — visticam��k, radies viduslaikos, proti, „raganu med��bu�� laikos, jo pie akmens izsenis izpild��ti seni maģiski ritu��li un nesti ziedojumi. (Dabas Retumu kr��tuve, 2005, ER; SIA Vietas, 2005, 2012e, ER). B��t��b�� akmens ir parasts, nek�� sevišķa objektam nav, jo gan t�� lielums, gan atrašan��s vieta ir l��dz��gi ar�� citiem apsekotajiem akmeņiem. 1 Objekts ir diezgan viegli pieejams, no V��rdiņu m��j��m pa pļavu ar velosip��du var nobraukt 200 m atlikušie ~500 m ir j��noiet p��ri pļavai k��j��m. Z��le pļav�� ir nopļauta, t��p��c nav gr��t��bu p��rvietoties. Akmens atrodas lapu koku mež��, un t�� atrašan��s vietu var noteikt p��c egles, kuru pirms 20 gadiem blakus akmenim iest��d��jusi iepriekš��j�� V��rdiņu m��ju saimniece. Egle labi izceļas uz p��r��jo koku fona — k�� orientieris. 2 Nav nek��das infrastrukt��ras, akmens atrodas meža mal��. Blakus pļava. Nor��des z��me ir vien uz m��j��m, uz pašu objektu nav. Otrpus V��rdiņu m��ju ceļam ir br��n�� nor��des z��me uz Krapas pilskalnu. Nav inform��cijas stenda, bet V��rdiņu saimniece Inta Čabla zina dažus ��sus nost��stus par akmeni, kas dzird��ti no apk��rt��jo p��rst��stiem. 10 - 40 Zin��ms Pašvald��bas ��pašums I. Čablas st��st��t��s leģendas: 1) zem akmens gul��jusi (apglab��ta) jaunava, kura, akmeni noceļot, aizvien izskat��jusies k�� 20 gadu vecum��; 2) uz akmens sl��pumu nabagie ļaudis nesuši ��dienu, bet bag��tie to visu las��juši nost, lai nabagiem p��c tam netiek mielasts. Pie akmens braukusi ar�� dziedniece/pirtniece, kura teikusi, ka akmenim ir sp��c��ga enerģija. 1. Rožkalnu Raganu akmens 
2. Rožkalnu Raganu akmens 
3. Rožkalnu Raganu akmens 
4. Rožkalnu Raganu akmens 
5. Rožkalnu Raganu akmens
Nav   Rožkalnu Raganu akmens. Autors A.Klepers  
Rožkalnu Raganu akmens. Autors A.Klepers  
Rožkalnu Raganu akmens. Autors A.Klepers  
Rožkalnu Raganu akmens. Autors A.Klepers  
Rožkalnu Raganu akmens. Autors A.Klepers
45 44 Skuju Upurakmens Akmens Latvija Vidzemes Amatas Amatas Skujupes grav��, ap 600 m uz D no vietas, kur Skujupe šķ��rso ceļu (augšup pa upi) Amata–Melturi, tuv��k��s apdz��vot��s m��jas — Spuģi. 57��11'50.4960" 025��17'26.3400" Skuju Upurakmens (ar�� Skujupes upurakmens) ir iespaid��ga izm��ra, apaļ��gas formas sarkan�� rapakivi gran��ta veidojums. Gr��ti pieejam�� atrašan��s vieta, nosaukums un nost��sti, ka šeit krist��ti b��rni, var��tu liecin��t par pieder��bu seno kulta objektu kategorijai. Akmens apk��rtm��rs ir 13 m, augstums 2,8 m, garums 4,65 m, platums 3,65 m. Pašlaik sašķ��lies, tam virs�� sakritušas lielas, nokaltušas egles. Tuvum�� Kalnasm��žu avots, Āraišu ezerpils, Āraišu bazn��ca, Amatciems. Atrodas A/S Latvijas Valsts Meži ��pašum��. Taut�� saglab��jušies nost��sti, ka pie akmens krist��ti b��rni. (C��su rajona padome, 2001, Iepaz��sti C��su novadu.) „Ik pavasari Jurģu dienas agr�� r��t�� visi Skuju ļaudis esot g��juši uz Akmeni Ūsiņam mielastu aiznest, lai tas cauru gadu g��d��tu par zirgiem un bit��m. Bet J��l��te (J��le Paegle, novadp��tnieces Mel��nijas Vanagas vec��m��te, dzimusi 1858. g.) zin��ja past��st��t, ka agr�� b��rn��b�� pie š�� upurakmeņa ticis p��rkrist��ts viņas t��vs M��rcis. Akmens novietojies up��tes vid�� un balst��s uz savas šaur��k��s malas k�� milz��gs, zaļš, šķautņains krist��ls, s��nu seg�� ietinies. Skuju ļaudis šo upurakmeni saukuši ��si — tikai par Akmeni. Dom��ju, ka tagad m��s to varam saukt Skuju upurakmeni.�� (G. Eniņš. 1993. P��d��jais upurakmens.) Pats akmens iespaid��gs, skatu boj�� tam virs�� sakritušie milzu egļu stumbri k�� ar�� nepievilc��gais ceļš uz akmeni. 3 Akmens atrodas aizauguš��, brikšņain��, kokiem aizkrituš�� up��tes grav��. Nor��žu nav. Apskat��ms bez maksas. Praktiski nav atrodams bez zinoša gida pavad��bas. 1 Nav Nav 0 - 9 Zin��ms Valsts ��pašums   1. Skuju Upurakmens 
2. Skuju Upurakmens 
3. Skuju Upurakmens 
4. Skuju Upurakmens
Nav   Skuju Upurakmens. Autore B.Baika  
Skuju Upurakmens. Autore B.Baika  
Skuju Upurakmens. Autore B.Baika  
Skuju Upurakmens. Autore B.Baika
46 45 Drapmaņu bazn��cas kalns Kalns Latvija Vidzemes Amatas Skujenes Apm. 1 km uz R no Drapmaņu m��jkopas 57��06'43.6320" 025��21'06.9840" Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 543). Saukts ar�� par Drapmaņu nost��stu un atradumu vietu. Atrodas Drapmaņu ezera R krast��, 500 m uz D–DR no Drapmaņu m��j��m. Par Bazn��cas kalnu tiek saukta sam��r�� plaša teritorija, bet paš�� ezera krast�� atrodas neliels uzkalniņš, kas tiek saukts par Bazn��cas vietu. Vietu norobežo ezers un aizauguši ezera l��či. No sauszemes paman��ms apm. 0,5 m dziļš p��rrakums. Zeme uzkaln�� tumša. (Z. Toropina, 1987, MKPZPP arh��vs, inv. nr. 28384 7024 I) Tuvum�� Kalnasm��žu avots, Āraišu ezerpils, Āraišu bazn��ca, Amatciems. „V��rds „bazn��ca�� apz��m�� ne tikai kristiešu dievnamu, bet ar�� sen��s pag��nisk��s sv��tn��cas. Pilskalni, ar�� citi kalni nereti folklor�� tiek atspoguļoti ar st��stiem par nogrimuš��m bazn��c��m, kuru zvanus varot reizumis dzird��t, t��pat ar�� teikas un seni nost��sti v��sta, ka šeit ļaudis pulc��jušies ��pašos gad��jumos, ka nesti b��rni krist��t. Š��du kalnu augst��kaj��s viet��s konstat��ts, ka šeit bijušas sv��tn��cas, ar, iesp��jams, st��ros izvietotiem elkt��liem un centr��lo elkt��lu. Cits apz��m��jums š��d��m viet��m ir M��ras sv��tn��ca, M��ras bazn��ca. Š��s vietas parasti ir pakalni, kas izceļas ainav�� un redzami pa gabalu, iesp��jams, uz tiem ved ceļi no vair��kiem virzieniem. Iesp��jams, ka seno sv��tn��cu viet�� v��l��k tika celtas pirm��s koka, tad m��ra bazn��cas, kapelas, zvanu torņi. Nogrimus�� bazn��ca zin��m�� m��r�� ir metafora seno sv��tvietu izzušanai aizmirst��b��.�� (J. Urt��ns, 1990., Zin��tnisk��s atskaites sesijas materi��li par arheologu un etnogr��fu 1988.–1989. gada p��t��jumu rezult��tiem.) Vietu nav viegli atpaz��t, nekopts un aizaugošs izcirtums. Atrodams tikai zin��t��ja pavad��b��. 1 Objekts atrodas nekopt��, daļ��ji aizauguš�� izcirtum��. Pieejam��ba ļoti sarežģ��ta, dab�� nevizualiz��jas. Nor��des z��mju nav. Apskat��ms bez maksas. 1 Nav Nav. Par viet��m zina Kalna Drapmaņu (Viktors) un Ruķeļu m��ju saimnieki. 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1.Drapmaņu bazn��cas kalns Nav   Drapmaņu bazn��cas kalns. Autore B.Baika
47 46 Mellaču Lielakmens Akmens Latvija Vidzemes Burtnieku Burtnieku Atrodas ap 400 m uz DA no Irb��nu m��j��m, Maurup��tes gultn��. 57º39,853,N 025º18,921,E Mellaču akmens (paz��stams ar�� ar nosaukumu Melnača akmens, Mellaču Lielakmens) ir viens no diž��kajiem Ziemeļvidzemes akmeņiem — p��c tilpuma 2. liel��kais (Latvij�� — 14.). Teik��m un nost��stiem apv��ts, saist��ts ar P��rkona kultu, kur P��rkons risin��jis savstarp��ji nesatic��gu saimnieku str��du. Akmens garums 6,3 m, platums 4,6 m, augstums 3,8 m, apk��rtm��rs 17,7 m, tilpums 36 m³, kop�� ar atl��zušo daļu b��tu 40 m³. Sašķ��lies div��s daļ��s. Caur akmens plaisu (pavasar��, ruden��) pl��st strauts — Ēķinupes pieteka Maurup��te. Izcils ainavas elements. Pagasta noz��mes piemineklis. Tuvum�� Burtnieki, Burtnieku ezers, Dambju ozols un citi. „Mazas up��tes vid��, kas šķir divu kaimiņu robežas, atrodas liels akmens. Viņa lieluma d��ļ akmeni sauc pa lielakmeni. Par šo akmeni saglab��jusies t��da teika: vecos laikos abi kaimiņi ļoti sastr��d��jušies par to, kam pieder akmens. K�� viens, t�� otrs grib��jis akmeni saukt par savu. Un t�� akmeņa d��ļ radies starp kaimiņiem naids. To visu dzird��jis un redz��jis P��rkons, kam šis naids ļoti nepaticis. Viņš nodom��jis šo naidu izbeigt. K��du dienu, kad abi kaimiņi gul��juši dienvidu, sac��lies negaiss, tad P��rkons liel��s dusm��s p��rspeŗis lielo akmenu div��s daļ��s. Tagad katram kaimiņam izn��kusi sava puse. Pamodušies no sp��riena, tie abi skriešus devušies uz trokšņa pusi un satikušies pie p��ršķelt�� akmens. Abi kaun��gi saskat��jušies, tad snieguši viens otram roku, un naids viņu starp�� izbeidzies. Tagad katram kaimiņam pieder��jusi puse no liel�� akmens, bet P��rkons sev�� bijis ļoti apmierin��ts, ka viņam izdevies savest kaimiņus atkal lab��s attiec��b��s.�� (1978, 2674 A. Ancel��ne, izraksts no Burtnieku skolas albuma Valmier��, 1966; sast. I. Ruberte, 1999., Valmieras novada teikas.) Pats objekts ir izcili ainavisks (��paši gadalaikos, kad kokiem nav lapu). Apk��rtne aizaugusi, akmens pa gabalu nav redzams. 4 Uz objektu ir 2 nor��des z��mes (ceļš Valmiera– Pidriķis–Burtnieki): pie Jaunj��rc��nu m��j��m un pie pagrieziena uz Irb��niem. Apskat��ms bez maksas. 2 Laipa p��ri up��tei, mazliet att��r��ti kr��mi. Nav 0 - 9 Zin��ms Priv��ts   1. Mellaču Lielakmens 
2. Mellaču Lielakmens 
3. Mellaču Lielakmens 
4. Mellaču Lielakmens 
5. Mellaču Lielakmens 
6. Mellaču Lielakmens
Nav   Mellaču Lielakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Mellaču Lielakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Mellaču Lielakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Mellaču Lielakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Mellaču Lielakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Mellaču Lielakmens. Autore I.Gr��nfelde
48 47 Lielais Bauņu Greižu akmens Akmens Latvija Vidzemes Burtnieku Mat��šu Ceļa mal�� (auto st��vlaukums) pie Bauņu parka 57��44'51.7200" 025��09'48.9600" Iespaid��gs un no ceļa labi saredzams akmens, saukts ar�� par Lielo Bauņu akmeni. Dab��gie padziļin��jumi t�� virspus�� hipot��tiski izmantoti kulta noris��m, lai gan specifisku pier��d��jumu tam nav. Garums 5,3 m, platums 5,1 m, augstums gandr��z 1,2 m, apk��rtm��rs gandr��z 16 m. Pašlaik apk��rtne sakopta. Atrodas A/S Latvijas Valsts Meži ��pašum��. Uz akmens nereti redzamas svec��tes, kas liecina par zin��mu izmantošanu, iesp��jams, ar�� m��sdien��gos ritu��los. Pagasta noz��mes piemineklis. Tuvum�� Bauņu mežs-parks, M��l��tes muižas parks, Mat��ši. Akmens virspus�� l��zeni šķ��vjveida padziļin��jumi, kas liecina par senu kulta vietu. Apk��rt akmenim ar maz��kiem akmeņiem izlikts aplis. (V.Avotiņš, I.Lukss.1999. No Burtniekiem l��dz j��rai.) Objekta apk��rtne sakopta, vizu��li ieder��gs ainav��, iespaid��gs izm��ros. 4 Pie auto st��vlaukuma ceļa mal��, pie paša objekta ir nor��de. Apskat��ms bez maksas. 3 Vide sakopta. St��vlaukums. Nav 10 - 40 Popul��rs Valsts ��pašums   1. Lielais Bauņu Greižu akmens 
2. Lielais Bauņu Greižu akmens 
3. Lielais Bauņu Greižu akmens 
4. Lielais Bauņu Greižu akmens 
5. Lielais Bauņu Greižu akmens
Nav   Lielais Bauņu Greižu akmens. Autore B.Baika  
Lielais Bauņu Greižu akmens. Autore B.Baika  
Lielais Bauņu Greižu akmens. Autore B.Baika  
Lielais Bauņu Greižu akmens. Autore B.Baika  
Lielais Bauņu Greižu akmens. Autore B.Baika
49 48 M��c��t��jmuižas Velnakmens Akmens Latvija Vidzemes Burtnieku Mat��šu Mat��šu–Braslavas ceļa kreis�� pus��, pie brauktuves malas, net��lu no m��c��t��jmuižas, ~ 1 km no pagrieziena 57��42'41.1120" 025��08'41.0280" Kult��rv��sturisks akmens — teiku akmens, dobumakmens (muldakmens). Teika par Velnu un dobumi ļauj akmeni pieskait��t kulta objektu kategorijai. Akmens virsmas augšmal�� laivveida muldas iedobums — 0,45 m garš, 0,17 m plats, dziļums 5 cm. Plakans neregul��ras formas pusiedobums ir l��zen��s virsmas mal��: 65 cm garš, 45 cm plats, liel��kais dziļums pie augšmalas — 5 cm, dab��gas izcelsmes. K�� kult��rv��sturisks dobumakmens un viet��jas noz��mes dižakmens, iesp��jams, pirmoreiz apzin��ts 1993. gada 27. septembr�� (A. Gr��nbergs un A. Jakovičs). 2008. gada vasar�� notiekoš��s ceļa p��rb��ves darbu apdraud��ts. Ceļa b��ves darbu laik�� skarts ap akmeni iesp��jamais kult��rsl��nis ceļa pus��. Akmens forma — kastveida, ar nedaudz sl��pu augšu, pl��n��, nošķelta tr��sst��ra veida form��. Atrašan��s vieta s��kotn��j��. 3,30 m garš, 2,40 m plats, 1,30 m augsts, kaudzes izm��ri — 4,90 m un 3,80 m, apk��rtm��rs 9,40 m, tilpums 5 kubikmetri (www.geoparks.lv). Citi objekti tuvum�� — Mat��ši, Matišu bazn��ca. „Tas noticis taj�� laik��, kad celta Mat��šu bazn��ca. K��d�� nakt�� Velns nesis lielu akmeni un grib��jis aizlikt bazn��cas durv��m priekš��. Velnam nav paticis, ka ceļ bazn��cu ceļa mal��, pa kuru viņam j��staig��. Velns ar akmeni n��cis pa pļavu no m��c��t��jmuižas puses. Kad viņš bijis net��lu no m��c��t��jmuižas, iedzied��jies gailis. Velns nosviedis akmeni zem�� un mucis. Akmens p��rpl��sis div��s daļ��s. Liel��kais gabals v��l tagad guļ ceļa mal��. Dažs v��l šodien esot Velnu redz��jis pusnakt�� tupam uz liel�� akmens ceļmal��.�� (198, 1913., E. Gr��vinieks Valmieras Braslav��, 77. g. v.; pier. K. Banga 1966.; sast. I. Ruberte, Valmieras novada teikas. 1999.) „Net��lu no m��c��t��jmuižas, pie Braslavas ceļa, v��l šodien guļ liels, pel��ks akmens. Reiz velns, izvilcis akmeni no purva, saņ��mis k��jstarp�� un j��jis uz Mat��šu bazn��cu. Velns grib��jis akmeni nomest tai virs��. Bet te iedzied��jies m��c��t��jmuižas gailis, velns pametis akmeni ceļmal�� un aizmucis.�� (1978, 2047; tc. Olga Gr��nšteine, dzim. 1895. g.; pier. K. Banga 1966. g.; sast. I. Ruberte, Valmieras novada teikas. 1999.) Lai gan paman��ms, tom��r neizceļas ar ko ��pašu. 2 Ceļa mal��. Nor��žu nav. Apskat��ms bez maksas. 3 Nav Nav 0 - 9 Zin��ms Priv��ts   1. M��c��t��jmuižas Velnakmens 
2. M��c��t��jmuižas Velnakmens 
3. M��c��t��jmuižas Velnakmens 
4. M��c��t��jmuižas Velnakmens 
5. M��c��t��jmuižas Velnakmens
Nav   M��c��t��jmuižas Velnakmens. Autore B.Baika 
M��c��t��jmuižas Velnakmens. Autore B.Baika 
M��c��t��jmuižas Velnakmens. Autore B.Baika 
M��c��t��jmuižas Velnakmens. Autore B.Baika 
M��c��t��jmuižas Velnakmens. Autore B.Baika
50 49 Glumu Velna akmens Akmens Latvija Vidzemes Burtnieku Valmieras Ap 600 m uz DA no m��j��m „Lejas Mur��ni��, ap 600 m uz ZR no fermas un m��jkopas „Jeri��, lab��bas lauk��. 57��33'57.2760" 025��22'25.7520" Teiku akmens net��lu no Valmieras, saist��ts ar Velna darbiem, pretojoties bazn��cas celšanai Valmier��. T�� tilpums 10 m3, apk��rtm��rs 10,1 m. Tuvum�� esoši objekti: Valmieras pils��ta, Burtnieku ezers. „Sen jau atpakaļ Ant��niešu pagasts, kas atrodas blakus Jumeriešu pagastam net��ļu no Valmieras, grib��juši celt sevim un tuv��kiem ļaud��m bazn��cu uz Valmieras pils��tas augst��ko vietu, blakus vecajiem l��bju pilsm��riem, lai vair��k b��tu iesp��jams ļaud��m pieietama. Bazn��ca bijusi jau gandr��z gatava, kad velns dab��jis to zin��t, ka viņa dz��voklim — Zil�� kalna purviem — tik tuvu celšot bazn��cu, un par to t�� sadusmojies, ka tais��jies t��liņ n��kam�� nakt�� bazn��cu nojaukt. Otru nakti viņš tuvu pusnaktij viņš apņ��mis lielu, milz��gu akmeni, no Zil�� kalna tuvuma akmeni un devies ar to uz Valmieras bazn��cu to akmeni uzmest bazn��cas alt��rim, lai t�� var��tu to nojaukt, bet tikko ticis gandr��z no purviem ��r��, t�� t��liņ iedzied��jies tuv��j��s m��j��s gailis, un velns t��liņ steidzies uz m��j��m ar visiem saviem nodomiem, un akmens nokritis Glum�� (Glumas) purv��, kur tas atrodoties v��l šobaltdien.�� (641,46 Valmiera; sast. I. Ruberte, Valmieras novada teikas. 1999.) Ainaviski skaists, bet problem��tiska atrašan��s vieta. 3 Lai piekļ��tu, j��šķ��rso pļava, gr��vis, lab��bas lauks. Nor��žu nav. Teritoriju izmanto mednieki, lai tren��tos šaušan��. Izvietotas br��din��juma z��mes. Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Glumu Velna akmens 
2. Glumu Velna akmens 
3. Glumu Velna akmens 
4. Glumu Velna akmens 
5. Glumu Velna akmens
Nav   Glumu Velna akmens. Autore B.Baika  
Glumu Velna akmens. Autore B.Baika  
Glumu Velna akmens. Autore B.Baika  
Glumu Velna akmens. Autore B.Baika  
Glumu Velna akmens. Autore B.Baika
51 50 T��teres ozola vieta Koks Latvija Vidzemes Burtnieku Vecates Ap 500 m Z–ZR no Ķip��nu m��j��m (pagrieziena uz S��ļiem), ceļa mal��, ozolu birz�� 57��50'15.6120" 025��09'04.1760" Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2507). Viens no popul��r��kajiem, teik��m apv��tajiem senču sv��tozoliem, kur��s skaidri redzama ozola iesaiste kulta darb��b��s (upur��šana, piel��gšana, mirušo piemin��šana). Pirmie fiks��tie ritu��li, šķiet, ir no 1127. gada, kad s��msalieši upur��juši pie ozola viet��jam saimniekam atņemtu aunu. Apk��rtm��rs: 8,5 m, augstums 10 m, vecums 450 g. Pašlaik saglab��jusies tikai ozola vieta (nol��zis 1967. gada v��tr��), tieši tai blakus aug jaunais ozoliņš, kas st��d��ts no T��teres ozola z��les. Piemin��šanas v��rts ir fakts, ka nol��zuš�� ozola stumbra daļas izmantojis kokt��lnieks Valters Hirte, un daļ��ji t��s apskat��mas muzej�� Mazsalac��. Pašlaik ozola vietai apk��rt aug vesela ozolu birzs. Tuvum�� Mazsalaca, Dreimaņu Velna ozols, Aņģ��šu velnakmens un citi. „Valmieras apriņķ��, Košķiles pagast�� pie T��teres m��j��m atrodas liels ozols. Teika st��sta, ka šis ozols izaudzis no ozola spieķa, kuru zviedru ķeizars, ��r�� ejot no m��su zemes, esot iespraud��s. Tagad šis ozols ir sast��pots, lai neizirtu. Ozola vid�� var saiet tr��spadsmit cilv��ku.�� (pier. R. Holste, 1938. FS 834, 4515. Latviešu tautas teikas: Izlase. 1961. Sast. A.Ancel��ne) Cita teika st��sta, ka Ivana Briesm��g�� iebrukuma laik�� krievu zald��ti pie koka pies��juši T��teru saimnieku. Grib��juši, lai viņš izst��sta , kur dab��t bag��tu laup��jumu. T�� k�� v��rs neko nav teicis, zald��ti s��kuši viņu sp��dzin��t, dedzin��juši k��ju p��das. T��ters l��dzis pal��g�� senču Dieviņu, kurš caur ozolu devis t��du sp��ku, ka v��rs sar��vis virves, paķ��ris ratu ilksi un ar to apsitis 12 iebruc��jus. (G. Eniņš. 2008. 100 Diž��kie un sv��t��kie.) Nepr��t��g��k�� teika st��sta, ka ozols esot jau no Noasa laikiem, citos nost��stos las��ms, ka šeit gar��mejot atp��ties gan Lietuvas kunigaitis Ģedimins (1322. g.), gan P��tera I karapulki (1708. g.); 1208. gad�� V��cu krustneši, atgriezdamies no Sakalas, nopost��juši upuralt��rus. 1127. gad�� s��msalieši, sirodami pa Metsepoli, pie ozola upur��juši viet��jam zemniekam nolaup��to aunu. 1808. gad�� hol��ras laik�� pie ozola notikušas s��ru proced��ras. 1967. gada v��tra nolauza slaveno ozolu (vecums tika l��sts no 900 l��dz 1000 gadiem), Mazsalacas kokt��lnieks Valters Hirte t�� koksni izmantoja savu m��kslas darbu veidošanai. 10 gadus pirms ozola nol��šanas Hirte bija ied��st��jis ozola z��les. Pašlaik bijuš�� ozola viet�� kuplo ozolu birzs. (G. Eniņš. 100 Diž��kie un sv��t��kie. 2008) Ainaviski un no saturisk�� viedokļa bag��t��gi, izcili. 5 Ceļa mal��. Ir nor��des pie paša objekta (slikt�� st��vokl��). Apskat��ms bez maksas. 3 Nav Nav 10 - 40 Popul��rs Priv��ts   1. T��teres ozola vieta 
2. T��teres ozola vieta 
3. T��teres ozola vieta 
4. T��teres ozola vieta 
5. T��teres ozola vieta 
Nav   T��teres ozola vieta. Autore I.Gr��nfelde  
T��teres ozola vieta. Autore I.Gr��nfelde  
T��teres ozola vieta. Autore I.Gr��nfelde  
T��teres ozola vieta. Autore I.Gr��nfelde  
T��teres ozola vieta. Autore I.Gr��nfelde
52 51 Riņņukalna apmetne un Upurakmens Akmens Latvija Vidzemes Burtnieku Vecates Pie Salacas iztekas no Burtnieku ezera (kreisaj�� krast��) 57��47'36.3480" 025��09'13.5720" Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2511). Sena kulta vieta un viena no pirmaj��m atrastaj��m akmens laikmeta apmetnes viet��m, kas zin��tniski p��t��ta jau no 19. gs. Apmetnes viet�� lielos daudzumos atrastas seno cilv��ku bar��bas atliekas — asakas, gliemežv��ki, ar�� daž��das senlietas. Upurakmenim ir divi šķ��vjveida iedobumi (35 x 30 x 2 cm un 32 x 30 x 2 cm}. Atstatums starp šķ��vjiem — 6,5 cm, atstatums starp šķ��vju centriem — 45 cm. Atsevišķi p��tnieki uzskata, ka akmens vair��k lietots sadz��visk��m vajadz��b��m – pul��šanai, asin��šanai (V. Avotiņš, I. Lukss. No Burtniekiem l��dz j��rai. 1999).  Izrakumos atrasti ar�� daudzi kaula darba r��ki, harp��nas, makšķer��ķi, ��leni, dunči u. c. Akmens atrodas Salacas krasta niedr��s, 4 m uz Z no kr��miem, kas ir starp upi un Riņņu kalnu, 15 m uz Z no Riņņukalna apmetnes, vasar�� — 1 m uz D no ��dens, d��ksnain�� viet��, niedr��s. Palu laik�� tas ir piln��b�� zem ��dens vai d��ņ��m. Ļoti reti sastopams dobumakmeņu tips (Latvij�� tikai 3 objekti). Riņņukalna dobumakmens ir sen��k zin��mais. P��t��jumi liecina, ka Riņņukalns bijis apdz��vots jau II g.t.p.m.��. (J. Graudonis, J. Urt��ns. Senatnes p��d��s. 1961).  Apk��rtn��: Vecate, Vecates parks, Salacas izteka, T��teres ozola vieta. Neapšaub��mi m��ksl��gi (cilv��ku) veidoti dobumi. Iesp��jams, ka t�� virsm�� m��ģin��ts ieveidot v��l trešo dobumu; katr�� ziņ��, ir viena vieta, kur virsma izskat��s gludin��ta. To aprakst��juši K. G. Z��verss (1875), P. Helmings (1875), K. Grenviks (1876) u. c. Par Riņņukalnu pirmie p��tnieku ziņojumi ir 1896. gad��, 10. arheologu kongres�� R��g�� (W. F. Hacker) (MKPZPP arh��vs, inv. nr. 15050 I). Agr��k šaj�� viet�� bija l��zens dobums, kas kļuvis par kalnu, aizpildoties ar kult��rsl��ni, kas galvenok��rt sast��v��jis no gliemežn��cu lausk��m (MKPZPP arh��vs, inv. nr. 29490 7314 -6). saukts ar�� par šķ��vjakmeni un ir sam��r�� liels retums (A. Gr��nbergs. Unik��lais Riņņukalna dobumakmens nav pazudis! – Vides v��stis, 07.2008.) Unik��la vieta saturisk�� noz��m��; vizu��l�� pievilc��ba relat��va, ja vien nav labas interpret��cijas. Akmens liel��ko daļu gada var neb��t redzams visp��r. 5 Objekta sasniegšana diezgan sarežģ��ta, ~1 km j��veic pa pļav��m (daļ��ji aizaugušas), j��šķ��rso gr��vji. Nor��des z��mju nav. Akmens var neb��t redzams (zem d��ņ��m vai ��dens). Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 0 - 9 Zin��ms Pašvald��bas ��pašums   1. Riņņukalna apmetne 
2. Riņņukalna apmetne 
3. Riņņukalna apmetne 
4. Riņņukalna Upurakmens 
5. Riņņukalna Upurakmens 
Nav   Riņņukalna apmetne. Autore B.Baika  
Riņņukalna apmetne. Autore B.Baika  
Riņņukalna apmetne. Autore B.Baika  
Riņņukalna Upurakmens. Autore B.Baika  
Riņņukalna Upurakmens. Autore B.Baika
53 52 Saul��šu Liepakmens Akmens Latvija Vidzemes Burtnieku Vecates Ķireles lab�� krasta pietekas, nelielas up��tes labaj�� krast��, ap 2 m no up��tes un ap 40 m uz Z no Saul��šu m��j��m (neapdz��votas), nepilnus 50 m lejpus Braslavas–Mazsalacas ceļa 57��48'06.2280" 025��01'48.2520" Nost��stu, teiku vieta, kas nor��da uz varb��t��ju saist��bu ar kultu. Akmens otrs nosaukums ir Liepakmens, kuru lieto viet��jie iedz��vot��ji, un tas fiks��ts jau 1937. gad��. Izm��ros iespaid��gs akmens — 5,3 m garš, 3,5 m plats un 1,9 m augsts; apk��rtm��rs nav nosak��ms, jo DR mala ir sl��pta nog��z��, tilpums 18 kubikmetri (Ziemeļvidzemes ģeoparks, 2010–2011, ER). Virs akmens aug liela daudzstumbru liepa. Objekti tuvum��: Vecate, Riņņukalna apmetne un upurakmens. Nost��sts v��sta, ka Ziemeļu kara laik�� zem akmens pasl��pta vesela bag��t��ba (Ziemeļvidzemes ģeoparks, 2010–2011, 10 iev��rojam��kie kult��rv��sturiskie akmeņi Ģeoparka teritorij��.) Akmens iespaid��gs. Apk��rtne gan nekopta, nepievilc��ga. 3 Nor��de no Braslavas–Mazsalacas ceļa (bet kokos ieaugusi). Vasar�� pieejam��bu dara b��stamu latv��ņi pa ceļam uz objektu. Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts Vasaras laik�� piekļ��šanu pa rekomend��to ceļu (nor��de) b��stamu dara latv��ņi. Z��me j��p��rvieto tur, kur to neaizsedz zari. Iesp��jams, j��rekomend�� piekļ��šana pa otru up��tes krastu. 1. Saul��šu Liepakmens 
2. Saul��šu Liepakmens 
3. Saul��šu Liepakmens 
4. Saul��šu Liepakmens 
5. Saul��šu Liepakmens
Nav   Saul��šu Liepakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Saul��šu Liepakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Saul��šu Liepakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Saul��šu Liepakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Saul��šu Liepakmens. Autore I.Gr��nfelde
54 53 Daviņu Lielais akmens Akmens Latvija Vidzemes Koc��nu B��rzaines Pie Straumes Krejotavas un Daviņu m��j��, ap 100 m augšpus no Valmieras–Mazsalacas ceļa un nelielas up��tes krustošan��s vietas 57��37'35.8320" 025��12'40.9680" Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2416). Pirmais š��da veida akmens, kas atkl��ts Latvijas teritorij�� un kam piešķirts pieminekļa statuss. 1925. gad�� atkl��jis p��tnieks A. Št��ls. Iev��rojams ar saviem virspus�� izveidotiem 19 noapaļotiem konusveida dobumiņiem (diametrs l��dz 15 cm, dziļums l��dz 7 cm), k��di rakstur��gi Ziemeļeirop�� izplat��tajiem kultakmeņiem. Uzskata, ka 1. g.t. otraj�� pus�� p.m.��. pie šiem akmeņiem notika mirušo un augl��bas kulta ritu��li. Citas versijas, ka dobumi tikuši lietoti: ziedojumu ievietošanai, astronomiskiem v��rojumiem, ka akmens izmantots k�� savdab��gs m��zikas instruments, k�� ar�� pulvera ieg��šanai, lai lietotu ��rstniec��b��. Dat��jums — no akmens laikmeta l��dz viduslaikiem (J. Urt��ns. 1990. P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi). Akmens izm��ri: garums 4 m, platums 2,8 m un augstums 1,4 m. Citi objekti tuvum��: Dikļi, Burtnieku ezers, Mellaču akmens. Atrodas Ziemeļvidzemes Biosf��ras Rezerv��ta teritorij��. P��c vienas teikas, vecas meitas rakušas Viteķes up��ti un uz š�� akmens ��dušas pusdienas. Kurš saimnieks lab��k devis ��st, tam up��te t�� pievirz��jusies, lai lab��kas robežas izn��k. L��dz m��sdien��m dz��vi nost��sti, ka uz akmens pusdienojis zviedru karalis. Iedobumiņi palikuši no viņa ��diena bļod��m. St��st��ts ar��, ka vecos laikos p��c ražas nov��kšanas iedobumiņos b��ruši graudus. Cik iedobumiņu, tik dieviņu. (J. Urt��ns.1990.  P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi) Unik��ls objekts sv��tvietu kontekst�� ne vien Latvijas, bet ar�� Baltijas m��rog��. 5 Pie objekta ZBR nor��des z��me (tom��r pašreiz��jais novietojums liedz to paman��t). Taču objekts viegli atrodams. Apskat��ms bez maksas. 3 Nav Nav 10 - 40 Popul��rs Priv��ts   1. Daviņu Lielais akmens 
2. Daviņu Lielais akmens 
3. Daviņu Lielais akmens 
4. Daviņu Lielais akmens 
5. Daviņu Lielais akmens 
6. Daviņu Lielais akmens
Nav   Daviņu Lielais akmens. Autore B.Baika  
Daviņu Lielais akmens. Autore B.Baika  
Daviņu Lielais akmens. Autore B.Baika  
Daviņu Lielais akmens. Autore B.Baika  
Daviņu Lielais akmens. Autore B.Baika  
Daviņu Lielais akmens. Autore B.Baika
55 54 Koc��nu Piltiņkalns Kalns Latvija Vidzemes Koc��nu Dikļu Iepretim m��j��m „Ribas�� (no Valmieras–Limbažu šosejas pagrieziens pie Jaundzelzkaļu m��j��m), ~600 m D–DA virzien�� 57��30'39.0240" 025��06'03.0240" Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2430). V��rda „Piltiņkalns�� noz��me saist��ta ar pili, senu dz��vesvietu. Latvij�� ir vair��ki Piltiņkalni. Atsevišķi no šiem kalniem d��v��ti par bazn��ckalniem, kas nor��da uz saist��bu ar sen��m sv��tviet��m, jo v��rds „bazn��ca�� apz��m�� ne tikai kristiešu dievnamu, bet ar�� sen��s pag��nisk��s sv��tn��cas. Piltiņkalna kulta vieta atrodas ap 2 km uz DA no Dauguļiem, 500 m uz DA no R��b��m. Piemineklis sast��v no 2 atsevišķiem pauguriem, kas apauguši ar mežu, bet labi izceļas apk��rtn��. Tie ir ap 25 m augsti, ar st��v��m mal��m, m��ksl��gi neapdarin��ti. Kalnus atdala ieleja ar padziļin��jumiem galos, kas tiek saukti par sv��td��ķiem (Sv��tais M��rciņš, Cibas d��ķis). Gan abos kalnos, gan ielej�� redzami palieli apdeguši gran��ta akmeņi. Z pak��j�� sen��k bijusi kaps��ta, DR pak��j�� — Rožkalnu senkapi. Pie Mazdzelzskalnu m��j��m atradies upurakmens. Dom��jams, ka šis bijis plaš��kas apk��rtnes kulta centrs. Kult��rsl��ņa nav. (J. Urt��ns. Arheoloģijas pieminekļi Valmieras rajon��. 1991) Citi objekti tuvum��: Augstrozes pilskalns, Augstrozes ezers. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Vieta aizaugusi, dab�� gr��ti atpaz��stama. 1 J��šķ��rso lab��bas lauks, pļavas. Objekts pats aizaudzis. Apskat��ms bez maksas. 1 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Koc��nu Piltiņkalns 
2. Koc��nu Piltiņkalns 
3. Koc��nu Piltiņkalns
Nav   Koc��nu Piltiņkalns. Autore I.Gr��nfelde 
Koc��nu Piltiņkalns. Autore I.Gr��nfelde 
Koc��nu Piltiņkalns. Autore I.Gr��nfelde
56 55 Paistalu Velnakmens Akmens Latvija Vidzemes Koc��nu Koc��nu Brikšņos, ~50 m no pļavas malas, 300 m uz Z–ZA no Paistalu m��j��m 57��30'40.9680" 025��18'56.2320" Mitoloģiska vieta. Nost��stiem ir divas versijas: viena saist��ta ar pasl��ptu naudu, cita ar faktu, ka tuv��jo m��ju saimnieks bijis burvis. Akmens nav p��r��k liels (garums 1,55 m, platums 1,05 m, augstums 0,8 m; virszemes daļa aptuveni 60 %), taču t�� vizu��lais izskats var rosin��t zin��mu fant��ziju. Citi tuvum�� esoši objekti: Koc��ni, Cimp��nu pilskalns, V��tol��nu Velna pulkstenis. „Koc��niešu Paistala bijis burvis. K��dreiz braucis k��ds Grunte no t�� paša pagasta Br��numa m��jas uz pils��tu. Pie Melluma tam pabraucis gar��m vecais Paistala, un Gruntem nokritis ��rzelis zem�� un sp��rd��jies k�� uz spr��gšanu.�� (7875; sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) Akmens ir interesantas formas, ar st��stu, tom��r t�� apk��rtne ir nepievilc��ga. 2 Pieejam��ba relat��vi viegla, bet ~50 m j��veic pa ļoti brikšņainu mežu. Nor��des z��mju nav. Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts Potenci��li var iekļaut, piem��ram, zirgu izj��žu maršrutos (sadarb��b�� ar Koc��nu zirgaudz��tavu). 1. Paistalu Velnakmens 
2. Paistalu Velnakmens 
3. Paistalu Velnakmens 
4. Paistalu Velnakmens 
5. Paistalu Velnakmens
Nav   Paistalu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Paistalu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Paistalu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Paistalu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Paistalu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde
57 56 V��tol��nu Velna pulkstenis Akmens Latvija Vidzemes Koc��nu Koc��nu Meža mal��, ap 500 m uz DR no V��tol��nu m��j��m 57��31'11.9280" 025��17'54.2760" Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2454). Leģend��m apv��ta kulta vieta senaj�� Imeras teritorij��. Vietas kulta noz��me saist��ta gan ar teik��m par velnu, gan Indriķi, kurš šeit krist��jis zemniekus, ar�� akmens forma — virsm�� A–DA gal�� dab��gi veidojies iedobums. Sal��dzinoš�� tuvum�� ar�� daudz citu senu vietu — pilskalni, nost��stu vietas, k�� dabas, t�� cilv��ka veidoti. Akmens garums 2,35 m, platums 2,0, augstums 1,3 m.  Citi objekti tuvum��: Cimp��nu pilskalns, Koc��ni, Muj��ni, Paistalu velna akmens. „Reiz Dievs l��dzis savu pretinieku Velnu pie sevis ciem��. Velns apģ��rbies pa godam, ar�� pulksteni — akmeni — ieb��zis kabat��. Kad jau pusnakts bijusi kl��t, bet vies��bas g��jušas v��l sp��k��, Velns paskat��jies sav�� pulksten�� un gailis dzied��jis, jo pulkstenis jau r��d��jis 12. Velns steigdamies to b��zis aiz bikšu skrots, bet nob��zis gar��m, un tas nokritis Muj��nu pagast��, V��tul��nu pļav��, kur tas v��l p��d��jos gados, varb��t ar�� tagad ir redzams.�� Net��lu atrodas B��rmeta kalns, kur�� senlaikos esot dedzin��ti mirušie. (K. Bukums R��g��. Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.; J. Urt��ns. 1990.) Viet��jie iedz��vot��ji st��sta, ka akmenim ir noz��me augl��bas veicin��šan�� un ka virsmas dobum�� uzkr��jies ��dens nekad ziemas laik�� nesasalst. Unik��ls objekts Latvijas m��rog��, labi kopta un uztur��ta apk��rtne. 4 Nor��des z��mju nav, bet ir dab�� labi saredzama taka. Tuv��j��s m��j��s par objektu zina. Piejam��ba viegla. Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 10 - 40 Popul��rs Priv��ts   1. V��tol��nu Velna pulkstenis 
2. V��tol��nu Velna pulkstenis 
3. V��tol��nu Velna pulkstenis 
4. V��tol��nu Velna pulkstenis 
5. V��tol��nu Velna pulkstenis 
6. V��tol��nu Velna pulkstenis
Nav   V��tol��nu Velna pulkstenis. Autore I.Gr��nfelde  
V��tol��nu Velna pulkstenis. Autore I.Gr��nfelde  
V��tol��nu Velna pulkstenis. Autore I.Gr��nfelde  
V��tol��nu Velna pulkstenis. Autore I.Gr��nfelde  
V��tol��nu Velna pulkstenis. Autore I.Gr��nfelde  
V��tol��nu Velna pulkstenis. Autore I.Gr��nfelde
58 57 Pobrenču Sv��tais avots Avots Latvija Vidzemes Koc��nu Koc��nu Mežuļu strauta gravas lejasdaļ��, kreisaj�� pus��, ~1 km uz D–DA no Straupnieku m��j��m. 57��28'16.2840" 025��23'01.3560" Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2452).  Sena kulta vieta. Nost��sti v��st�� gan par avota ��dens izmantošanu dziedniec��b��, ��paši pavasara saulgriežu laik��, gan par avotu k�� plašas pulc��šan��s vietu citos noz��m��gos sv��tkos. Nost��stos min��ta ar�� ziedošana avotam un tas, ka tuv��jie saimnieki apk��rtni ��paši kopuši. Uz avota vietu ved ceļi no vair��k��m pus��m; avots pats šobr��d nav ļoti lab�� st��vokl��.  Citi objekti tuvum��: Sietiņiezis, Mežuļu avoti, Straupnieku karjers. Gaujas Nacion��l�� Parka lieguma zona, Natura2000 teritorija. „Pabrenča vesel��bas avots atrodas mežain�� apgabal�� Gaujas labaj�� krast��, net��lu no Pabrenča m��j��m Koku pagast��, Valmieras apriņķ��. Avots iztek no ļoti st��va kalna un ar troksni. Agr��k bija un ir v��l tagad, kas iet uz avotu pal��dz��bu mekl��t, visvair��k priekš ac��m. Agr��k ap avotu pulc��jušies v��rdu, dzimumdien��s, J��ņos, Vasarsv��tkos utt., kur tuvum�� r��kojuši rotaļas un dejas. Ziedojuši avotam gan dziju gabalus, dz��parus, naudu utt. Sevišķi M��ras dien�� g��juši mazg��ties. K��dreiz k��ds palaidnis ganuz��ns esot avotu pieg��n��jis, un tas apst��jies tec��t. To pieredz��jusi esot tagad��j�� saimnieka m��te. T�� avotu izt��r��jusi, iemetusi ziedu, un viņš s��cis atkal tec��t.�� 
„Ka avotam ir k��ds sakars ar nost��stiem, to pier��da tas, ka uz viņu pa kalniem un lej��m ved ceļi un celiņi, kas gan pa daļai aizauguši, bet v��l ir redzami. Tad laukums, kur pat puķes tikušas st��d��tas; ir redzams, ka tur pielikta kopšana, cilv��ka rokas; tagad gan jau ar kr��miem apaudzis, no kalniem iesl��gts. Pats avots ir ļoti gr��ti pieietams, p��r viņu p��rstiepusies vesela zemes k��rta, l��sa un kalna nobrukums.�� (23, 2537, Valmieras apk��rtn��, pier. K. Bukums, 1925. Novadu teikas. Vidzeme. Sast. Laura Rezakova. – R��ga, J��ņa Rozes apg��ds, 2007) 
Sal��dzinoši net��lu ved marķ��ts dabas velomaršruts, taču objekts taj�� nav iekļauts. Nokļ��t objekt�� var pa meža ceļu(-iem); pie paša objekta dab�� man��ma taciņa (taču ne no ceļa). Avots atrodas Mežuļu strauta gravas kreisaj�� pus��. Pašlaik avots ir aizbiris, un vizu��l�� pievilc��ba ir relat��va. Apk��rtne diezgan aizaugusi. 2 Nor��des z��mju nav, piebraucamais ceļš ~100 m att��lum��, taču objekta tuvum�� tas sam��r�� aizaudzis. GNP lieguma zona. Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 0 - 9 Zin��ms Priv��ts Avota izteku nepieciešams att��r��t, cit��di tas izs��ks. 1. Pobrenču Sv��tais avots 
2. Pobrenču Sv��tais avots 
3. Pobrenču Sv��tais avots 
4. Pobrenču Sv��tais avots
Nav   Pobrenču Sv��tais avots. Autore B.Baika  
Pobrenču Sv��tais avots. Autore B.Baika  
Pobrenču Sv��tais avots. Autore B.Baika  
Pobrenču Sv��tais avots. Autore B.Baika
59 58 Ogkalns Elkukalns Kalns Latvija Vidzemes Koc��nu Koc��nu 1,7 km uz DR no Koc��niem, 180 m uz ZA no Kalna Cimp��niem, ceļa Koc��ni–Cimp��ni labaj�� pus��, mež��. Tilgaļu strauta (Cimp��nu up��tes, Silup��tes) labaj�� krast��, iepret�� Cimp��nu pilskalnam. 57��30'47.4840" 025��18'27.7920" Argumenti, kas liecina, ka š�� bijusi sena kulta vieta, saist��s vien��gi ar nosaukumu, k�� ar�� vietas atrašanos tuvu Cimp��nu pilskalnam — k��dreiz š��du apdz��voto vietu tuvum�� bijušas ar�� sv��tvietas. P��t��jumus veicis V. D. Balodis, taču specifiski atradumi saist��b�� ar pieder��bu kulta objektiem nav bijuši. Citi objekti tuvum��: Cimp��nu pilskalns, V��tol��nu velna pulkstenis. „Saukts ar�� Ezerkalns, Ogkalns, Okalns, Oskalns, Cimp��nu kalns — atrodas pret�� Cimp��nu pilskalnam Jumaras (upes) labaj�� krast�� Koc��nu pag. robež��s. Kalna grunts (sast��v) no sarkana ieža. Tauta ir t��d��s dom��s, ka tas bijis elku, senču kulta, kalns.�� (K. Bukums. Vietv��rdi) „Up��tes otr�� pus�� atrodas otrs kalns, ar sevišķu p��reju, k�� dom��jams, elku kalns, k��di gandr��z visu pilskalnu tuvum�� atrodas. Kalnu sauc par Ezerkalnu, Ogkalnu, Okalnu, Cimp��nu kalnu. Elka kalns atrodas Kokmuižas Silup��tes robež��s. Kalna grunts ir m��ksts, sarkans smilšu akmens.�� (V. D. Balodis. Jumeras leja un viņas iev��rojamas vietas) Pievilc��ba vair��k blakusesoš�� pilskalna kontekst��. Vizu��li nav pievilc��gs. 1 Nor��des z��me uz Cimp��nu pilskalnu. Pieejam��ba relat��vi viegla (no Cimp��nu pilskalna puses). Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Ogkalns Elkukalns 
2. Ogkalns Elkukalns 
3. Ogkalns Elkukalns
Nav   Ogkalns Elkukalns. Autore I.Gr��nfelde  
Ogkalns Elkukalns. Autore I.Gr��nfelde  
Ogkalns Elkukalns. Autore I.Gr��nfelde
60 59 Sietiņiezis un t�� Velnala Ala Latvija Vidzemes Koc��nu Vaidavas Gaujas labaj�� krast��, ap 15 km lejpus Valmieras 57��25'36.9120" 025��23'11.0040" Ģeoloģisks-ģeomorfoloģisks piemineklis - valsts aizsarg��jama dabas teritorija. Sietiņiezis ir liel��kais balto smilšakmeņu atsegums Latvij��. Gaujas Nacion��l�� Parka , Natura2000 teritorija. Objekta saist��ba ar kultu izriet no teik��m par Velna darb��b��m gan pie paša ieža, gan apk��rtn��. Liel��kais smilšakmens izcilnis Sietiņieža dienvidu daļ�� nosaukts par Velna pap��di; D daļ��, pie iegruvuma, atrodas ar�� Sietiņieža velnala. Sietiņieža velnala ir ~10,5 m gara. Ala unik��la ar to, ka tai abi gali vaļ��ji; te, net��lu no agr��kas, jau sagruvuš��s smilšakmens arkas vietas veidojas jauna arka. Pie ieejas ala ir plaša un augsta (5 m plata, 4 m augsta, 2,5 m dziļa), t��l��k sašaurin��s (30 cm augsta, 70 cm plata), l��dz otr�� pus�� atkal veido piltuvi (dziļums 8 m, platums l��dz 13 m), kas uztver visus sniega un lietus ��deņus, kuri, tekot caur alu, to paplašina. (S. Laime, 2009) Alas augstums ir 1,2 m, gr��das plat��ba 25 m2. Citi objekti tuvum��: Antonu velnakmens, Pobrenča avots, Vaidavas ezers, Zviedru priede, Stoķu klintis un Vesel��bas avots. „Kokmuižas pagast�� Gaujas labaj�� krast�� pie Sietiņu m��jas atrodas t�� sauktais Sietiņa iezis. Uz t�� agr��k s��d��jis velns, neviens m��c��t��js nav var��jis to izdz��t, jo katram bijuši gr��ki. Beidzot Rubenes m��c��t��js aizdzen Velnu caur iezim Gaujas atvar��. V��l tagad iez�� palicis velna caurums, kur mazie velni nesuši akmeņus, bet, Sietiņu gailim dziedot, izmetuši tos Briežu muižas t��rum��. Viņi grib��juši tais��t tiltu par Gauju.�� (23, 7306, tc. M.Ivane, 70 g. v., pierakst��jis K. Bukums 1926. g. Valmieras novada teikas. 1999.) „Sietiņa iez��, bijuš�� Velna m��jokl��, al��, perin��joties milz��gi lieli vanagi k�� aitas, un tos iedz��vot��ji saucot par b��maņiem.�� (9679 Bukums, Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) (Vair��k sk.: S. Laime, 2009) Objekts ir unik��ls Latvijas m��rog�� galvenok��rt k�� dabas objekts, mitoloģisk�� noz��me un saist��ba ar kultu ir sekund��ra. Labi veidota un uztur��ta vide, infrastrukt��ra. 5 Nep��rprotamas un loģiskas nor��des z��mes no b��tisk��kajiem ceļiem, pa kuriem var nokļ��t objekt��. Objekta pieejam��ba laba, vien��gi trepju d��ļ var b��t apgr��tin��ta cilv��kiem ar kust��bu trauc��jumiem. Auto st��vlaukums ~300 m no objekta. Apskat��ms bez maksas. 3 Objekts labiek��rtots: inform��cijas stendi, atp��tas vietas, velonovietnes, ugunskura vieta, droš��bas norobežojumi, k��pnes un skatu laukumi. Uztur��šanu veic Gaujas Nacion��l�� Parka administr��cija. Inform��cijas stendi, kuros akcents vair��k uz objekta dabas aspektiem. Velnala netiek piemin��ta k�� kulta objekts. 41 un vair��k Popul��rs Valsts ��pašums   1. Sietiņiezis un t�� Velnala 
2. Sietiņiezis un t�� Velnala 
3. Sietiņiezis un t�� Velnala 
4. Sietiņiezis un t�� Velnala 
5. Sietiņiezis un t�� Velnala 
6. Sietiņiezis
Nav   Sietiņiezis un t�� Velnala. Autore I.Gr��nfelde  
Sietiņiezis un t�� Velnala. Autore I.Gr��nfelde  
Sietiņiezis un t�� Velnala. Autore I.Gr��nfelde  
Sietiņiezis un t�� Velnala. Autore I.Gr��nfelde  
Sietiņiezis un t�� Velnala. Autore I.Gr��nfelde  
Sietiņiezis. Autore I.Gr��nfelde
61 60 Antonu Velnakmens Akmens Latvija Vidzemes Koc��nu Vaidavas Antonu m��ju pagalm�� 57��25'24.3480" 025��23'11.0040" Velnakmens, teiku akmens. Teik��s par��d��s ar�� ar nosaukumu Briežu velna p��das akmens. Akmens tilpums 22 m³, augstums 2 m, garums 5,7 m, platums 4,8 m, bet apk��rtm��rs 17,7 m. Dižajam akmenim ir netipiska forma, liel��k�� daļa atrodas zem zemes. Valsts noz��mes ģeoloģijas ģeomorfoloģijas piemineklis. Citi objekti tuvum��: Sietiņiezis, Vaidavas ezers, Zviedru priede, Stoķu klintis un Vesel��bas avots. „Velns nesis akmeņus Gauju aizb��rt, bet Sietiņos iedzied��jies gailis, un tad viņš nosviedis akmeni pie Antoniem un skr��jis proj��m, iespiezdams savu p��du akmen��. Agr��k akmens plakanaj�� virsm�� var��jis redz��t zirga p��du.�� (G. Skut��ns. Vietv��rdu kr��jums. Teic��js P��teris J��ņa d��ls Opmanis.) Akmens izm��ri iespaid��gi, diemž��l atrašan��s m��ju pagalm�� (prec��z��k, aiz saimniec��bas ��k��m) nerada priekšnoteikumus augstai vides kvalit��tei. 2 Objekts viegli atrodams un pieejams. Nor��des z��mju nav, ceļvežos un t��risma kart��s ir iez��m��ts. Apskat��ms bez maksas. 3 Nav Nav 10 - 40 Popul��rs Priv��ts   1. Antonu Velnakmens 
2. Antonu Velnakmens 
3. Antonu Velnakmens 
4. Antonu Velnakmens 
5. Antonu Velnakmens
Nav   Antonu Velnakmens. Autore B.Baika  
Antonu Velnakmens. Autore B.Baika  
Antonu Velnakmens. Autore B.Baika  
Antonu Velnakmens. Autore B.Baika  
Antonu Velnakmens. Autore B.Baika
62 61 Dzelzskalnu bazn��cas kalns Kalns Latvija Vidzemes Koc��nu Vaidavas 1,3 km uz ZR no Rubenes ķieģeļmuiž��, ~200 m uz DR no Dzelzkalnu m��j��m, ceļa Rubene–Robiņi kreisaj�� pus��, Zvirgzdup��tes (Rubenes ��denskr��tuves) kreisaj�� krast�� 57��28'36.5520" 025��14'19.7520" Par vietas saist��bu ar kultu liecina nosaukums un nost��sti par ļaužu pulc��šanos un to, ka šeit krist��ti ļaudis. Citi objekti tuvum��: Vaidavas ezers, Briņķu silavots, Briņķu sila dobumakmens. „Par pirm��s (Rubenes) bazn��cas atrašan��s vietu Indriķis neko nest��sta. P��c vecu ļaužu un mana (K. Bukuma) vect��va k�� veca rubenieša atst��st��juma, pirm�� bazn��ca atradusies pie tagad��j��s Ķieģeļu pagasta Dzelzkal��ja m��jas, kalniņ��. Bazn��ca esot bijusi koka, taj�� iesp��ris p��rkons, un t�� nodegusi l��dz pamatiem.�� (K. Bukums. Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) „V��rds „bazn��ca�� apz��m�� ne tikai kristiešu dievnamu, bet ar�� sen��s pag��nisk��s sv��tn��cas. Pilskalni, ar�� citi kalni nereti folklor�� tiek atspoguļoti ar st��stiem par nogrimuš��m bazn��c��m, kuru zvanus varot reizumis dzird��t, t��pat ar�� teikas un seni nost��sti v��sta, ka šeit ļaudis pulc��jušies ��pašos gad��jumos, ka nesti b��rni krist��t. Š��du kalnu augst��kaj��s viet��s konstat��ts, ka šeit bijušas sv��tn��cas, ar, iesp��jams, st��ros izvietotiem elkt��liem un centr��lo elkt��lu. Cits apz��m��jums š��d��m viet��m ir M��ras sv��tn��ca, M��ras bazn��ca. Š��s vietas parasti ir pakalni, kas izceļas ainav�� un redzami pa gabalu, iesp��jams, uz tiem ved ceļi no vair��kiem virzieniem. Iesp��jams, ka seno sv��tn��cu viet�� v��l��k tika celtas pirm��s koka, tad m��ra bazn��cas, kapelas, zvanu torņi. Nogrimus�� bazn��ca zin��m�� m��r�� ir metafora seno sv��tvietu izzušanai aizmirst��b��.�� (J. Urt��ns, 1990., LPSR VI Zin��tnisk��s atskaites sesijas materi��li par arheologu un etnogr��fu 1988.–1989. gada p��t��jumu rezult��tiem.) Ainaviski skaists, gan��bas. Taču bez inerpret��cijas nav v��rt��bas. 1 Nor��des z��mju nav. Vieta atrodama viegli, ap 300 m no ceļa (auto st��vlaukuma), pa taku j��šķ��rso pļava (ko saimnieki izmanto gan��b��m). Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 10 - 40 Nezin��ms Priv��ts Saimnieki teritoriju izmanto gan��b��m, siena v��kšanai. V��las, lai apskat��šana notiktu saskaņojot. 1. Delzskalnu bazn��cas kalns 
2. Delzskalnu bazn��cas kalns 
3. Delzskalnu bazn��cas kalns 
4. Delzskalnu bazn��cas kalns
Nav   Dzelzskalnu bazn��cas kalns. Autore I.Gr��nfelde   
Delzskalnu bazn��cas kalns. Autore I.Gr��nfelde   
Delzskalnu bazn��cas kalns. Autore I.Gr��nfelde   
Delzskalnu bazn��cas kalns. Autore I.Gr��nfelde 
63 62 Stoķu sv��tavots Avots Latvija Vidzemes Koc��nu Vaidavas Stoķu klint��s, ap 700 m uz DR no Stoķu m��j��m 57��24'40.5720" 025��15'33.9480" Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2502). Stoķu sv��tavotam pied��v��tas dziednieciskas sp��jas, nost��sti liecina, ka ��dens galvenok��rt l��dz��jis acu vain��m. Avots iztek no 5 m augstaj��m Stoķu klint��m, kur��s atrodas visai iespaid��ga ala — Patkula ala (30 m gara alu sist��ma, 1991. gad�� atraka un izp��t��ja G. Eniņa grupa). Pašlaik avota tuvum�� esoš��s klintis dabas un cilv��ka iedarb��bas rezult��t�� degrad��juš��s. Alas sien��s atrodami daž��di seni grav��jumi, t. sk. Patkula ģerbonis, kas devis nosaukumu alai. Atrastas ar�� vair��kas senas z��mes. Iesp��jams, t��s saist��tas ar seniem dziednieciskiem ritu��liem. (S. Laime, 2009) Tuvum�� esošie objekti: Vaidava, Vaidavas ezers, Antonu akmens, Sietiņiezis. Ala noteikta k�� ziemojošo siksp��rņu monitoringa stacija. Ģeoloģijas ģeomorfoloģijas piemineklis, atrodas Gaujas Nacion��l�� Parka lieguma zon��, Natura2000.  
Ir nost��sti, ka septiņpadsmitaj�� gadsimt�� te dz��vojis barons Patkuls — latviešu n��d��js. Stoķu sv��tavots (Vesel��bas avotiņš) iztek no alas. Avotam ziedoja, jo tic��ja, ka tas ��rst��. Ja ņ��ma citu cilv��ku iemesto naudu, kaites n��ca l��dzi. „Patkula alu t��vs nosauca t��d�� v��rd��. Uz t��s st��v��s klints ir ģerbonis virs��. Paš�� augš�� viņam t��ds k�� krusts izskat��j��s, tur bija kaut k��di uzraksti ar��. Patkuls esot atrasts pie Rubenes bazn��cas nosl��pies liep��. Viņš zviedru laik�� skait��jies kara noziedznieks. Patkuls bija d��vin��jis Rubenes bazn��cai biķeri. Uz t�� biķera t��ds pats ģerbonis bijis k�� al��, t��p��c t��vs alu nosauca par Patkula alu.�� (S. Laime, 2009) Objekts ir pievilc��gs k�� komplekss — klintis, ala (pašlaik aizgr��st), avots, gar��m tek Str��ķupe. Upes krasta nostiprin��jums ne visai est��tisks. 3 Pirms Stoķu m��j��m uz ceļiem ir z��mes „Priv��t��pašums�� (viens no veidiem, k�� piekļ��t avotam, ir daļ��ji šķ��rsot Stoķu pagalmu; auto j��atst��j pie z��m��m). M��ju pagalm�� ir suņi, m��dz b��t nepiesieti. T��l��k aiz m��jas ir aleja, kuras gal�� nor��de „ Alas 1 km��, t��l��k mež�� nor��žu nav. No auto atst��šanas vietas ~1,5 km. J��ņem v��r��, ka objekta apskate var b��t apgr��tin��ta p��c ilgstoš��m lietav��m, k�� ar�� pavasar�� palu laik��. Apskat��ms bez maksas. 2 Uz objektu ved trepes, saimnieki nostiprin��juši upes krastu ar smilšu maisiem. Virs klint��m improviz��ta atp��tas vieta (kuras lietošana var��tu b��t iemesls alu daļ��jai aizbrukšanai). Citas infrastrukt��ras nav. Nav 0 - 9 Zin��ms Priv��ts Objekts pašreiz ir slikt�� st��vokl��, un palielin��ts apmekl��t��ju skaits var to apdraud��t. Str��ķupes krasts ir daļ��ji nostiprin��ts, taču pavasara pali un bebru aktivit��tes rada zin��mas sekas. 1. Stoķu sv��tavots 
2. Stoķu sv��tavots 
3. Stoķu sv��tavots 
4. Stoķu sv��tavots 
5. Stoķu sv��tavots
Nav   Stoķu sv��tavots. Autore I.Gr��nfelde   
Stoķu sv��tavots.  Autore I.Gr��nfelde   
Stoķu sv��tavots.  Autore I.Gr��nfelde   
Stoķu sv��tavots.  Autore I.Gr��nfelde   
Stoķu sv��tavots.  Autore I.Gr��nfelde 
64 63 Briņķu silavots Avots Latvija Vidzemes Koc��nu Vaidavas Briņķu sil��, ~1 km uz D no Vaidavas pilskalna 57��27'04.1760" 025��16'16.1040" Avota ��denim tiek pied��v��tas dziednieciskas ��paš��bas, ar�� nost��sti liecina par to, ka avotam ziedots, turkl��t šis nav vien��gais avots apk��rtn�� ar l��dz��g��m ��paš��b��m. Apk��rtn�� ap Vaidavas ezeru koncentr��ti vair��ki objekti: Vaidavas pilskalns (viena no iesp��jam��m Bever��nas pils viet��m), Vaivadas pilskalna jeb Briņķu sila bļodakmens, avots pie pilskalna un citi. Gaujas Nacion��l�� Parka lieguma zona, Natura2000 . „Apm��ram pusotru kilometru no Metemnas uz dienvidiem, pa Vaidavas ezera krastu uz leju, un non��kam pie ��dens izgrauztas, pried��m apaugušas platas sl��puma gravas, kur pat iebraukts meža ceļš ved lej�� uz ezeru. P��c g��jiena pa gravu non��kam pie ar l��su apauguša avota, no kura bez apst��jas tek auksts, dzidra ��dens strautiņš, kas ietek Vaidavas ezer��. Šo strautiņa izcelšan��s vietu taut�� sauc par Vesel��bas avotu. Pie š�� avota un strautiņa m��su senči, vair��ku d��mu rij��s dz��vojošo d��mu saboj��to acu d��ļ, g��ja p��c vesel��bas ��dens. Strautiņ�� vai avot�� nomazg��jušies, iedz��ruši, sasm��luši k��d�� trauk�� l��dznešanai uz m��ju, strautiņ�� vai avota iemeta zieda naudu k�� samaksu Ūdensm��tei. (K. Bukums. Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999) Objekta pievilc��ba p��d��jo gadu laik�� b��tiski mazin��jusies (avots vairs netek pa baltu smilšu gultni, tas pie ietekas ezer�� stipri aizaudzis). Skat��ms kop�� ar Vaidavas pilskalnu un citiem apk��rtnes objektiem. Iekļauts gan k��jinieku, gan velomaršrutos. 3 Uz objektu viena nor��de Briņķu sil��, no kuras l��dz objektam ved plata taka. Apskat��ms bez maksas. 3 Nav Nav 0 - 9 Popul��rs Priv��ts   1. Briņķu silavots 
2. Briņķu silavots 
3. Briņķu silavots 
4. Briņķu silavots 
5. Briņķu silavots
Nav   Briņķu silavots. Autore B.Baika  
Briņķu silavots. Autore B.Baika  
Briņķu silavots. Autore B.Baika  
Briņķu silavots. Autore B.Baika  
Briņķu silavots. Autore B.Baika
65 64 Vaidavas pilskalna bļodakmens Akmens Latvija Vidzemes Koc��nu Vaidavas ~100 m uz austrumiem no Vaidavas pilskalna, starp citiem akmeņiem (iepretim pilskalnam ved taka) 57��27'27.6480" 025��16'19.9920" Bļodakmens tika atkl��ts 1980. gad��, p��tot O. Ozoliņa hipot��zi par senu sv��tvietu Vaidavas pilskalna tieš�� tuvum�� (akmeņu sist��miski kr��vumi). Hipot��ze gan netika apstiprin��ta, bet arheologi atrada akmeni ar m��ksl��gi veidotu dobumu, kas ļ��vis izdar��t pieņ��mumus, ka šeit tom��r bijusi sena kulta vieta. Diemž��l bļodakmens ir pa pusei izn��cin��ts, otra akmens puse nav atrodama. Atlikuš��s bļodakmens daļas izm��ri ir: garums 0,96 m, platums 0,70 m. Aptuveni r��ķinot, akmens diametrs k��dreiz bijis 1,02 m, kas ir bļodakmeņiem tipisks izm��rs. P��c formas akmens bijis vai nu dab��gi ieapaļš, vai ar�� jau apstr��d��ts tuvu cilindriskai formai, par ko liecina viena s��nu mala, kura saglab��jusies neskarta. Akmens virspus�� izveidots dobums aptuveni 21 cm diametr��, kuram apakš��, pa perimetru, gar malu izveidota gredzenveida grope (2 cm plata un l��dz 1,5 cm dziļa). Citi objekti tuvum��: Vaivadas pilskalns, Rubene, Briņķu silavots, Zviedru priede. Gaujas Nacion��l�� Parka teritorija, Natura2000. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Izteikts bļodakmens, viens no nedaudzajiem Vidzemes bļodakmeņiem. 4 Nor��des z��me pie Vaidavas pilskalna „Pilskalna akmens kr��vumi��. Dab�� labi saman��ma taka s��kas p��ris metru aiz z��mes (Briņķu virzien��), pilskalnam pret��j�� ceļa pus��. Taka aizved tieši pie bļodakmens. Apskat��ms bez maksas. 3 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Vaidavas pilskalna bļodakmens 
2. Vaidavas pilskalna bļodakmens 
3. Vaidavas pilskalna bļodakmens 
4. Vaidavas pilskalna bļodakmens 
5. Vaidavas pilskalna bļodakmens
Nav   Vaidavas pilskalna bļodakmens. Autore B.Baika  
Vaidavas pilskalna bļodakmens. Autore B.Baika  
Vaidavas pilskalna bļodakmens. Autore B.Baika  
Vaidavas pilskalna bļodakmens. Autore B.Baika  
Vaidavas pilskalna bļodakmens. Autore B.Baika
66 65 Ošinieku bazn��cas kalns Kalns Latvija Vidzemes Madonas Aronas Ap 300 m gaisa l��nij�� uz D no Ošnieku m��j��m, viet�� kur Briedaines up�� ietek maz��ka up��te. 56��52'59.7000" 026��01'00.4080" Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1623). Ošinieku bazn��cas kalns atrodas Briedaines upes kreisaj�� krast��, uz D no Ošiniekiem, mež��. T�� ir augst��k�� vieta apk��rtn��. Kalnam ir l��dzena četrst��raina virsma (50 x 20 m), no m��ju puses tas ir apm��ram 20 m augsts. (D. Čuders, 1981., MKPZPP arh��vs, inv. nr. 17653 4382 4) Kaln�� sendien��s esot bijusi bazn��ca, bet up��te aiz kalna esot sv��ta, jo tekot pret sauli — ieteikts mazg��ties t��s ��den��. (R. Avotiņa. Madonas rajons: Kalni, upes, ezeri, purvi, meži. Ģeogr��fiska vietv��rdu v��rdn��ca. 1999) „V��rds „bazn��ca�� apz��m�� ne tikai kristiešu dievnamu, bet ar�� sen��s pag��nisk��s sv��tn��cas. Pilskalni, ar�� citi kalni nereti folklor�� tiek atspoguļoti ar st��stiem par nogrimuš��m bazn��c��m, kuru zvanus varot reizumis dzird��t, t��pat ar�� teikas un seni nost��sti v��sta, ka šeit ļaudis pulc��jušies ��pašos gad��jumos, ka nesti b��rni krist��t. Š��du kalnu augst��kaj��s viet��s konstat��ts, ka šeit bijušas sv��tn��cas, ar, iesp��jams, st��ros izvietotiem elkt��liem un centr��lo elkt��lu. Cits apz��m��jums š��d��m viet��m ir M��ras sv��tn��ca, M��ras bazn��ca. Š��s vietas parasti ir pakalni, kas izceļas ainav�� un redzami pa gabalu, iesp��jams, uz tiem ved ceļi no vair��kiem virzieniem. Iesp��jams, ka seno sv��tn��cu viet�� v��l��k tika celtas pirm��s koka, tad m��ra bazn��cas, kapelas, zvanu torņi. Nogrimus�� bazn��ca zin��m�� m��r�� ir metafora seno sv��tvietu izzušanai aizmirst��b��.�� (J. Urt��ns, LPSR ZI, 1990., Zin��tnisk��s atskaites sesijas materi��li par 1988.–1989. gada p��t��jumu rezult��tiem} Objekts aizaudzis, nepievilc��gs. 1 Piejam��ba relat��vi viegla, ap 300 m no tuv��kaj��m m��j��m pa ceļu, kas beig��s aizaudzis, kokiem aizkritis. Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Ošinieku bazn��cas kalns 
2. Ošinieku bazn��cas kalns 
3. Ošinieku bazn��cas kalns
Nav   Ošinieku bazn��cas kalns. Autore I.Gr��nfelde  
Ošinieku bazn��cas kalns. Autore I.Gr��nfelde  
Ošinieku bazn��cas kalns. Autore I.Gr��nfelde
67 66 Kr��ku avoti Avots Latvija Vidzemes Madonas M��rcienas Atrodas Krustkalnu rezerv��ta teritorij��. 56��46'01.6680" 026��08'54.3480" Kr��ku jeb Sv��tavots ar t�� tuvum�� esoš��s kulta vietas paliek��m ir viens no paz��stam��kajiem kult��rv��sturiskajiem objektiem Krustkalnu rezerv��t��, Natura2000. Tas ar�� šobr��d pieejams publiskai apskatei, iepriekš saskaņojot ar rezerv��ta administr��ciju. Pieder��ba kulta objektiem saist��ta ar teik��m par Ragan��m (Krustkalnos vair��ki vietv��rdi saist��s ar Velnu vai Raganu); izsenis ļaudis braukuši uz avotu p��c ��dens, lai gan specifiskas dziednieciskas ��paš��bas tam folklor�� netiek pied��v��tas. Ģeoloģiski unik��ls objekts, iespaid��g��kie sald��dens kaļķu (avotkaļķu) nogulumi. Valsts aizsarg��jams ģeoloģisks un dabas objekts. Citi objekti tuvum��: Krustkalnu rezerv��ts. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Objekts unik��ls no dabas viedokļa, vizu��lo iespaidu nav viegli g��t. Apk��rtne kopta, labiek��rtota. Viens no retajiem Krustkalnu rezerv��ta objektiem, kuru dr��kst apskat��t t��risti. 5 Atrodas Krustkalnu dabas rezerv��ta teritorij��, apmekl��jums oblig��ti saskaņojams ar rezerv��ta administr��ciju un notiek gida pavad��b��. 3 Taka, tiltiņš Gids akcent�� gan dabas un vides aspektus, gan folkloras elementus, v��sturi. 0 - 9 Popul��rs Valsts ��pašums   1. Kr��ku avoti 
2. Kr��ku avoti 
3. Kr��ku avoti 
4. Kr��ku avoti 
5. Kr��ku avoti
Nav   Kr��ku avoti. Autore I.Gr��nfelde  
Kr��ku avoti. Autore I.Gr��nfelde  
Kr��ku avoti. Autore I.Gr��nfelde  
Kr��ku avoti. Autore I.Gr��nfelde  
Kr��ku avoti. Autore I.Gr��nfelde
68 67 Mazsalacas bedr��šakmens Akmens Latvija Vidzemes     Salacas labaj�� krast�� iepretim Sv. Annas luter��ņu bazn��cai, virspalu terases pļav��, 48 m uz ZR no Salacas, net��lu no pirts 57��51'26.1720" 025��03'58.3920" Viens no Ziemeļvidzemes bedr��šakmeņiem. Akmens virsm�� atrodamas 32 sf��riskas formas bedr��tes. To dziļums ir no 0,2 l��dz 1,1 cm, diametrs — no 3,5 l��dz 7 cm. Izm��ri: 0,70 m augsts, 2,10 m garš, 2,10 m plats, apk��rtm��rs 6,70 m. S��n�� divas palielas iedobes. ZR s��n�� l��zena robveida ieloce, dom��jams, ka dab��gas izcelsmes. Virszemes apjoms ap 60 %. Atkl��jis Ansis Opmanis 2002. gada maij��. Bedr��tes nav p��r��k izteiksm��gas, sal��dzinot ar citiem š��da veida akmeņiem Latvij��. (Ziemeļvidzemes ģeoparks, 2010–2011, ER) Citi tuvum�� esoši objekti: Mazsalacas Sv. Annas bazn��ca, Mazsalaca, Skaņ��kalna dabas parks. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Akmens nav izteiksm��gs, dab�� nevizualiz��jas (pļava aizaugusi). 2 Atrodas upes palienes pļav�� (kas vasar�� netiek regul��ri pļauta), nor��des z��mju nav. K��j��m j��iet ~300 m no iesp��jam��s autost��vvietas. Apskat��ms bez maksas. 2 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Mazsalacas bedr��šakmens 
2. Mazsalacas bedr��šakmens 
3. Mazsalacas bedr��šakmens 
4. Mazsalacas bedr��šakmens 
5. Mazsalacas bedr��šakmens
Nav Mazsalaca Mazsalacas bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Mazsalacas bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Mazsalacas bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Mazsalacas bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Mazsalacas bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde
69 68 Mazsalacas Velna pagrabs Ala Latvija Vidzemes     Skaņ��kalna dabas parka teritorij�� 57��52'10.9920" 025��00'30.4920" Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2466). Iev��rojam��k�� ala Skaņ��kalna dabas parka teritorij��. Ar alu un apk��rtni saist��s daudz nost��stu par Velnu un t�� darb��b��m — gan to, ka ala bijusi t�� m��tnes vieta, gan ka ala pati esot Velna galva, kad to nocirtis k��ds drosminieks. Ala ir 16 m gara, 3–4 m augsta. Plat��ba sasniedz 70 m2. (I. Mit��ne. Mazsalaca. Ceļvedis. – R��ga, Jumava, 2008) Izdarot p��rbaudes izrakumus, atsegta ar akmeņiem iez��m��ta ugunskura vieta, citu specifisku atradumu nav. (J. Urt��ns, LPSR ZA V��stures instit��ts, 1986.)  Citi objekti tuvum��: Skaņ��kalna dabas parks, Mazsalaca. Par Velna pagrabu (Mazsalacas velna alu) ir daudz teiku. Viena no t��m: „Apm��ram 2 verstes t��l��k pa ceļu, kas ved uz Skaņokalnu, kas iev��rojams ar savu atbalsi, atrodas Velna ala, kur�� senu senos laikos dz��vojis Velns. Net��lu no alas, Salacas krast��, klint�� atrodas izcilnis, no kura Velns sv��tdien��s teicis sprediķi, t��d��ļ šo vietu sauc par Velna kanceli. Starp Velna alu un Velna kanceli pie Salacas no klints iztek avots, kura ��dens ir ļoti dzidrs, v��ss un garš��gs. Te ar�� al�� dz��vojošais Velns savas sl��pes dz��sis, t��p��c šo avotu sauc par Velna sk��buma ķ��rni.�� (1978, 3209, Valmieras Mazsalac��, pier. J.Meisters 1966.; sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) Cita teika v��st��: „Senos laikos, tas bijis priekš daudziem gadiem, tagad��j��s Mazsalacas apk��rtn�� iekl��dis Velns. Tas moc��jis cilv��kus un dz��vniekus. Beidzot atradies drošinieks, kas bijis mier�� c��n��ties ar Velnu. Viņš paņ��mis cirvi un devies to mekl��t. Velnu viņš dr��z sastapis. Drošinieks s��cis b��gt un, kad Velns viņu pan��cis, atgriezies nocirst Velnam galvu. Galva atpl��tusi muti un nokritusi zem��, izsizdama dziļu bedri, bet pati nov��lusies bedres mal��. Galva dr��z p��rv��rtusies par zemi. Un tagad��j�� Velnala esot bijuš�� Velna mute." (1978, 2626. M. Luste Mazsalac�� 1966; sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) (Vair��k sk.: S. Laime, 2009) Objekts labi uztur��ts, apr��kots. 3 Skaņ��kalna dabas parka teritorij��. Nor��des ir. Par parka apskati j��maks��. Apgr��tin��jums var b��t st��v��s k��pnes. 3 Trepes, laukums apskatei Inform��cijas stendi, pieejams gids. 10 - 40 Popul��rs Valsts ��pašums   1. Mazsalacas Velna pagrabs 
2. Mazsalacas Velna pagrabs 
3. Mazsalacas Velna pagrabs 
4. Mazsalacas Velna pagrabs 
5. Mazsalacas Velna pagrabs
Nav Mazsalaca Mazsalacas Velna pagrabs. Autore I.Gr��nfelde  
Mazsalacas Velna pagrabs. Autore I.Gr��nfelde  
Mazsalacas Velna pagrabs. Autore I.Gr��nfelde  
Mazsalacas Velna pagrabs. Autore I.Gr��nfelde  
Mazsalacas Velna pagrabs. Autore I.Gr��nfelde
70 69 Sk��bumbaļlas avots un ala Avots Latvija Vidzemes     Skaņ��kalna dabas parka teritorij�� 57��52'12.6840" 025��00'28.9800" Avotam nost��stos netiek pied��v��tas dziednieciskas ��paš��bas, bet gan sp��ja apstiprin��t vai noliegt n��kotnes v��lmju piepild��šanos. Avots tiek saist��ts teik��m par Velnu k�� iecien��ta sl��pju remd��šanas vieta. Citi objekti apk��rtn��: Mazsalaca, Skaņ��kalna dabas parks. „No Sk��bumbaļļas jeb R��guma ķ��rnes iztek dzidrs avotiņš. Turpat galda viet�� dzirnakmens. Agr��k bijusi ar�� kr��z��te, jo bijis j��dzer ��dens, iepriekš iedom��jot domu. Ja ��dens bijis sk��bs — doma piepild��sies, ja ne — viss palicis pa vecam.�� (Atis Sloka Mazsalac��; Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas.1999.) „Senos laikos Mazsalacas Skaņ��kalna Velna al�� dz��vojos Velns, kas nav paticis viet��jiem m��c��t��jiem, un tie par katru cenu grib��jušu viņu no t��s izdz��t. Bet tas nav bijis viegli izdar��ms. Kad m��c��t��js pie alas ieejas skait��jis t��vreizi, Velns skait��jis l��dz un l��gšanas v��rdi neko nel��dz��juši. Beidzot m��c��t��js iedom��jies t��vreizi skait��t no otra gala. To Velns nevar��jis un meties b��gt. B��gdams uz Salacu, viņš apg��zis savu sk��bumbaļļiņu, kas v��l tagad klint�� redzama k�� avotiņš, kas ietek Salac��.�� (S. Laime,2009) Objekts labi uztur��ts, apr��kots. Avots pietiekami iespaid��gs. 3 Skaņ��kalna dabas parka teritorij��. Nor��des ir. Par parka apskati j��maks��. Apgr��tin��jums var b��t st��v��s k��pnes. 3 Trepes, atp��tas vieta (soliņš), tiltiņš. Inform��cijas stendi, pieejams gids. 10 - 40 Popul��rs Valsts ��pašums   1. Sk��bumbaļļas avots un ala 
2. Sk��bumbaļļas avots un ala 
3. Sk��bumbaļļas avots un ala 
4. Sk��bumbaļļas avots un ala 
5. Sk��bumbaļļas avots un ala
Nav Mazsalaca Sk��bumbaļļas avots un ala. Autore I.Gr��nfelde  
Sk��bumbaļļas avots un ala. Autore I.Gr��nfelde  
Sk��bumbaļļas avots un ala. Autore I.Gr��nfelde  
Sk��bumbaļļas avots un ala. Autore I.Gr��nfelde  
Sk��bumbaļļas avots un ala. Autore I.Gr��nfelde
71 70 Ceipu upurozols Koks Latvija Vidzemes Mazsalacas Mazsalacas Ap 5 km no Mazsalacas (ceļš Mazsalaca–Ramata) uz Z, 300 m uz A iepretim Jaunceipu m��j��m, lauk�� 57��54'05.3280" 025��02'48.2280" Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2461) un dižkoks. Izcils, ainavisks ozols. Saukts ar�� par Zviedru Ķ��niņa ozolu. Stumbra apk��rtm��rs 7 m, augstums 18 m, vainags 420 m2, vecums ap 250 g. Pieder��gs ne tikai kulta kokiem, bet ar�� t�� sauktajai Zviedru koku grupai. Pirmo reizi aprakst��jis 1925. gad�� rakstnieks Augusts Melnalksnis (Eniņš, 2008). Viens no retajiem ozoliem, kas nav izn��cin��ti. P��c nost��stiem, t�� atrašan��s vieta un ritu��li ap to tikuši tur��ti slepen��b��.  Citi objekti apk��rtn��: Mazsalaca, Skaņ��kalna dabas parks. Savulaik Vidzem�� m��c��t��ji pašroc��gi cirtuši upurozolus, izn��cinot senču sv��tvietas, taču Ceipu ozols ac��mredzami v��l nav bijis tik vecs un iespaid��gs izm��ros, lai rad��tu aizdomas. T��p��c uzskat��ms, ka šis dr��z��k k��da sena sv��tozola „mantinieks��. Zemnieki, pretojoties m��c��t��ju aktivit��t��m, s��kuši piel��gt un godin��t nomaļ��kus, ne tik iespaid��gus kokus. Par koku nav saglab��jusies neviena teika vai nost��sts, jo ritu��li, šķiet, glab��ti slepen��b��. Pašlaik pie ozola atrodas liels gran��ta laukakmens, kur k��dreiz atradusies pl��ksne ar uzrakstu „Ceipu Upurozols. Šeit 1919. gada maij�� c��ņ�� pret baltgvardiem kritis Mazsalacas str��dnieku deput��tu padomes loceklis Eduards S��pols (1899–1919)��. (G. Eniņš. 100 diž��kie un sv��t��kie. 2008.) Ainav�� ieder��gs, taču tuv��k�� apk��rtne neliecina par specifisku uzman��bu objekta uztur��šanai. 3 Atrodas lauk��, ap 200 m no ceļa. Apskat��ms bez maksas. 3 Nav Nav 10 - 40 Zin��ms Priv��ts   1. Ceipu upurozols 
2. Ceipu upurozols 
3. Ceipu upurozols 
4. Ceipu upurozols 
5. Ceipu upurozols 
Nav   Ceipu upurozols. Autore B.Baika   
Ceipu upurozols. Autore B.Baika   
Ceipu upurozols. Autore B.Baika   
Ceipu upurozols. Autore B.Baika   
Ceipu upurozols. Autore B.Baika 
72 71 Velna Kariete Akmens Latvija Vidzemes Mazsalacas Ramatas Kogulpetes purv��, starp Vecmang��m un Kundziņiem, ap 700 m uz D no pamestaj��m Liepiņu m��j��m 57��59'20.9400" 025��05'54.1320" Teiku akmens, saist��ts ar Velna darb��b��m. Ar šo akmeni saist��ts ar�� cits akmens — Velna d��sele. Ainaviski izcils, savdab��gs — atrodas augstaj�� purv��, vizu��li atg��dina milz��gu gultu ar pagalvi. Akmen�� ar�� seni z��mju iekalumi, iesp��jams, robežu apz��m��jumi. Akmens izm��ri: garums 5,5 m, platums 2,7 m, augstums 1,1 m. Tas ir viet��j��s noz��mes dižakmens, kult��rv��sturisks akmens. Tuvum�� esoši objekti: Velna d��sele. „Velns brauca no Kundziņiem uz Vecmang��m. Pusceļ�� kariete iegrima purv��. Tad velns k��pa ��r�� un m��ģin��ja karieti izstumt. B��tu ar�� izst��mis, bet tan�� br��di iedzied��jies Takurandu gailis. Zirgi iztr��kušies un r��vušies ar t��du sparu uz priekšu, ka notr��kusi d��sele, kas nokritusi pie Vecmang��m un tur ar�� palikusi.�� (G. Eniņš. Lauku dz��ve, 1990;  Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) Ainaviski izcils, interesants objekts. 4 Atrodas att��lu no apz��vot��m viet��m, purv��. Nor��de tikai pie paša objekta. Ap 1 km j��iet k��j��m no vietas, kur var atst��t auto. Diezgan gr��ti atrodams. Apskat��ms bez maksas. 1 Nav Nav 0 - 9 Zin��ms Priv��ts   1. Velna Kariete 
2. Velna Kariete 
3. Velna Kariete 
4. Velna Kariete 
5. Velna Kariete 
Nav   Velna Kariete. Autore B.Baika   
Velna Kariete. Autore B.Baika   
Velna Kariete. Autore B.Baika   
Velna Kariete. Autore B.Baika   
Velna Kariete. Autore B.Baika 
73 72 Velna D��sele Akmens Latvija Vidzemes Mazsalacas Ramatas 650 m uz ZA no Vecmang��m, brikšņain�� jauktu koku meža mal��, 5 m no izcirtuma ZR malas 57��59'18.3840" 025��07'50.6640" Teiku akmens, saist��ts ar Velna darb��b��m; ar�� viet��jo ļaužu nost��sti v��st��, ka tuv��jo m��ju saimniece šeit ��pašos gad��jumos barojusi garus. Ar šo akmeni saist��ts ar�� cits akmens — Velna kariete. Izm��ri: 4 m garš, 2,5 m plats, l��dz 1,65 m augsts. Tuvum�� esoši objekti: Velna kariete. „Velns brauca no Kundziņiem uz Vecmang��m. Pusceļ�� kariete iegrima purv��. Tad velns k��pa ��r�� un m��ģin��ja karieti izstumt. B��tu ar�� izst��mis, bet tan�� br��di iedzied��jies Takurandu gailis. Zirgi iztr��kušies un r��vušies ar t��du sparu uz priekšu, ka notr��kusi d��sele, kas nokritusi pie Vecmang��m un tur ar�� palikusi.�� (G. Eniņš. Lauku dz��ve, 1990; Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) Akmens virsma veido gludu plastiskas formas izliekumu, it k�� tas b��tu m��ksl��gi piesl��p��ts, kam��r p��r��j��s akmens daļas ir šķautņainas un saplais��jušas. Jaunmangu saimniece ��paš��s reiz��s uz š�� akmens likusi ��dienu m��jas gariem. (G. Eniņš. Trak�� Velna akmeņi. – Latvijas Av��ze, 21.01.2011.) Akmens izm��ri sam��r�� iespaid��gi, diemž��l atrašan��s vietas st��voklis (brikšņi) b��tiski ietekm�� vizu��lo pievilc��bu. 1 Atrodas att��lu no apz��vot��m viet��m, brikšņain�� mež��. Lai sasniegtu, j��šķ��rso vair��ki gr��vji. Nor��žu nav. Ap 600 m j��iet k��j��m no vietas, kur var atst��t auto. Apskat��ms bez maksas. 1 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Velna D��sele 
2. Velna D��sele 
3. Velna D��sele 
4. Velna D��sele 
5. Velna D��sele
Nav   Velna D��sele. Autore B.Baika 
Velna D��sele. Autore B.Baika 
Velna D��sele. Autore B.Baika 
Velna D��sele. Autore B.Baika 
Velna D��sele. Autore B.Baika
74 73 Aņģ��šu Velnakmens Akmens Latvija Vidzemes Mazsalacas S��ļu Aizauguš�� Aņģu ezera (Aņģ��šu purvs) ziemeļu gal��, ap 500 m uz ZR no Dreimaņu Velnozola 57��51'06.3720" 025��10'32.4120" Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2484). P��dakmens, saist��ts ar nost��stiem par Velnu, ko par m��jas kundziņu tur��juši tuv��jo Dreimaņu m��ju saimnieki. Sam��r�� neliels, virsmas izm��ri: garums 1,3 m un 1,2 m. Tuvum�� atrodas v��l citi palieli akmeņi, no kuriem šis atšķiras ar septiņiem palielin��tiem aitas nagu nospiedumu atveidojumiem. Visas p��das izvietotas 1 m gar�� rind��. Citas dziļ��kas, citas sekl��kas (garums 8–10 cm, platums 4,5–6 cm, dziļums 1–3,5 cm). Akmens k��dreiz spridzin��ts. Iesp��jams, p��du veidojumi ir dab��gas izcelsmes, bet cilv��ks v��l��k tos piel��dzin��jis. Aņģ��šu velnakmens ir tipisks Latvijas p��dakmeņu paraugs — ne p��r��k liels, p��du iekalumi ir shematiski, tas atrodas nomaļ�� viet�� — mež�� vai purva mal��. (J. Urt��ns. P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi. 1990.) Citi objekti tuvum��: Dreimaņu Velnozols. Teika no P. Šmita pasaku un teiku sakopojuma. „Tuv��jo Dreimaņu m��ju saimnieks par m��jas dievu jeb „m��jas kundziņu�� tur��jis Velnu, kas pal��dz��jis saimniekam kr��t un sarg��t naudu. Par to saimnieks Velnu ��din��jis. S��kum�� Velns dz��vojis ozol�� pie m��jas, v��l��k viņš p��rv��cies uz dz��vi rij�� un beidzot paš�� m��j��. Velns m��dzis baid��t v��l��nus gar��mg��j��jus, un tie, nelab�� atpirkdamies, nesuši tam ziedojumus un ��dienu. Bet reiz nakt�� izc��lies ugunsgr��ks, Velns nobijies un mucis prom p��r lauku uz Aņģa ezera pusi, meties ezer�� un nozudis. Vien skrienot ezermalas akmen�� atst��jis savas p��das.�� St��sts par p��d��m liek uzl��kot šo par p��dakmeni. (Emma V��bere, S��ļu pag.; sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas.1999.; J. Urt��ns. P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi. 1990) Interesants akmens, apk��rtne dab��ga, nav specifiski kopta. 3 Nor��des z��mes pie Dreimaņu Velnozola un t��l��k lauk�� (virziens). Apm. 200 m k��j��m, ceļš ir meža tehnikas saboj��ts; objekts purva mal��, daļ��ji brikšņain�� mež��. Apskat��ms bez maksas. 2 Inform��cijas stends Inform��cijas stends 0 - 9 Zin��ms Priv��ts   1. Aņģ��šu Velnakmens 
2. Aņģ��šu Velnakmens 
3. Aņģ��šu Velnakmens 
4. Aņģ��šu Velnakmens 
5. Aņģ��šu Velnakmens
Nav   Aņģ��šu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Aņģ��šu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Aņģ��šu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Aņģ��šu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Aņģ��šu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde
75 74 Pantenes sv��tavots Avots Latvija Vidzemes Mazsalacas S��ļu Pantenes ciems, ap 500 m uz D no Ceriņiem 57��52'05.6280" 025��13'00.6960" Pantenes avotiņa virszemes tec��jums ir gar��kais Baltij��. Avotu sen��k iesk��vusi sv��tozolu birzs. Avots iztek no saliņas Pantenes purv��, š�� teritorija jau sen bijusi apdz��vota. Pašlaik sakopts, vide piem��rota apskatei. Citi objekti tuvum��: Dreimaņu Velnozols, Aņģ��šu velnakmens, Pantenes muiža, S��ļi. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Pievilc��gs. Avots ar gar��ko virszemes tec��jumu Latvij��. Vieta sakopta. 5 Nor��des z��mes pie paša objekta. Piebraukt pavisam kl��t var tikai vasar��. Apskat��ms bez maksas. 3 Inform��cijas stends, soliņi, laipa Inform��cijas stends 0 - 9 Zin��ms Priv��ts   1. Pantenes sv��tavots 
2. Pantenes sv��tavots 
3. Pantenes sv��tavots 
4. Pantenes sv��tavots 
5. Pantenes sv��tavots
Nav   Pantenes sv��tavots. Autore I.Gr��nfelde  
Pantenes sv��tavots. Autore I.Gr��nfelde  
Pantenes sv��tavots. Autore I.Gr��nfelde  
Pantenes sv��tavots. Autore I.Gr��nfelde  
Pantenes sv��tavots. Autore I.Gr��nfelde
76 75 Velnozols — Dreimaņu ozols Koks Latvija Vidzemes Mazsalacas S��ļu Ozols atrodas S��ļu pag., 400 m uz Z no bijuš��s S��ļu skolas, ceļa kreisaj�� pus��, neliel�� meža pudur�� (pietura „Skola��). 57��50'52.8720" 025��11'00.6720" Vien��gais Velnozols Vidzem��, kur l��dz pat 1950. gadam saglab��j��s garu ��din��šanas parašas. Stumbra apk��rtm��rs 5,45 m, augstums 21 m, vainaga projekcija 333 m2, vecums ~270 gadi. Dižkoks. (Eniņš, 2008) Pašreiz vieta sakopta, att��r��ta no kr��miem un kokiem, uzst��d��tas nor��des un inform��cija 4 valod��s. Par vietu r��p��jas S��ļu pagasta pašvald��ba. Tuvum�� apskat��mi: Aņģ��šu velnakmens, Pantenes sv��tavots, Jenku krustakmens, T��teres ozola vieta. Tuv��k��s apdz��vot��s vietas: S��ļi, Pantene, Mazsalaca. K�� kulta vieta saist��s ar nost��stiem par S��ļu pagasta ļaužu m��ņtic��bu un to, ka bijušais bag��to Dreimaņu m��ju saimnieks par dievu tur��jis velnu, kurš dz��vojis ozol��. Velnam katru dienu k��rt��gi nests ��diens. Augšpus Burtnieku ezera S��ļu pagast�� dz��vojot ļoti m��ņtic��gi ļaudis. V��l 1952. gad��, kad valodniece Vija Dambe v��kusi vietv��rdus, visi, tai skait�� skolot��ji, tic��juši spokiem un velniem. 
Dreimaņu m��j��s izsenis velns bijis pieņemts par ieg��tni, t��p��c saimniekam bag��t��bas nekad neesot tr��cis, toties jau vair��k��s paaudz��s k��ds no ģimenes locekļiem mirstot traģisk�� n��v��. „T��s m��jas bijušas tik bag��tas, ka saimniece aizdevusi naudu baronesei. Tad Dreimaņu mamm��tei divi b��rni p��c dzemd��b��m palikuši zili un nomiruši k�� nožņaugti. Trešo dzemd��jot ��rpus m��jas, viņš piedzimis, izaudzis un v��l��k vad��jis saimniec��bu. Dreimaņos esot bijusi skaista kl��ts ar ��patn��j��m kolonn��m. Tur saimnieks ��din��jis vellu.�� Ar�� pie Velnozola „vec�� Dreimaņu mamm��te un Verners [...] cien��juši vellu.�� (G. Eniņš. 100 diž��kie un sv��t��kie. 2008) „Dreimaņu m��ju saimnieks par m��jas dieviņu tur��jis Velnu. [...] ��dienu vai citas d��vanas nolikuši ar�� apk��rtnes ļaudis, lai ieg��tu velna labv��l��bu, jo Velns tos bieži maldin��jis un baid��jis t��, ka nakt�� nav bijis iesp��jams gar��m iet. Velns saimniekam bijis ��sts pal��gs. Kad ruden�� zagļi grib��juši ��bolus zagt, Velns tos vis��di moc��jis. [...] Apk��rtnes ļaud��m gan viņš bijis par postu, jo tiem viņš kait��jis un tos bied��jis. (Emma V��bere, S��ļu pag.; sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) 
Lai gan nost��stos min��ts, ka Velnam ziedojumi nesti uz dobumu, ir versija, ka 1960. gad�� to izz��ģ��jis k��ds v��rs, lai tiktu pie bit��m. (Eniņš, 2008)
Vieta sakopta, ozols vizu��li ļoti iespaid��gs. Unik��ls k�� kulta objekts, kas bijis aprit�� v��l 20. gs. 50. gados. 5 Nor��des z��me no ceļa Mazsalaca–S��ļi (pie pieturas bij. „Skola��) un pie paša ozola. Piebraukt pavisam kl��t var vasaras sezon��. Objekts apskat��ms bez maksas. 3 Inform��cijas stends Inform��cijas stends 10 - 40 Zin��ms Priv��ts   1. Velnozols — Dreimaņu ozols 
2. Velnozols — Dreimaņu ozols 
3. Velnozols — Dreimaņu ozols 
4. Velnozols — Dreimaņu ozols 
5. Velnozols — Dreimaņu ozols
Nav   Velnozols — Dreimaņu ozols. Autore I.Gr��nfelde  
Velnozols — Dreimaņu ozols. Autore I.Gr��nfelde  
Velnozols — Dreimaņu ozols. Autore I.Gr��nfelde  
Velnozols — Dreimaņu ozols. Autore I.Gr��nfelde  
Velnozols — Dreimaņu ozols. Autore I.Gr��nfelde
77 76 L��biešu pilskalna Upurala Ala Latvija Vidzemes Mazsalacas Skaņkalnes L��biešu pilskalna Salacas upes puses nog��z�� 57��51'35.6890" 025��01'54.1495" Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2492). Saukta ar�� par Skaņkalnes Upuralu, L��vu alu. Ala atrodas pie sena l��biešu pilskalna, kas bijis apdz��vots v��laj�� dzelzs laikmet��. Ala, visticam��k, kalpojusi pilskalna iem��tniekiem k�� dievu piel��gšanas vieta. Atrastas rot��tu trauku lauskas. 1977. gad�� ieskait��ta kulta alu sarakst�� (J. Urt��ns, ZA V��stis, 1977. g. Nr. 2.; A. Gr��nbergs. Upuralas Latvij��, 2008., public��ts: Ziemeļvidzemes ģeoparks, 2010–2011, ER). Pašlaik Latvij�� zin��mas 3 upuralas, visas no t��m atrodas Ziemeļvidzem��. Alas garums 10,7 m, liel��kais augstums 4 m, liel��kais platums 4,2 m, plat��ba 17,5 m2. Aizsarg��jams ģeoloģijas objekts. Citi objekti tuvum��: Mazsalaca, Skaņ��kalna dabas parks, Bezdel��gu klintis. „Sensenos laikos pie tagad��j��s Skulberģu muižas klints sien�� bijis avots ar s��ļu ��deni, senči to lietojuši s��ls viet��. Bet tad k��ds dzelzs v��rs avota tuvum�� uzc��lis pili un ļaud��m atļ��vis smelt avota ��deni tikai par zin��mu maksu. Par to ļaudis s��dz��jušies un b��d��jušies, un avots tad izs��cis — ietec��jis up�� viss s��ļais ��dens, atst��dams tan�� viet�� tikai pagraba izskatu. No t�� tad izc��lies v��rds S��lsace jeb Salaca.�� (S. Laime, 2009) Vieta sakopta un ainaviska. Ja skat��s kompleksi, tad iespaids, ko rada tuvum�� esoš�� estr��de, nav tik pozit��vs. 3 Nor��des z��mes nav, bet uz alu ved nep��rprotama taka. Palu laik�� pieejam��ba ierobežota. Apskat��ms bez maksas. 3 Trepes Nav 10 - 40 Popul��rs Valsts ��pašums   1 .L��biešu pilskalna Upurala 
2. L��biešu pilskalna Upurala 
3. L��biešu pilskalna Upurala 
4. L��biešu pilskalna Upurala 
5. L��biešu pilskalna Upurala
Nav   L��biešu pilskalna Upurala. Autore I.Gr��nfelde  
L��biešu pilskalna Upurala. Autore I.Gr��nfelde  
L��biešu pilskalna Upurala. Autore I.Gr��nfelde  
L��biešu pilskalna Upurala. Autore I.Gr��nfelde  
L��biešu pilskalna Upurala. Autore I.Gr��nfelde
78 77 Jaunut��nu Velnakmens Akmens Latvija Vidzemes Mazsalacas Skaņkalnes 0,5 km lejpus Peidas ietekas un ap 0,8 km lejpus Ramatas ietekas, Salac�� tuvu pie kreis�� krasta 57��55'18.9480" 024��57'21.0600" Viens no Velnakmeņiem, kas p��c izskata atg��dina kr��slu. Atrodas up��, ainavisks. Akmens izm��ri: tilpums 20 m3, augstums 3,50 m, apk��rtm��rs 11,9 m. Citi tuvum�� esoši objekti: Jaunut��nu bedr��šakmens. „K��du reizi Velnam dz��ve apnikusi, Viņš sadusmojies un l��cis Salac��, lai sl��cin��tos. Velns iel��cis k��d�� atvar��. Kad viņš bija nosl��cis, tad viņa dv��sele p��rv��rtusies par akmeni. D��ļ t�� šo akmeni sauc par Velna akmeni.�� (1086, 6 Mazsalac��. Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) Ainavisks, iespaid��ga izm��ra akmens upes gultn�� 3 Atrodas up��. Pieejams ��denst��ristiem, no krasta pieejam��ba apskatei apgr��tin��ta. Nor��des z��mju nav. Apskat��ms bez maksas. 1 Nav Nav 0 - 9 Zin��ms Valsts ��pašums   1. Jaunut��nu Velnakmens 
2. Jaunut��nu Velnakmens 
3. Jaunut��nu Velnakmens 
4. Jaunut��nu Velnakmens 
5. Jaunut��nu Velnakmens
Nav   Jaunut��nu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde        Jaunut��nu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Jaunut��nu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Jaunut��nu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Jaunut��nu Velnakmens. Autore I.Gr��nfelde
79 78 Jaunut��nu bedr��šakmens Akmens Latvija Vidzemes Mazsalacas Skaņkalnes Atrodas Skaņkalnes pagasta mežos, Salacas kreis�� krasta virspalu teras��, sam��r�� brikšņain�� mež��. Net��lu no akmens mež�� ieauguši k��das ��kas pamati. Pret��j�� Salacas krast�� — somu pirts. 57��55'18.8400" 024��57'12.4200" Viens no p��d��jo gadu atradumiem, atkl��ts 2010. gada pavasar�� (atradis K.Beriņš, Valsts meža dienesta organiz��t�� Kult��ras mantojuma apzin��šanas projekta ietvaros). Tas ir 2,4 m garš un 1,2 m plats gran��ta akmens. Virsm�� sensenos laikos 25 cm att��lum�� viena no otras ieveidotas divas izteiksm��gas un sal��dzinoši ar citiem bedr��šakmeņiem ļoti dziļas bedr��tes. Liel��k�� no t��m ir 5,5 cm dziļa un viena no iespaid��g��kaj��m Latvij��. Dziļ��kas bedr��tes par to apskat��mas tikai Daviņu Lielaj�� akmen�� B��rzaines pagast��. Š��das bedr��tes rakstur��gas Ziemeļeirop�� izplat��tajiem kultakmeņiem. Akmens ir ļoti noz��m��gs un atrodas v��sturiskaj�� viet��, tiek rekomend��ts iekļaušanai valsts kult��ras aizsardz��bas inspekcijas pieminekļu sarakst��. (Ziemeļvidzemes ģeoparks, 2010–2011, ER) Jaunatkl��tais bedr��šakmens atrodas Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta mežos — gan Ziemeļvidzemes ģeoparka, gan Ziemeļvidzemes biosf��ras rezerv��ta teritorij��. Citi tuvum�� esoši objekti: Jaunut��nu velnakmens. Uzskata, ka 1. g.t. otraj�� pus�� p.m.��. pie šiem akmeņiem notika mirušo un augl��bas kulta ritu��li. Citas versijas, ka dobumi tika lietoti: ziedojumu ievietošanai, astronomiskiem v��rojumiem, ka akmens tika izmantots k�� savdab��gs m��zikas instruments, k�� ar�� pulvera ieg��šanai, lai lietotu ��rstniec��b��.  (http://www.geoparks.lv/news/bedrisakmens_jaunatklajums_geoparka_teritorija/2010-07-22-4; resurss apskat��ts 14.12.2011.). Viens no p��d��jo gadu atradumiem. Atrašan��s vieta nav pievilc��ga, bet pats objekts — nep��rprotams. 3 Atrodas brikšņain�� mež��. Piebraukšana maks. 1,5 km att��lum��, nor��des z��mju nav. Apskat��ms bez maksas. 1 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Jaunut��nu bedr��šakmens 
2. Jaunut��nu bedr��šakmens 
3. Jaunut��nu bedr��šakmens 
4. Jaunut��nu bedr��šakmens 
5. Jaunut��nu bedr��šakmens
Nav   Jaunut��nu bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Jaunut��nu bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Jaunut��nu bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Jaunut��nu bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde  
Jaunut��nu bedr��šakmens. Autore I.Gr��nfelde
80 79 Elku saliņa Vieta Latvija Vidzemes     Atrodas net��lu no Valmieras centra, Kult��ras un atp��tas park��. 57��32'22.0560" 025��26'07.6920" Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2504). Sena senču sv��tvieta. Nost��sti liecina, ka šeit bijusi sv��tozolu birzs vai ar�� ozols ar elkt��liem — P��rkonu, Potrimpu un Pikolu. 1979. gad�� veiktajos izrakumos tikušas atrastas 3 ugunskuru vietas ar ogļu un pelnu pild��jumu. (LPSR Zin��tņu akad��mijas V��stures instit��ts, T. Berga. Zin��tnisk��s atskaites sesijas materi��li par arheologu un etnogr��fu 1979. gada p��t��jumu rezult��tiem. 1980.)  Citi objekti tuvum��: Valmieras pilsdrupas, Valmieras vecpils��ta, Valmieras muzejs, Lucas kalns, Valmieras atp��tas parks un Br��ļu kapu memori��ls, Valmiera. Objekts atrodas ļoti tuvu Tour de LatEst velomaršrutam. Net��lu no š��s vietas tec��jis sv��tavots, kam piemitušas dziednieciskas sp��jas. (J. Kalnačs. Valmiera. Ceļvedis. 005.) Viena no Valmieras pils��tas senviet��m, atrodas blakus viduslaiku pils kompleksam, Lucas pilskalnam. Viduslaikos t�� bijusi no vis��m pus��m apņemta ar ��deni un apaugusi ar kupliem ozoliem, saliņas vid�� zaļojis sv��tozols ar dievu t��liem, pie kura nesti upuri, no k�� ar�� c��lies saliņas nosaukums — Elku saliņa. Valmieriešiem ir zin��ms nost��sts par k��dreiz net��lu no Elku saliņas Lucas grav�� guldzošu avotiņu, kurš tika uzskat��ts par dziedinošu, sv��tu un no kura (vai caur kuru) tec��jusi Sv��tup��te. Apk��rtnes ļaudis n��kuši dzied��t acu kaites. „Elku kalniņ�� sav�� laik�� atradusies senču treju liel��ko dievu — P��rkona, Potrimpa un Pikola t��li. Kalniņš bijis k�� dievu m��joklis. Tur tauta izs��dz��jusi savas b��das, l��gusi dievu ž��last��bu, tos (dievus), ceļos krizdami, piel��guši un (tiem) ziedojuši...�� (W. D. Balodis, Valmiera. V��sturisks apcer��jums, ar kart��m, skatiem un Valmieras privil��ģij��m. 1911; K. Bukums. Vietv��rdi, v��stule V. Dambei 1970. g. septembr��.) Objekts relat��vi pievilc��gs, bez papildu inform��cijas dr��z��k uztverams k�� ainavas elements. Skat��ms k�� kompleksa sast��vdaļa. 2 Objekts viegli atrodams — k�� Valmieras un apk��rtnes ceļvežos un t��risma kart��s, t�� dab��. Pie objekta nor��des z��me „Elku saliņa��. Apskat��ms bez maksas. 3 Uz objektu no vair��k��m pus��m (Valmieras vecpils��ta, Daliņa stadions, estr��de, Kazu kr��ces) ved takas vai g��j��ju celiņi. Paš�� objekt�� k��dreiz bijuši ar�� soliņi, diemž��l pašlaik tikai to paliekas. Objektu uztur pašvald��ba. Nav 10 - 40 Popul��rs Pašvald��bas ��pašums   1. Elku saliņa 
2. Elku saliņa 
3. Elku saliņa 
4. Elku saliņa 
5. Elku saliņa
Nav Valmiera Elku saliņa. Autore I.Gr��nfelde  
Elku saliņa.  Autore I.Gr��nfelde  
Elku saliņa.  Autore I.Gr��nfelde  
Elku saliņa.  Autore I.Gr��nfelde  
Elku saliņa.  Autore I.Gr��nfelde
81 80 Vosvu Dieva kalns ar M��ras p��das akmeni Akmens Latvija Vidzemes Al��ksnes Veclaicenes Starp Vosviem un Šķepastiem, 1,5 km uz D no Drusku pilskalna, Klotiņu ezera A krast��, 200 m ziemeļrietumos no Vosvu m��j��m E0674458 N06385465 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 222). Unik��ls objekts Latvijas m��rog��, sena pag��niska kulta vieta, par ko liecina gan kalna, gan akmens nosaukumi. Objekts priv��t��pašum��, labi kopta un uztur��ta apk��rtne. Dievu kalns v��rsts Z–D virzien��. Tas ir apm��ram 100 m garš kukuļveid��gs paugurs, kas Veclaicenes kr��šņo ainavu vid�� paceļas 240,1 m augstum��. 300 m uz dienvidiem no Dieva kalna ir Koruļu ezers, R Klotiņu ezers, attiec��b�� pret kuru kalns ir apm��ram sešdesmit metrus augsts. Ar krauj��m nog��z��m ��ža mugurai l��dz��gais kalns paceļas ap 50 m virs apk��rtnes. Paugura virsotn��, bet ne paš�� augst��kaj�� viet��, atrodas četri s��n��m apauguši akmeņi. Liel��kais no tiem tek saukts par M��ras p��das akmeni. Vosvu M��ras p��das akmens (garums 2,7 m, platums 2,3 m, augstums 0,3–0,7 m) virsm�� saskat��mas uguns darb��bas p��das. Akmen�� v��rojami vair��ki iedobumi. Divi no tiem ir 16–18 cm gari, 7–8 cm plati un atg��dina p��du nospiedumus. Ģeologs V. Gr��v��tis izteicis hipot��zi, ka Vosvu M��ras p��das akmens izmantots saules rieta viz��šanai vasaras saulst��vju dienas vakar��. P��c rakstur��gajiem p��das veida iedobumiem akmens pieskait��ms pie p��dakmeņiem. (J. Urt��ns. P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi) Kalna gal�� ir v��l deviņi citi pr��vi akmeņi, kas saglab��jušies no ledus laikmeta. Arheoloģiskie izrakumi, kas var��tu tuvin��t sapratni par sen�� kultakmeņa noz��mi un ritu��liem, nav izdar��ti. Objekts atrodas Veclaicenes aizsarg��jamo ainavu liegum��, ir Natura2000 tertorija. Šo vietu vecie Šķepastu iedz��vot��ji sauc par Marijas kalnu, jo tur Reugades Marija no Igaunijas bazn��cas, lai uzk��ptu zirgam mugur��, pak��pusies uz liel�� akmens, un no t�� laika divas p��das palikušas akmen��. Cit�� variant�� st��sta, ka Marija k��pusi uz ��zeļa un tad akmen�� iespieduš��s labi redzam��s p��das. Bet kur te pie Igaunijas robežas var��ja ��zelis un Jaunava Marija gad��ties? Latvij�� p��du veidošan��s akmeņos saist��ta p��rsvar�� ar Velnu (Urt��ns, 1993). Šis ir z��m��gs reliģiju sinkr��tisma piem��rs, kad sen��s pag��nisma reliģijas tic��jumi un paražas ievijas krist��gaj�� reliģij��. Teik��s sajaucas senlatviešu diev��bas M��ras un kristiešu Marijas t��ls. Ģeologs un seno trad��ciju p��tnieks Viktors Gr��v��tis 1985. gada Dabas un v��stures kalend��r�� raksta, k�� viņš M��ras p��das akmen�� uz Dieva kalna atradis seno cilv��ku Saules l��ktu un rietu v��rotavu, t��du senču debesu observatoriju, jo nov��rošanas apst��kļi tad, kad nebija koku, uz vis��m debesu pus��m bija ide��li. Unik��ls objekts Latvijas m��rog��, labi kopta un uztur��ta apk��rtne. Saimnieki r��p��jas, izc��rt kr��mus un veido taku. Kalns regul��ri pļauts. Skaista ainaviska vieta, teritorija ap akmeņiem sakopta un baud��ma. 4 Objekts viegli atrodams. No Vidzemes šosejas nor��de, t��l��k ceļu sazarojum�� atkal nor��de uz objektu. J��iet cauri lauku s��tai. Saimnieki atsauc��gi, nor��da atrašan��s vietu. 3 Ir virziena nor��des gan no Vidzemes šosejas, gan uz viet��jas noz��mes zemes ceļa. Uz objektu j��iet p��ri pļavai. Infrastrukt��ras nav. Rakstiskas inform��cijas nav. Saimnieki zina, ka t�� ir sena dabas sv��tvieta, taču paši l��dzi nen��k un neko daudz nest��sta. 0 - 9 Popul��rs Priv��ts   1. Vosvu Dieva kalns 
2. Vosvu Dieva kalns 
3. Vosvu Dieva kalns 
4. M��ras p��das akmens 
5. M��ras p��das akmens 
6. M��ras p��das akmens
Nav   Vosvu Dieva kalns. Autore B.Baika  
Vosvu Dieva kalns. Autore B.Baika  
Vosvu Dieva kalns. Autore B.Baika  
M��ras p��das akmens. Autore B.Baika  
M��ras p��das akmens. Autore B.Baika  
M��ras p��das akmens. Autore B.Baika
82 81 Andrec��nu Velna gulta Akmens Latvija Vidzemes Naukš��nu Naukš��nu T��rum�� ap 600 m uz ZA no Andrec��nu m��j��m un ap 100 m no mežmalas 57º51'443''N 025º25'859''E Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2468). 4,3 m garš, 3,1 m plats un 1,1 m augsts; kaudzes izm��ri: 5,00 m un 3,85 m, apk��rtm��rs 12,1 m, tilpums 6 m3. Akmens forma — neregul��ra, saplacin��ts kukuļveida ar ieliektu augšu (plašs muldveida iedobums). Akmens nav p��rvietots. 42 m uz Z no Velna gultas akmens, klaj�� lauk�� atrodas v��l viens viet��jas noz��mes dižakmens (3,5 x 3,2 x 1,8 m liels, tilpums 8 m3), kuram pagaid��m nav zin��ma saist��ba ar blakus esošo Velna gultu. Tom��r maz ticams, ka, tik tuvu esot kult��rv��sturiskajam Velna gultas akmenim, šis akmens sendien��s b��tu palicis bez jebk��das iev��r��bas. (A. Gr��nbergs, 2010) Zin��ma teika par Velnu un t�� izdar��b��m ar savu m��ti uz š�� akmens. „Velns salas��jis akmeņus un steidzies uz Strenci aizb��rt Gauju [kr��ces augšpus Kr��ču dzirnav��m], un aicin��jis m��ti l��dz, bet t�� nav g��jus. Velns viņas piesledzis pie akmeņa un pats aizg��jis, bet nodomu izjaucis senču pulkstens — gailis. Velns skr��jis atpakaļ atradis m��ti turpat piesl��gtu uz akmeņa guļam un to izvarojis, un izvarojis t��d��ļ, ka viņa nav g��jus viņam pal��g��. Toreiz, ka velni t�� r��vušies ar tiltu taisišanu un upju aizb��ršanu, tur, kur tagad atrodas akmens, esot bijus' j��ra. Par t��du neģ��l��bu Dievs esot Velnu piesl��dzis pie j��ras krasta klints. Akmen�� esot iedobumi, akur��t t��di, ka cilv��ks uz muguras guļot m��kst�� viet�� iespiestu, un esot ar�� robs, ko Velns, metoties m��tei virs��, iespiedis ar k��ju pirkstiem. Kaut man akmeņa redz��t��js tom��r nav min��jis, k�� akmeni sauc tautas mut��, bet sav�� rakstiņa min par gultu, tad domaju, ka saukts par „Velna gultu��, ko dzirdes no turienes iedzivotajiem.�� (LNVM AN, PVA, Naukš��nu pag. K. Bukuma ziņojums, 1926.) Objekts sam��r�� labi uztur��ts, uz to ved izpļauta taka. Akmens interesants. 2 Klaj�� viet��. Sam��r�� viegli pieejams, ir nor��žu z��mes. 3 No Valmieras–R��jienas šosejas pagrieziens uz Naukš��niem. No zemes ceļa nor��de uz akmens atrašan��s vietu. Infrastrukt��ras nav. Ir apraksts un teika 4 valod��s — latviešu, angļu, krievu un v��cu. 10 - 40 Zin��ms Priv��ts   1. Andrec��nu Velna gulta 
2. Andrec��nu Velna gulta 
3. Andrec��nu Velna gulta 
4. Andrec��nu Velna gulta
Nav   Andrec��nu Velna gulta. Autore B.Baika  
Andrec��nu Velna gulta. Autore B.Baika  
Andrec��nu Velna gulta. Autore B.Baika  
Andrec��nu Velna gulta. Autore B.Baika
83 82 J��ču bļodakmens Akmens Latvija Vidzemes Naukš��nu Naukš��nu Pļav�� ap 200 m no J��ču dzirnav��m un ap 100 m no J��čiem. Net��lu atrodas J��ču dzirnavas, to parks un dabas takas. 57º50'663''N 025º26'997''E 0,55 m augsts, 1,22 m garš, 1,10 m plats, apk��rtm��rs — 3,30 m. Atkl��jis Dainis Ozols 1995. gad��. Tipisks bļodakmens, k��du vis�� Latvij�� ir 20. T�� virsm�� atrodas bļodveida dobums, kura platums 55–65 cm, garums 50 cm, dziļums 0,15 m. Bļodas dziļums l��dz 2,5 cm, diametrs 0,30–0,38 m. Bļoda diezgan ner��p��gi veidota, nepabeigta. Akmens mal��s ir bļodakmeņiem rakstur��g��s s��nu rievas, kas gan ļoti v��ji iekaltas; daļ�� akmens s��nu nav. Labi sataust��mas ir 24 rievas. Liel��kais to dziļums l��dz 1 cm, liel��k�� daļa ir 0,5 m dziļas, platums 3–4 cm, garums ap 20 cm. (A. Gr��nbergs, 2010) Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Bļodakmens atrodas pļav��, kur ap to saimnieki iest��d��juši kociņus, izvietojuši soliņus un uzst��d��juši informat��vo pl��ksni. Pats objekts pievilc��gs, bet apk��rt��j�� ainava nepievilc��ga. 2 Viegli pieejams bet no ceļa gr��ti paman��ms, jo pļava aizaugusi. 3 Uz akmeni ir nor��des no ceļa uz Naukš��niem. Pie J��ču m��j��m nor��des nav, uz objektu j��iet pa aizaugušu pļavu. Blakus akmenim soliņi. Nav. Ir redzams neliels stends, uz kura k��dreiz bijusi inform��cija, bet tas saboj��ts. 41 un vair��k Zin��ms Priv��ts   1. J��ču bļodakmens 
2. J��ču bļodakmens 
3. J��ču bļodakmens 
4. J��ču bļodakmens 
5. J��ču bļodakmens
Nav   J��ču bļodakmens. Autore B.Baika   
J��ču bļodakmens. Autore B.Baika   
J��ču bļodakmens. Autore B.Baika   
J��ču bļodakmens. Autore B.Baika   
J��ču bļodakmens. Autore B.Baika 
84 83 Kalnalammiku upurakmens un apmetnes vieta Akmens Latvija Vidzemes R��jienas Lodes Nepilnu kilometru uz Z no Lodes centra. Kalnalammiku m��jas atrodas R��jas upes labaj�� krast��. Akmens ir R��jas palienes mal��, ap 100 m uz D no m��j��m. 58º00'927''N 025º22'616''E Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2456). 3,95 m garš, 2,90 m plats, 1,10 m augsts; apk��rtm��rs 10,90 m, tilpums 5 m3. Garenass orient��cija 160 gr��di, kas ir gandr��z Z–D virzien�� un atbilst led��ja kust��bas virzienam, l��dz ar to akmens neapšaub��mi atrodas sav�� s��kotn��j�� viet��. 1978. gad�� to atkl��ja Valmieras novadp��tniec��bas muzeja eksped��cija. Ap akmeni konstat��ts kult��rsl��nis (m��su ��ras 2. g.t. 1.–2. gs.). Akmens virsm�� orient��joši bronzas laikmet�� ieveidotas 40 sf��riskas bedr��tes. Gandr��z visas (izņemot divas) bedr��tes izveidotas pret A v��rstaj�� akmens virsm��. (A. Gr��nbergs, 2010) Ap akmeni v��rojama tumša zeme, kur�� var atrast s��kas trauku lauskas, galvenok��rt no ripas traukiem. Ac��mredzot šeit, upes krast��, atradusies v��l�� dzelzs laikmeta apmetne. K�� st��sta Austra Puik��ne (dz��vo Irb��t��s, bij. Arakstes krog��, 77 g. v.), kas dzimusi un augusi Kalnalammik��s, pie paša akmens lej�� bijusi aka. Ap 1936.–1937. gadu te, kaut ko rokot, uzg��juši zem�� koka grodus. (I. Cimermane, 1979) K�� st��st��ja Ernests Gredzens, tr��sdesmitajos gados akmeni apskat��juši k��di muzeja darbinieki no R��gas. P��c viņu apmekl��juma m��ju saimnieks ap akmeni racis un atradis akas grodus. Grib��juši akmeni tur novelt, bet nav var��juši. V��l��k melior��cijas darbos atkal m��ģin��juši akmeni izkustin��t, bet atkal nav var��juši. Akmens saukts ar�� par Lambitas, agr��k Metsekulas upurakmeni. St��sta, ka zem akmens bijis avotiņš, kurš v��l��k izzudis. K��dreiz avotiņi esot bijuši gar visu R��jas krastu, bet p��c melior��cijas tie izzuduši. (No A. Leiša 1978. gada eksped��cijas piez��m��m) Pats akmens ļoti izteiksm��gs, taču dab�� nevizualiz��jas — pļava aizaugusi, pie akmens liels kr��ms, aiz kura pašu akmeni gr��ti paman��t. 2 Sam��r�� viegli pieejams, bet bez viet��jo iedz��vot��ju pal��dz��bas gr��ti atrodams. 2 Nav nek��das nor��des, uz objektu j��iet pa aizaugušu pļavu. Nek��das infratsrukt��ras. Nav. K��ds vecs viet��j�� gatera str��dnieks m��c��ja nor��d��t uz atrašan��s vietu. 41 un vair��k Zin��ms Priv��ts   1. Kalnalammiku upurakmens un apmetnes vieta 
2. Kalnalammiku upurakmens 
3. Kalnalammiku upurakmens 
4. Kalnalammiku upurakmens 
5. Kalnalammiku upurakmens
Nav   Kalnalammiku upurakmens un apmetnes vieta. Autore B.Baika  
Kalnalammiku upurakmens. Autore B.Baika  
Kalnalammiku upurakmens. Autore B.Baika  
Kalnalammiku upurakmens. Autore B.Baika  
Kalnalammiku upurakmens. Autore B.Baika
85 84 R��jienas Sv��tavots Avots Latvija Vidzemes     J��iet gar��m muzejam un pa labi, gar��m bijušajai M��c��t��jmuižai. E0579564 N06417352 Viet��jas noz��mes dabas teritorija (l��mums Nr. 210, 20.10.1981.). Atrodas R��jien��, R��jas upes labaj�� krast��, aiz bijuš�� m��c��t��jmuižas parka. M��sdien��s avot�� ieb��v��ti betona grodi, un to izmanto k�� aku. Blakus avotam krustakmens un akmens ar uzrakstu kas ir daudz interesant��ki par avotu. Viet��jie iedz��vot��ji krustakmeni d��v�� par V��cu krustu. Šķiet, ka krustakmens neatrodas s��kotn��j�� viet��. Pats akmens veidots k�� stiliz��ts krusts. Akmens centr��laj�� daļ�� iesists riņķis. ~50 m no krustakmens paš�� R��jas krast�� tika nor��d��ts iesl��pi zem�� nog��zts, kr��mos un n��tr��s ieaudzis apskald��ts gran��ta bluķis. Akmens pus��, kas v��rsta uz leju, bija redzami k��di iekalumi. Vien�� pus�� ar dzelzs instrumentu iekalti gr��ti salas��mi burti un cipari: UPSI [GEG 1875 II]. Saimniece atcer��j��s nost��stu, ka k��ds zviedrs uzbrucis vai nu pilij, vai bazn��cai un ticis smagi ievainots. P��c tam viņš atn��cis pie Sv��tavota un ar t�� ��deni iz��rst��jies. Tam par godu uzst��d��ts krustakmens. Tieš��m var gad��ties, ka blakus senajai kulta vietai v��l��k k�� kristiet��bas simbols uzst��d��ts krustakmens. (J. Urt��ns, 1985) Vieta necila, ainaviski nepievilc��ga. Objekts sam��r�� zem�� reljef��, pavasaros appl��st. 1 Viegli pieejams 2 Nor��des nav, taču, ja ir inform��cija par atrašan��s vietu, objektu nav gr��ti atrast. Infratsrukt��ras nav. Nav. Saimnieki labpr��t st��sta par avotu. 41 un vair��k Zin��ms Priv��ts   1. R��jienas Sv��tavots 
2. R��jienas Sv��tavots 
3. R��jienas Sv��tavota akmeņi 
4. R��jienas Sv��tavota krustakmens 
5. R��jienas Sv��tavota uzrakstu akmens
Nav R��jiena R��jienas Sv��tavots. Autore B.Baika  
R��jienas Sv��tavots. Autore B.Baika  
R��jienas Sv��tavota akmeņi. Autore B.Baika  
R��jienas Sv��tavota krustakmens. Autore B.Baika  
R��jienas Sv��tavota uzrakstu akmens. Autore B.Baika
86 85 Lazdiņu uzkalniņš Kalns Latvija Vidzemes C��su Vaives Liel�� Lazdiņa ezera ZA krast��, ap 200 uz Z–ZR no šosejas 57��14'36.0960"N 025��18'48.5280"E 1972. gad�� arheologs J��nis Apals izdar��ja arheoloģiskos izrakumus Vaives Lazdiņu uzkalniņ��, Liel�� Lazdiņu ezera austrumu krast��, kuru gait�� atkl��j��s savdab��gas akmeņu konstrukcijas un zem�� ieraktas, ar pelniem un ogl��t��m jauktu smilti aizpild��tas bedres, uz neliela akmens novietotas dzelzs senlietas — uzmavas cirvis, kalts, divi šķ��pu gali, izkapts un ��lena fragmenti, mazliet t��l��k — dzelzs nazis ar liektu muguru. Uzkalniņa ziemeļrietumu daļ�� akmeņu riņķim no iekšpuses piekļ��v��s neliela, no apaļiem akmeņiem sakrauta taisnst��rveida platforma. Uz t��s atrada tr��s nelielus cilv��ka galvaskausa fragmentus — no sejas daļas, paura un pamatnes. Uzkalniņa vid�� pie centr��l��s bedres atrast��s senlietas dat��jamas ar m.��. 1. g.t. otro ceturksni — agro dzelzs laikmetu. Lazdiņu kaln�� neatrada ne skeletkapus, ne ugunskapus to tradicion��laj�� veid��, t��d��j��di var uzskat��t, ka šajos izrakumos J. Apals atkl��jis iesp��jamu senu kulta vietu. (J. Apals. Arheoloģiskie pieminekļi GNP.  1986.) Objekts atrodas Gaujas Nacion��l�� Parka un Natura2000 teritorij��. Rakstu avotu par vietu nav, bet profesors J��nis Kl��tnieks, pamatojoties uz arheoloģiskajiem izrakumiem, secina, ka šis ir kenotafs — svešum�� miruša vadoņa piemiņai veidots tukšais kaps. K�� dzied latviešu tautasdziesm��: „Lai neguļ mani kauli, lai guļ mans zobentiņš." Apals to dat�� ar agro dzelzs laikmetu — l��dz 4. gs. Š�� ir unik��la vieta. Nav citu tik agra laikmeta vietu Vidzem��. Vieta interesanta saturiski, taču nesakopta (brikšņi, krituši koki). 1 Vieta brikšņaina, kr��miem aizaugusi. Nor��žu nav. Nezin��t��jam gr��ti atrodams. 1 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Lazdiņu uzkalniņš. J. Kl��tnieks 
2. Lazdiņu uzkalniņš. J. Kl��tnieks 
3. Lazdiņu uzkalniņš 
4. Lazdiņu uzkalniņš 
5. Lazdiņu uzkalniņš
Nav   Lazdiņu uzkalniņš. Autors J.Kl��tnieks   
Lazdiņu uzkalniņš. Autors J.Kl��tnieks  
Lazdiņu uzkalniņš. Autors J.Kl��tnieks  
Lazdiņu uzkalniņš. Autors J.Kl��tnieks  
Lazdiņu uzkalniņš. Autors J.Kl��tnieks
87 86 Īļaku Sv��tavots Avots Latvija Vidzemes Amatas Drabešu Amatas labaj�� krast��, net��lu no Jaun��ļaku m��j��m E0574399 N06343398 Te no past��vas nog��zes iztek 3 avoti. Sp��c��g��kais, kas atrodas vistuv��k R��gas šosejai, vid��ji dod ap 10 litru ��dens min��t��. P��r��jie divi nav tik raž��gi, to jaudu var v��rt��t vid��ji ap 2 litriem min��t��. Varb��t pie liela ��dens spiediena no iežu spraug��m iztek v��l k��ds maz��ks avotiņš. Diemž��l sp��c��g��kais avots iesl��gts caurul��, kas stipri mazina ��dens dziedniecisk��s sp��jas. Ap 30 m rietumos no sp��c��g��k�� avota ir sv��takmens, kura izm��ri ir 1,0 x 0,6 x 0,3 m. Šķiet, ka akmens senatn�� m��rķtiec��gi apstr��d��ts, veidojot tam l��dzenu virsmu. Akmen�� sekla iedobe apm��ram 10 x 5 cm, kas nepieciešama zintniecisk��m darb��b��m. Šis akmens liek dom��t, ka past��v��jušas ar�� t��das darb��bas, kuras pie paša avota netika dar��tas (V��ks, ER). Atrodas Gaujas Nacion��l�� Parka un Natura2000 teritorij��. Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Vair��ki avoti, katrs atšķir��gs. Avotiņa krasti erod��ti, blakus dzeloņstieple, lai attur��tu ��dens ņ��m��jus no piekļuves neparedz��t�� viet��. 2 Internet�� ir vair��ki mulsinoši apraksti par pieejam��bu, kas saist��ti ar Īļaku m��j��m. Galvenais orientieris ir upes krasts. Sam��r�� laba taka ved l��dz avotam tieši no A2 ceļa. 2 Daļ��ji labiek��rtots ��dens ņemšanai. Nav 0 - 9 Zin��ms Valsts ��pašums Tiek praktiski izmantots k�� ��dens ņemšanas vieta. 1. Īļaku Sv��tavots 
2. Īļaku Sv��tavots 
3. Īļaku Sv��tavots 
4. Īļaku Sv��tavots 
Nav   Īļaku Sv��tavots. Autors A.Klepers   
Īļaku Sv��tavots. Autors A.Klepers   
Īļaku Sv��tavots. Autors A.Klepers   
Īļaku Sv��tavots. Autors A.Klepers 
88 87 K��purkalns — M��ras sv��tn��ca un M��ras akmens Akmens Latvija Vidzemes Jaunpiebalgas Zos��nu M��jas „K��purkalns�� un „Skr��ģu krogs�� E0616837 N06334910 Teic��ja Lauma Pr��se, kas to dzird��jusi no savas m��tes, st��st��ja par K��purkalna kaps��tu, kas atrodas Gaujas krast�� ap 1 km uz ZR no Spulg��m (Zos��nu pagasta padome, 2012, ER). „Tie [akmeņi] ir divi, viens no tiem ar dobum��nu (dobul��ti) ir viet��jas noz��mes Latvijas Valsts aizsarg��jams v��stures piemineklis ar aizsardz��bas nr. 4.00258.000. Tas st��v��jis Kroga brasl��, ezera ZA krast��. Otrs atradies V��rša brasl��, ezera D krast��. Šie akmeņi kalpojuši ziedojuma nolikšanai." Iedz��vot��ji atceras, ka 1930. gadu s��kum�� slimnieki n��kuši uz Kroga braslu pie akmens mazg��ties un ņ��muši ��deni pudel��s priekš nesp��c��giem. Sakar�� ar to, ka ��dens l��menis K��purkalna ezer�� pacelts, ier��kojot te zivju d��ķus, akmeņus nevar redz��t. (Zos��nu pagasta padome, 2012, ER) Viena versija v��sta, ka nosaukums c��lies no k��puriem, kuri vien�� gad�� uzkrituši pakaln�� augošiem ozoliem un nograuzuši visas lapas (C��su muzeja materi��li). Cit�� versij�� teikts, ka, t�� k�� ezera krast�� atrad��s kaps��ta, gan senajos laikos, gan viduslaikos, tad radies viet��jais teiciens, par to, ka cilv��ks p��c n��ves dodas uz k��puru valst��bu. No t�� ar�� ezers un t�� apk��rtne ieguvusi K��purkalna nosaukumu. T�� m��su senči sauca M��ļ��s M��ras sv��tvietas, kas pirmskrist��gaj�� laikmet�� bija sp��c��gas enerģ��tiskas vietas br��v�� dab��. Š��das bazn��cas apmekl��ja krustvec��ki, lai samekl��tu savam krustb��rniņam vispiem��rot��ko v��rdu. M��ras bazn��c�� l��dzin��ja jaunlaul��tos. (Zos��nu pagasta padome, 2012, ER) Izcili ainaviska vieta. Blakus Skr��ģu krog�� — Baņutas muzejs un labiek��rtota infrastrukt��ra. 4 Ceļa mal��. Kulta akmeņi gan ir zem ezera ��dens l��meņa. Daž��da pieejam��ba uz vietas. 3 Blakus muzejs, pas��kumu r��košanas vieta — attiec��gi pieejam�� infrastrukt��ra. Inform��cija tikai saist��b�� ar Skr��ģu krogu un Baņutas muzeju. 41 un vair��k Popul��rs Priv��ts Skr��ģu krog�� notiek J��ņu svin��bas, Baņutas opersv��tki, iek��rtots Baņutas muzejs. Tas gan nav tieš�� veid�� saist��ts ar senajiem ritu��liem, taču ap 1000 cilv��ku uz šo vietu ierodas. 1. K��purkalns — M��ras sv��tn��ca 
2. K��purkalns — M��ras sv��tn��ca un M��ras akmens 
3. K��purkalns — M��ras akmens 
4. K��purkalns — M��ras sv��tn��ca un M��ras akmens 
5. K��purkalns — M��ras sv��tn��ca 
6. K��purkalns — M��ras sv��tn��ca un M��ras akmens
Nav   K��purkalns — M��ras sv��tn��ca. Autors A.Klepers   
K��purkalns — M��ras sv��tn��ca un M��ras akmens. Autors A.Klepers   
K��purkalns — M��ras akmens. Autors A.Klepers   
K��purkalns — M��ras sv��tn��ca un M��ras akmens. Autors A.Klepers   
K��purkalns — M��ras sv��tn��ca. Autors A.Klepers   
K��purkalns — M��ras sv��tn��ca un M��ras akmens. Autors A.Klepers 
89 88 Zilaiskalns ar Upurakmeni Kalns Latvija Vidzemes Koc��nu Koc��nu Zil��kalna ciems, no ceļa Valmiera–Zilaiskalns nor��de pa kreisi uz Zilokalnu E0572767 N06379661 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2455). Zil��kalna absol��tais augstums ir 126,7 m vjl., un tas paceļas 66,6 m virs apk��rt��j�� p��rpurvot�� un l��zeni viļņot�� l��dzenuma. Zilaiskalns sast��v no led��ja sab��d��t��s smilts, zem kuras atrodas oļu piejaukums. Nog��žu lejasdaļ�� ir akmeņainas m��lsmilts un grantsmilts zv��ņveida uzb��d��jumi. Zilaiskalns ir viena no noz��m��g��kaj��m kulta viet��m. T�� nosaukums saist��ts ar bl��vi zilo miglu, kas ietver kalna virsotni (SIA Vietas, 2005–2012f, ER). Zil��kalna kulta vietu komplekss ir sast��v��jis no sv��tajiem kokiem, kalniem, birzs, avota, kultakmeņiem. Atsevišķie pauguri ap centr��lo virsotni tiek saukti par Dievu kalniem. Katram no tiem ir bijis savs nosaukums, piem., Upurkalniņš, Avotiņkalns, Oļu kalns, J��ņa kalns. Zilaiskalns ir dabas liegums, kas atrodas Valmieras rajona Koc��nu pagast�� ar kop��jo teritoriju 118 ha (Sokrata Tautskola, 2011–2012, ER). Atrodas Dabas lieguma „Zilaiskalns�� un Natura2000  teritorij��. A/S Latvijas Valsts Meži p��rvald��jum��. Tautas teik��s, nost��stos Zil��kaln�� esot bijusi sv��t�� birzs, kur J��ņos sapulc��j��s visa tauta. Te svin��ti ar�� citi tautas sv��tki un it ��paši Labrenči, kad no malu mal��m ļaudis g��juši uz kalnu pateikties sv��tajai ugunij. Dzejnieka Andreja Pumpura epos�� „L��čpl��sis�� Zilaiskalns att��lots k�� visas tautas san��ksmju vieta. L��go vakar�� te kop�� san��kuši L��čpl��sis, Laimdota, Sp��dala, Lielv��rdis un citi varoņi. Zilaiskalns tiek min��ts ar�� k�� raganu pulc��šan��s vieta. T�� popularit��te saglab��jusies ar�� p��c kristiet��bas ieviešanas. 14. gs. kaln��, pieminot Lietuvas dižkunigaiša Ģedimina izgl��bšanos p��c nomald��šan��s, te ticis uzst��d��ts stabs. Ģedimins esot teicis, ka šeit esot visu baltu tautu robeža, un uzlicis kaln�� akmeni. Š�� Muj��nu pagast�� saglab��jusies leģenda sasaucas ar Lietuvas S��lij�� st��st��to par valdnieka Ģedimina g��jienu gar Salotes un Salacas upju krastiem. Joproj��m kaln�� atrodas viens no akmeņiem — upurakmens ar m��ksl��gi veidotiem iedobumiem (Valtenberga, 2010, ER). Tiek uzskat��ts, ka nosaukums „Zilaiskalns�� ne tik daudz saist��ts ar ��paš��bas v��rdu „zils��, bet gan ar lietv��rda sakni „sil�� vai „zil��, kas b��tiski saist��ta ar v��rdu „z��l��t�� vai krievu valodas v��rdu „sila�� (sp��ks) (SIA Vietas, 2005–2012f, ER). Tur, kalna augst��kaj�� viet��, sen��k burbuļojis sv��tais vesel��bas avotiņš. Tad, kad avotiņš izžuvis, Muj��niešu zeltenes st��d��jušas un kopušas puķes. L��go sv��tkos, J��ņos (..) tur sapulc��j��s tauta gan braukšus, gan k��j��m (..) Dz��roja, dz��ra l��dzi ņemto miestiņu, ��da sieru un karašu, dejoja, g��ja rotaļ��s, dzied��ja. „Zviedri grib��juši (Zilaj��) kaln�� nostiprin��ties, s��kuši tur rakt (vaļņus) un cirst kokus, kas tautu ļoti uztraucis. Tad P��rkoņa t��vs ar lietus gariem n��cis tautai pal��g��, un zviedriem šis postošais darbs bijis j��p��rtrauc. Nu tauta dzied��jusi pateic��bas dziesmas dieviem, kas zviedrus aizdzinuši.�� (K. Bukums, 1974) „Vecm��miņa st��st��ja par Zilokalnu k�� par teiksmainu vietu. Tur ik J��ņu vakaru g��juši ļaudis uz sv��tkiem no visiem novadiem, pat no t��lienes. Kas vien var��juši, tie g��juši, tik vec��ši un mazi b��rni palikuši m��j��s. Dažreiz palikušas tukšas m��jas, visi aizg��juši uz Zilokalnu. Durvis neviens nav sl��dzis. Gald�� uzlikta maize, siers, piens — lai tie, kas n��ktu no t��lienes, var��tu ien��kt, atp��sties un spirdzin��ties. Zil��kalna virsotn�� bijis avotiņš, kuru tur��juši sv��tu. Reiz k��da m��te avotiņ�� mazg��jusi b��rna dr��b��tes, avots apskaities un pazudis.�� (Latviešu tautas teikas. 1991) Izcila pievilc��ba ar ainaviskumu un piekļuvi. Skatu stiga gan p��r��k šaura un tikai vien�� virzien�� no kalna gala, taču torņa skats ir netrauc��ts uz vis��m pus��m. 5 Nor��des, st��vlaukums un nep��rprotams ceļš uz kalna virsotni 3 St��vlaukums Vair��ki inform��cijas stendi, saturs noteikti p��rskat��ms un labojams. 41 un vair��k Popul��rs Valsts ��pašums Daudz stendu, pl��ns par LVM skatu torni. 1. Zilaiskalns ar Upurakmeni 
2. Zilaiskalns 
3. Zilaiskalns 
4. Zilaiskalns 
5. Zilaiskalns 
6. Zilaiskalns
Nav   Zilaiskalns ar Upurakmeni. Autors A.Klepers  
Zilaiskalns. Autors A.Klepers  
Zilaiskalns. Autors A.Klepers  
Zilaiskalns. Autors A.Klepers  
Zilaiskalns. Autors A.Klepers  
Zilaiskalns. Autors A.Klepers
90 89 M��lakšu kulta vieta — paegļa un akmens vieta Akmens Latvija Vidzemes Raunas Drustu Milakšu m��ju grupas krustcel��s, kalna gal�� E0617203 N06347545 M��lakšu krustakmens ir st��las formas akmens — sarkan��gs gran��ts ar 9 iekaltiem krustiem. Atrodas Vecm��lakšu m��ju pagalm��. Akmens virszemes daļas augstums ir 1,4 m, platums 0,57 m, biezums l��dz 0,35 m. Akmens p��rvietots, neatrodas s��kotn��j�� viet�� (VKPAI PDC materi��li) (Raunas novads, 2012, ER). M��lakšu apk��rtn�� ir vair��kas vietas, kas saist��tas ar sen��m trad��cij��m. 1838. gad�� Drustu ��pašnieks H. Hagemeisters raksta, ka vecos laikos M��lakš��s bijis t��ds akmens, kur upur��ts. 19. gs. beig��s liter��ts J. Up��tis raksta, ka pats jaun��b�� pie Kalna M��lskš��m redz��jis lielu, zilu akmeni, kam austrumu pus�� pieaudzis paeglis. Pie akmens upur��ts. Pie M��lakš��m atrodas v��l akmenskr��vuma senkapi, kuri ir Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 417) bet pats akmens nav kult��ras pieminekļu sarakst��. Kaimiņu V��ļumu m��j��s, k�� rakst��ts 1739. gada dokumentos, izn��cin��ti 13 akmens elkt��li. (Urt��ns, 1990) Ir nost��sts, ka „sen��k Dieviem ziedojuši lab��ko kumosu un katrreiz, iek��ms v��l paši no t�� ��diena nebija baud��juši. Katrs saimnieks ziedojis sav�� zin��m�� viet��. Gatartiešu Kalna M��lakšu m��jas tuvum�� pats jaun��b�� redz��ju lielu, zilu akmeni, r��ta pus�� tam bija pieaudzis liels paeglis. Šis akmens bijis iev��rojama ziedojam�� vieta: tur bieži vien nesuši trauk�� dieviem ��st. Bet vienreiz viens cilv��ks, nevar zin��t, vai nu aiz bada, jeb lielgalv��bas ziedojumu iz��dis. No t�� laika tad vairs pie š�� akmens un paegļa dievus nemielojuši, izredz��juši nam��, pavard�� ziedojamu vietu.�� (J. Up��tis) Akmens pie ceriņiem aiz nodegušas ��kas (��kas kr��smatas tika v��ktas apmekl��juma br��d��). 2 M��lakšu centr�� akmens paman��ms no ceļa malas 3 Nav. Nav 0 - 9 Zin��ms Priv��ts Akmens p��rvietots uz šejieni no Medņu m��ju puses kolhoza laikos 1. M��lakšu kulta vieta 
2. M��lakšu kulta vieta 
3. M��lakšu kulta vieta 
4. M��lakšu kulta vieta 
5. M��lakšu kulta vieta
Nav   M��lakšu kulta vieta. Autore I.Kucina  
M��lakšu kulta vieta. Autore I.Kucina  
M��lakšu kulta vieta. Autore I.Kucina  
M��lakšu kulta vieta. Autore I.Kucina  
M��lakšu kulta vieta. Autore I.Kucina
91 90 Em��ļu dobumakmens — upurakmens Akmens Latvija Vidzemes Smiltenes Brantu Em��ļu m��jas pagalm�� E0605628 N06360865 Akmens nosaukums c��lies no blakus esošaj��m m��j��m. Gleznain�� viet��, apk��rt „Em��lim�� izk��rtojušies ar�� citi, maz��ki akmeņi. T�� garums — 3,2 m, platums 2,9 m, plakan��s virsmas augstums virs zemes 0,8 m, kop��jais virszemes tilpums 5 m3. Akmens aptuvenais svars ir 30 tonnas. Em��ļu m��ju kaimiņi zina teikt, ka tas ir senču upurakmens, jo t�� iedob�� nepaz��d ��dens, un, ja tam pieskaras, esot iesp��jams atbr��voties no stresa. (Smiltenes novada dome, 2011a-b, ER). Iespaid��gs akmens, laba pieeja ar skaistu koptu pļaviņu un izpļauta taciņu. Nekas netrauc�� g��t vizu��lo iespaidu. 3 Pie m��j��m nor��des nav. Ceļam, kas ved uz pašu m��ju, priekš�� ir dzelzs v��rti ar uzrakstu par aizliegumu ieiet. Vasaras m��ja, saimnieki ikdien�� te nedz��vo. Ierobežota pieejam��ba. 2 Speci��las infrastrukt��ras nav. Taču m��jas pagalms ir sakopts, un infrastrukt��ra saist��ta ar m��jas saimnieku viesm��l��bu. Nav 10 - 40 Zin��ms Priv��ts Iekopts, j��zina priv��to saimnieku strat��ģija. 1. Em��ļu dobumakmens 
2. Em��ļu dobumakmens 
3. Em��ļu dobumakmens 
4. Em��ļu dobumakmens 
5. Em��ļu dobumakmens 
6. Em��ļu dobumakmens
Nav   Em��ļu dobumakmens. Autors A.Klepers  
Em��ļu dobumakmens. Autors A.Klepers  
Em��ļu dobumakmens. Autors A.Klepers  
Em��ļu dobumakmens. Autors A.Klepers  
Em��ļu dobumakmens. Autors A.Klepers  
Em��ļu dobumakmens. Autors A.Klepers
92 91 Ķ��z��nu sv��tavots un sv��tbirzs Avots Latvija Vidzemes Vecpiebalgas Vecpiebalgas Ķ��z��nu m��ju pudura tuv��kaj�� apk��rtn�� E0601630 N06324484 Viet��jas noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 479). 210 m augst�� T��t��škalna apk��rtnes ��patn��jie m��jv��rdi — T��t��tes, Ņ��ņi, Ķ��z��ni, V��ģebi — saglab��jušies no t��las senatnes, kad š�� bijusi iev��rojama sv��tvieta. Senvietas kompleks�� ietilpst avots, sv��tbirzs vieta un atradumu vieta. Past��v uzskats, ka „T��t��tes�� ir bijusi sen�� priesteru m��jvieta. Pie Ķ��z��nu m��j��m atrodas sen��s sv��tvietas centrs — M��ras bazn��ca — terasveid��ga sv��tvieta Dieva godin��šanai. T��s centr�� audzis sakr��ls ozols. Ap sv��tvietu tek sv��tavots. Savuk��rt apk��rt ozola vietai v��l tagad var redz��t apļveida akmens kr��vumu. Visi dabas pirmelementi, ��dens, akmens, koks un enerģ��tiski akt��v�� M��ras sv��tvietas zeme, iez��m�� Dieva laisto pasauli.  (http://www.vidzeme.com/i.php?v=lat&id=75 un teksts no stenda pie objekta).  Pierakst��ti folkloras materi��li l��dz šim nav atrasti. Viet��jie iedz��vot��ji nezina neko past��st��t par objektu. Gara pag��tne un vietv��rdi, daudz nost��stu. Taču dab�� sv��tvieta nav viegli identific��jama. 2 Ceļš uz Ķ��z��nu m��j��m ir slikti izbraucams. Ar�� orient��šan��s un atrašana uz vietas ir apgr��tin��ta. Viet��jo m��ju saimnieki ��sti nav p��rliecin��ti par atrašan��s vietu. 1 Nav Inform��cijas stends ir bet boj��ts un ar sasistu stiklu. 0 - 9 Zin��ms Priv��ts Ainaviskums ir teicams, taču konkr��tu objektu dab�� gr��ti identific��t. 1. Akmens aplis pie Ķ��z��nu sv��tavota 
2. Akmens aplis pie Ķ��z��nu sv��tavota 
3. Pie Ķ��z��nu sv��tavota 
4. Ķ��z��nu sv��tavots
Nav   Akmens aplis pie Ķ��z��nu sv��tavota. Autors A.Klepers  
Akmens aplis pie Ķ��z��nu sv��tavota. Autors A.Klepers  
Pie Ķ��z��nu sv��tavota. Autors A.Klepers  
Ķ��z��nu sv��tavots. Autors A.Klepers
93 92 Zauskas priede Koks Latvija Vidzemes Smiltenes Smiltenes P18 ceļa mal��, m��jas „Kalna Zauskas�� un „Lejas Zauskas�� E0610068 N06368424 Zauskas priede, dižkoks, kas savu nosaukumu ieguvusi no tuv��j��m m��j��m, l��dz 1951. gadam tika uzskat��ta par Latvijas diž��ko priedi (latvijaslegendas.lv, 2012, ER). T��s stumbra apk��rtm��rs bija sasniedzis 4,63 m. V��l��k koks nokalta, un 1958. gad�� to noz��ģ��ja un sadal��ja vair��kos gabalos. P��c speci��listu dom��m, koka vecums bija 370 gadu. Jau senos laikos pie priedes tautai bijusi ziedošanas vieta daž��d��m diev��b��m, it sevišķi M��rai (Smiltenes novada dome, 2011c, ER). V��l pirms nedaudziem gadu desmitiem apk��rt��jiem iedz��vot��jiem bijusi paraža apst��ties pie priedes, it sevišķi svin��gos gad��jumos k�� k��z��s, lai nedaudz uzkav��tos. Lietoti dz��rieni un ar�� priedei dots ziedojums — apsieta lente, atst��ta s��knauda vai v��l kas cits. Šeit 1941. gada vasaras beig��s viet��jiem labi zin��mais tautas slepkava Ringmanis izr��ķin��jies ar savu kalpu Vorpi, Smiltenes tautas tiesnesi P��rupu un v��l vienu nezin��mu cilv��ku (latvijaslegendas.lv, 2012, ER). Objekts ir g��jis boj��, un saglab��jies tikai fragments no t��. Taču vieta atbilst t��risma pras��b��m iederas ceļa mal�� un tiek izmantota k�� pieturvieta k��zu ritu��los. 3 Viegli pieejams, paš�� ceļa mal��. 3 Soliņš, stends, s��tiņa ap objektu. Tiek uztur��ts, kopts. Inform��cijas stends ar vizualiz��ciju, latviski. 10 - 40 Popul��rs Priv��ts Ceļmal�� j��r��ķin��s ar ceļmalas objektu tuvumu pie reģion��las noz��mes objektiem. 1. Zauskas priede 
2. Zauskas priede 
3. Zauskas priede 
4. Zauskas priede 
5. Zauskas priede
Nav   Zauskas priede. Autors A.Klepers  
Zauskas priede. Autors A.Klepers  
Zauskas priede. Autors A.Klepers  
Zauskas priede. Autors A.Klepers  
Zauskas priede. Autors A.Klepers
94 93 S��ļu Badakmens Akmens Latvija Vidzemes Ērgļu Jumurdas Net��lu no bijuš��s „S��ļu�� m��jvietas, Viesaku briežu d��rza teritorij��, 1,7 km uz ZA no Jumurdas ezera, mež�� aiz Aušaku laukiem E0609727 N06314251 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 1722). S��ļu Badakmens šobr��d atrodas Viesaku briežu d��rz��. Akmens atrodas kr��miem aizauguš�� viet��, t��lu no apdz��vot��m viet��m. Pirmoreiz Badakmens min��ts rakstos 1889. gad�� public��t�� teik��. Tas ir 2,5 m augsts stabveida akmens, kura pamatnes laukums ir 2,3 x 1,3 m. Akmens raupjgraudains, taj�� ir vair��kas dziļas plaisas. Gar vienu šķautni pak��pieni, kas ļauj uzk��pt uz akmens. Akmens virspus�� vair��ki dab��gi veidojušies neregul��ri dobumi. Badakmens ZA pak��j�� atrodas 0,5 m augsts 2,3 x 1,3 m liels ieapaļas formas akmens (J. Urt��ns. Skudra pie kalna).  Akmens noz��m��bu apliecina teiku virkne.  Iesp��jams, Badakmeni var��tu pieskait��t Eiropas megal��tu kult��rai. Pagaid��m gan tautas teik��s run��tais v��l nav arheoloģiski apliecin��ts (J. Urt��ns. Skudra pie kalna). Tuvum�� Jumurdas muiža un parks, Cirstu muiža. 1889. gad�� laikrakst�� „Balss�� 23. nr. public��ta teika: „Jumurdas–Cirstu robež��s atrodas liels, milz��gam v��ram l��dz��gs akmens, tikai galvas viņam nav. Šo akmeni sauc par Bada akmeni. Tai laik��, kad akmeņi run��juši, šis liel��jies, ka apg��z��šot visas m��jas, t��p��c ļaudis l��guši karav��rus, lai pal��dzot. Kareivji tad ar�� nocirtuši akmenim galvu, kas atronas v��l tagad turpat l��dz��s akmenim, kuram vienos s��nos sarkana sv��tra no iztec��juš��m asin��m.�� Akmens atradies uz Cirstu un Jumurdas pagastu robežas, un ļaudis run��juši, ka akmens nevar b��t viena pagasta robež��s, cit��di tur b��šot liels bads. Iesp��jams, ka akmens ar galvu senatn�� kalpojis k�� elkt��ls. (J. Urt��ns. S��ļu Badakmens. Lauku Dz��ve, 1988., Nr. 2) Daž��s teikts, ka akmens „n��cis pa j��ru�� vai „atnests ar ��deni��. Abi akmeņi iegrimuši zem��, ainav�� nevizualiz��jas. 2 Akmeni bez pavadoņa gr��ti atrast. S��ļu Badakmens šobr��d atrodas Viesaku briežu d��rz��, kur var iekļ��t pieteiktu ekskursiju laik�� vienu reizi m��nes��. Turkl��t piekļuvi akmenim ierobežo apst��klis, ka t�� tuvum�� ir aizsarg��jama ��rgļa ligzda. 1 Nav Nav 0 - 9 Zin��ms Priv��ts Piekļuve ierobežota — sl��gta priv��ta teritorija. 1. S��ļu Badakmens 
2. S��ļu Badakmens
Nav   S��ļu Badakmens. Autors A.Klepers  
S��ļu Badakmens. Autors A.Klepers
95 94 Liedes kalni Kalns Latvija Vidzemes Gulbenes Jaungulbenes, L��go Atrodas pie Jaungulbenes ceļa un Gulbenes–Madonas lielceļa Liedes upes kreisaj�� krast��. E0657835 N06330538 Valsts noz��mes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 830). Liedes kalni ir l��dzen�� apvid�� izvietotu nelielu 8–9 pakalnu rinda Liedes upes krast��. Pilskalns ir otrais pakalns, skaitot no tilta p��r Liedes upi ZA virzien��. Kulta vieta M��ras kalns izvietota trešaj�� pakaln��. Abi pakalni apm��ram 10–12 m augsti, st��v��s nog��zes pak��j�� paliek l��zenas. Pilskaln�� konstat��ts intens��vs, apm. 0,5 m dziļš kult��rsl��nis. M��ras kaln�� nav v��rojami nek��di zemes nocietin��jumu darbi, kult��rsl��nis nedaudz sekl��ks nek�� pilskaln��. Izrakumi ļauj šo senvietu kompleksu attiecin��t uz m��su ��ras I g.t. (EKM Latvijas pilskalni, 1998). Kalnu nosaukumi, kult��rsl��nis un nost��sti liecina, ka Pilskaln�� atradusies koka pils, bet abos blakus esošajos kalnos var��ja b��t Pilskalnam atbilstoš��s sv��tn��cas. Š��ds pilskalnu un kulta kalnu tuvs novietojums paz��stams visos Latvijas novados (J. Urt��ns. Latvijas sen��s sv��tn��cas). Novada noz��mes ģeomorfoloģisks objekts. Teik�� st��st��ts, ka Zvana kaln�� bijusi bazn��ca, ko k��ds zemnieks nol��d��jis: „Lai velns parauj bazn��cu!�� — un bazn��ca nogrimusi. V��l tagad kaln�� varot dzird��t zvana skaņas. Pierakst��tie nost��sti liecina, ka M��ras kaln�� reiz atradies elks. V��l st��st��ts, ka M��ras kaln�� Apsl��ptas lielas bag��t��bas, ko mekl��jis gan tuv��n��s Adulienas muižas ��pašnieks, gan tr��s m��c��t��ji, gan k��da z��lniece. Ap M��ras kalnu, kad ļaudis v��l tic��juši, skraid��jis zelta tel��ns, bet, kad cilv��ki p��rst��juši tic��t, tas guļot zem kalna. Ar�� par Liedes upi zin��ms, ka to Velns izr��vis, no krusta b��gdams. (J. Urt��ns. Latvijas sen��s sv��tn��cas) Liedes kalni zviedru laikos esot sanesti ar cepur��m, bet vien�� no pauguriem atrodoties naudas pagrabs, kura atsl��gas sarg��jot suns. Tom��r pilskaln�� apsl��pto naudu esot aizliegts rakt, jo rac��js paliekot akls. (www.jaungulbene1w.lv) Lai gan kalni noauguši kokiem un kr��miem, vieta ainaviska un interesanta. 2 Viegli pieejams, paš�� ceļa mal��, piebraucams ar automaš��nu. 3 Uz viena paugura izveidota labiek��rtota ugunskura vieta; t��da ir ar�� pašvald��bas ceļa mal�� pirms kalniem. Kalnu kreisaj�� pus�� no kokiem atbr��vota takas vieta. Pauguri atbr��voti no krital��m, ir izstaig��jami. Nor��des z��me uz objektu pie reģion��l��s noz��mes ceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene. 
Nav 41 un vair��k Zin��ms Pašvald��bas ��pašums Akt��v��s atp��tas cien��t��jiem Liedes kalnos iesp��jams apg��t k��pšanas un r��pšan��s iemaņas. 1. Liedes kalni 
2. Liedes kalni 
3. Liedes kalni
Nav   Liedes kalni. Autors A.Klepers 
Liedes kalni. Autors A.Klepers 
Liedes kalni. Autors A.Klepers
96 95 Veckulpju Lielais akmens Akmens Latvija Vidzemes Naukš��nu Naukš��nu Atrodas Piks��ru–Omuļu ceļa kreisaj�� pus��, lazd��m aizauguš�� izcirtum�� Veckulpju m��ju zem��. E0597315 N06418667 Tr��sst��ra prizmai vai kalnu gr��dai miniat��r�� l��dz��gais akmens ir 4,75 m garš, 3,15 m plats un 2,35 m augsts. T�� tilpums — 12 m3. Tas ir ne tikai izm��ros liels, bet ar�� kult��rv��sturisks akmens. Folkloras liec��bas v��sta, ka pie akmens nakt��s uzdarbojoties raganas. „Skatoties uz Veckulpju Lielo akmeni no s��na, rodas saj��ta, ka tas, led��ja stumts un gr��st��ts, sam��r�� net��lu no savas tagad��j��s atrašan��s vietas atl��zis no k��da daudz liel��ka klints bluķa, t��p��c t�� as�� šķautne atlikušaj�� ceļa posm�� tikai nedaudz apviļ��ta,�� pauž p��tnieki. (delfi.lv, 05.08.2011.) P��c ģeologa Daiņa Ozola v��rt��juma, Veckulpju Lielais akmens ir šobr��d liel��kais zin��mais dižakmens Naukš��nu pagast��. Vien�� no Naukš��nu pamatskolas skol��na V. Kalniņa 1939. gad�� pierakst��taj��m teik��m min��ts k��ds „augsts, glums�� akmens Kulpju m��jas robež��s, kuram nakt�� nevarot paiet gar��m, jo raganas ķerot ciet. Lai gan viet��jie iedz��vot��ji šo m��ju apk��rtn�� š��du teiku nebija dzird��juši, vair��k��s m��j��s tika st��st��ts par k��du Lielo akmeni jeb Lielakmeni, kura atrašan��s vietas apraksts un raksturojums lika dom��t, ka runa ir par to pašu vietu, kas min��ta teik��. V��l teikas: Naukš��nu pagasta robež��s atrodas Acupe, agr��k�� Agupe. Tur bijis liels akmens, kur raganas un sp��ganas moc��jušas cilv��kus. (1764, 1171, L. Up��te 75 g. v.; pier. U. Vilciņš 1978.) Kad b��v��juši R��jienas bazn��cu, Velns ar�� nodom��jis nest akmeņus b��vei. Nesis lielu akmeni, bet piepeši iedzied��jies gailis. Velns akmeni nometis Acupes krast�� un pats iel��cis Acup��. (1026.162., V. Aspers 55 g. v., pier. J. Stik��ne 1976.) Liela pievilc��ba pašam objektam. Apk��rt brikšņi un aizaugusi cirsma. Taču ar labu ritu��lu un st��stnieku vieta b��tu ļoti pievilc��ga. 2 Bez pavadoņa gr��ti atrast. J��iet pa t��rumu un tad pa meža biezokni apm��ram 1,5 km. Tuv��jo m��ju saimnieks labpr��t piesak��s par gidu. 2 Nav Nav 0 - 9 Nezin��ms Priv��ts   1. Veckulpju Lielais akmens 
2. Veckulpju Lielais akmens 
3. Veckulpju Lielais akmens 
4. Veckulpju Lielais akmens 
5. Veckulpju Lielais akmens
Nav   Veckulpju Lielais akmens. Autore B.Baika  
Veckulpju Lielais akmens. Autore B.Baika  
Veckulpju Lielais akmens. Autore B.Baika  
Veckulpju Lielais akmens. Autore B.Baika  
Veckulpju Lielais akmens. Autore B.Baika

ENG

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 No. NAME TYPE STATE REGION COUNTY PARISH OTHERS INDICATIONS TO THE LOCATION GPS COORDINATES GPS COORDINATES DESCRIPTION NARRATIVE ATTRACTIVENESS EVALUATION OF ATTR. ACCESSEBILITY EVALUATION OF ACCESS. INFRASTRUCTURE & MANGEMENT, AMENITIES INFORMATION ON THE SPOT CAPACITY PUBLICITY LEGAL STATUS COMMENTARIES .jpg .pdf TOWN .jpg NAME
2 1 Kaņepji Holy Oak (Kaņepju Sv��tozols) Tree Latvia Vidzeme Strenči J��rc��ni 100 m SW of the Kaņepji homestead. It is well visible already when arriving from the side of the Goriņas homestead. E0599014 N0396696 The Kaņepji Oak is the second thickest in Latvia and in the Baltics. Its circumference is 9.4 m, age of 450 years. Since 1977 the secular oak has been included into the nature heritage list, since 1994 - also in the list of state archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2372), because at the oak there were stone  cairns and a lot of ash found. In the midst of the oak, there is such a large hollow that once 15 persons could fit into it. The tree hollow has 3 entrances: the large one in the north, small slot in the south, but the third opening is in the upper part against the sky. To prevent rain and snow getting inside the secular tree, a wide rooflet has been erected above the large hollow on four poles. Right in the hollow on the lifeless wood, there are many names carved and initial letters. In the hollow also the name of the Kaņepji proprietor had been carved, "N. [Nikolajs] C��rulis 15. VII 1928�� (G. Eniņš. 100 Most Secular and Holiest. 2008 (100 Diž��kie un sv��t��kie)). Nearby there is the J��rc��ni manor house and a park, the J��rc��ni Secular Stone, the Seda Swamp. In recent years people of the J��rc��ni Parish gather there at the L��go eve to celebrate summer solstice. There are no folkloric sources or local people's narratives known. Although there is quite an overgrown meadow around the oak, inside the fence it is mown. The oak has remarkable dimensions, and it is interesting for seeing. 3 The first indication sign is at a distance of 1.4 km of the object. Two crossroads are without indication signs. One cannot reach the object by bus — it has to be left at the last crossroad (next to the stone, at which the nearby homestead "Goriņas�� is indicated).  3 Facilitation and maintenance works are carried out by the municipality of the J��rc��ni Parish. It has erected a fence around the oak and insures grass mowing inside the fence. Next to the oak there is an information stand where one can find information both about the oak, and the Kaņepji homestead, and its former proprietors. Though in the information on the stand there are no facts mentioned about the oak as a cult site. Around the oak there is a fence, on which a wooden tablet is stuck with a carved sign "Kaņepji Oak" ("Kaņepju ozols��). The sign also does not name the oak as a holy oak.  41 and more Popular Municipal property   1. Kaņepji Holy Oak 
2. Kaņepji Holy Oak 
3. Kaņepji Holy Oak 
4. Kaņepji Holy Oak 
5. Kaņepji Holy Oak
No   Kaņepji Holy Oak. Photo by A.Klepers   
Kaņepji Holy Oak. Photo by A.Klepers  
Kaņepji Holy Oak. Photo by A.Klepers  
Kaņepji Holy Oak. Photo by A.Klepers  
Kaņepji Holy Oak. Photo by A.Klepers
3 2 Gulb��ši Sacrificial Stone (Gulb��šu Upurakmens) Stone Latvia Vidzeme Strenči Pl��ņi In the woods, 1 km south-east of the old forest-guard's house of Gulb��ši. One can reach it also from the opposite side by a forest road along the quarter firebreak and then crossing yet a ditch. E0614132 N0375758 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2382). On the even, slightly sloping surface of the Gulb��ši Sacrificial Stone (length of 4.8 m, width of 2.8 m, height of 0.6 m) one can see an artificially made longish hollow (length of 1.3 m, width of 0.6 m, depth of 0.13 m), the sides of which have crumbled a little, because, as evidenced by archive material, in 1919 forest axemen burnt a large bonfire on the stone. The local people have been calling the stone the Sacrificial Stone or the Ancestors' Stone since ancient times. (Urt��ns, 1993) Nearby is the Gulb��ši Ancient Burial Ground, Ruķi Fir-Tree, Alksn��ši Ancient Burial Ground. Located in the property of the Latvia's State Forests. They say that the water collected in the longish trough was used for healing eye diseases. In acknowledgement of recovery, they used to throw small coins into the stone trough. This tradition has preserved till nowadays. The black coaly soil at the stone foot testifies about other ancient rituals as well. Minor archaeological excavation works showed that once in the ground there were offerings of organic nature dug. (J. Urt��ns. Footprint Stones, Boundary Stones, Trough Stones, 1990 (P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi.) A stone of impressive dimensions. It is crannied; there is a hollow in the middle of the stone that is well visible and filled up with rain water. 3 No indication signs; a local guide's assistance who has a good knowledge of the surroundings and the location of the stone is much appreciated when looking for the object's location. At a distance of about 1–1.5 km of the stone, there is an indication sign to the Gulb��ši homestead. At the beginning of the path there is a quarter slab 31/32 of the Latvia's State Forests. The path leads further to the Geide Swamp. One can reach the stone walking 700–800 m along a ploughed up path (occasionally swampy) and 100 m along a break at the ditch (the ditch is a landmark). 2 None. In the territory near the stone, there have been no special facilitation or maintenance works performed. No information stand. The information has been provided and the path to the stone shown by the proprietor of the Gulb��ši homestead Skaidr��te Aina D��miņa-Heidoka (She has been living in the Gulb��ši homestead since 1961, she used to be a district forester). 10 - 40 Known State property According to A. D��miņa-Heidoka's narration, "Further on, there used to be the Jurģi Church, from which only a few stones are left. They looked for indications of the church hill, but nothing has been found till now. Previously a district forester with sisters lived in the Gulb��ši homestead. They had a servant - an elderly woman who narrated that every Sunday the forester went to the church in the forest with his sisters. The Gulb��ši homestead itself was built in 1874 (a mark on the homestead's foundation)." 1. Gulb��ši Sacrificial Stone 
2. Gulb��ši Sacrificial Stone 
3. Gulb��ši Sacrificial Stone 
4. Gulb��ši Sacrificial Stone 
5. Gulb��ši Sacrificial Stone
No   Gulb��ši Sacrificial Stone. Photo by A.Klepers  
Gulb��ši Sacrificial Stone. Photo by A.Klepers 
Gulb��ši Sacrificial Stone. Photo by A.Klepers 
Gulb��ši Sacrificial Stone. Photo by A.Klepers 
Gulb��ši Sacrificial Stone. Photo by A.Klepers
4 3 Liepa Large Ell��te's Cave with the Spring (Liepas Liel��s Ell��tes ala ar avotu) Cave Latvia Vidzeme Priekuļi Liepa In the centre of Liepa, behind the monument to the Latvian and Estonian soldiers who perished during the C��sis Battle. E0585794 N0361069 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 848). It is a geological and geomorphological object under protection. Located within the territory of the Gauja National Park, an object of Natura2000. One of the most peculiar devonian sandstones in Latvia. It is also called the Devil's Kiln (Velna ceplis), Devil's Oven (Velna kr��sns), Devil's Cave, Liepmuiža's Cave, one of the oldest tourism objects in Latvia. The main Ell��te cave is 1 m long, up to 5 m wide and 4 m heig. The total length of the cave is 23 m. A spring flows out of it. There is an opinion that the cave is 7000 years old (National Library of Latvia, 2012). After collapse of the Sietiņiezis Archway, the arcade of the Large Ell��te has remained the only natural sandstone formation of such a form in Latvia. The cave together with the spring are an important sacred site, the object has been very popular since ancient times (Latvian Tourism Development Agency, 2012). The cave was mentioned for the first time in 1791. In the 20s of the 20th century, people were taking sand in carts from the cave for household needs, thus destroying the former looks of the cave. In the publication "M��jas Viesis" of January 13, 1864, there was news published that the cave was visited by people from Estonia who found there inscriptions dating back as far as 1500 (www.alas.lv, 2009). Nearby is the Lodes clay-pits, Little Ell��te, L��či-Laņģi Cliffs, Bezdibenis Spring and the Large Cave, Gr��viņas Mill, Gr��viņas Spring, G��ršas Ancient Burial Ground. "In the Liepa Parish the Ell��te used to be the Devil's dwelling. You could see there people with rooster's, cow's and horse's legs. They also say that there used to live plunderers who frightened people in various ways - with horns, large ears and otherwise by undressing so that people would not go there. In the Chambers plunderers used to live.�� (S. Laime, 2009) "At the Liepa manor house near C��sis there is a large cave called the Devil's Kiln. And in that cave devils lived. Devils dressed up as humans and approached travellers, bought cattle, linen and other things from them, everything they were taking to the town. Devils paid good money. But as soon as those people came home with the money given by devils, the money turned into coal.�� (Laime, 2009) The object is maintained. The territory is facilitated. Visually the cave is impressive both due to its dimensions and its form. Nearby is a monument to Estonian and Latvian soldiers. 4 The object is easily accessible, it can be reached both from the monument's side by going down the path and from the parking lot that has been arranged a little further. At a distance of 1 km behind the level crossing, at the turning to C��sis, there is a sign of the Gauja National Park. 3 The object is facilitated and maintained. At the parking lot there is a wooden fence that allows sightseeing the cave from above. A paved road leads down to the cave, there are also earthen paths. At the cave there is a bridge to cross the spring. At the parking lot there is an information stand with a map of Liepa, information about the origin of the Large Ell��te (Liel�� Ell��te), indication to the healing power of the spring, as well as a tale about the Devil who fled to Sietiņiezis. The stand contains information also about the Little Ell��te (Maz�� Ell��te). 41 and more Popular State property   1. Road to the Large Ell��te 
2. Large Ell��te 
3. Large Ell��te 
4. Large Ell��te 
5. Large Ell��te 
6. Large Ell��te's Spring
No   Road to the Large Ell��te. Photo by A.Klepers  
Large Ell��te. Photo by A.Klepers  
Large Ell��te. Photo by A.Klepers  
Large Ell��te. Photo by A.Klepers  
Large Ell��te. Photo by A.Klepers  
Large Ell��te's Spring. Photo by A.Klepers
5 4 Liepa Small Ell��te (Liepas Maz�� Ell��te) Cave Latvia Vidzeme Priekuļi Liepa In a forest ravine 300 m east of the Liepa Cemetery and 200 m south-east of the Ell��tes homestead E0587037 N0359931 A cave at the Liepa Cemetery and the Ell��tes homestead was formed in white sandstones as a triangular-type chink. Its depth is 8 m, width of the base — 0.5 m (at the entrance 1 m). A small spring flows out of the cave. The entrance into the cave is narrow and low, it would be difficult to get inside even for a little child, a grown-up would have to crawl on knees or grovel. As there is a spring flowing out of the cave, one has to take into account that at the entrance and in the cave there is water (Julita 2008, 2012a). It is assumed that the Little Ell��te is an ancient cult site (Vietas Ltd., 2005, 2012b). In the nearby surroundings there is the Large Ell��te, Lode clay-pits, L��či-Laņģi Cliffs. A tale narrates that the Devil was expelled from the Large Ell��te, so he moved to live in the Little Ell��te (C��sis 2012a). "In ancient times the Devil lived in the Large Ell��te of the Liepa Parish. The Devil sat each day on the verge of the road and repaired pastalas (simple footware made of one piece of leather) with a sledge thill. When traders were passing by on their way to the market to sell cows, the Devil bought the cows and paid money for them. When traders came home, they found birch-tree leaves in their pockets instead of money. Later god-fearing people called for 12 priests to expel the Devil from the Large Ell��te. When priests arrived and entered the Ell��te, the Devil became scared and ran away to the Little Ell��te just by tree steps. Where the Devil made a step, deep holes appeared that can be seen even nowadays.�� (Laime, 2009) In some way it is similar to the Large Ell��te — though much smaller in dimensions and the form is not so complicated as in the case of the Large Ell��te. Located in the middle of the forest, territory is quite overgrown with grass, smaller trees, and bushes. Over the spring there is a plank-way. 2 There are three indication signs of the Gauja National Park that have been logically placed before turn-offs where the road splits up. The last indication sign is located at the turning to the Liepa Cemetery at a distance of about 100–150 m of the Little Ell��te. One has to drive about 60 m across a meadow, there is a path (one has to ask for directions though, because it is not clear in which direction to go). The landmark in the forest for finding the cave is a well-trodden path that is occasionally very steep. At the Liepa Cemetery house (right on the spot where the path takes to the meadow) there is a sign "Iebraukt aizliegts" ("No Trespassing"). 2 In the territory no facilitation and maintenance works have been performed (except for the information stand and the plank-way across the spring). There is a small information stand (it contains basic information about the Little Ell��te). There are also regulations about visiting the territory of the Gauja National Park indicated on the stand. 10 - 40 Known State property   1. Chapel at the Little Ell��te 
2. Little Ell��te 
3. Little Ell��te 
4. Spring of the Little Ell��te 
5. Little Ell��te
No   Chapel at the Little Ell��te. Photo by A.Klepers  
Little Ell��te. Photo by A.Klepers  
Little Ell��te. Photo by A.Klepers  
Spring of the Little Ell��te. Photo by A.Klepers  
Little Ell��te. Photo by A.Klepers
6 5 Silabuli Devil's Stone (Silabulu Velnakmens) Stone Latvia Vidzeme Priekuļi Veselava The Kalna Silabuli and Lejas Silabuli homesteads E0590626 N0352389 It is local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 627). The Silabuli Footprint Stone or Devil's Stone has an explicit foot form of the hollow. A former cult site (C��sis Tourism Information Centre, 2012a). No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. It is grown into the grass. There are several other smaller stones around— when walking across the meadow you have to be cautious, because you can stumble or slip on a stone that has grown into the grass and thus cannot be noticed. The stones are relatively small and without the local people's place interpretation they rather resemble only a heap of boulders put together in the meadow (according to the narration provided by the proprietor of the Kalna Silabuli, only one of the stones is the Silabuli Devil's Stone, although it does not visually differ from the rest of the nearby stones on the site). 1 No indication signs to the Silabuli Devil's Stone — earlier there was a sign, but it was demolished though. There is an indication sign to the Silenieki homestead situated before the Kalna Silabuli homestead. Before the stone an electric fence has been installed that currently is not functioning, but one has to take into account that this could hinder access to the object in certain periods of time. 1 The stone is situated in a meadow, it is ingrown into the grass. No infrastructure available. At the stone one can still see the pole of the former indication sign, on which the name of the stone was written but which, according to the information provided by  the proprietor of the Kalnu Silabuli L��vija Alksne, has been demolished. In former times the stone was visited by many more people, because there was an indication sign both at the road to the Silabuli homestead and the stone itself, but now it is more difficult to find it. L��vija Alksne pointed out that visitors are more often coming to the stone from the side of the M��ra manor house that is situated on the other side of the meadow and is closer to the stone than the Kalna Silabuli. 0 - 9 Unknown Private   1. Silabuli Devil's Stone 
2. Silabuli Devil's Stone 
3. Silabuli Devil's Stone 
4. Silabuli Devil's Stone
No   Silabuli Devil's Stone. Photo by I.Kucina  
Silabuli Devil's Stone. Photo by I.Kucina  
Silabuli Devil's Stone. Photo by I.Kucina  
Silabuli Devil's Stone. Photo by I.Kucina
7 6 Kalnaegles Sacrificial Oak, Velde Oak (Kalnaegļu Upurozols, Veldes ozols) Tree Latvia Vidzeme Smiltene Bilska Nearby is the M��ri manor house and a park. E0621913 N0372183 In 1994 it was included into the list of state archaeological heritage as an ancient cult site (State Inspection for Heritage Protection, No 2341). News about the Kalnaegles Oak was published for the first time by Andris Ziemelis in the journal "Jaun�� ned��ļa�� in March 1926, but a biolgosit Edvards Jansons indicated the circumference of the oak's trunk in the 4th issue of the journal "Daba un Zin��tne�� of 1937  — at a height of half a meter above the ground it was 5.7 meters. In 1977 the oak was included into the secular tree list as nature heritage. Its age is 300 years. (G. Eniņš. 100 Most Secular and Holiest (100 Diž��kie un sv��t��kie). 2008.) Nearby is the P��rkalne Money Stone, the M��ru manor house with a park, the Bilska Lake, the S��cis Lake and the M��ru Lake. In former times the local elderly people called the Kalnaegles Oak the "Grand Father", they brought flowers to it. Nowadays the oak is useful for forecasting the weather, namely, one can tell the weather according to leaf blooming and falling. "They used to bring flowers to the oak in ancient times. Oak leaves, acorns, and bark were used for healing those afflicted.�� (Latvian National Museum of History, Smiltene Parish. Report by H. Skujiņa, 26.09.1928.) "Near the Egļi-Velde homestead of the Smiltene Parish there is an old, large oak called by elderly people the Grand Father. At the oak they used to sacrifice in former times. Nowadays it is useful for weather forecasting. If in autumn the oak's leaves do not fall for a long time, the next spring would be late.�� (H. Skujiņa, Smiltene Parish) The object is quite easily noticeable from a distance. Next to the oak there is a rather large stone. Across the road in a meadow one more oak is growing that is smaller and looks younger. Not far from the second oak there is a barn that probably has remained from former buildings that were a part of the Kalnaegles homestead's territory. In the territory around the oak the grass is mown. Visually it is an attractive object group that stands out in the nearby surroundings. 2 No indication signs. The landmark is the indication sign to the homestead "Ceriņi��, from which there is a turn to the right. At a distance of about 1 km from the oak, there is the Kalnaegles Hill Fort (it is marked in the map of "J��ņa s��ta�� of the Valka District scale 100.) that it is overgrown with trees and nettles; a cornfield and a meadow are around it where currently the grass is at a human's height. It is visually difficult to notice the hill fort, it is not very high, only the trees growing on top of the hill fort are visually taller. An unpaved road leads to the Kalnaegles Sacrificial Oak, currently it is obstructed by broken branches of a pine-tree. 1 The grass around the oak and the stone is mown, but the objects themselves have slightly grown into the grass (it is not possible to mow so closely). No other type of infrastructure or facilitation. On the site there is no information about the oak. The closest homestead is located at about 1.5 km, not far from the S��cis Lake, but the current proprietors are from Riga and they know  tales about the place only from other local people. 10 - 40 Unknown Private   1. Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak 
2. Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak 
3. Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak 
4. Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak 
5. Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak
No   Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak. Photo by I.Kucina   
Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak. Photo by I.Kucina   
Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak. Photo by I.Kucina   
Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak. Photo by I.Kucina   
Kalnaegles Sacrificial Oak Velde Oak. Photo by I.Kucina 
8 7 L��daciņas J��nis' Hill with the Stone (L��daciņu J��ņa kalns ar akmeni) Stone Latvia Vidzeme Smiltene Bilska   E0623022 N0375922 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2342). Nearby is the L��daciņas Ancient Burial Ground (burial hillock). "The Holy Grove and the pile-dwelling of the ancient Latvians. Smiltene Parish. Within the territory of the L��daciņas homestead, there is a hillock named "Sacrificial Hill��. On the hillock there is a stone named Sacrificial Stone. Near the stone now and then separate ancient coins were found (it is presumed that the coins had been sacrificed). The hillock was overgrown with huge birch-trees approximately 30 [years] ago. Then the birch-trees were chopped-off. The hillock mentioned in tales is depicted as the ancestors' Holy Grove. Some hundred steps from the Sacrificial Hill (in the evening north direction) there are remains of a pile-dwelling. Ancient tales narrate that the Holy Grove was on the bank of the lake (now a peatbog). An alley of planted lindens leads from the Sacrificial Hill to the pile-dwelling (it can be still seen). I do not know what purposes the pile-dwelling served.�� (Latvian Nacional Museum of History, Bilskas Parish, reported by H. Skujiņš, 18.09.1924.) The stone is rather large, overgrown with moss. It is situated on top of a hillock within the territory of the L��daciņas homestead. It is quite easy to access the stone, but it is rather difficult to evaluate it as a special one among other boulders, because it has no special form or other specific features. 2 One has to cross a meadow till the hillock. On top of the hillock a stone is situated, it is easily visible if it is approached from the side of the L��daciņas homestead. The hillock itself is overgrown with trees. There are no indication signs to the hillock, but there is an indication sign to the L��daciņas. 2 The hill is situated in the L��daciņas' private property, the proprietors of the homestead run the nearby territory. Nearby is the L��daciņas homestead, but there was nobody at home to ask for information. No information stand available. 0 - 9 Unknown Private   1. L��daciņas J��nis' Hill with the Stone 
2. L��daciņas J��nis' Hill with the Stone 
3. L��daciņas J��nis' Hill with the Stone 
4. L��daciņas J��nis' Hill with the Stone 
5. L��daciņas J��nis' Hill
No   L��daciņas J��nis' Hill with the Stone. Photo by I.Kucina  
L��daciņas J��nis' Hill with the Stone. Photo by I.Kucina  
L��daciņas J��nis' Hill with the Stone. Photo by I.Kucina  
L��daciņas J��nis' Hill with the Stone. Photo by I.Kucina  
L��daciņas J��nis' Hill. Photo by I.Kucina
9 8 Pandari Sacrificial Hill and Sacrificial Stone (Pandaru Upurkalns un Upurakmens) Stone Latvia Vidzeme Smiltene Bilska   E0619460 N0370739 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2346). The stone is rather large, overgrown with moss. The stone is located about 1 km of the Pandari homestead, one has to cross a meadow and a clearing. Nearby there is a trunk of a dead-tree that is the only landmark for finding the stone also for the local people. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. There are unrecorded tales that in former times in this area there was also a church, but no evidence about it has been found. People who told about the church have passed away already. The stone is not so impressive to have a sense of fulfillment having reached the destination. 1 Without a local guide (an inhabitant of the Pandari homestead) it is almost impossible to find the Pandari Sacrificial Stone. The only landmark for finding the location of the stone is the trunk of a dead tree that can be seen on top of the hillock. The stone itself is grown into the grass. 1 No infrastructure. The land on which the Sacrificial Stone and the Sacrificial Hill are situated is not used and is slowly overgrowing, because the actual proprietor and master has passed away. No information stand. The only source of information is the narration provided by an inhabitant of the Pandari homestead. 0 - 9 Unknown Private The Pandari Ancient Burial Ground is situated in the private property of the Pandari homestead; the size of the ground can be determined by the pine-trees growing on the hillock where the ancient burial ground is situated (from 1 dead pine-tree to 2 nearby growing pine-trees). There is no evidence about the ancient burial ground, the hillock is overgrown with trees. 1. Pandari Sacrificial Hill 
2. Pandari Sacrificial Hill 
3. Pandari Sacrificial Stone 
4. Pandari Sacrificial Stone 
5. Pandari Sacrificial Stone
No   Pandari Sacrificial Hill. Photo by I.Kucina  
Pandari Sacrificial Hill.  Photo by I.Kucina  
Pandari Sacrificial Stone.  Photo by I.Kucina  
Pandari Sacrificial Stone.  Photo by I.Kucina  
Pandari Sacrificial Stone.  Photo by I.Kucina
10 9 Ūsiņas Health Spring (Ūsiņu Vesel��bas avots) Spring Latvia Vidzeme Smiltene Bilska   E0619420 N0369114 No information available. The spring does not exist in nature anymore. Nearby is the Money Stone located. "In the Bilska Parish in the Kalna��s��ns part there was such a spring where older people used to bring flowers. Those who had poor eyesight or bad headaches went there for water and washed their eyes and head there. But now there is no spring anymore, it had run dry long ago.�� (H. Skujiņa, from 84 years old J��nis Liepiņš in Bilska Parish, In Lejas��s��ni. County Tales (Novadu teikas). Vidzeme. 2007) In nature the object does not actually exist anymore; on its site there is a well that has been dug up currently, it is always full of water (never dries up). 1 The location of the spring was indicated by an inhabitant of Bilska J��nis who knew where the spring was before the well was dug, which is now situated on the former site of the spring. Next to the well there is a brick building of indeterminable origin. The  site of the spring can be found by an indication sign to the Money Stone erected by the Latvia's State Forests. 2 No infrastructure available No information stand whatsoever. Indication to the location of the spring — a narration and directions provided by a local inhabitant stating that the spring was situated on the way to the Money Stone. 0 - 9 Unknown State property Nearby there was the Ūsiņas homestead situated. 1. Ūsiņas Health Spring 
2. Ūsiņas Health Spring
No   Ūsiņas Health Spring. Photo by I.Kucina   
Ūsiņas Health Spring. Photo by I.Kucina 
11 10 Strautmaļi Linden (Strautmaļu liepa) Tree Latvia Vidzeme Valka K��rķi From the yard of the Strautmaļi homestead — on the edge of the field E0592736 N0412214 It is also called the Strautmaļi Swedish Linden and Strautmaļi Secular Linden. Its age is about ~200 years. The linden is 16 m long, at a breast-height it has reached the circumference of 4 m. Initially there were three lindens, out of which only the one growing next to the Strautmaļi homestead has remained. According to E. Sproģis' childhood memories (the end of the 30s of the 20th century), the second Swedish Linden had only one large forked branch at the end of its life. Apparently, the third Swedish Linden perished already earlier, because even older inhabitants of the parish did not know anything about it (Laime, 2005; Tourism Information Centre of the Valka County, 2012). At the beginning it is hardly visible from the road, because it grows in a tree clump (the linden and its new offsprings, a birch-tree, a fir-tree and rowan-trees). Nearby there is a stone cairn in the form of a drop/teardrop that has been made by the landlady of the Strautmaļi homestead Dagnija P��ter��ne during many years when cleaning up the territory around the linden. According to the narration provided by the landlady of the Strautmaļi homestead Dagnija P��ter��na, in former times the Swedish Lindens were used as a church where swains were fed, and after her grand-grandmother's wedding in the Ērģeme Church there was a service held. Yet in the 50s of the 20th century the grand-grandmother used to go to the linden just like to a church. North Vidzeme is one of the regions where offerings at trees and stones in Latvia preserved for the longest time. Offerings were made in the stone cairn laid of fist-size stones in a semi-moon form around the Strautmaļi Swedish Linden. A forest-guard recalled a tale, "When the Swedish War was over and in Mierkalni peace was concluded, they say that at the Straumaļi a Swedish commander stuck three linden poles into the ground. If they grew, the Sweeds would come back again.�� (G. Eniņš. 100 Most Secular and Holiest (100 diž��kie un sv��t��kie).2008) The object is attractive for visitors, because the territory is cleaned up, besides the proprietor herself tells about the history of the linden and the nearby surroundings if visitors want to. 3 There is the "brown" sign at a distance of 0.4 km from the linden. There could be an indication sign at the birch-tree growing at the turning to the Strautmaļi homestead, because otherwise it is difficult to understand which one is the right homestead (in the nearby surroundings there are several ones). On the way to the linden, one has to cross a meadow along a fenced cornfield. From the yard the linden can be well seen, but the proprietor of the homestead offers to accompany travellers. 1 All facilitation and maintenance works of the territory have been performed by the proprietor herself and her family during many years. During the times of collective farming, around the linden there were many stones, thus it was impossible to approach it. All stones have been brought together forming a composition in the form of a drop. By the linden there is a small information stand erected by the parish where one can read a legend about the linden and facts about a Swedish clergyman who served in the congregation of the K��rķi Parish. The main information source is the narration by the Strautmaļi landlady Dagnija P��ter��ne about the life of the linden and events in the nearby surroundings in different periods of time that have affected the linden. Mrs Dagnija writes poems herself, one of them was written in 2003 telling the whole "life story" of the linden. Dagnija P��ter��ne has a personal photo archive/album where you can see how the linden looked in various seasons, as well as at times when cleaning up works were performed in the territory around the linden. A Strautmaļi visitors' book has been created. 10 - 40 Known Private The Strautmaļi Linden was considered to be like a church — grand-grandmother of Dagnija P��ter��ne used to go to the linden just like to a church until approximately 1950. There souls of the dead were fed — food was brought to the spirits. Avaricious people searched for gold at the linden, but they failed as the linden's roots hindered. During after-war years kids from the local homesteads came to the linden to shoot at its ending with the arms (gums) that had remained after the war. Although they did not take the guns home, but rather left them in the linden hollow. In the nearby forest there is a bog/swamp where even Dagnija often loses her way, although she has been living at the forest her entire life. Before 500 years by the linden a river flew, now only a small bogged-up spring has remained. In the nearby territory there was a hill that was dug off in 1983 to build a road leading to the Strautmaļi homestead. Now instead of it there is a pit. 1. Strautmaļi Linden 
2. Strautmaļi Linden 
3. Strautmaļi Linden 
4. Strautmaļi Linden 
5. Strautmaļi Linden
No   Strautmaļi Linden. Photo by A.Klepers  
Strautmaļi Linden. Photo by A.Klepers  
Strautmaļi Linden. Photo by A.Klepers  
Strautmaļi Linden. Photo by A.Klepers  
Strautmaļi Linden. Photo by A.Klepers
12 11 Katr��na's Church Hill (Katr��nas Bazn��cas kalniņš) Hill Latvia Vidzeme Valka Ērģeme   E0605162 N0410073 It is also called the French Cemetery and it is considered to be local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2365). There is no other information about the site. It is ~15 m long stone cairn in a semicircular-form. There are no traces of cohesive substance. The stones are mainly fractured. In the territory around the cairn there are about 10 pits, the origin of which is not clear. Four of the pits are situated in a row. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The place is quite peculiar, but as access to it is very complicated, it is hard to get satisfaction from the sightseeing. 2 No indication signs — if following the point marked in the map of "J��ņa s��ta�� of 100 scale at the Dauguļi medieval cemetery, it would not be possible to find the object, because the territory is too vast and very overgrown. There is an indication sign only to the Dauguļi homestead, the road to the Katr��na's Church Hill was shown by the landlady of the Dauguļi homestead Dzintra Studente. A landmark - the river/ravine (the stone cairn is situated at a distance of about 10 m from the ditch). The Oļup��te River flows through the territory, there used to be a bridge across it, and the river bed is full of stones of various dimensions. To get to the stone cairn, one has to wade through a strongly overgrown forest. 1 No infrastructure The proprietor of the Dauguļi homestead showed the way to the stone cairn — she noticed it several years ago when gathering berries, but she does not know anything more about the object. 0 - 9 Unknown Municipal property In the Dauguļi homestead Dzintra Studente's aunt lived who was more than 90 years. She sometimes told about a medieval cemetery, but she did not know what the stone cairn in the forest was. She also told about the Katr��nkalniņš Hill, but she ment by it more of a territory situated within the property of the Karav��ri homestead. The old aunt called the ravine, along which one can reach the stone cairn, called the Oļup��te River, though Dzintra Studente believes that the real Oļup��te River is the one that had a bridge over it. On the way to the Dauguļi homestead there is a peculiar palce — an A-line area, along the perimeter of which stones had been palced and right at the stones junipers grow. The middle of the area is empty, only several birch-trees grow there and a rather large stone is situated. The proprietor of the Dauguļi homestead states that it is not the Dauguļi medieval cemetery and that the stones, most likely, had been brought there during the times of collective farming when cleaning up the fields. 1. Katr��na's Church Hill 
2. Katr��na's Church Hill 
3. Katr��na's Church Hill 
4. Katr��na's Church Hill 
5. Katr��na's Church Hill 
6. Katr��na's Church Hill
No   Katr��na's Church Hill. Photo by A.Klepers  
Katr��na's Church Hill. Photo by A.Klepers 
Katr��na's Church Hill. Photo by A.Klepers 
Katr��na's Church Hill. Photo by A.Klepers 
Katr��na's Church Hill. Photo by A.Klepers 
Katr��na's Church Hill. Photo by A.Klepers
13 12 S��man��ni Holy Oak (S��man��nu Sv��tozols) Tree Latvia Vidzeme Burtnieki Valmiera Nearby there is the Valmiermuiža castle tower. E0591310 N0383239 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2506). Currently (after the collapse of the T��tere Oak in 1967) the S��man��ni Holy Oak takes the first place among the most exalted Latvian holy oaks. Until nowadays only one of the three holy oaks in this area has remained. The first one that could be embraced only by seven men perished during the World War I. The second one was burnt by somebody in 1920–1921. It can be assumed that around this oak there used to be a whole holy oak grove. (J. Urt��ns. Latvian Ancient Shrines (Latvijas sen��s sv��tn��cas). 1993) The oak's circumference is 8.2 m, age of 400 years. A secular tree. Situated on the bank of the Gauja River at the Melnupe River's estuary into the Gauja. Nearby the Valmiermuiža Castle Tower, Irši Park, and Valmiera Theatre are situated. People used to bring offerings to the oaks. Among them there was also a stone cairn — sacrificial altar. It was dug up during the Soviet Times and fractured into broken stone for highway construction needs (G. Eniņš. 100 Most Secular and Holiest (100 Diž��kie un sv��t��kie. 2008). According to other news, there were five unmovable boulders set in a row. In 1890, a poet Rieteklis published a tale that, "at those oaks in the Gauja River Latvians were baptized, but when they came back, they washed away the baptizing in the nearby river.�� (J. Urt��ns. Latvian Ancient Shrines (Latvijas sen��s sv��tn��cas). 1993) An oak of impressive size, the hollow of which has been bricked up. Around there is a fence. It is easy to reach the object, and it is interesting both due to its dimensions and the bricked-up hollow. 4 There are four brown signs, whereas three of them point at the S��man��ni Oak and one to the M��lest��ba Oak (Love Oak). Signs have been erected each 100 m and are absolutely unnecessary, because it is impossible to get lost there even if there were only two signs — one at the beginning of the road and the other at the turning (the signs have been erected by the municipality of the Burtnieki Parish). In the yard of the S��man��ni homestead there is a large unleashed dog, but a very peaceful one. 3 At the oak there are 3 benches. Down to the Gauja River stairs and a path lead, there is a camping and a bonfire site on the bank of the Gauja for water tourists. There are two trash bins - one at the oak and the other at the camping site. Facilitation and maintenance works (upon agreement with the proprietors of the Siman��ni homestead) are performed by the municipality of the Valmiera Parish. Information about the oak is provided also by the proprietor of the nearby S��man��ni homestead Ada Pab��rza — she also has historic photos at her disposal: the oak at the time when its hollow had not yet been bricked up, photo with elms that used to grow nearby. At the oak there is an information stand with an inscription "Sv��tozols�� (Holy Oak) and the oak's dimensions — age, circumference, height, and crown projection area. 41 and more Known Private In 1692, Siman��ni was marked in a map for the first time. At the beginning there were 3 oaks — on May 23, 1923, one of the oaks was burnt by raftsmen during Summer Festivities, they also burnt the hollow of the Holy Oak. Zirgu Dace who lived in the nearby homestead bricked up the oak's hollow to prevent the oak from further burning, but it started to wither. Next to the oaks also elm trees grew. Under an elm tree there was a sacrificial altar. It was destroyed in 1959 when it was fractured for asphalt needs while constructing a road to the S��man��ni homestead. At that time they drove over the elm tree's roots, so it started to wither and then was burnt down. A photo of the elm tree with the name "S��man��ni Holy Oak�� was published in a book, and travellers used to come to see the elm tree not the oak. People came to the oak to worship the God, they brought food to the dead souls. The M��lest��ba Oak (Love Oak) died, because until the times of collective farming not far from it there was a pit filled up with slurry and dung from the cattle-sheds. The pit was regularly emptied taking its substance to fields for fertilizing. During the collective farming the pit was not emptied, it overflew and all its substance reached the oak's roots, as a result the oak died. Now new branches have grown anew, but the dead ones are too high to reach them and cut off. In the S��man��ni homestead in 1902–1903 Aps��šu J��kabs lived. He was often visited by Rieteklis (when he became deaf, he mastered the shoemaker's craft). To the oak also in the Soviet Times writers and poets came during the Poetry Days. 1. S��man��ni Holy Oak 
2. S��man��ni Holy Oak 
3. S��man��ni Holy Oak 
4. S��man��ni Holy Oak 
5. S��man��ni Holy Oak
No   S��man��ni Holy Oak. Photo by A.Klepers  
S��man��ni Holy Oak. Photo by A.Klepers  
S��man��ni Holy Oak. Photo by A.Klepers  
S��man��ni Holy Oak. Photo by A.Klepers  
S��man��ni Holy Oak. Photo by A.Klepers
14 13 Īv��ni Devil's Stone (Īv��nu Velnakmens_ Stone Latvia Vidzeme Madona Sarkaņi On the right side of the Cesvaine–Madona highway, 100 m of the highway E0639281 N0309334 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1795). Judging from tales, narrations, and the hollow, the Īv��ni Devil's Stone is related to ancient cult traditions. In the nearby area the stone is the largest one: its height is 2.4 m, circumference of 12 m. A gently sloping trough had been carved in one of the sides of the roundish conical stone, the length of which is 1 m, width of 0.3 m, depth of 4 cm. On one of the stone's edges there had been steps carved. Already since the end of the19th century, there have been tales recorded about the Īv��ni Devil's Stone. At that time, according to tales, the stone was names the Leiši Osier Stone (Leišu k��rkla akmenis), though the origin of this rather peculiar name has not been established (Urt��ns, 1993). In 1894, Priednieku P��teris in the newspaper "Balss�� wrote, "In former times they used to make offerings to the spirits at this stone. But the master was told about that, so he forbade it firmly. During the war times under this stone, money was hidden that once in a while was ordered by the Devil to be dried.�� The closest surroundings of the Īv��ni Devil's Stone had been badly dug up, because people believed the tales and searched hard for the hidden money. According to elderly people's narrations, yet in the middle of the 19th century at summer nights people brought offerings there — rye spikes, eggs, coal, — and placed them at the stone, but not in the hollow as one could probably imagine. They believed that at the stone there was a bad place and near it often the lightning struck. This stone wrapped up with various tales was also called the Sacrificial Stone. Judging from tales and the type of the hollow, it is considered to be a Basin Stone and related to ancient cult and other traditions (J. Urt��ns. 1990. Footstones, Boundary Stones, Basin Stones). "Once some shepherds pastured cattle not far from the stone. Then by the midday some black gentleman approached them and promised to give the shepherds a whole barrel of gold if they gave him the best-fed bull. The barrel with money rolled out, but the bull was attacked by wolves. The shepherds scared away the wolves, but the barrel rolled under the stone again.�� (Urt��ns, 1993) Expressive and easily accessible. The large hollow in the upper part is especially well visible. One can climb the stone. Still it is slightly weaker than the Vaļģi Stone. The trash remains around the stone disturb. 3 A double-sided brown sign from the P37 road. It is grown into the bush, better visible from the side of Madona. In the meadow the road site is not visible, but diagonally in the direction of the stone there are two large birch-trees. There the road through the forest is clear (an old horse road, forest road). You can stop with a bus on the road edge. 2 No infrastructure. But the old road site has not been overgrown — in front behind the sign, the meadow has been mown. Next to the electric line there is an arranged fire-break. Not available. Only one sign. The Īv��ni homestead is further behind the forest. 41 and more Known Private Next to the stone behind the hazel-tree, there is a large old crabapple. 1. Īv��ni Devil's Stone 
2. Īv��ni Devil's Stone 
3. Īv��ni Devil's Stone 
4. Īv��ni Devil's Stone 
5. Īv��ni Devil's Stone
No   Īv��ni Devil's Stone. Photo by A.Klepers  
Īv��ni Devil's Stone. Photo by A.Klepers  
Īv��ni Devil's Stone. Photo by A.Klepers  
Īv��ni Devil's Stone. Photo by A.Klepers  
Īv��ni Devil's Stone. Photo by A.Klepers
15 14 Puļķi Devil's Stone (Puļķu Velna akmens) Stone Latvia Vidzeme Madona Liez��re On the left side of the Liez��re–Cesvaine highway, 4 km of the Liez��re E0629224 N0319690 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1756). In the Puļķi Stone there are several naturally formed hollows and crumbs. Near the stone there are no homesteads, still it is not difficult to find the stone as it is quite large (length of 2.7 m, width of  2 m, height of 0.5 m) and rises right on the edge of the road. The closest homestead of Puļķi, near which the state archaeological heritage — Puļķi ancient burial ground is located, is situated 1.4 km to the right of the highway (Urt��ns. Footprint Stones, Boundary Stones, Trough Stones (P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi).1990). The hollows of the Puļķes Stone was worn out by the Devil's seat. Near the stone the Devil had a game with the passersby. (J. Urt��ns. Vidzeme Trough Stones (Vidzemes Muldakmeņi). 2004) "Once in ancient times a farmer named Andžs drove by the stone at night and saw that someone was sitting on the stone. Andžs, being timid, gave his horse a lashing and tried to clear out at a trot. He heard that somebody was chasing after him calling: — Andž, wait! Having hardly driven away a little, the Devil jumped into his cart. But soon homesteads appeared at the road, a rooster crowed as the day was breaking, and the Devil fled away as quickly as he could. Andžs was happy to come home. Next day when looking at the stone one could see a hollow worn out by the Devil's seat.�� (Urt��ns, 1990) A stone with hollows overgrown with moss. Nearby there is a small oak and two concrete poles (bases of electric poles) that bother the visual impression. There is trash scattered in the road ditch. 1 It can be easily found, on the edge of the road (2.5 m of the Liez��re–Cesvaine road), although it can be unnoticed on the forest background. No indication signs. In winter it could be partially covered with a snow layer from the road. A traffic rout Saulkrasti–Madona passes by. The nearest bus stop is "Puļķi��. 3 The road section is straight and the width sufficient to stop. No facilitation whatsoever. The nearby road edge is definitely mown once a year. No. The Puļķi homestead is ~500 m, on the opposite side of the road. 41 and more Known State property While chopping off bush on the roadside, some of them have been thrown upon the stone. Nearby there is some trash, just as usual on roadsides. It is not maintained as a cult object. 1. Puļķi Devil's Stone 
2. Puļķi Devil's Stone 
3. Puļķi Devil's Stone 
4. Puļķi Devil's Stone 
5. Puļķi Devil's Stone 
6. Puļķi Devil's Stone
No   Puļķi Devil's Stone. Photo by A.Klepers   
Puļķi Devil's Stone. Photo by A.Klepers   
Puļķi Devil's Stone. Photo by A.Klepers   
Puļķi Devil's Stone. Photo by A.Klepers   
Puļķi Devil's Stone. Photo by A.Klepers   
Puļķi Devil's Stone. Photo by A.Klepers 
16 15 Vaļģi Devil's Stone (Vaļģu Velna akmens) Stone Latvia Vidzeme     200 m north-west of the Vaļģi homestead, near the A. Saulietis' native homestead "Saulieši�� E0636099 N0316468 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1669). The height of the Vaļģi Stone against the ravine is about four meters, but its circumference is 12 m. No hollows can be seen on the stone (J. Urt��ns. 1990. Footprint Stones, Boundary Stones, Triugh Stones (P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi.). Nearby there is the native homestead of the writer A. Saulietis, as well as the Saulieši Ancient Burial Ground. "Once in older times the Devil sat on this stone. Sitting there, he mended his trousers. A thill was his needle. Unluckily a rooster started to crow. The Devil heard it and took to his heels. While sitting, a hollow was worn out by the Devil's seat in the form of a pot, but when taking to his heels, he tore out a spring with his leg that flows by the Devil's Stone.�� (Urt��ns, 1990) The most impressive of all cult stones seen  — of a pyramid form, huge, with a hollow at the very top. If there were indication signs and access, it would have tourism potential. Exposed from one side, on a slope. Ferns are around. 4 In winter it is practically unreachable. In summer a double-sided indication sign from the  K��rzdaba–Cesvaine road. 600 m through a clearing, woods. Two wetter places with off-the-cuff  wooden bridges — rolled together logs. Heaps of branches and trees; if cleaned up, one could arrive by bicycle. The object is situated on municipal land, but to reach it, one has to cross a private property. 2 No infrastructure. By car, a smaller bus one can arrive by the road to the right (in Cesvaine direction) right before the sign. It has not been cleaned up. The proprietor of the Laņģi homestead Ed��te Kr��miņa (former Barševska) offered to show around. [Audio record] No information stand on the site. 10 - 40 Unknown Municipal property Nearby the impressive ruined K��rzdaba Church is situated. 1. Vaļģi Devil's Stone 
2. Vaļģi Devil's Stone 
3. Vaļģi Devil's Stone 
4. Vaļģi Devil's Stone 
5. Vaļģi Devil's Stone
No Cesvaine Vaļģi Devil's Stone. Photo by A.Klepers  
Vaļģi Devil's Stone.  Photo by A.Klepers  
Vaļģi Devil's Stone.  Photo by A.Klepers  
Vaļģi Devil's Stone.  Photo by A.Klepers  
Vaļģi Devil's Stone.  Photo by A.Klepers
17 16 Ūb��ni Church Hill, Ozolkalns Hill (Ūb��nu Bazn��ckalns, Ozolkalns) Hill Latvia Vidzeme Madona Prauliena 2 km south-east of Lazdona, near the Lejas��b��ni homestead; nearby there is the Ilga River and the Ūb��ni Hill Fort. 656819 6298087 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1784). It is also called the Ozolkalns Hill (Oak Hill). The cult site is related to the Ūb��ni Hill Fort. Archaeological excavations allow to date the hill fort back to the 1st millennium A.D. (Latvian Hill Forts (Latvijas pilskalni). Publication by the Eiropean Heritage Days. 1998) No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. It is impressing to balance on the steep slopes, one can also have a good walk, but visual impressions lack. Without any interpretation it is not perceptible. 1 From the Ūb��ni or Ozoli homestead. No indication signs. The road to the Ūb��ni is not cleaned up. Supposedly, it is marked in the map of "J��ņa s��ta�� incorrectly. The hill fort is on the right side of the Ilga River. 1 No infrastructure. The furthest plateau of the hill fort has been cleaned up (on the right side of the river).  Gunta has been living on the site since the 70s. No ancestors there (in the Ūb��ni). In the Ozoli the newcomers provide no information. 41 and more Unknown Private The retired former teacher of music Artis Kums��rs could know more about those sites. 1. Ūb��ni Church Hill Ozolkalns Hill 
2. Ūb��ni Church Hill Ozolkalns Hill 
3. Ūb��ni Church Hill Ozolkalns Hill 
4. Ūb��ni Church Hill Ozolkalns Hill
No   Ūb��ni Church Hill Ozolkalns Hill. Photo by A.Klepers   
Ūb��ni Church Hill Ozolkalns Hill. Photo by A.Klepers   
Ūb��ni Church Hill Ozolkalns Hill. Photo by A.Klepers   
Ūb��ni Church Hill Ozolkalns Hill. Photo by A.Klepers 
18 17 Jaunzemji Hollow Stone (Jaunzemju dobumakmens) Stone Latvia Vidzeme Madona Ļaudona   E0636889 N0289370 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1700) No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. It is impressive with its truncated side; on the side of the stone one can still see traces of rusty nails-spikes. In nature it does not stand out particularly as it is located on a depression, in the middle of a pasture with bushes all around. 2 From a strenuous yard one has to go through two electric fences passing by trusses of hay at the enclosure where horses graze. No indication signs. In the pasture 100 m of the Jaunzemji homestead there are no indication signs as well. At the turning there is a three-forked willow with a blue old milk trestle. 2 No infrastructure. Trodden by horses, pastureland No information, and local people as newcomers know only that there is such a stone. During the collective farming times it was truncated, the second part, probably, was taken away for some monument. 41 and more Unknown Private There is no indication sign even to the homestead. In the map of "J��ņa s��ta��, possibly, it was inaccurately marked. 1. Jaunzemji Hollow Stone 
2. Jaunzemji Hollow Stone 
3. Jaunzemji Hollow Stone 
4. Jaunzemji Hollow Stone 
5. Jaunzemji Hollow Stone 
6. Jaunzemji Hollow Stone
No   Jaunzemji Hollow Stone. Photo by A.Klepers   
Jaunzemji Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
Jaunzemji Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
Jaunzemji Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
Jaunzemji Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
Jaunzemji Hollow Stone. Photo by A.Klepers
19 18 Bol��ni Eye Spring (Bol��nu Acu avots) Spring Latvia Vidzeme Madona B��rzaune Nearby is the Gaiziņkalns Hill. E0622676 N0304613 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1640). One of the most popular healing springs in Latvia. It is believed that the Bol��ni Spring is hypsometrically the highest flowing spring in Latvia nowadays — about 262 m above the sea level. The spring is situated in an 8 meters deep ash ravine, it is about 1.5 square meters, 20–30 cm deep. In the spring the water always as if boils and does not freeze up in winter, because the spring has a constant temperature of + 7 ��C. Downwards the outlet  place in the spring bed, a groove has been arranged for water taking needs. The Bol��ni Spring is a geological and geomorphological heritage under protection. Sacrificing traditions have remained until now, about which fabric ribbons tied into the nearby trees and bushes bespeak. Both the Bol��ni Hill and its spring are located in the Vestiena Protected Landscape Area and within the territory of "Natura 2000�� (Gr��nbergs, 2008; Madona, 2010, ER; Vietas Ltd, 2005–2012). Nearby is the D��klaiņi Hill, Abriena Hill, V��l��ni Oak. It is called by people also the Eye Spring, Laima's Springs or Health Spring. It is associated with the power of healing eye diseases. Several tales have remained about the origin of the Health Spring and the Ragan��te. One tale is as follows. Once in a summer morning when the sun was rising, Laima sat on the edge of the ash ravine. She was weeping, and her tears were running towards the morning against the Sun. The God was passing by and he asked why she was crying. Laima poured out her complains then. She wished the humans good life and health, but then many were afflicted and she felt sorry for them. Then the God made a spring flow out on that spot and ordered the water flow along Laima's tear way. In this way the Oši Spring in the ravine and the river appeared flowing against the Sun. The spring and river waters were granted healing powers so that all diseases could be healed in them, and Laima would never have to cry again. Since that time Laima has been walking around smiling, she often comes to the Health Spring and the Ragan��te River. (1838, 4104 Several narrators in B��rzaune and Viesiena of Madona;collected by J. Kr��miņš, around 1947–1951. County Tales. Vidzeme (Novadu teikas. Vidzeme). 2007) The object is visually attractive, cleaned up. The spring is of impressive size, while flowing it purls loudly. In a picturesque site — in the forest. Trees have fallen over the spring, but it does not disturb the spring flow and the overall view. Together with the spring's purling, the feeling is like being in a fairy-tale forest. The spring outlet is well visible. 4 It is easily accessible. The shortest way passes by the guest-house "Abrienas��. On both roadsides there are indication signs to the guest-house. Two brown indication signs to the spring at a distance of 0.6 and 0.1 km (the 2nd sign is at the turning); the signs have a logical location. One has to drive through the yard of the Austrumi homestead. 3 There is a staircase leading down to the spring. At the spring there are 2 benches, on one of them - a bowl for "offerings" (full of coins of 1, 2 and 5 santims). Next to the spring outlet there is a birch-tree, probably, favoured by wedding-guests and visitors, on which ribbons of various colours have been tied all around. In a birch branch there is a wooden slab, on which a Latvian folk song about Laima has been carved. In the spring there is a small wooden groove that makes the water taking easier. There is an information stand in 4 languages (Latvian, English, Russian, and German). There is a description about the spring and a tale about Laima and her tears. It is indicated that the spring has healing power. 10 - 40 Popular Private The spring has an opposite flowing direction unlike springs usually do (the spring flows against the Sun to the east). Due to this fact healing powers were attributed to the spring. 1. Bol��ni Eye Spring 
2. Bol��ni Eye Spring 
3. Bol��ni Eye Spring 
4. Bol��ni Eye Spring
No   Bol��ni Eye Spring. Photo by I.Kucina  
Bol��ni Eye Spring. Photo by I.Kucina  
Bol��ni Eye Spring. Photo by I.Kucina  
Bol��ni Eye Spring. Photo by I.Kucina
20 19 Health Spring on the bank of the Vieš��rs (Vesel��bas avots Vieš��ra krast��) Spring Latvia Vidzeme Madona Vestiena At the Tropeles homestead E0619513 N0308072 On the bank of the Vieš��rs or Kaķ��tis Lake the Health Spring is situated. The characteristic feature of this territory is small water courses that join small swamps situated at different levels. From the Vieš��rs Lake the Viešupe River flows; brooklets flow into the lake, some of which have been completely or partially dug over again while performing land amelioration works, turning into ditches (B��rzaune, 2012, ER). The Health Spring is not recognizable in nature as well — over it a well has been constructed where the spring water is collected. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The spring cannot be really seen — the ditch, through which it flows, to the Vieš��rs Lake, has been overgrown, but on the spring spot now there is a concrete tub with a cover over it (in it the spring water is accumulated). Visually unattractive. 1 No indication signs in general, but there is an indication sign to the homesteads of Gr��veri and Baltuž��ni. One has to pass by the Pakalnieši homestead; Inese Mail��te (she works in Pakalnieši, conducts excursions, a nature guide and a teacher) explained to which homesteads the spring is the closest and who can tell about the spring. There is an indication sign to the Vieš��ris Lake (the brown sign at a distance of 0.5 km). There is no problem to reach it — the proprietor of the Baltuž��ni homestead shows the way. 3 The proprietor of the Baltuž��ni homestead has built a tub over the spring (a well-type pipe), currently there is a cover over it. As a result (the spring began to overflow over the tub sides) the surrounding territory became bogged up; there is a wooden bridge/plank-way over the ditch. No information. The proprietors of the Gr��veri and Tropeņi homesteads can tell about the spring. The proprietors of the Baltuž��ni homestead do not know much about the spring history — they bought the homestead before 35 years and acquired the spring from the proprietors of the Gr��veri homestead during the times of collective farming. 0 - 9 Unknown Private The proprietors of the Baltuž��ni homestead are Visvaldis and Viktorija L��či. Visvaldis is a deputy (according to the information provided by the proprietor of Tropeņi). The landlady of the Tropeņi homestead Maiga believes that V. L��cis has spoiled the spring by erecting a tub on top of it. The landlady of the Gr��veri homestead Vija Lapa tells about the history of the area and the Vieš��rs or Kaķ��tis Lake. The spring used to be situated on the land owned by her family, its healing power was also measured, but it is smaller than that of the Bol��ni Spring. There are tales and legends about the Vieš��rs Lake compiled in a book by J��nis Kr��miņš or Kr��miņt��vs (Father Kr��miņš) "Vieš��rs��. Not far away there is the Tropene Ancient Burial Ground and the Holy Birch Grove; the proprietor of the Tropeņi homestead admits that the ancient burial ground is strongly overgrown (grass as tall as a human's height) and without her it would be impossible to find it, but she refuses to show the way (~75 years old), because there is nothing to see anyway. 1. Health Spring on the bank of the Vieš��rs 
2. Health Spring on the bank of the Vieš��rs 
3. Health Spring on the bank of the Vieš��rs 
4. Health Spring on the bank of the Vieš��rs 
No   Health Spring on the bank of the Vieš��rs. Photo by  I.Kucina 
Health Spring on the bank of the Vieš��rs.  Photo by  I.Kucina 
Health Spring on the bank of the Vieš��rs.  Photo by  I.Kucina 
Health Spring on the bank of the Vieš��rs.  Photo by  I.Kucina
21 20 Arona Holy Hill (Aronas Sv��tais kalns) Hill Latvia Vidzeme Madona Arona Situated near the P��či homestead E0620336 N0310676 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1622). There are tales by local people that on the hill there used to be an ancient burial ground, but there is no precise information though. On one side of the hill a skiing track has been arranged, on the other - a clearing. A very steep hill. On one side of the hill (from the P��či homestead) a skiing track has been arranged, it is currently overgrown with fern. On top of the hill there was a clearing, it is overgrown with smaller trees and bushes. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. It does not differ particularly from other hills, it is only very steep and there is a track. A better viewpoint from the top would be from the other side where there used to be a clearing (to the Strauj��ni homestead side). Many fallen trees and bushes, it is easier to move around along the skiing track. From the top of the hill the nearby surroundings could be visible far away, but trees hinder; from the skiing track side there is no nice view at all. Visually it is little attractive. 2 No indication signs, there is none also to the nearby homesteads. The way is explained by the proprietor of the Strauj��ni homestead. At the P��či homestead (the furthest one when driving from the side of Kusa, because there are 2 homesteads with identical names) a wide way has been mown leading to the skiing track in winter, built on the Holy Hill. Upwards the hill an offhand path leads. 2 On the hill a skiing track has been built, at the foot of the hill a shed with a table and 2 benches erected, a ski lift built to the top of the hill — most likely, it is used privately. No information. The landlady of the P��či homestead Rita used to go to the hill in childhood, she also knows that people used to search for an ancient burial ground, but at present she does not know  where it could be situated anymore. It is possible that the ancient burial ground had been destroyed while chopping off the woods. 10 - 40 Unknown Private When climbing the hill from the side of the P��či homestead but facing the Strauj��ni homestead, there used to be a 200–300 years old burial ground, on the site of which now there is a clearing. The opinions of the proprietors of the P��či homestead and the  Strauj��ni homestead differ about the location of the ancient burial ground, both think that it was closer to their homestead (actually, it appears to be on the opposite sides of the hill). 1. Arona Holy Hill 
2. Arona Holy Hill 
3. Arona Holy Hill 
4. Arona Holy Hill
No   Arona Holy Hill. Photo by  I.Kucina  
Arona Holy Hill. Photo by  I.Kucina  
Arona Holy Hill. Photo by  I.Kucina  
Arona Holy Hill. Photo by  I.Kucina
22 21 Zeduļi Church Hill (Zeduļu Bazn��cas kalns) Hill Latvia Vidzeme Madona Arona   E0629736 N0305909 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1630). Between the Zeduļi homestead and the B��rziņi homestead there is also the Zeduļi Ancient Burial Ground (Council of the Arona Parish, 2007). No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The hill is visually inexpressive, overgrown with grass and trees. A path leads to the top of the hill, on the hill there is a garbage dump arranged that spoils the whole view of the hill. Nearby is the Zeduļi homestead that looks abandoned though it is inhabited. 1 No indication signs. Easily accessible — there is a road to the Zeduļi homestead, one can drive as far as the hill. 2 No infrastructure at all. A garbage dump is on the hill. No information available. The landlady of the Zeduļi homestead only recalled that on the hill there used to be a large bell that had been taken away to some museum. She also knows that no economic activities may be performed on the hill. 10 - 40 Unknown Private The proprietor of the Zeduļi is Modr��te. The property belongs to her father who is currently in the old people's home. 1. Zeduļi Church Hill 
2. Zeduļi Church Hill 
3. Zeduļi Church Hill
No   Zeduļi Church Hill. Photo by A.Klepers  
Zeduļi Church Hill. Photo by A.Klepers  
Zeduļi Church Hill. Photo by A.Klepers
23 22 Lielmeži Hollow Stone (Lielmežu dobumakmens_ Stone Latvia Vidzeme Jaunpiebalga Jaunpiebalga   E0621684 N0330958 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 470). It is the smallest stone of those examined till now. It is overgrown with moss, there is a well visible large hollow, in which rain water has accumulated and last year's leaves. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The stone is small, but looks attractive due to the thick moss layer. 2 From the road it is impossible to see it, located too far in the woods and trees hinder. When going from the Kalna Lielmežs homestead, one has to cross a small meadow and then ~100 m into the woods. From the roadside it is possible to enter the forest — there is a path that, apparently, is used for taking wood out of the forest. In the Kalna Lielmežs homestead there are 2 dogs, one of which watches the territory very actively. 2 No infrastructure. The stone is located in the middle of the forest. No information stand. In the Kalna Lielmežs homestead a girl pointed at the approximate direction, following which it is possible to find the stone. She used to be there long ago and does not remember the way anymore. She knew nothing more about the stone. 0 - 9 Unknown Private   1. Lielmeži Hollow Stone 
2. Lielmeži Hollow Stone 
3. Lielmeži Hollow Stone 
4. Lielmeži Hollow Stone 
5. Lielmeži Hollow Stone
No   Lielmeži Hollow Stone. Photo by A.Klepers  
Lielmeži Hollow Stone. Photo by A.Klepers  
Lielmeži Hollow Stone. Photo by A.Klepers  
Lielmeži Hollow Stone. Photo by A.Klepers  
Lielmeži Hollow Stone. Photo by A.Klepers
24 23 Ž��kles Devil's Stone (Ž��kļu Velnakmens) Stone Latvia Vidzeme Ape Vireši 200 m of the Ž��kles homestead, on the right  bank of the Vizla, 70 m upwards its estuary into the Gauja. At the Vidzeme highway an indication sign to the Vizla Nature Trail. E0641231 N0368361 It is also called the Vizla Large Stone, Ž��kles Secular Stone and Vizla Large Boulder. The circumference of the secular stone is 16 m, height of 3.4 m, length of 6 m, width of 3.7 m, and its volume about 35 m3. A piece of about 6 m3 has split from the Vizla Large Stone. The stone leans against other stones, as well as the base of the river bed and the bank dolomite (Vietas Ltd., 2005, 2012d). The stone has been included into the Vizla Nature Trail. In 1978, in this section of the river the movie "P��t v��jiņi" (Travelnet.lv, 2008–2012) was filmed. Located in the Protected Landscape Area ��Ziemeļgauja�� (Northern Gauja), the territory of Natura2000. State geological geomorphological heritage. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. A stone of impressive dimensions on the bank of the Vizla River. The nearby territory is cleaned up and picturesque, besides the Vizla River is bubbling strongly at its flow (it is interesting for different senses). The stone has a well visible hollow. In the Vizla River there are also a lot of other stones, the river by the stone is rather shallow — one can see the riverbed. A part of the stone has split off. The stone is already used in tourism. 3 At the A2 road there are three double-sided signs at a distance of 4.7 km, 3 km, and 1.2 km. At the end of the asphalted road there is an unpaved road, by which there are no indication signs: most likely it is done deliberately, so that visitors would not drive a car but rather walk along the 1.5 km long nature trail. 3 There is a fence at the Vizla River and a trail. Down to the stone there are stairs. On the bank of the river at the beginning of the stairs, some glass bottles have been scattered. A trash bin is further from the stone. There is an information stand in two languages (Latvian and English), but the information is about the  Vizla River's Nature Trail and the slope forests; nothing is mentioned about the stone itself. 10 - 40 Unknown Municipal property 4–5 names: 1) Vizla Large Boulder; 2) Vizla Large Stone; 3) Ž��kles Stone; 4) Ž��kles Devil's Stone. 1. Road to the Ž��kles Devil's Stone 
2. Ž��kles Devil's Stone 
3. Ž��kles Devil's Stone 
4. Ž��kles Devil's Stone 
5. Ž��kles Devil's Stone
No   Road to the Ž��kles Devil's Stone. Photo by A.Klepers  
Ž��kles Devil's Stone. Photo by A.Klepers  
Ž��kles Devil's Stone. Photo by A.Klepers  
Ž��kles Devil's Stone. Photo by A.Klepers  
Ž��kles Devil's Stone. Photo by A.Klepers
25 24 Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and Sacrificial Linden (Naugrubu Tin��bele un Upurliepa) Tree Latvia Vidzeme Ape Trapene 1.5 km S of Trapene E0654728 N0368995 The Naugrubi Tin��bele Apple-Tree is local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 210). No information on the Sacrificial Linden. The threads and ribbons tied into the branches of the Tin��bele Apple-Tree prove that it is used for rituals (local people believe that their wish would come true). No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The object is cleaned up. The linden is rather thick (can be embraced by two persons), but it is not included in the list of secular trees. The Tin��bele Apple-Tree has an interesting form — the hollow is empty, around there are new offsprings. Nearby some more lindens are growing (they do not differ significantly from the Sacrificial Linden, so it is controversial). Used in tourism — rituals are still topical. 1 From the road one can notice a group of lindens on the edge of the field, but the apple-tree is not seen. Moreover, the lindens can be noticed only when you look for them deliberately, because the road leads through a linden alley — there are many such trees there. The Sacrificial Linden does not differ from other lindens in any way. On the opposite side of the road at a distance of about 50 m, there is a large shed, it can help as a landmark. No indication signs. At the trees there are signs with both names and their usage in rituals. 3 It is cleaned up. The grass around the group of trees is mown, further in the meadow the grass is almost as tall as a human. At a shop in Trapene there is a stand with a photo and indication to the cult site. In the centre of Trapene there is one more stand where the location is marked in the map. By the trees there is an information sign and indication to the usage in rituals. 41 and more Unknown Municipal property Emma Vallija Šļukuma is in charge of tourism activities and planning in Trapene (2 audios). In the Tin��bele Apple-Tree they used to tie wool threads and ribbons hoping that their wishes would come true. They brought flowers and food for the dead souls to the Sacrificial Linden, especially at the veļi time (when the ghosts of the dead came to visit in autumn) (from the information by the trees). 1. Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden 
2. Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden 
3. Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden 
4. Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden 
5. Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden
No   Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden. Photo by I.Kucina   
Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden. Photo by I.Kucina   
Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden. Photo by I.Kucina   
Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden. Photo by I.Kucina   
Naugrubi Tin��bele Apple-Tree and the Sacrificial Linden. Photo by I.Kucina 
26 25 Medņu J��nis' Hill (Medņu J��ņa kalns) Hill Latvia Vidzeme Al��ksne Alsviķi Nearby is the Vizikoki Eye Spring. E0670546 N0360674 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 154). Nearby is the Vizikoki Eye Spring, Ozoli Oak, Laimiņi Oak and Linden.   No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. A very picturesque district — cultivated fields and a hilly area. The hill itself is overgrown with trees, the proprietor cleans up the forest once in a while. There is a path upwards the hill, it is used for bringing the firewood. The object itself is not very attractive, rather its surroundings. 1 No indication signs whatsoever; there are also no signs by any of the homesteads. The Ceriņi homestead has not been marked in the map of "J��ņa s��ta" of 100 scale, it can be found only when asking for directions. The proprietor was also curious to know how it was possible to find the site, because he knows that it is not that easy. On the way to the hill there are two electric fences. In the yard there is a peaceful German shepherd dog and an unleashed cow. 2 No infrastructure. The fields are tidied up by the proprietor of the Ceriņi homestead who also cleans the forest now and then, but it grows up with alders every year. The trees are chopped off once in 2–3 years. No information stands. The proprietor of the Ceriņi homestead Vilnis Vanags tells about the hill  (audio). The land was owned by his ancestors. 10 - 40 Unknown Private There used to be an ancient burial ground. During the Soviet Times there were excavation works performed but they found only a couple of crania. The ancient burial ground was situated on the low land by the Medņup��te River at the foot of the Medņu J��nis' Hill. Vilnis has never heard anything about Medņu J��nis (the grandmother has not told him anything about it as well). 1. Medņu J��nis' Hill 
2. Medņu J��nis' Hill 
3. Medņu J��nis' Hill 
4. Medņu J��nis' Hill
No   Medņu J��nis' Hill. Photo by I.Kucina   
Medņu J��nis' Hill. Photo by I.Kucina   
Medņu J��nis' Hill. Photo by I.Kucina   
Medņu J��nis' Hill. Photo by I.Kucina 
27 26 Vizikoki Eye Spring (Vizikoku Acu avotiņš) Spring Latvia Vidzeme Al��ksne Alsviķi   E0672120 N0363941 The spring was mentioned already in the documents of the 19th century as a spring with healing power. It is situated in a valley, in a swampy place, on the right bank of the Sulup��te River that flows into the Melnupe River. The depth of the spring is 26 cm. The water is very clear. The bed of the spring is covered with grey coloured sediment. Around the spring rust sediment is forming. A gathering place of parish significance. It is not included in the State Heritage lists. A tale narrates, "the Sulup��te River flows along the Vizikoki over the hill lowland that used to have turbid water just like juice. A few hundred meters downwards the Vizikoki Brosis homestead, on the right bank of the Sulup��te River, a spring purls called the Eye or Cranium Spring due to its cranium-form. In ancient times they came there to wash ill eyes. Not far from the spring the Sulup��te River joins the Melnupe River.�� (Latvian Folk Tales (Latviešu tautas teikas). 1991) The place used to be facilitated, but currently its environment is degraded. If it were cleaned up, it would be an attractive tourism object. They say the spring has a cranium-form; the only feature that matches this description more or less is a small bogged up piece of land, probably, the spring site. Nearby a river flows, because according to the reading (if compared with balticmaps.eu) this should not be yet the Melnupe River. Possibly, it is the Sulup��te River. 2 It is rather easy to find it. 3 of 4 indication signs have remained (though it is not known where the one that used to be at the beginning of the road before the turning, taking the P34 road, has disappeared; it should be renewed). In the Dišleri homestead there are 2 large unleashed dogs; it is more difficult to tame the younger dog, because it attacks bicycle riders. 3 There is infrastructure but very damaged. The grass is mown only in spring. The territory is overgrown with hemlocks and thistle as tall as a human height. There is a WC, a picnic table, a swing for children, and trash bins, but everything has to be tidied up and renewed to use in tourism. There is an information stand, also regulations of behaviour when visiting the territory. On the site the information is provided by the proprietor of the Dišleri homestead Aina Felše — she often used to talk to people who came to the spring (at the time when it had just been facilitated). 10 - 40 Known Municipal property According to Internet sources, it turned out that while walking the overgrown forest and the recreation site, we did not succeed to locate the real place of the spring — it is indicated at the Vizikoki homestead, although the arrival is from the Dišleri side and the Vizikoki homestead is abandoned. In any case it just proves that it is not so easy to reach the spring as it was believed (the majority of people would cross the bridge over the river and would not even search for it further). On the information stand there were tales about the origin of the spring conjured up by children. The spring has a high content of iron (the water that has been in a bottle for a while turns yellow), and the spring itself has a form of a crania. 1 .Vizikoki Eye Spring 
2. Vizikoki Eye Spring 
3. Vizikoki Eye Spring 
4. Vizikoki Eye Spring 
5. Vizikoki Eye Spring
No   Vizikoki Eye Spring. Photo by I.Kucina  
Vizikoki Eye Spring. Photo by I.Kucina  
Vizikoki Eye Spring. Photo by I.Kucina  
Vizikoki Eye Spring. Photo by I.Kucina  
Vizikoki Eye Spring. Photo by I.Kucina
28 27 Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage (Gulbju Krustakmens Tabakdoze) Stone Latvia Vidzeme Al��ksne Anna At the Gulbji, on the left side of the Al��ksne–Kalncempji road, 7 km of Kalncempji E0678512 N0359658 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 164). The Gulbji Cross Stone is also called the Tabakdoze. The stone had been artificially split, it is a pillar-type stone (height of 1 m). On its front smoothed side there is a cross carved. The base of the cross had been carved deeper than the other cross lines and form a small hollow - "'tabakdoze�� ("tobacco dosage"). It is quite a small stone. It is hidden in the trees (we missed it twice when driving by, although it is situated on the roadside). On the surface there is a well visible cross and a peculiar hollow (its depth is of about the length of a pointing finger). No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. A tale proves that the Gulbji Cross Stone is considered to be an ancient stone commemorating some tragic event (J. Urt��ns, 1990, pp. 65–66). The stone does not distinguish itself. It is peculiar and interesting only due to its well visible cross and the peculiar hollow. 2 There is an indication sign to the stone at the crossroad of the Gulbene – Al��ksne road, though there is none by the stone. The closest place is the Kantorkrogs homestead and bus stop (driving from the side of the Alsviķi Parish, turning at the  Strautiņi). The nearby former Gulbji homestead has burnt down. 2 No infratructure. The object is on the roadside (175 m vjl.). No information on the site. The only news is provided by the proprietor of the Kantorkrogs homestead, he told us also about the way (nearby there is a birch-tree; though, there is plenty of birch-trees along the roadside, and a certain tree can even be less noticeable that the stone itself). 10 - 40 Unknown Private As J��nis remembers from what his mother and grandmother told him, nearby there used to be a tower and a church (it, probably, explains the cross issue). But about the hollow there is a legend that there some man, a passerby, died because of the lack of a tobacco dosage (hence the second name — Tabakdoze (Tobacco Dosage)). J��nis with other guys used to put cigarettes there. 1. Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage 
2. Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage 
3. Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage 
4. Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage 
5. Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage
No   Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage. Photo by A.Klepers  
Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage. Photo by A.Klepers  
Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage. Photo by A.Klepers  
Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage. Photo by A.Klepers  
Gulbji Cross Stone Tobacco Dosage. Photo by A.Klepers
29 28 Dimanti Church Hill (Dimantu bazn��ckalns) Hill Latvia Vidzeme Al��ksne Veclaicene On the roadside by the  Dimanti homestead E0679107 N0383361 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 214). It is situated in the Veclaicene Protected Landscape Area and within the territory of Natura2000. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. Landscape is very picturesque with the Veclaicene Hummock. The object cannot be clearly perceived though. It is worth visiting due to the landscape, but not otherwise. 1 No indication signs. As the hill is situated near the Mauriņi household — Dimanti, it is possible to find it following the map. 1 No infrastructure available. The only person who could know anything is Ķauķu Arv��ds (90 years) — from the turning to Ziemeri follow the asphalted road in the direction of the customs and then to the right at once. There was nobody in the Dimanti homestead. 41 and more Unknown Private   1. Dimanti Church Hill 
2. Dimanti Church Hill 
3. Dimanti Church Hill
No   Dimanti Church Hill. Photo by I.Kucina   
Dimanti Church Hill. Photo by I.Kucina   
Dimanti Church Hill. Photo by I.Kucina 
30 29 Witches' Large and Small Cliffs (Raganu Liel��s un Maz��s klintis) Place Latvia Vidzeme     In the meander of the left bank of the Vaidava River, in Ape between Pasta Street and the cemetery E0662075 N0380767 On the left bank of the Vaidava River, 8-10 m high, up to 100 m long sandstone detritions have formed — the Witches' Cliffs (Raganu klintis). In their lower part the river stream has eroded small niches. The name was given to the cliffs in the times when the image of a witch was there. In the nearby surroundings there are many weird nature objects: the Werewolf's Pine-Tree and the Twin-Pine-Trees, the Witches' Broom, the Witches' Circles, the Witches' Bones, etc. (Tourism Development State Agency, 2012b). A gathering place of local significance. Already back in 1924, E. Kurce included it together with the two springs flowing out of it into the list of Latvian cult sites, and J. Urt��ns shared this opinion later on (1977). Witches' activities are mainly related to the cliff called the Witches' Cliff and the springs flowing out at its foot. In tales the witches appear not as real women, witches, but as evil spirits that are more related to the springs. In the folklore of Northern Vidzeme the witches' relationship to caves has not been established, thus the Witches' Cliffs (Witches' Hill) are to be seen as a mythological site  rather than the caves. A very beautiful and picturesque place. The cliffs can be viewed from the bridge (to the secular willow) and both banks of the Vaidava River, especially from the right one. 4 In the town the signs disappear, although there is the brown sign on the A2 road. In Ape it is pointed out with the indication "Tourism Objects" that appear at several crossroads. 3 No infrastructure. Head of the Ape Tourism Information Centre and a guide Astra will tell everything. No information stand. 41 and more Popular Municipal property Astra is an environment guide dressing up like a witch. Attractive, good interpretation. 1. Witches' Large and Small Cliffs 
2. Witches' Large and Small Cliffs 
3. Witches' Large and Small Cliffs 
4. Witches' Large and Small Cliffs 
5. Witches' Large and Small Cliffs 
6. Witches' Large and Small Cliffs
No Ape Witches' Large and Small Cliffs. Photo by A.Klepers  
Witches' Large and Small Cliffs. Photo by A.Klepers  
Witches' Large and Small Cliffs. Photo by A.Klepers  
Witches' Large and Small Cliffs. Photo by A.Klepers  
Witches' Large and Small Cliffs. Photo by A.Klepers  
Witches' Large and Small Cliffs. Photo by A.Klepers
31 30 Z��ļi Holy Spring (Z��ļu Sv��tavots) Spring Latvia Vidzeme     The homestead "Z��ļi�� E0662226 N0379558 No precise data available, but it is considered to be a healing spring (aluksniesiem.lv, 2012b) No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The site is attractive. Nearby is an overgrown pond. Around an open area. Two springs join together — just like an eye spring. 3 The indication signs are precise, all in all 3 — at the Ape road, the Z��ļi road and at the spring itself. The parking lot is right next to it. One can even arrive by bus. A good picnic place. 3 A table, a bridge, indication signs, a wooden pole with ancient signs, and a wooden WC cot. A bonfire place. A trash bin. It is ideal for drawing water, water is very cold. Except for a sign, there is no other information available, but the proprietor is interested to provide the narration. It is possible that this is a sacred site created nowadays. (Audio comment}. 41 and more Known Private Further on the spring there is an artificial water collector at the birch-tree with two stones. 1. Z��ļi Holy Spring 
2. Z��ļi Holy Spring 
3. Z��ļi Holy Spring 
4. Z��ļi Holy Spring 
5. Z��ļi Holy Spring
No Ape Z��ļi Holy Spring. Photo by A.Klepers   
Z��ļi Holy Spring. Photo by A.Klepers 
Z��ļi Holy Spring. Photo by A.Klepers 
Z��ļi Holy Spring. Photo by A.Klepers 
Z��ļi Holy Spring. Photo by A.Klepers
32 31 Spr��ši J��nis' Hill (Spr��šu J��ņa kalns) Hill Latvia Vidzeme Al��ksne Alsviķi 2 km on foot through the woods from the yard of the Spr��ši homestead E0676223 N0369453 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 153). It is also called the Spr��ši Jonis' Hill (3x3.lv, 2007). No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. If this object lacks something, it isattractiveness. The hill is steep from all sides and trees are all around. It is not distinguishable in nature. 1 Through an enclosed pasture ground, alders, a trash been, fallow meadows, and bush. Poor accessibility. From the Spr��ši homestead's yard (poor road) one has to walk ~800 m to the hill. No indication sign. 1 No infrastructure available. The proprietor Imants does not know anything about the object. The landlady says leaning out of window that it is too hot outside and she does not want to go along "to that snake den to collect ticks��. No information available. An elderly woman in Alsviķi also does not know anything. 41 and more Unknown Private The proprietors are not really interested. 1. Spr��ši J��nis' Hill 
2. Spr��ši J��nis' Hill 
3. Spr��ši J��nis' Hill 
4. Spr��ši J��nis' Hill 
5. Spr��ši J��nis' Hill
No   Spr��ši J��nis' Hill.Photo by A.Klepers  
Spr��ši J��nis' Hill. Photo by A.Klepers  
Spr��ši J��nis' Hill. Photo by A.Klepers  
Spr��ši J��nis' Hill. Photo by A.Klepers  
Spr��ši J��nis' Hill. Photo by A.Klepers
33 32 Offsprings' Pinteļi Holy Linden (Atvašu Pinteļu sv��tliepa) Tree Latvia Vidzeme Gulbene Beļava The homesteads "Rožkalni�� and "Pinteļi�� E0665600 N0350825 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 798). The tree broke in July 2010. It is a pollard, only the trunk has remained for new linden offsprings on an overgrown hillock.  No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. Although the tree has broken down, the surroundings are picturesque with a lake castle. The homestead is spruced up, an intelligent landlady. 1 No indication signs, situated before the Rožkalni homestead. On the roadside there is no homestead's sign as well. It is rather difficult to find it. 1 No infrastructure, but there is a yard nearby. No need for additional infrastructure. No information stand on the site. The proprietor Ilona (the surname is in the audio record) is well-informed and interested, although she bought this place in 1982 and she has not inherited ancestors' narrations. The information was checked with the church books. 41 and more Unknown Private A holy tree. No rituals known, but the awe and respectful attitude are still there. 1. Offsprings' Pinteļi Holy Linden 
2. Offsprings' Pinteļi Holy Linden 
3. Offsprings' Pinteļi Holy Linden
No   Offsprings' Pinteļi Holy Linden. Photo by A.Klepers  
Offsprings' Pinteļi Holy Linden. Photo by A.Klepers  
Offsprings' Pinteļi Holy Linden. Photo by A.Klepers
34 33 Mikuži Health Spring (Mikužu vesel��bas avotiņš) Spring Latvia Vidzeme Ape Trapene On the slope of the left bank of the Melnupe River, in the yard of the congregation house of Mikuži E0662075 N0380767 A small but facilitated spring, the water of which is used for children baptizing rituals of the nearby brotherhood congregation house of the parish (since the middle of the 19th century — the worship house of the Evangelical Lutheran Congregation). Healing power is attributed to the water. There is no information proving that the spring water had also the meaning of a holy spring. It should be viewed together with the more than 200 years old congregation house's log building. The spring is used for drawing water. The picturesque valley of the Melnupe River. The object is not included in the state archaeological heritage list. According to the narration provided by a local teacher Emma Vallija Šļukuma, "Children were baptized with the spring water — especially during the times of the Mikuži brotherhood congregation. A mug with spring water was given along tochildren. They believed the spring can give good health; the spring water has to be poured over the head to have a good mind.�� (Audio recorded) The spring is spruced up. Nearby is the Trapene congregation house built in the 19th century — the surroundings are also spruced up (looks like an ancient farmstead). From the point of view of history, both objects are interesting, the place is also quite beautiful to visit. 2 In the centre of Trapene there is a large information stand with news, as well as an indication post. At the turning to the Trapene congregation house there is the same sign as in the centre. It is easy to find and easy to reach the object. 2 The territory is facilitated; there are stone stairs down to the spring. Over the spring there is a rofflet, but in the spring itself - a wooden barrel to make the water accumulation and its drawing easier. No information stand, but the news is provided by a guide in charge of tourism in the Trapene Parish — Emma Vallija Šļukuma. It can be combined with other objects in the parish (the congregation house, O. V��cietis Memorial Rooms, Tin��bele Apple-Tree and Sacrificial Linden). 41 and more Known Municipal property There is an idea about creating a walking trail Mellupe–Mikuži. 1. Mikuži Holy Linden 
2. Mikuži Holy Linden 
3. Mikuži Holy Linden 
4. Mikuži Holy Linden 
5. Mikuži Holy Linden
No   Mikuži Holy Linden. Photo by A.Klepers 
Mikuži Holy Linden. Photo by A.Klepers 
Mikuži Holy Linden. Photo by A.Klepers 
Mikuži Holy Linden. Photo by A.Klepers 
Mikuži Holy Linden. Photo by A.Klepers
35 34 C��sis Iron Gate - Holy Spring Cave (C��su Dzelzs V��rti — Sv��tavota ala) Cave Latvia Vidzeme     Atp��tas Street E0574370 N0351824 The Holy Spring Cave is the first cave in Latvia mentioned in scientific literature. Already in 1764 it was examined by ethnographer G. F. Millers. He wrote that SE of C��sis from some sandstone niche a spring flew out that already since pagan times had been a favourite sacrificial site and was visited by superstitious afflicted peasants  (S. Laime, 2009). Measurements taken in 1972 showed that the depth of the cave is 13 m, width of 4 m and it starts from a large niche, the height of which is 4.7 m. Deeper to the right in the cliff, a curved crack stretches, the height of which is 3 m and width of 1 m. A small entrance is also in the left side of the niche (alas.lv, 2009b). The water of the Holy Spring that is non-freezing in winter contains a lot of iron compounds. It flows out from a depth of 88 m in a clean, large, natural, white sand rock. Now the Holy Spring is located in a private territory, and in 2000 the land owner bricked up the entrance into the cave, but the spring water is sold. The ravine is facilitated (alas.lv, 2009b, ER; SIA Amber Storm, 1993–2011). Nearby is the C��rul��ši Nature Trail, the Bride's (Red) Cave (L��gavas (sarkan��) ala), Mirror Cliffs (Spoguļu klintis). In spite of the fact that the Holy Spring with the cave was a famous holy site, it waas not depicted in folklore somehow. Although it is enough to have descriptions by scientists of the 18th century to include the cave into the category of Latvian cult caves associated with healing (S. Laime, 2009). They say that the water treats bone aches, eye diseases (Amber Storm Ltd., 1993–2011). The object is visually attractive and spruced up, facilitated (although at first it seems that the territory is a little overcrowded with various mutually unconnected elements that can be easier viewed and perceived as separate objects/environmental elements). It is involved in tourism - a pay object. The ritual of regaining strength is a culmination of the object sightseeing (though there is no information available whether it has an authentic/ancient origin or it is rather a marketing tool to attract tourists). 2 There are two indication signs: the first is at the road turning and the second at the homestead (there is also an indication to the pay object and the proprietor's contact details).One can drive the car as far as the homestead's yard; there is an offhand parking lot in the yard. The Holy Spring Cave is not available — in front of it there is an enclosure and a wooden door with a sign "Sanit��r�� zona�� ("Sanitary Zone"). At the Holy Spring there is a leashed dog (apparently, it watches that the people do not come from the other side). 3 The object is facilitated and maintained in a very good condition. The facilitation works were initiated yet by the former proprietor of the homestead, and they are continued now also by his heirs. There are recreation places — fireplaces, large wooden tables, and benches. There are stairs downwards. All paths have been laid with stone slabs. The information on site is provided by the 85 years old Vizma Rubene (she works as a guide from Monday till Wednesday while the proprietors are not on site in C��sis). She has been living in a small house next to the proprietors' homestead since the age of 25, she has witnessed the times when the territory around the spring was not facilitated. All facilitation works have been done themselves and with own funds (partially also with the donations left by people at the angel's statue and entrance fees). There is no information stand. 41 and more Popular Private There is a photo remade of a photo showing the inside of the cave nowadays (you cannot get into the cave currently). The second name is "Iron Gate ("Dzelzs v��rti��), because the water has a high iron content. There is also a photo of the document stating the healing power of the Holy Spring. 1. C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave 
2. C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave 
3. C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave 
4. C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave 
5. C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave
No C��sis C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave. Photo by A.Klepers  
C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave. Photo by A.Klepers  
C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave. Photo by A.Klepers  
C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave. Photo by A.Klepers  
C��sis Iron Gate — Holy Spring Cave. Photo by A.Klepers
36 35 Ūsiņakmens Stone Stone Latvia Vidzeme Strenči Pl��ņi On the side of the Vijciems–Trik��ta highway, in a small forest cluster, 200 m north-east of the Elvanči homestead E0613592 N0381509 A massive cubic stone of  a human height with a deepened bowl on its surface. Precise evidence about the origin of this stone's name and a historic meaning lack. The stone is of an impressive size (about 1.6 m high). There is a well visible hollow in the upper part of the stone. It is covered with moss. According to folklore about Ūsiņš and the stone in general, there is a tale about sacrificial habits (which, although, do not refer directly to the stone of this enormous size), "At night-watch they prepared pant��gs (a traditional meal of the Ūsiņš Day) pouring it into the hole of a post or axe helve and then on this hole a large stone was rolled over or the first piece was put into a small hole and then filled up with soil; pant��gs was sacrificed to Ūsiņš. Only then you could eat it. Boiled and raw eggs were taken along to cook pant��gs. Pant��gs was cooked by men over a bonfire.�� (http://www.liis.lv/folklora/gadsk/origin/jurgi.htm) Ūsiņš is one of the most interpreted Latvian gods  — he was called as the light and spring god, keeper of order, god of bees and horses. Jurģis or Georg introduced by Christianity has covered the Latvian Ūsiņš with his layer. Ūsiņš was known only in a restricted area of Latvia, mainly in the Vidzeme Highlands (LTT — P. Šmits. Latvian Folk Beliefs (Latviešu tautas tic��jumi). 1940–1941). Offerings were usually made in a cattle shed, in a stable or above or beneath a feed bunk, at the threshold, also in a meadow when going to night-watch. A rooster was killed by a master. Rooster's blood was drawn off in a horse feed-bunk mixing it up with oak for the hoarse to eat it. On the stable doors a lietuv��ns cross (liuetuv��na krusts) was drawn to protect horses from evil spirits (lietuv��ns). Sacrificing was also mentioned in folk songs. (Latvian Folklore: http://www.liis.lv/folklora/gadsk/origin/jurgi.htm) (G. Eniņš. The Mysterious Ūsiņš Stone (Nosl��pumainais Ūsiņa akmens). – M��jas Viesis, 24.02.2012) It is worth seeing. 3 No indication signs, but the stone is right on the roadside and is of an impressive size, thus it well visible. 3 No On the site there is no information at all — neither indication signs nor information stands. The stone is on the roadside. Nearby is the Elvanči homestead where one can ask for information. 41 and more Unknown Private On the roadside, but it is not specially destinguished. 1. Ūsiņakmens Stone 
2. Ūsiņakmens Stone 
3. Ūsiņakmens Stone 
4. Ūsiņakmens Stone
No   Ūsiņakmens Stone. Photo by I.Kucina   
Ūsiņakmens Stone. Photo by I.Kucina   
Ūsiņakmens Stone. Photo by I.Kucina   
Ūsiņakmens Stone. Photo by I.Kucina 
37 36 Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site (Atpiļu Upurozols un kulta vieta) Tree Latvia Vidzeme Bever��na Trik��ta Trik��ta Evangelical Lutheran Church, Trik��ta Rectory E0630407 N0381144 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2388). In the Atpiļi homestead of Trik��ta of the Valka County. It was included into the list of state protected secular trees in 1977. The circumference is 8.03 m, age of 400 years. (G. Eniņš. 2008. 100 Most Secular and Holiest (100 Diž��kie un sv��t��kie)). Nearby is the Trik��ta Evangelical Lutheran Church, Trik��ta Rectory, Trik��ta Medieval castle ruins, Silva Arboretum, and Vijciems Cone Drying Kiln. Within the same territory several holy sites are situated (Atpiļi Oak, the Stone called the Sacrificial Stone, several large stone cairns, and ancient burial grounds). An oak alley leads to the Sacrificial Stone, nearby is a square that, probably, used to be a gathering place near the Sacrificial Stone. The Sacrificial Stone has a hollow, in which there are still several patinated coins, both santims and Estonian cents. Near the pond there are large interesting stone cairns. Since ancient times the Atpiļi Oak has been called the Sacrificial Oak. Yet back in the 70s of the 19th century old inhabitants of the nearby surroundings sacrificed money, priev��tes (ribbon with national ornaments) and other small items to the Atpiļi Sacrificial Oak. In the nearby fields several Order's coins were found at that time. This Sacrificial Oak is associated with the spirit worshipping that was widely spread in North Vidzeme. (J. Urt��ns. Latvian Ancient Shrines (Latvijas sen��s sv��tn��cas). 1993) A very impressive and interesting object, besides the current proprietor of the Atpiļi homestead has spruced up the nearby territory, renewed the old barn and planted new trees in the spruced up territory (birch-trees and oaks). 4 There is the brown sign "Atpiļu ozols�� (Atpiļi Oak), right nearby is a large boulder with the inscription "Atpiļi�� and the Jumis sign. Near the stone there is the sign "Priv��t��pašums�� ("Private Property") which is embarrassing, because at the same time there is a sign to the sightseeing object and a sign that travellers are not really welcome there. Though the proprietor has no objections that people visit the oak or the stone, only the car has to be parked at the beginning of the road. 3 The territory is really spruced up, the proprietor is anxious to have the territory around the cult objects cleaned up. Having acquiring the title to land, he facilitated the property. Around the oak there is an offhand fence. The old branches of the oak have been sawn off. Except for the indication sign at the beginning of the road leading to the homestead, there are no other written information sources. The proprietor of the Atpiļi homestead Rihards Circenis tells about the territory and the ancient cult sites (he also owns the nearby Irb��tes homestead). The proprietor acquired the homesteads 10 years ago, he himself was keen into the surroundings of the homesteads and their cult objects. There are tales narrated to R. Circenis himself by former proprietors. 10 - 40 Known Private The proprietor of the Atpiļi homestead, just like the former proprietors, has deep respect towards the cult objects - the grandfather of the former proprietor used to say that "he would turn around in his grave" if a single stone were moved. So nobody did so. The objects have just been spruced up and the nearby territory facilitated. Proprietor of the Atpiļi homestead Rihards Circenis (phone number: + 371 26535467). 1. Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site 
2. Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site 
3. Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site 
4. Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site 
5. Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site 
6. Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site
No   Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site. Photo by A.Klepers  
Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site. Photo by A.Klepers  
Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site. Photo by A.Klepers  
Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site. Photo by A.Klepers  
Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site. Photo by A.Klepers  
Atpiļi Sacrificial Oak and Cult Site. Photo by A.Klepers
38 37 M��rnieki Hollow Stone (M��rnieku dobumakmens) Stone Latvia Vidzeme Bever��na Trik��ta On the side of the Trik��ta–Brenguļi road, at the end of the road to the M��rnieki homestead E0600023 N0381055 A small trough stone that has been moved there from its former location. It is called the M��rnieki Stone according to the name of the nearby homestead. Quite a large stone with a hollow, nearby is the indication sign "M��rnieki��. The object is on the roadside, at the beginning of the driveway, easily noticeable. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. Its attractiveness is questionable - the stone is not distinguished in comparison to other stones with hollows. 2 Almost on the roadside. Easily noticeable when passing it by. Nearby is the M��rnieki homestead. 3 Nothing special, it is just located at the M��rnieki homestead, the territory of which has been spruced up. It has not been marked as a sightseeing object, but if compared to other objects (namely, stones) examined before, it is associated with them, although it has not been included in the list of cult sites. 0 - 9 Unknown Private   1. M��rnieki Hollow Stone 
2. M��rnieki Hollow Stone 
3. M��rnieki Hollow Stone 
4. M��rnieki Hollow Stone
No   M��rnieki Hollow Stone. Photo by A.Klepers   
M��rnieki Hollow Stone. Photo by A.Klepers   
M��rnieki Hollow Stone. Photo by A.Klepers   
M��rnieki Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
39 38 B��n��ži Devil's Stone - Devil's Gate Stone (B��n��žu Velnakmens Vella V��rtu akmens) Stone Latvia Vidzeme Vecpiebalga Taurene It is situated on the north-east bank of the B��n��ži Lake. E0595921 N0335234 Local archaeological heritage. It is located in a small cape that towers scenically above the B��n��ži Lake for more than several meters. The cape has many springs and it is wet. A huge impressive stone, slightly overgrown with moss. The dimensions of the stone: height in the southern part against the lake is 2.22 m, length — 4.40 m, width (at the foot) — 4.5 m, width (at the surface) — 3 m, circumference — 15 meters (Municipality of the Vecpiebalga County, 2012). Situated in the woods. Nearby is the Liv Settlement, B��n��ži Holy Spring, Lower Liv Ancient Burial Ground (Lejasl��biešu senkapi), J��nis' Hill (J��ņkalns), Lode (Apši) Lutheran Church.                            No recorded folkloric material has been found until now. The local people know nothing to tell about the object. The stone is worth seeing. 3 There is the brown sign, which just like the driveway is hard to notice at once when driving from the B��n��ži side. A well visible slightly steep path leads to the stone. The object is easily accessible and visible already at a distance from the beginning of the path. 3 Except for the path that has been trodden anyway and the driveway that has been overgrown with small grass, there is no other facilitation, and, actually, there is no need for it. There is no information stand. The proprietor of the nearby St��r��ši homestead could not tell anything. 41 and more Known Private   1. B��n��ži Devil's Stone 
2. B��n��ži Devil's Stone 
3. B��n��ži Devil's Stone 
4. B��n��ži Devil's Stone 
5. B��n��ži Devil's Stone
No   B��n��ži Devil's Stone. Photo by I.Kucina   
B��n��ži Devil's Stone. Photo by I.Kucina   
B��n��ži Devil's Stone. Photo by I.Kucina   
B��n��ži Devil's Stone. Photo by I.Kucina   
B��n��ži Devil's Stone. Photo by I.Kucina 
40 39 B��n��ži Holy Spring (B��n��žu Sv��tavots) Spring Latvia Vidzeme Vecpiebalga Taurene In the north-west end of the B��n��ži Lake E0595025 N0335980 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 582). From the B��n��ži Hill Fort 12 springs flow out, out of which the post popular one is the Holy Spring (Sv��tavots) situated not far from the B��n��ži–Skujene road in a low meadow. It is assumed that the name of the B��n��ži Holy Spring originates from the times when nearby a wooden castle was standing on the Hill Fort of the B��n��ži Lake. (Urt��ns, 1993) In the written sources of the 19th century it was mentioned that near the B��nuži Hill Fort there used to be the J��nis' Hill with a large old oak, at which people used to sacrifice. The Holy Spring, B��n��ži Hill Fort and the J��nis' Hill with the oak used to be, probably, parts of some unified sacred site complex. (Urt��ns, 1993)  A tale narrates that the spring can treat all diseases. It was blessed by an Orthodox Church priest (C��sis Tourism Information Centre, 2012b). The water of the B��n��ži Holy Spring was taken by people home in tubs since ancient times. In winter time those tubs were placed in the cold antechamber. The water taken from a well froze up, but the water taken from the spring did not freeze. The nearby area of the B��n��ži Holy Spring was ameliorated in 1960s, thus the spring became weaker (Jansone, 2012). "In the meadows of the B��n��ži manor house there is a spring named Holy Spring. Once a shepherd pastured cows in the meadow around the spring and noticed that a barrel with money appeared jingling from the spring. At that very moment wolves ran into the cattle and attacked a bull. The shepherd started to shout and baited the wolves with dogs. The wolves left the cattle. At that very moment the barrel rolled back into the spring. Since that time the spring has been called the Holy Spring.�� (Latvian Folk Tales (Latviešu tautas teikas). 1991) It is a visually attractive, picturesque and spruced up object. Located in a nice birch-tree clump. 3 When driving from Krustkrogs, one has to drive a straight ahead a little bit passing by a turning to the B��n��ži homestead. Opposite the road leading to the ditch, there is a house with two chimneys. About 1 km from the B��n��ži Devil's Stone. There is the brown sign, one cannot see it from the road. 2 The nearby surroundings have been facilitated, there is a staircase built of bricks leading to the spring, a groove for taking water fixed with stones. On the spring outlet there is a well, nearby - one more. All facilitation works have been accomplished by local people. There are indication signs, but no other information available. The local people do not know much about the spring, only that its name is Holy Spring. The water is tasty, so people use it. 41 and more Known Municipal property The proprietor of the homestead near the B��n��ži Devil's Stone ("M��rnieki�� according to GPS, but according to balticmaps.eu — "St��riņi��) gave directions to the location of the spring. She herself has never been to the spring, because they have a well of their own; the water is taken from the spring mostly by those people who have no wells of their own or people from Taurene, because in the spring situated at the former brewery on the bank of the Gauja River there used to be some chemical pollution. She also said that, probably, it would not be easy to reach it and find. She has not been there herself and thus does not know that in reality it is facilitated and access is very easy. 1. B��n��ži Holy Spring 
2. B��n��ži Holy Spring 
3. B��n��ži Holy Spring 
4. B��n��ži Holy Spring 
5. B��n��ži Holy Spring
No   B��n��ži Holy Spring. Photo by I.Kucina  
B��n��ži Holy Spring. Photo by I.Kucina  
B��n��ži Holy Spring. Photo by I.Kucina  
B��n��ži Holy Spring. Photo by I.Kucina  
B��n��ži Holy Spring. Photo by I.Kucina
41 40 Devil's Shoe on the bank of the Alauksts (Velna Tupele Alauksta krast��) Stone Latvia Vidzeme Vecpiebalga Taurene On the northern bank of the Alauksts, at the Ezerkrasti homestead E0607817 N0330173 Quite a large stone hidden under tree branches, situated right on the bank of the lake, about 10 steps from the bank. It is also called a bed. It is 2.14 m long and 1.20 m wide. At the stone a narrow stone range extends into the lake, on which one can walk into the Alauksts. This range has also been mentioned in tales. The stone, probably, is not situated in its original location. In the territory of the Protected Landscape Area "Vecpiebalga". Nearby, probably, is the Money Hill mentioned in a tale, but it is difficult to notice it as the surroundings are overgrown with grass. "In those ancient times the God was working hard: making clearance, ploughing, sowing, but still could not make any money. But the Devil was spending his time in laziness. He was sleeping all day long, he even put his bed in the lake so that he would not have to go far for dwelling, could wash himself after sleep right there. Only at night he was stealing and robbing; he had already saved a barrel of money. The God decided to attract the Devil to some other task so that meanwhile he could take away the Devil's money. The Devil had already earlier thought of constructing a bridge across the Alauksts Lake, but there was a condition set that only nine could cross the bridge, but the tenth was not allowed by the God. Now the God agreed and the Devil promised to erect the bridge during one night before roosters crowed. He left the barrel with money on the bank of the lake, but for the God not to notice it, he heaped up a cap of soil on top of it and then rushed to work. The God, seeing that his intention to take the Devil's money had failed, let trees and grass grow on the soil that was put on the barrel with money, so that the place would not be recognized and then, to prevent the Devil from building the bridge he went to wake up a rooster. Meanwhile the Devil was working very hard. He grasped one heap of stones and dropped it in the lake. Then another one. He was there at the lake already with the third heap when a rooster crowed. When the frightened Devil was fleeing, his shoe slipped off his foot and the whole stone heap scattered on the dry land. Having forgotten about the bridge, he rushed to the barrel with money, but having run around the lake three times, he still could not find the place where he had left the money before.�� (quoted from: http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr15/15H0514.htm) The stone is hardly noticeable and, probably, not situated in its initial location. Visually it is not very attractive. 1 There are no indication signs at all, the only landmark is the indication sign to the V��jroz��tes homestead where the proprietor could tell an approximate direction to the stone. Nearby is the Ezerkrasti homestead, but the proprietor had no idea that he had such a stone in his property. The landmark - nearby proprietors' bathhouse. 1 No infrastructure. A river/ditch flows out of the Alauksts, over which there is an unsafe plank-way.  No information available. The proprietor knows nothing about the object as well. 41 and more Known Private Nearby is a sand hillock called the Money Hillock and a stone cairn that is, possibly, a part of the Devil's bridge (from: vietas.lv — tale). 1. Alauksts 
2. Devil's Shoe 
3. Devil's Shoe
No   Alauksts.  Photo by A.Klepers  
Devil's Shoe.  Photo by A.Klepers  
Devil's Shoe.  Photo by A.Klepers
42 41 Large Stone of the J��ni's Hill (J��ņukalna Lielais akmens) Stone Latvia Vidzeme Gulbene Tirza   E0642645 N0337704 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 866). Only some inhabitants of the Tirza Parish know about the location of the object. The stone is of impressive dimensions with a protrusion on the sides of the stone. It is situated behind a semi-collapsed household building across a meadow and further to a ditch overgrown with birch and other trees connected with a pond. Then across one more field, a little to the left in the W direction from the pond. In front of the stone a bush grows that covers the view to it, therefore when walking from the side of the pond, one can miss it in spite of the fact that it is a huge stone in the middle of the field. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. It is worth seeing, but there is a plenty of other stones of similar dimensions, finding of which is much easier. The object is located in the middle of a field and it is not difficult to notice. 2 Without the help and consultations with the Chairman of the Tirza Parish who provided precise directions, it would be impossible to find the stone, because in the map of "J��ņa s��ta�� it is marked very inaccurately - it is marked as if located on the right side of the J��ņakalni homestead, although in reality it is situated quite at a distance behind the pond that has also been marked in the map. 1 No infrastructure. There is the brown sign when driving from the side of Jauntirza, but there is little sense in the sign if driving from the side of Lizums. There is no sign at the turning to the left (when driving from Jauntirza), where a forest road starts to the stone and the former J��ņukalns homestead. Around the homestead's territory there are many driven roads that are misleading. There is no information on the site. The Chairman of the Tirza Parish can help finding the object. The nearest Birzuļi homestead is located at a distance of ~0.5 km, but nobody lives there as well. 41 and more Unknown Private The Chairman of the Tirza Parish Česlavs acknowledges that for a person unaware of the surroundings it would be rather difficult to find the object without precise indications. On rainy days gumboots would be useful, because to the stone one has to wade across two fields through long grass. 1. Large Stone of the J��nis' Hill 
2. Large Stone of the J��nis' Hill 
3. Large Stone of the J��nis' Hill 
4. Large Stone of the J��nis' Hill
No   Large Stone of the J��nis' Hill. Photo by I.Kucina  
Large Stone of the J��nis' Hill. Photo by I.Kucina  
Large Stone of the J��nis' Hill. Photo by I.Kucina  
Large Stone of the J��nis' Hill. Photo by I.Kucina
43 42 Tirza Holy Spring (Tirzas sv��tavots) Spring Latvia Vidzeme Gulbene Tirza The Zvanulejas homestead E0647335 N0335738 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 868). Written information about the Holy Spring has been found since 1748, but in more detail it was described in 1832 when the spring was visited by a priest K. Schilling. He described people's activities around the spring, traditions and cult rituals. The highly qualitative and tasty water of the Tirza Holy Spring is still very popular. It is visited also by healers who charge the water (Delfi, 2012). Over the spring a rooflet has been erected that resembles a small house. According to tales, the healing power is given to the spring by the fact that the water flows from under the cemetery and church. There are also tales about the spring. A special healing power appears only at J��nis' night. The first news about the beginning of water usage is related to the Swedish-Russian War time (1700–1721) when some badly injured officer washed himself there and recovered. The Tirza Holy Spring was depicted in the work "The Lame Ješka" ("Klibais Ješka��) by J��nis Poruks (Gulbene Library, 2012). "At the gentlemen cemetery opposite the Tirza Church under a large, old elm, there is a spring that is called by some people the Life Spring (Dz��v��bas avotiņš). Some call it also the Health Spring. In former times this spring was considered to be holy. People believed that different diseases could be treated with its water, especially if the water was drawn during the J��nis' Eve. That is why at J��nis' Eves afflicted horses and other cattle, as well as afflicted people were undressed and poured over with spring water. Some visitors took water in barrels and bottles to bring it home, others when leaving threw silver coins into the spring. Once the master of Tirza prohibited visiting the spring. But the people's belief in spring water was so great and so strong that nobody could stop them. Then the master ordered to fill up the spring. But at the moment the spring was filled up, the master became blind. In a while he ordered to renew the spring, to concrete it around and he himself also started going there for water. So the master regained his sight and believed that the spring was holy. (L.Tiltiņa. Z. Lancmaņa kr. County Tales. Vidzeme. (Novadu teikas. Vidzeme.) Compiled by L. Rezakova. 2007) The spring is located in the yard of the Zvanulejas homestead, that is why the surroundings is spruced up. The object is visually attractive and worth seeing. On the other side of the road there is the Tirza Lutheran Church and a little bit further - the former manor house; it is possible to combine sightseeing of several objects. 3 It is not difficult to find the object. There is the brown indication sign at the beginning of the Zvanulejas homestead's road. A slightly trodden path leads to the spring — in winter one has to be careful, because the path leads downwards and there is nothing to hold to. At the spring there is an indication sigh "Sv��tavots. Kulta vieta�� ("Holy Spring. Cult Site). 3 The object and the territory around it have been spruced up. Over the spring there is a shelter, inside which spring water is accumulated. Nearby is a wide bench, inside the shelter - a bucket and a cup far drawing water, but outside — a mall plastic pipe, through which the spring water flows. At the shelter there is a wooden floor that is very slippery in rainy time. Nearby a willow grows, into it red ribbons have been tied. The shelter is part of the household building complex. Near the spring there is an indication sign saying that the spring is a cult site, but there is no other kind of information. The landlady tells about the usage of the spring in ancient times; this story, though, has not been recorded anywhere. 10 - 40 Known Private   1. Tirza Holy Spring 
2. Tirza Holy Spring 
3. Tirza Holy Spring 
4. Tirza Holy Spring
No   Tirza Holy Spring. Photo by I.Kucina  
Tirza Holy Spring. Photo by I.Kucina  
Tirza Holy Spring. Photo by I.Kucina  
Tirza Holy Spring. Photo by I.Kucina
44 43 Rožkalni Witches' Stone (Rožkalnu Raganu akmens) Stone Latvia Vidzeme Gulbene Dauksti At the former Rožkalni homestead E0659607 N0335879 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 818). The stone is located in the middle of an ameliorated field 150 m north-west of the Rožkalni homestead. Its height is 1.6 m and circumference at the ground of 10.5 m. The stone has not been artificially hewn, it contains no hollows. Nearby is the Krapa Hill Fort, the Cross Pine. "In ancient times it was very remarkable in all the surroundings. People from both the nearby surroundings and remote places brought different offerings there for spirits and witches, hence the name of the stone appeared. This habit was so much practiced that once even the Gulbene priest of that time G. Schilling came to the Witches' Stone. In former times people were afraid to pass this holy stone by at night as it haunted there. The nearby swamp is called the Devil's Swamp." (Urt��ns, 1990) The name Witches' Stone appeared most probably in Medieval Times, namely, during the witch-hunt, because at the stone since ancient times ancient magical rituals had been held and offering brought. (Nature Western Repository (Dabas Retumu kr��tuve), 2005, ER; Vietas Ltd., 2005, 2012e). Actually the stone is plain, the object does not have anything special, because both its dimensions and location are similar to other examined stones. 1 The object is rather easily accessible, from the V��rdiņi homestead across a meadow one can go by bicycle 200 m, but the remaining ~500 m on foot across the meadow. The grass in the meadow is mown, thus it is not difficult to move around. The stone is located in the deciduous forest, and its location can be detected by a fir-tree that was planted at the stone by the former landlady of the V��rdiņi homestead before 20 years. The fir-tree stands out against the other trees well - as a landmark. 2 There is no infrastructure at all, the stone is situated on the edge of the forest. Nearby is a meadow. The indication sign is only to the homestead, there is none to the object itself. On the other side of the V��rdiņi homestead there is the brown indication sign to the Krapa Hill Fort. There is no information stand, but the landlady of the homestead Inta Čabla knows several short tales about the stone that she has heard from the local people. 10 - 40 Known Municipal property Tales narrated by I. Čabla: 1) Under the stone a maiden was lying (buried), which, when the stone was rolled off, still looked as if being 20 years old; 2) onto the stone slope poor people brought food, but the rich ones took it all away so that the poor did not get the feast. A woman-healer used to come to the stone; she said the stone had strong energy. 1. Rožkalni Witches' Stone 
2. Rožkalni Witches' Stone 
3. Rožkalni Witches' Stone 
4. Rožkalni Witches' Stone 
5. Rožkalni Witches' Stone
No   Rožkalni Witches' Stone. Photo by A.Klepers  
Rožkalni Witches' Stone. Photo by A.Klepers  
Rožkalni Witches' Stone. Photo by A.Klepers  
Rožkalni Witches' Stone. Photo by A.Klepers  
Rožkalni Witches' Stone. Photo by A.Klepers
45 44 Skujas Sacrificial Stone (Skuju Upurakmens) Stone Latvia Vidzeme Amata Amata In the ravine of the Skujupe River, about 600 m south of the place where the Skujupe crosses the road (up the river) Amata–Melturi; the nearest inhabited homestead is the Spuģi. 57��11'50.4960" 025��17'26.3400" The Skujas Sacrificial Stone (also the Skujupe Sacrificial Stone) is of impressive dimensions; it is a red rapakivi granite formation of a roundish form. The location site is difficult to reach; the name and tales that there were children baptized could point at its association with ancient cult objects. The circumference of the stone is 13 m, height of 2.8 m, length of 4.65 m, width of 3.65 m. Currently it is split, on top of it large dead fir-trees have fallen. Nearby is the Kalnasm��žu Spring, Āraiši Lake Castle, Āraiši Church, Amatciems. Located in the property of the JSC Latvia's State Forests. There are tales that children were baptized at the stone. (C��sis District Council, 2001, Get to Know the C��sis County (Iepaz��sti C��su novadu.) "Every spring early in the Jurģi morning all people of Skujas used to go to the stone to bring meal to Ūsiņš, so that he would take care of horses and bees all year round. But J��l��te (J��le Paegle, grandmother of the county researcher Mel��nija Vanaga, born in 1858) narrated that in early childhood at this sacrificial stone her father M��rcis was baptized. The stone is situated in the middle of the river and is resting on its narrower side as a huge, green, angulate crystal wrapped up into a moss blanket. The people of Skujas called the sacrificial stone briefly — only the Stone. I think we can call it now the Skujas Sacrificial Stone.�� (G. Eniņš. 1993. P��d��jais upurakmens.) The stone itself is impressive, though the view is spoiled by the huge fir-tree trunks fallen upon it, as well as the unattractive road to the stone. 3 The stone is located in the overgrown river ravine, covered with underbrush and scattered with fallen trees. No indication signs. It can be visited free of charge. It cannot be practically found if not accompanied by a well-informed guide. 1 No No 0 - 9 Known State property   1. Skujas Sacrificial Stone 
2. Skujas Sacrificial Stone 
3. Skujas Sacrificial Stone 
4. Skujas Sacrificial Stone
No   Skujas Sacrificial Stone. Photo by B.Baika  
Skujas Sacrificial Stone. Photo by B.Baika  
Skujas Sacrificial Stone. Photo by B.Baika  
Skujas Sacrificial Stone. Photo by B.Baika
46 45 Drapmaņi Church Hill (Drapmaņu bazn��cas kalns) Hill Latvia Vidzeme Amata Skujene About 1 km west of the Drapmaņi homestead 57��06'43.6320" 025��21'06.9840" Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No  543). It is also called the Drapmaņi Tale and Finds Place. It is situated on the western bank of the Drapmaņi Lake, 500 m south - south west of the Drapmaņi homestead. Quite a wide territory is called the Church Hill, but on the very bank of the lake there is a small hillock called the Church Place. The place is limited by the lake and overgrown lake inlets. From the land one can notice about 0.5 m deep dug up. The land on the hillock is dark. (Z. Toropina, 1987, Archive of the Scientific Council on Museum and Cultural Heritage, inventory number 28384 7024 I) Nearby is the Kalnasm��žu Spring, Āraiši Lake Castle, Āraiši Church, Amatciems. "The name "church" denotes not only a Christian temple, but also ancient pagan shrines. Hill forts and other hills are often described in folklore by tales about sunk churches, the bells of which can still be heard at times; there are also tales and legends that people used to gather there at special occasions, that children were taken there for baptizing. On the highest points of such hills it is usually established that there used to be shrines with, probably, idols' images at the corners and the central idol. Other names for such places are the M��ra's Shrine, M��ra's Church. These places are usually hillocks that stand out in scenery and can be seen at a distance; probably, roads from different directions led up there. It is possible that on the sites of ancient shrines later first wooden, then brick churches, chapels, bell towers were built. The sunk church is a metaphor in a way to the fact that ancient sacred sites have disappeared for good.�� (J. Urt��ns, 1990, Materials of Scientific Report Session on Archaeologist' and Ethnographers' Research Results of 1988-1989.) The site cannot be easily recognized, an overgrown clearing that has not been taken care of. It can be found only if accompanied by a well-informed person. 1 The object is situated in partially overgrown clearing that has not been taken care of. Accessibility is rather complicated, it does not stand out in nature. No indication signs. It can be visited free of charge. 1 No No. The proprietors of the Kalna Drapmaņi (Viktors) and Ruķeļi homesteads know about the site. 0 - 9 Unknown Private   1.Drapmaņi Church Hill No   Drapmaņi Church Hill. Photo by B.Baika
47 46 Mellači Large Stone (Mellaču Lielakmens) Stone Latvia Vidzeme Burtnieki Burtnieki It is located about 400 m south-east of the Irb��ni homestead, in the bed of the Maurup��te River. 57º39,853,N 025º18,921,E The Mellači Stone (known also as the Melnacis Stone, Mellači Lielakmens (Large Stone)) is one of the most secular stones of North Vidzeme — according to its length it is the 2nd largest (in Latvia — 14th). It is wrapped up in tales and legends, associated with the cult of P��rkonis (The Thunder), where P��rkons solved disagreements between quarrelling landowners. The length of the stone is 6.3 m, width of 4.6 m, height of 3.8 m, circumference of 17.7 m, volume of 36 m³, together with the split part it would be of 40 m³. It is split into two parts. Through the stone chink (in spring, autumn) a brook flows— the Ēķinupe River tributary to the Maurup��te River. An outstanding picturesque element. Heritage of parish significance. Nearby is Burtnieki, the Burtnieki Lake, the Dambji Oak, etc. "In the middle of the little river that divides two neighbouring lands, a large stone is situated. Due to its size it is called the Large Stone. The following tale has remained about this stone: in older times two neighbours had a quarrel about who would own the stone. Both wanted to own the stone. Thus because of the stone, hatred arose between the neighbours. P��rkons (the Thunder) heard and saw this,  he did not like this hatred at all. He decided to stop it. One day when both neighbours were asleep, a storm arose, and then P��rkons struck the large stone in great anger splitting it into two parts. Thus both neighbours got their own part. Having woken up because of the thunderclap, they both rushed in the direction of the noise and met at the split stone. Both of them looked at each other ashamed, then shook hands and the hatred between them vanished. Now each of them owned half of the large stone, but P��rkons was very satisfied with himself that he succeeded to make peace between the neighbours.�� (1978, 2674 A. Ancel��ne, extract from an album of the Burtnieki School in Valmiera, 1966; compiled by I. Ruberte, 1999, Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas.)) The object itself is extremely picturesque (especially in seasons when trees have no leaves). The surroundings are overgrown, the stone cannot be seen from a distance. 4 There are 2 indication signs to the object (the road Valmiera– Pidriķis–Burtnieki): at the Jaunj��rc��ni homestead and at the turning to the Irb��ni. It can be visited free of charge. 2 A plank-way across the river, slightly cleaned up bushes. No 0 - 9 Known Private   1. Mellači Large Stone 
2. Mellači Large Stone 
3. Mellači Large Stone 
4. Mellači Large Stone 
5. Mellači Large Stone 
6. Mellači Large Stone
No   Mellači Large Stone. Photo by I.Grinfelde   
Mellači Large Stone. Photo by I.Grinfelde   
Mellači Large Stone. Photo by I.Grinfelde   
Mellači Large Stone. Photo by I.Grinfelde   
Mellači Large Stone. Photo by I.Grinfelde   
Mellači Large Stone. Photo by I.Grinfelde 
48 47 Large Bauņi Greiži Stone (Lielais Bauņu Greižu akmens ) Stone Latvia Vidzeme Burtnieki Mat��ši On the roadside (a parking lot) at the Bauņi park 57��44'51.7200" 025��09'48.9600" An impressive stone that is well noticeable from the road, called also the Large Bauņi Stone. The natural hollows on its surface, hypothetically, had been used for cult activities, although there is no special evidence of that. The length is 5.3 m, width of 5.1 m, height of almost 1.2 m, circumference short 16 m. Currently the surroundings have been spruced up. Situated in the property of the JSC Latvia's State Forests. On the stone candles are often seen, which proves some certain usage, possibly, also in modern rituals.  Heritage of parish significance. Nearby is the Bauņi forest-park, M��l��te manor house park, Mat��ši. On the stone surface there are gently sloping bowl-shaped hollows that point at an ancient cult site. Around the stone there is a circle formed of smaller stones. (V.Avotiņš, I.Lukss.1999. From Burtnieki to the sea. (No Burtniekiem l��dz j��rai.) The surroundings at the object have been spruced up; it is visually fitting into the scenery, impressive in its dimensions. 4 At the parking lot on the roadside, at the object itself there is an indication sign. It can be visited free of charge. 3 The surroundings are spruced up. A parking lot on the site. No 10 - 40 Popular State property   1. Large Bauņi Greiži Stone 
2. Large Bauņi Greiži Stone 
3. Large Bauņi Greiži Stone 
4. Large Bauņi Greiži Stone 
5. Large Bauņi Greiži Stone
No   Large Bauņi Greiži Stone. Photo by B.Baika  
Large Bauņi Greiži Stone. Photo by B.Baika  
Large Bauņi Greiži Stone. Photo by B.Baika  
Large Bauņi Greiži Stone. Photo by B.Baika  
Large Bauņi Greiži Stone. Photo by B.Baika
49 48 Rectory's Devil's Stone (M��c��t��jmuižas Velnakmens) Stone Latvia Vidzeme Burtnieki Mat��ši On the left side of the Mat��ši–Braslava road, on the edge of the way, not far from a rectory, ~ 1 km from the turning 57��42'41.1120" 025��08'41.0280" A cultural historical stone — a tale stone, a hollow stone (a trough stone). The tale about the stone and the hollow makes it possible to attribute the stone to the cult object category. In the upper part of the surface there is a boat-shaped trough hollow — 0.45 m long, 0.17 m wide, depth of 5 cm. A flat semi-hollow of an irregular form is on the side of the gradually sloping surface: 65 cm long, 45 cm wide, the largest depth in the upper part — 5 cm, of a natural origin. As a cultural historical hollow stone and a secular stone of local significance it was examined, probably, for the first time on September 27, 1993 (A. Gr��nbergs and A. Jakovičs). In summer of 2008 endangered by road reconstruction works. During the road reconstruction works, the probable cultural layer around the stone had been damaged from the road side. The form of the stone is box-type, with a slightly sloping upper part, in the form of a thin truncated triangle. Located in its initial position. It is 3.30 m long, 2.40 m wide, 1.30 m high, the size of the cairn — 4.90 m and 3.80 m, circumference of 9.40 m, volume of 5 cubic meters (www.geoparks.lv). Other nearby objects— Mat��ši, Mat��ši Church. "It occurred at the time when the Mat��ši Church was constructed. One night the Devil carried a large stone and wanted to obstruct the door of the church with it. The Devil did not like that a church was being constructed on the roadside were he used to walk. The Devil was coming with the stone from the side of the rectory. When he was already close to the rectory, a rooster crowed. The Devil threw the stone down and bolted away. The stone split into two parts. The largest part still lies on the edge of the road. Some people have seen the Devil at midnight on the large stone on the roadside.�� (198, 1913, E. Gr��vinieks in Braslava of Valmiera, 77 years old; recorded by K. Banga 1966; compiled by I. Ruberte, Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) "Not far from the rectory, at the Braslava road, still nowadays a large grey stone lies. Once the Devil, having pulled the stone out of a marsh, squeezed it between his legs and rode to the Mat��ši Church. The Devil wanted to throw the stone on the church. All of a sudden the rectory's rooster crowed, so the Devil left the stone on the roadside and ran away.�� (1978, 2047; narrated by Olga Gr��nšteine, born in 1895; recorded by K. Banga in 1966; compiled by I. Ruberte, Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) Although it is visible, still it does not stand out particularly. 2 On the edge of the road. No indication signs. It can be visited free of charge. 3 No No 0 - 9 Known Private   1. Rectory's Devil's Stone 
2. Rectory's Devil's Stone 
3. Rectory's Devil's Stone 
4. Rectory's Devil's Stone 
5. Rectory's Devil's Stone
No   Rectory's Devil's Stone. Photo by B.Baika  
Rectory's Devil's Stone. Photo by B.Baika  
Rectory's Devil's Stone. Photo by B.Baika  
Rectory's Devil's Stone. Photo by B.Baika  
Rectory's Devil's Stone. Photo by B.Baika
50 49 Gluma Devil's Stone (Glumu Velna akmens) Stone Latvia Vidzeme Burtnieki Valmiera About 600 m south-east of the Lejas Mur��ni homestead, about 600 m north-west of the Jeri farm and homestead, in a cornfield. 57��33'57.2760" 025��22'25.7520" A tale stone not far from Valmiera, related to Devil's activities when opposing the church construction in Valmiera. Its volume is 10 m3, circumference of 10.1 m. The nearby objects: Valmiera City, the Burtnieki Lake. "Very long time ago the Ant��nieši Parish, located next to the Jumerieši Parish not far from Valmiera, wanted to construct a church on the highest point in the town for themselves and the neighbours, near the old Liv Hill Fort's walls to make it accessible for the people. The church was almost ready when the Devil found out that so very close to his dwelling — the swamps of the Zilaiskalns Hill — a church would be erected, so he become so mad about it that he decided to tear the church down right at night. Next night almost at midnight he took a large, huge stone from the surroundings of the Zilaiskalns Hill and headed with it to the Valmiera Church to throw it on the church altar, thus tearing the church down, but having hardly got out of the swamps, a rooster of the nearby homestead crowed at once, and the Devil rushed home with all its intentions, and the stone fell into the Gluma swamp where it is still nowadays.�� (641,46 Valmiera; compiled by I. Ruberte, Valmiera Countu Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) Scenerically beautiful, but a problematic location. 3 To reach it, one has to cross a meadow, a ditch, a cornfield. No indication signs. The territory is used by hunters for practising shooting. Warning signs on the site. It can be visited free of charge. 2 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Gluma Devil's Stone 
2. Gluma Devil's Stone 
3. Gluma Devil's Stone 
4. Gluma Devil's Stone 
5. Gluma Devil's Stone
No   Gluma Devil's Stone. Photo by B.Baika  
Gluma Devil's Stone. Photo by B.Baika  
Gluma Devil's Stone. Photo by B.Baika  
Gluma Devil's Stone. Photo by B.Baika  
Gluma Devil's Stone. Photo by B.Baika
51 50 T��tere Oak Site (T��teres ozola vieta) Tree Latvia Vidzeme Burtnieki Vecate About 500 m north-north west of the Ķip��ni homestead (at the turning to S��ļi), on the roadside, in a birch grove 57��50'15.6120" 025��09'04.1760" State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2507). One of the most popular ancestors' holy oaks wrapped up in tales, whereas the oak's relation to cult activities is clearly seen (sacrificing, worshipping, commemorating the dead). The first recorded rituals, it seems, are dating back to 1127 when s��msalieši (inhabitants of the Saaremaa Island) sacrificed a ram taken away from a local landlord. The circumference was 8.5 m, height of 10 m, age of 450. Nowadays only the oak's site has remained (it broke down in a storm of 1967), right next to it a new oak is growing that has been planted from an acorn of the T��tere Oak. It is worth mentioning that parts of the broken oak trunk were used by a wood carving artist Valters Hirte, and it can be partially seen in the Museum of Mazsalaca. Currently around the oak site a whole oak grove is growing. Nearby is Mazsalaca, Dreimaņi Devil's Oak, Aņģ��ši Devil's Stone and other. "In the Valmiera County, in the Košķile Parish at the T��tere homestead there is a large oak. A tale narrates that this oak has grown out of an oak stick that was stuck into the ground by a Swedish king when he departed from our land. Now this oak is banded to hold it together. Thirteen persons can come together in the middle of the oak.�� (Recorded by R. Holste, 1938. FS 834, 4515. Latvian Folk Tales: Selection (Latviešu tautas teikas: Izlase). 1961. Compiled by A. Ancel��ne) Another tale narrates that during the invasion of the Ivan the Terrible, Russian solders tied the owner of the T��teri to the oak. They wanted to make him tell where they could get a good trophy. As the man said nothing, the solders started to torture him, burnt his feet. T��ters pleaded his ancestors' God for help who gave him such strength through the oak that the man tore off the ropes, grabbed a carriage thill and killed with it 12 attackers. (G. Eniņš. 2008. 100 Most Secular and Holiest (100 Diž��kie un sv��t��kie.)) An irrational tale narrates that the oak had been there already since the Noah's times, in other tales we can read that there both the Lithuanian king Ģedimins (1322) had a rest when passing by this area and regiments of Peter I (1708); in 1208 German crusaders, when returning from Sakala, demolished the sacrificial altars. In 1127 s��msalieši (inhabitants of the Saaremaa Island), when marauding at Metsepole, sacrificed a ram robbed from a local farmer. In 1808 during the time of cholera at the oak there were mourning ceremonies held. The storm of 1967 broke down the famous tree (its age was estimated from 900 to 1000 years); a wood carving artist from Mazsalaca Valters Hirte used its wood for carving his pieces of art. 10 years before the oak broke down, Hirte had planted oak acorns. Currently on the site of the former oak an oak grove flourishes. (G. Eniņš. 100 Most Secular and Holiest (100 Diž��kie un sv��t��kie). 2008) Scenerical and rich from the point of view of content, excellent. 5 On the roadside. There are indication signs right at the object (in a poor condition though). It can be visited free of charge. 3 No No 10 - 40 Popular Private   1. T��tere Oak Site 
2. T��tere Oak Site 
3. T��tere Oak Site 
4. T��tere Oak Site 
5. T��tere Oak Site 
No   T��tere Oak Site. Photo by I.Grinfelde  
T��tere Oak Site. Photo by I.Grinfelde  
T��tere Oak Site. Photo by I.Grinfelde  
T��tere Oak Site. Photo by I.Grinfelde  
T��tere Oak Site. Photo by I.Grinfelde
52 51 Riņņukalns Settlement and Sacrificial Stone (Riņņukalna apmetne un Upurakmens) Stone Latvia Vidzeme Burtnieki Vecate At the Salaca River effluent from the Burtnieki Lake (on the left bank) 57��47'36.3480" 025��09'13.5720" State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2511). An ancient cult site and one of the first discovered settlements of the Stone Age that has been scientifically studied since the 19th century. In the settlement site plenty of remains of food of the ancient people have been found — fishbones, shells, also various artefacts. The Sacrificial Stone has two bowl-type hollows (35 x 30 x 2 cm and 32 x 30 x 2 cm}. The distance between the bowls is — 6.5 cm, distance between the bowl centres — 45 cm. Some scholars believe that the stone was used more for household needs – polishing, sharpening (V. Avotiņš, I. Lukss. From Burtnieki to the Sea (No Burtniekiem l��dz j��rai). 1999). In the excavations many bone tools, harpoons, fishing hooks, awls, daggers, etc. were found. The stone is situated in the canes of the Salaca River bank, 4 m north of the bush that is between the river and Riņņi Hill, 15 m north of the Riņņukalns Settlement, in summer — 1 m south of the water, in a swampy place, in the canes. During high water period, it is completely under the water or mud. A very rarely found type of hollow stones (Only 3 such objects in Latvia). The Riņņukalns Hollow Stone is the earliest known. Research proves that Riņņukalns has been inhabited already since the 2nd millennium BC. (J. Graudonis, J. Urt��ns. Traces of Antiquity (Senatnes p��d��s). 1961). Nearby: Vecate, Vecate Park, Salaca's rise, T��tere Oak Site. Beyond any doubt, the hollows had been artificially made by humans. It is possible that on its surface it was attempted to carve a third hollow; in any case, there is a spot where the surface looks polished. It was described by K. G. Z��verss (1875), P. Helmings (1875), K. Grenviks (1876) and others. The first reports by scholars about the Riņņukalns are dating back to 1896, at the 10th Congress of Archaeologists in Riga (W. F. Hacker) (Archive of the Scientific Council on Museum and Cultural Heritage, inventory No 15050 I). In former times there used to be a gently sloping delve that had become a hill filling up with cultural layer, consisting mainly of shell remains (Archive of the Scientific Council on Museum and Cultural Heritage, inventory No 29490 7314 -6). It is also called the bowl stone and is rather a rarity (A. Gr��nbergs. The Unique Riņņukalns Hollow Stone has not disappeared! (Unik��lais Riņņukalna dobumakmens nav pazudis!) – Vides v��stis, 07.2008.) It is a unique site in terms of content; visual attractiveness is relative if only there were a good interpretation. The stone can be invisible the largest part of the year. 5 Accessing the object is rather difficult, one has to cross meadows for ~1 km (partially overgrown), cross ditches. No indication signs. The stone can be invisible (under the mud or water). It can be visited free of charge. 2 No No 0 - 9 Known Municipal property   1. Riņņukalns Hill Settlement 
2. Riņņukalns Hill Settlement 
3. Riņņukalns Hill Settlement 
4. Riņņukalns Hill Settlement 
5. Riņņukalns Hill Settlement 
No   Riņņukalns Hill Settlement. Photo by B.Baika   
Riņņukalns Hill Settlement.  Photo by B.Baika  
Riņņukalns Hill Settlement.  Photo by B.Baika  
Riņņukalns Hill Settlement.  Photo by B.Baika  
Riņņukalns Hill Settlement.  Photo by B.Baika
53 52 Saul��tes Liepakmens Stone (Saul��šu Liepakmens) Stone Latvia Vidzeme Burtnieki Vecate On the right bank of the Ķirele affluent, on the right bank of a small river, about 2 m from the river and about 40 m north of the Saul��tes homestead (uninhabited), short 50 m down the Braslava–Mazsalaca road 57��48'06.2280" 025��01'48.2520" A site of tales, legends that may point at a probable relation to cult activities. The second name of the stone is Liepakmens Stone that is used by local people, and it was recorded already in 1937. A stone of impressive dimensions — 5.3 m long, 3.5 m wide, and 1.9 m high; circumference cannot be established, because its south-west edge is hidden in the slope, volume of 18 cubic meters (North Vidzeme Geopark, 2010–2011). Over the stone a large multi-trunk linden grows. Nearby objects: Vecate, Riņņukalns Hill Settlement and Sacrificial Stone. A tale narrates that during the Great Northern War under the stone a whole wealth had been hidden (North Vidzeme Geopark, 2010–2011, 10 Most Remarkable Cultural Historic Stones in the Geopark Territory (10 iev��rojam��kie kult��rv��sturiskie akmeņi Ģeoparka teritorij��.) The stone is impressive. The surroundings have not been taken care of though, unattractive. 3 An indication sign from the Braslava–Mazsalaca road (though grown into the trees). In summer access is dangerous due to heracleum growing on the way to the object. It can be visited free of charge. 2 No No 0 - 9 Unknown Private In summer time the recommended way (indication sign) to the object is endangered by heracleum. The sign should be moved to a spot where it would not be reached by tree branches. Probably, access should be recommended along the other river bank. 1. Saul��tes Liepakmens Stone 
2. Saul��tes Liepakmens Stone 
3. Saul��tes Liepakmens Stone 
4. Saul��tes Liepakmens Stone 
5. Saul��tes Liepakmens Stone
No   Saul��tes Liepakmens Stone. Photo by I.Grinfelde   
Saul��tes Liepakmens Stone. Photo by I.Grinfelde  
Saul��tes Liepakmens Stone. Photo by I.Grinfelde  
Saul��tes Liepakmens Stone. Photo by I.Grinfelde  
Saul��tes Liepakmens Stone. Photo by I.Grinfelde
54 53 Daviņi Large Stone (Daviņu Lielais akmens) Stone Latvia Vidzeme Koc��ni B��rzaine At the Straume Creamery and the Daviņi homestead, about 100 m upwards the intersection of the Valmiera–Mazsalaca road and a small river 57��37'35.8320" 025��12'40.9680" State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2416). The first stone of this type discovered in the territory of Latvia that has been granted the heritage status. In 1925 it was discovered by a researcher A. Št��ls. It is remarkable due to its 32 roundish conical hollows on the surface (diameter up to 15 cm, depth up to 7 cm) that are typical for cult stones widespread in Northern Europe. It is believed that in the second half of the 1st millennium BC at such stones the rituals of the dead and fertility were held. Other versions about the usage of hollows are as follows: for placing offerings, for astronomical observations, that the stone was used as a peculiar musical instrument, as well as for acquiring powder for healing needs. Dating — from the Stone Age to the Medieval Age (J. Urt��ns. 1990. Footprint Stones, Boundary Stones, Trough Stones (P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi)). The dimensions of the stone: length of 4 m, width of 2.8 m, and height of 1.4 m. Other nearby objects: Dikļi, Burtnieki Lake, Mellači Stone. Situated within the territory of the North Vidzeme Biosphere Reserve. According to a tale, old maids dug the Viteķe River and had lunch on that stone. To the landlord who gave better food, the river came closer for him to have a better boundary. Until nowadays a tale has remained that on the stone a Swedish king had lunch. The hollows have remained from his food bowls. They also say that in older times after harvesting, grain was placed into the hollows. Hollows are as many as the gods. (J. Urt��ns.1990.  Footprint Stones, Boundary Stones, Trough Stones (P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi)) A unique object in terms of sacred sites not only in Latvia, but also in the whole Baltics. 5 At the object there is a sign of the North Vidzeme Biosphere Reserve (though its current position does not allow to notice it). But it is easy to find the object. It can be visited free of charge. 3 No No 10 - 40 Popular Private   1. Daviņi Large Stone 
2. Daviņi Large Stone 
3. Daviņi Large Stone 
4. Daviņi Large Stone 
5. Daviņi Large Stone 
6. Daviņi Large Stone
No   Daviņi Large Stone. Photo by B.Baika   
Daviņi Large Stone. Photo by B.Baika   
Daviņi Large Stone. Photo by B.Baika   
Daviņi Large Stone. Photo by B.Baika   
Daviņi Large Stone. Photo by B.Baika   
Daviņi Large Stone. Photo by B.Baika 
55 54 Koc��ni Piltiņkalns Hill (Koc��nu Piltiņkalns) Hill Latvia Vidzeme Koc��ni Dikļi Opposite the Ribas homestead (a turning of the Valmiera–Limbaži highway at the Jaundzelzkaļi homestead), ~600 m in south - south east direction 57��30'39.0240" 025��06'03.0240" State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2430). The meaning of the word "Piltiņkalns�� is related to a castle, an ancient dwelling place. In Latvia there are several  Piltiņkalns. Some of these hills are called church hills that point at their relation to ancient cult sites, because the word "church" denotes not only a Christian temple, but also ancient pagan shrines. The Piltiņkalns Hill Cult Site is situated about 2 km south-east of the Dauguļi homestead, 500 m south-east of the R��bas homestead. The monument consists of two separate mounds overgrown with forest that stand out well in the surroundings. They are about 25 m high, with their own sides, have not been artificially worked up. The mounds are separated by a valley with deepenings at the end that are called the Holy Ditches (Holy M��rciņš, Ciba Ditch (Sv��tais M��rciņš, Cibas d��ķis)). Both on the mounds and in the valley one can see rather large burnt granite stones. At the north foot, there used to be a cemetery, but at the south foot - the Rožkalni Ancient Burial Ground. At the Mazdzelzskalni homestead a sacrificial stone was situated. It is assumed that this was a cult centre for wider surroundings. No cultural layer. (J. Urt��ns. Archaeological Monuments in Valmiera District (Arheoloģijas pieminekļi Valmieras rajon��). 1991) Other object nearby: the Augstroze Hill Fort, the Augstroze Lake. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The site is overgrown, it is difficult to recognize in nature. 1 One has to cross a cornfield, meadows. The object itself is overgrown. It can be visited free of charge. 1 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Koc��ni Piltiņkalns Hill 
2. Koc��ni Piltiņkalns Hill 
3. Koc��ni Piltiņkalns Hill
No   Koc��ni Piltiņkalns Hill. Photo by I.Grinfelde  
Koc��ni Piltiņkalns Hill. Photo by I.Grinfelde  
Koc��ni Piltiņkalns Hill. Photo by I.Grinfelde
56 55 Paistalas Devil's Stone (Paistalu Velnakmens) Stone Latvia Vidzeme Koc��ni Koc��ni In the underbrush, ~50 m from the edge of a meadow, 300 m north - north east of the Paistalas homestead 57��30'40.9680" 025��18'56.2320" A mythological site. Tales have two versions: one is related to hidden money, the other - to a fact that the owner of the nearby homestead was a wizard. The stone is not too large (length of 1.55 m, width of 1.05 m, height of 0.8 m; the part above the ground is 60%), but its visual looks can stimulate imagination. Other nearby objects: Koc��ni, Cimp��ni Hill Fort, V��tol��ni Devil's Watch. "Paistals of Koc��ni was a wizard. Once some man named Grunte was driving from the Br��nums homestead of the same parish to town. At Mellums the old Paistals passed him by, and Grunte's donkey fell down on earth and started flinging as if going to die.�� (7875; compiled by I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) The stone is of an interesting form accompanied by a tale, but its surroundings are unattractive. 2 Accessibility is relatively easy, but ~50 m have to be tracked through a forest underbrush. No indication signs. It can be visited free of charge. 2 No No 0 - 9 Known Private Potentially, it can be included, for example, into horse riding routes (in co-operation with Koc��ni Horse-Breeding). 1. Paistalas Devil's Stone 
2. Paistalas Devil's Stone 
3. Paistalas Devil's Stone 
4. Paistalas Devil's Stone 
5. Paistalas Devil's Stone
No   Paistalas Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde   
Paistalas Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde   
Paistalas Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde   
Paistalas Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde   
Paistalas Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde 
57 56 V��tol��ni Devil's Watch (V��tol��nu Velna pulkstenis) Stone Latvia Vidzeme Koc��ni Koc��ni On the forest edge, about 500 m south-west of the V��tol��ni homestead 57��31'11.9280" 025��17'54.2760" State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2454). A cult site wrapped up in tales in the ancient Imera territory. The cult significance of the place is related both to tales about the Devil and Indriķis who baptized farmers there and the stone form - a naturally formed hollow in the east - south east side of the surface. Relatively nearby are also other ancient sites — hill forts, tale sites both created by humans and nature. The length of the stone is 2.35 m, width of 2.0, height of 1.3 m.  Other nearby objects: Cimp��ni Hill Fort, Koc��ni, Muj��ni, Paistalas Devil's Stone. "Once the God asked his enemy the Devil to come to visit him. The Devil dressed up, put also his watch - a stone - into his pocket. When it was already midnight but festivity was still going on, the Devil looked at his watch and a rooster started to crow, because the watch pointed at 12 already. The Devil pushed it behind his trousers in a rush, but missed and it fell in Muj��ni Parish, in the V��tul��ni meadow where it was situated yet in recent years, maybe even now.�� Nearby is the B��rmets Hill on which in ancient times the dead were burnt. (K. Bukums in Riga. Compiled by. I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999; J. Urt��ns. 1990.) Local people say that the stone is associated with stimulating fertility and that the water accumulated in the hollow on its surface never freezes up in winter. A unique object in terms of Latvia, well spruced up and maintained surroundings. 4 No indication signs, but there is a well visible path in nature. The nearby homesteads are aware of the object. Access to the object is hindered. When taking the road to the site, there is a sign installed by the proprietor "Iebraukt aizliegts" ("No trespassing"). To get right to the stone, one has to get through pastureland wire fence pointing at the fact that the proprietor does not want this object to be visited in great numbers. 2 No No 10 - 40 Popular Private   1. V��tol��ni Devil's Watch 
2.  V��tol��ni Devil's Watch 
3.  V��tol��ni Devil's Watch 
4.  V��tol��ni Devil's Watch 
5.  V��tol��ni Devil's Watch 
6.  V��tol��ni Devil's Watch
No   V��tol��ni Devil's Watch. Photo by I.Grinfelde  
V��tol��ni Devil's Watch. Photo by I.Grinfelde  
V��tol��ni Devil's Watch. Photo by I.Grinfelde  
V��tol��ni Devil's Watch. Photo by I.Grinfelde  
V��tol��ni Devil's Watch. Photo by I.Grinfelde  
V��tol��ni Devil's Watch. Photo by I.Grinfelde
58 57 Pobrenči Holy Spring (Pobrenču Sv��tais avots) Spring Latvia Vidzeme Koc��ni Koc��ni In the lower part of the Mežuļi brook's ravine, on the left side, ~1 km south - south east of the Straupnieki homestead 57��28'16.2840" 025��23'01.3560" Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2452). An ancient cult site. Tales narrate both about using the spring water for healing purposes, especially during the summer solstice, and about the site as a gathering place during important festivities. In tales also sacrificing to the spring was mentioned and that the nearby landowners took care of the surroundings. Several roads lead to the spring site; the spring itself is not in a good condition now. Other nearby objects: Sietiņiezis Rock, Mežuļi Springs, Straupnieki Pits. Gauja National Park's Reserve Area, territory of Natura2000. "The Pabrenči Health Spring is situated in forested area, not far from the Pabrenči homestead in the Koki Parish, in Valmiera County. The spring flows out of a very steep hill loudly. In former times and also nowadays there are people who seek help at the spring, mostly for eyes. In former times people gathered at the spring during festivities related to name days, birthdays, at J��ņi (summer solstice celebration), Summer Festivities, etc., they played games there and danced. They sacrificed to the spring wool threads, worsted, money, etc. Especially on M��ra's Day they went there to wash themselves. Once some mischievous shepherd boy befouled the spring and it stopped flowing. It was witnessed by the mother of the proprietor of that time. She cleaned up the spring, threw a flower into it, and the spring started to flow again.�� "The fact that the spring has some relation to tales is proved by the paths and trails leading to it over hills and valleys, which are partially overgrown but still visible. Also a ground were they even planted flowers; you can see that it used to be spruced up by people; but now it is overgrown with bush, enclosed by hills. It is very difficult to access the spring itself, a whole layer of ground has covered it, ground slids.�� (23, 2537, In the Surroundings of Valmiera, recorded by K. Bukums, 1925. County Tales. Vidzeme (Novadu teikas. Vidzeme). Compiled by Laura Rezakova. – R��ga, J��ņa Rozes apg��ds, 2007) 
Relatively nearby is a marked nature bicycle path, but the object is not included into it. One can reach the object following a forest path(s); at the object itself a path can be noticed in nature (but not from the road). The spring is located on the left side of the Mežuļi brook's ravine. Currently the spring has been filled up and its visual attractiveness is relative. The surroundings are rather overgrown. 2 No indication signs, the road is at a distance of ~100 m, but closer to the object it is rather overgrown. Gauja National Park's Reserve Area. It can be visited free of charge. 2 No No 0 - 9 Known Private The spring outlet should be cleaned up otherwise it would run dry. 1. Pobrenči Holy Spring 
2. Pobrenči Holy Spring 
3. Pobrenči Holy Spring 
4. Pobrenči Holy Spring
No   Pobrenči Holy Spring. Photo by B.Baika  
Pobrenči Holy Spring. Photo by B.Baika  
Pobrenči Holy Spring. Photo by B.Baika  
Pobrenči Holy Spring. Photo by B.Baika
59 58 Ogkalns Idols' Hill (Ogkalns Elkukalns) Hill Latvia Vidzeme Koc��ni Koc��ni 1.7 km south-west of Koc��ni, 180 m north-east of the Kalna Cimp��ni, on the right side of the Koc��ni–Cimp��ni road, in the woods. On the right bank of the Tilgaļi brook (Cimp��ni River, Silup��te River), opposite the Cimp��ni Hill Fort. 57��30'47.4840" 025��18'27.7920" Arguments supporting the fact that it used to be an ancient cult site are related only to its name, as well as its close location to the Cimp��ni Hill Fort — in older times near such inhabited places there used to be sacred sites. The research was carried out by V. D. Balodis, although there have been no specific artefacts found related to cult objects. Other nearby objects: Cimp��ni Hill Fort, V��tol��ni Devil's Watch. It is also called the Ezerkalns, Ogkalns, Okalns, Oskalns, Cimp��ni Hill, located opposite the Cimp��ni Hill Fort on the right bank of the Jumara River within the territory of the Koc��ni Parish. The hill's soil consists of red rock. The people's opinion is that it used to be an idols', ancestors' cult hill.�� (K. Bukums. Place Names (Vietv��rdi)) "On the other side of the river the second hill is situated with a special passover, it is believed to be an idols' hill that are many around there, almost at all hill forts. The hill is called the Ezerkalns, Ogkalns, Okalns, Cimp��ni Hill. The Idols' Hill is located within the territory of the Silup��te of Kokmuiža. The soil of the hill is soft, red sandstone.�� (V. D. Balodis. Jumera's Valley and its Remarkable Sites" (Jumeras leja un viņas iev��rojamas vietas)) Attractiveness is more in context with the nearby hill fort. Visually it is not attractive. 1 Indication signs to the Cimp��ni Hill Fort. Accessibility is relatively easy (from the side of the Cimp��ni Hill Fort). It can be visited free of charge. 2 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Ogkalns Idols' Hill 
2. Ogkalns Idols' Hill 
3. Ogkalns Idols' Hill
No   Ogkalns Idols' Hill. Photo by I.Grinfelde  
Ogkalns Idols' Hill. Photo by I.Grinfelde  
Ogkalns Idols' Hill. Photo by I.Grinfelde
60 59 Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave (Sietiņiezis un t�� Velnala) Cave Latvia Vidzeme Koc��ni Vaidava On the right bank of the Gauja river, about 15 km downwards from Valmiera 57��25'36.9120" 025��23'11.0040" Geological-geomorphological heritage - state protected nature territory. The Sietiņiezis Rock is the largest white sandstone detrition in Latvia. The territory of the Gauja National Park, Natura2000. The object's relation to cult comes of the tales about the Devil's activities at the rock itself and in its surroundings. The largest sandstone protuberance in the southern part of the Sietiņiezis Rock is called the Devil's Heel; at the S part, at the cave-in, the Sietiņiezis Devil's Cave is situated. The Sietiņiezis Devil's Hill is ~10.5 m long. The cave is unique due to the fact that its both endings are open; here, not far from the former already collapsed sandstone arch, a new arch is forming. At the entrance the cave is wide and high (5 m wide, 4 m high, 2.5 m deep), further on it becomes narrower (30 cm high, 70 cm wide) until it forms a filler again on the other side (depth of 8 m, width up to 13 m) that catches snow and rain water that enlarges the cave while flowing through it. (S. Laime, 2009) The length of the cave is 1.2 m, the space of the ground is 25 m2. Other nearby objects: Antoni Devil's Stone, Polbrenči Spring, Vaidava Lake, Swedish Pine, Stoķi Cliffs, and the Health Spring. "In the Kokmuiža Parish on the right bank of the Gauja River at the Sietiņi homestead, the so-called Sietiņi Rock is situated. In former times the Devil sat on it, no priests could send him away from there, because each of them had sinned. Finally a priest from Rubene expelled the Devil through the rock into the Gauja whirlpool. Yet now in the rock there is a Devil's hole where small devils brought stones, but when a Sietiņi's rooster crowed, they threw the stones away in the field of the Brieži manor house. They wanted to make a bridge across the Gauja.�� (23, 7306, narrated by M.Ivane, 70 years old recorded by K. Bukums, 1926. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) "In the Sietiņi Rock, in the former Devil's dwelling, in the cave, huge large hawks, as large as sheep, used to nestle and they were called by people "b��maņi".�� (9679 Bukums, compiled by I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) (For more detail see: S. Laime, 2009) The object is unique in terms of Latvia mainly as a nature object, but its mythological significance and relation to cult is secondary. The environment is very well arranged and maintained, infrastructure on site. 5 Clear and logical indication signs at the main roads leading to the object. The object's accessibility is good, only it could be difficult for disabled people to climb the stars. A parking lot ~300 m of the object. It can be visited free of charge. 3 The object is facilitated: information stands, recreation places, bike stands, a bonfire place, safety demarcation, staircase, and sightseeing spots. Maintenance works are performed by the administration of the Gauja National Park. Information stands emphasizing more the nature aspects of the object. The Devil's Cave is not mentioned as a cult object. 41 and more Popular State property   1. Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave 
2. Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave 
3. Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave 
4. Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave 
5. Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave 
6. Sietiņiezis Rock
No   Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave. Photo by I.Grinfelde 
Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave. Photo by I.Grinfelde 
Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave. Photo by I.Grinfelde 
Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave. Photo by I.Grinfelde 
Sietiņiezis Rock and its Devil's Cave. Photo by I.Grinfelde 
Sietiņiezis Rock. Photo by I.Grinfelde
61 60 Antoni Devil's Stone (Antonu Velnakmens) Stone Latvia Vidzeme Koc��ni Vaidava In the yard of the Antoni homestead 57��25'24.3480" 025��23'11.0040" Devil's Stone, tale stone. In tales it also appears under the name of Brieži Devil's Footprint Stone. The volume of the stone is 22 m³, height of 2 m, length of 5.7 m, width of 4.8 m, and circumference of 17.7 m. The secular stone has an untypical form, the largest part is located under the ground. State geological geomorphological heritage. Other nearby objects: Sietiņiezis Rock, Vaidava Lake, Swedish Pine, Stoķi Cliffs, and the Health Spring. "Once the Devil was bringing stones to dam the Gauja River, but in the Sietiņi homestead a rooster started to crow, so he threw the stone at the Antoni homestead and fled away leaving his footprint in the stone. In former tomes on the flat surface of the stone one could see a horse footprint.�� (G. Skut��ns. Collection of Place Names (Vietv��rdu kr��jums). Narrated by P��teris son of J��nis Opmanis.) The dimensions of the stone are impressive, unfortunately its location in the yard of a homestead (more precisely, behind the household buildings) does not provide for high environmental quality. 2 The object can be easily found and it is accessible. No indication signs, it is marked in guide-books and maps. It can be visited free of charge. 3 No No 10 - 40 Popular Private   1. Antoni Devil's Stone 
2. Antoni Devil's Stone 
3. Antoni Devil's Stone 
4. Antoni Devil's Stone 
5. Antoni Devil's Stone
No   Antoni Devil's Stone. Photo by B.Baika   
Antoni Devil's Stone. Photo by B.Baika   
Antoni Devil's Stone. Photo by B.Baika   
Antoni Devil's Stone. Photo by B.Baika   
Antoni Devil's Stone. Photo by B.Baika 
62 61 Dzelzkalni Church Hill (Dzelzskalnu bazn��cas kalns) Hill Latvia Vidzeme Koc��ni Vaidava 1.3 km north west of the Rubene brick manor house, ~200 m south west of the  Dzelzkalni homestead, on the left side of the Rubene–Robiņi road, on the left bank of the Zvirgzdup��te River (Rubene water storage) 57��28'36.5520" 025��14'19.7520" The name, tales about people gatherings and baptizing on the site point at the site's relation to cult. Other objects nearby: Vaidava Lake, Briņķi Pine Forest Spring (Briņķu silavots), Briņķi Pine Forest Hollow Stone (Briņķu sila dobumakmens). "Indriķis does not tell anything about the location of the first (Rubene) church. According to narrations provided by elderly people and my (K. Bukum's) grandfather as an old inhabitant of Rubene, the first church was situated at the present Dzelzkal��ji homestead of the Ķieģeļi Parish, on the hill. The church was made of wood, but thunder struck it and it burnt down up to its foundation.�� (K. Bukums. Compiled by I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) The name "church" denotes not only a Christian temple, but also ancient pagan shrines. Hill forts and other hills are often described in folklore by tales about sunk churches, the bells of which can still be heard at times; there are also tales and legends that people used to gather there at special occasions, that children were taken there for baptizing. On the highest points of such hills it is usually established that there used to be shrines with, probably, idols' images at the corners and the central idol. Other names for such places are the M��ra's Shrine, M��ra's Church. These places are usually hillocks that stand out in scenery and can be seen at a distance; probably, roads from different directions led up there. It is possible that on the sites of ancient shrines later first wooden, then brick churches, chapels, bell towers were built. The sunk church is a metaphor in a way to the fact that ancient sacred sites have disappeared for good.�� (J. Urt��ns, 1990, Materials of LSSR IV Scientific Report Session on Archaeologist' and Ethnographers' Research Results of 1988-1989 (LPSR VI Zin��tnisk��s atskaites sesijas materi��li par arheologu un etnogr��fu 1988.–1989. gada p��t��jumu rezult��tiem)) Scenerically beautiful, pastureland. But it is not valuable without interpretation. 1 No indication signs. The site can be easily found, about 300 m of the road (parking lot), across a meadow (used as pastureland by proprietors) following a path. It can be visited free of charge. 2 No No 10 - 40 Unknown Private The proprietors use the territory as pastureland, for collecting hay. They wish that visiting is prior agreed upon. 1. Dzelzskalni Church Hill 
2. Dzelzskalni Church Hill 
3. Dzelzskalni Church Hill 
4. Dzelzskalni Church Hill
No   Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde  
Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde  
Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde  
Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde
63 62 Stoķi Holy Spring (Stoķu sv��tavots) Spring Latvia Vidzeme Koc��ni Vaidava In the Stoķi Cliffs, about 700 m south-east of the Stoķi homestead 57��24'40.5720" 025��15'33.9480" Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2502). Healing power is attributed to the Stoķi Holy Spring; tales prove that water was mainly used for treating eye diseases. The spring flows out of the 5 m high Stoķi Cliffs where quite an impressive cave is situated — the Patkuls' Cave (a 30 m long cave system, it was dug up and examined by G. Eniņš' group). At present the cliffs near the spring have degraded under the influence of nature and humans. On the cave walls there have been different ancient inscriptions found, including Patkuls' coat of arms that gave its name to the cave. Several ancient signs have been found as well. It is possible that they are related to some ancient healing rituals. (S. Laime, 2009) Nearby objects: Vaidava, Vaidava Lake, Antoni Stone, Sietiņiezis Rock. The cave has been determined as a monitoring station of resident bats. Geological geomorphological heritage, located in the Gauja National Park's Reserve Area, territory of Natura2000.  
There are tales that in the seventeenth century there lived the baron Patkuls - a hater of Latvians. The Stoķi Holy Spring (Health Spring) flows out of the cave. They sacrificed to the spring because they believed that it could heal. If someone took the money left by other people, he would get the diseases instead. "Father called the Patkuls' Cave in this name. On its steep slope there is a coat of arms. On the very top it seemed to him like a cross, there were some inscriptions as well. Patkuls was found at the Rubene Church hiding in a linden. He was claimed to be a war criminal during the Swedish times. Patkuls presented a chalice to the Rubene Church. On that chalice there was the same coat of arms as in the cave, that is why father called the cave Patkuls' Cave.�� (S. Laime, 2009) The object is attractive as a complex — the cliffs, the cave (at present it is caving in), the spring, the Str��ķupe River flowing by. The fortification of the river bank is not quite esthetic. 3 Before the Stoķi homestead on the roads there are signs 'Priv��t��pašums�� ("Private Property") (one of the ways how to reach the spring is to partially cross the Stoķi yard; a car has to be left at the signs). In the homestead's yard there are dogs, they are sometimes unleashed. Further on behind the homestead there is an alley, at the end of which an indication sign has been installed "Alas 1 km�� ("Caves 1 km"), although further in the forest there are no indication signs. From the place where you have to leave your car ~1.5 km. It should be taken into account that the sightseeing of the object can be hindered after long-lasting rains, as well as during spring flooding. It can be visited free of charge. 2 A staircase leads to the object, the proprietors have fortified the river bank with sand sacks. Above the cliffs there is an offhand recreation site (the usage of which can be a reason for the partial caving-in). There is no other infrastructure. No 0 - 9 Known Private At present the object is in a poor condition, and an increased number of visitors can endanger it. The bank of the Str��ķupe River is partially fortified, but the spring flooding and beaver' activities bring certain consequences. 1. Stoķi Holy Spring 
2. Stoķi Holy Spring 
3. Stoķi Holy Spring 
4. Stoķi Holy Spring 
5. Stoķi Holy Spring
No   Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde  
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde  
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde  
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde  
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
64 63 Briņķi Pine Forest Spring (Briņķi silavots) Spring Latvia Vidzeme Koc��ni Vaidava In a pine forest of Briņķi, ~1 km south of the Vaidava Hill Fort 57��27'04.1760" 025��16'16.1040" Healing properties are attributed to the spring water, also tales narrate that they used to sacrifice to the spring; besides this is not the only spring in the surroundings with similar properties. In the surroundings around the Vaidava Lake, there are several objects: Vaidava Hill Fort (one of the probable sites of the Bever��na Castle), the Hollow Stone of the Vaivada Hill Fort or Briņķi Pine Forest Hollow Stone, the spring at the hill fort and other. Gauja National Park's Reserve Area, territory of Natura2000. "About one and a half kilometer of Metemna in south direction, along the bank of the Vaidava Lake downwards, we come to a wide sloping ravine eroded by water and overgrown with pines where even a forest road leads down to the lake. After a walk along the ravine we come to a spring overgrown with pine forest, from which a brook of cold and clear water flows without interruption further to the Vaidava Lake. This brook's outlet is called by people the Health Spring. At this spring and brook our ancestors used to go for health water to treat their eyes spoiled while dwelling in smoked threshing barns. Having washed themselves in the spring or brook, drunk its water, taken some water along in bowls, they threw some sacrificing money into the spring as payment to the Water Mother (Ūdensm��te). (K. Bukums. Compiled by I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999) The object was spruced up a few years ago, thus becoming more attractive for visitors and many come there to draw spring water. It should be seen together with the Vaidava Hill Fort and other objects of the surroundings. It is included both in walking and biking routes. 3 There is one indication sign in the Briņķi Pine Forest, from which a wide path leads to the object. It can be visited free of charge. 3 No No 0 - 9 Popular Private   1. Briņķi Pine Forest Spring 
2. Briņķi Pine Forest Spring 
3. Briņķi Pine Forest Spring 
4. Briņķi Pine Forest Spring 
5. Briņķi Pine Forest Spring
No   Briņķi Pine Forest Spring. Photo by B.Baika   
Briņķi Pine Forest Spring.  Photo by B.Baika   
Briņķi Pine Forest Spring.  Photo by B.Baika   
Briņķi Pine Forest Spring.  Photo by B.Baika   
Briņķi Pine Forest Spring.  Photo by B.Baika 
65 64 Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort Stone Latvia Vidzeme Koc��ni Vaidava ~100 m east of the Vaidava Hill Fort, among other stones (opposite to the hill fort a path leads) 57��27'27.6480" 025��16'19.9920" The Bowl-Shaped Stone was discovered in 1980 when studying O. Ozoliņš' hypothesis about an ancient sacred site in the direct proximity of the Vaidava Hill Fort (systematic stone cairns). The hypothesis, though, was not proved, but archaeologists found a stone with an artificially formed bowl that made it possible to make assumptions that still there used to be an ancient cult site. Unfortunately the bowl-shaped stone has been partially demolished, its second part cannot be found. The dimensions of the remaining part is as follows: length of 0.96 m, width of 0.70 m. Calculating roughly, the diameter of the stone used to be 1.02 m, which is a typical size for a bowl-shaped stone. As to its form, the stone used to be either naturally roundish or hewed to get an almost cylindrical form that is evidenced by one of the side edges that has remained untouched. On the stone surface there had been a bowl carved in the diameter of 21 cm, at the lower part of which, along perimeter, along the edge, a ring-like groove had been made (2 cm wide and up to 1.5 cm deep). Other objects nearby: Vaivada Hill Fort, Rubene, Briņķi Pine Forest Spring, Swedish Pine.Gauja National Park's Reserve Area, territory of Natura2000. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. An explicit bowl-shaped stone, one of the rare bowl-shaped stones in Vidzeme. 4 There is an indication sign at the Vaidava Hill Fort "Pilskalna akmens kr��vumi�� ("Stone Cairns of the Hill Fort). A well visible in nature path starts a couple meters behind the sign (in the direction of Briņķi), on the opposite road side of the hill fort. The path takes right to the bowl-shaped stone. It can be visited free of charge. 3 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort 
2. Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort 
3. Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort 
4. Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort 
5. Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort
No   Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika  
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika  
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika  
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika  
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
66 65 Ošinieki Church Hill (Ošinieku bazn��cas kalns) Hill Latvia Vidzeme Madona Arona About 300 m along an air line south of the Ošnieki homestead, on the site where a smaller river joins the Briedaine River. 56��52'59.7000" 026��01'00.4080" Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1623). The Ošinieki Church Hill is located on the left bank of the Briedaine River, S of the Ošinieki, in the woods. It is the highest point in the surroundings. The hill has an even quadrangular surface (50 x 20 m); from the homestead's side it is approximately  20 m high. (D. Čuders, 1981, Archive of the Scientific Council on Museum and Cultural Heritage, inventory No 17653 4382 4) They say in ancient times on the hill there used to be a church, but the river behind the hill is holy, because it flows against the Sun — it is recommended to wash oneself in its water. (R. Avotiņa. Madona District: Hills, Rivers, Lakes, Marsh, Woods (Kalni, upes, ezeri, purvi, meži). Vocabulary of Geographical Place Names. 1999) "The name "church" denotes not only a Christian temple, but also ancient pagan shrines. Hill forts and other hills are often described in folklore by tales about sunk churches, the bells of which can still be heard at times; there are also tales and legends that people used to gather there at special occasions, that children were taken there for baptizing. On the highest points of such hills it is usually established that there used to be shrines with, probably, idols' images at the corners and the central idol. Other names for such places are the M��ra's Shrine, M��ra's Church. These places are usually hillocks that stand out in scenery and can be seen at a distance; probably, roads from different directions led up there. It is possible that on the sites of ancient shrines later first wooden, then brick churches, chapels, bell towers were built. The sunk church is a metaphor in a way to the fact that ancient sacred sites have disappeared for good.�� (J. Urt��ns, Scientific Publication of LSSR, 1990, Materials of Scientific Report Session on Archaeologist' and Ethnographers' Research Results of 1988-1989) The object is overgrown, unattractive. 1 Accessibility is relatively easy, about 300 m from the nearby homestead taking a road that at the end is overgrown and obstructed with fallen trees. It can be visited free of charge. 2 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Ošinieki Church Hill 
2. Ošinieki Church Hill 
3. Ošinieki Church Hill
No   Ošinieki Church Hill. Photo by I.Grinfelde  
Ošinieki Church Hill. Photo by I.Grinfelde  
Ošinieki Church Hill. Photo by I.Grinfelde
67 66 Kr��kas Springs (Kr��ku avoti) Spring Latvia Vidzeme Madona M��rciena Located within the territory of the Krustkalni Nature Reserve 56��46'01.6680" 026��08'54.3480" The Kr��kas or Holy Spring with the nearby remains of a cult site is one of the most famous cultural historical objects of the Krustkalni Nature Reserve, Natura2000. At present it is also available for sightseeing upon prior agreement with the administration of the Reserve. Association with cult objects is related to tales about Witches (in Krustkalni several place names are associated with the Devil or Witch); since time immemorial people came to the spring for water, although no specific healing properties have been attributed to it in folklore. A geologically unique object, the most impressive freshwater limestone (spring limestone) deposits. State protected geological and nature object. Other nearby objects: Krustkalni Nature Reserve. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The object is unique in terms of nature, it is not easy to get a visual impression though. The surroundings have been spruced up, facilitated. One of the rare objects of the Krustkalni Nature Reserve that may be viewed by tourists. 5 It is located within the Krustkalni Nature Reserve, visiting has to be strictly agreed upon with the administration of the Reserve and a guide would accompany you. 3 A path, a bridge A guide would emphasize both the nature and environment aspects and folkloric elements, history. 0 - 9 Popular State property   1. Kr��kas Springs 
2. Kr��kas Springs 
3. Kr��kas Springs 
4. Kr��kas Springs 
5. Kr��kas Springs
No   Kr��kas Springs. Photo by I.Grinfelde  
Kr��kas Springs. Photo by I.Grinfelde  
Kr��kas Springs. Photo by I.Grinfelde  
Kr��kas Springs. Photo by I.Grinfelde  
Kr��kas Springs. Photo by I.Grinfelde
68 67 Mazsalaca Cup-Marked Stone (Mazsalacas bedr��šakmens) Stone Latvia Vidzeme     On the right bank of the Salaca, opposite Saint Anna's Lutheran Church, in an alluvial meadow, 48 m north-west of the Salaca, not far from a bathhouse 57��51'26.1720" 025��03'58.3920" One of the cup-marked stones of Northern Vidzeme. On the surface of the stone there are 32 spherical cup-marks. Their depth is from 0.2 to 1.1 cm, diameter — from 3.5 to 7 cm. Dimensions: 0.70 m high, 2.10 m long, 2.10 m wide, circumference of 6.70 m. On a stone side there are two rather large hollows. On the north-west side there is a gradually sloping coving, probably, of natural origin. The volume above the ground is about 60 %. It was discovered by Ansis Opmanis in May of 2002. The cup-marks are not very explicit if compared to other stones of this type in Latvia. (North Vidzeme Geopark, 2010–2011) Other nearby objects: Mazsalaca Saint Anna's Church, Mazsalaca, Skaņ��kalns Nature Park. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The stone is not expressive, it does not stand out in nature (the meadow is overgrown). 2 It is situated in a meadow of the river flood-land (that is not regularly mown in summer), no indication signs. One has to walk ~300 m from a probable parking lot. It can be visited free of charge. 2 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Mazsalaca Cup-Marked Stone 
2. Mazsalaca Cup-Marked Stone 
3. Mazsalaca Cup-Marked Stone 
4. Mazsalaca Cup-Marked Stone 
5. Mazsalaca Cup-Marked Stone
No Mazsalaca Mazsalaca Cup-Marked Stone. Photo by I.Grinfelde  
Mazsalaca Cup-Marked Stone. Photo by I.Grinfelde  
Mazsalaca Cup-Marked Stone. Photo by I.Grinfelde  
Mazsalaca Cup-Marked Stone. Photo by I.Grinfelde  
Mazsalaca Cup-Marked Stone. Photo by I.Grinfelde
69 68 Mazsalaca Devil's Cellar (Mazsalacas Velna pagrabs) Cave Latvia Vidzeme     Within the territory of the Skaņ��kalns Nature Reserve 57��52'10.9920" 025��00'30.4920" State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2466). The most remarkable cave within the territory of the Skaņ��kalns Nature Park. There are many tales about the cave and its surroundings related to the Devil and his activities — that the cave used to be his dwelling place, that the cave is the Devil's head itself when beheaded by a brave man. The cave is 16 m long, 3–4 m high. Its space reaches 70 m2. (I. Mit��ne. Mazsalaca. Guidebook. (Mazsalaca. Ceļvedis). – R��ga, Jumava, 2008) When making test excavations, a bonfire place marked with stones was uncovered, no other specific findings. (J. Urt��ns, Institute of History of the Academy of Sciences of LSSR, 1986)  Other nearby objects: Skaņ��kalns Nature Park, Mazsalaca. There are many tales about the Devil's Cellar (Mazsalaca Devil's Cave). One of the tales is as follows, "About 2 versts further along the road that leads to the Skaņokalns Hill, which is remarkable for its echo, the Devil's Cave is situated where since time immemorial the Devil dwelled. Not far from the cave, on the bank of the Salaca, in the cliff there is a protrusion from which the Devil preached on Sundays, that is why this place is called the Devil's Pulpit (Velna kancele). Between the Devil's Cave and the Devil's Pulpit, at the Salaca, a spring flows out of a cliff, the water of which is very clear, cool and tasty. Here the Devil who was dwelling in the cave slaked his thirst, that is why this spring is called the Devil's Souring Churn.�� (1978, 3209, in Mazsalaca of Valmiera, recorded by J. Meisters 1966; compiled by I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999) Another tale narrates, "In ancient times, it was many years ago, in the surroundings of the nowadays Mazsalaca the Devil appeared. He tortured people and animals. Finally a brave man stood up who was ready to fight against the Devil. He took an axe and went looking for him. Soon he met the Devil. The brave man started to flee and when the Devil caught up with him, he turned around and beheaded the Devil. The head opened its mouth and fell on the ground making a deep pit and rolling to the side of the pit. The head soon turned into ground. And the present Devil's Cave is the former Devil's Mouth." (1978, 2626. M. Luste in Mazsalaca 1966; compiled by I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) (For more information see: S. Laime, 2009) The object is well maintained, facilitated. 3 Within the territory of the Skaņ��kalns Nature Park. There are indication signs on the site. One has to pay for visiting the park. The steep staircase may be an obstacle. 3 Staircase, sightseeing spots Information stands on the site, guide services available 10 - 40 Popular State property   1. Mazsalaca Devil's Cellar  
2. Mazsalaca Devil's Cellar  
3. Mazsalaca Devil's Cellar  
4. Mazsalaca Devil's Cellar  
5. Mazsalaca Devil's Cellar
No Mazsalaca Mazsalaca Devil's Cellar. Photo by I.Grinfelde  
Mazsalaca Devil's Cellar. Photo by I.Grinfelde   
Mazsalaca Devil's Cellar . Photo by I.Grinfelde  
Mazsalaca Devil's Cellar . Photo by I.Grinfelde  
Mazsalaca Devil's Cellar . Photo by I.Grinfelde
70 69 Souring Tub Spring and the Cave (Sk��bumbaļlas avots un ala) Spring Latvia Vidzeme     Within the territory of the Skaņ��kalns Nature Reserve 57��52'12.6840" 025��00'28.9800" No healing properties have been attributed to the spring in tales, rather the power to confirm or deny fulfilment of future desires. The spring is related to tales about the Devil as a favourite site for satiating one's thirst. Other nearby objects: Mazsalaca, Skaņ��kalns Nature Park. "From the Sk��bumbaļļa (Souring Tub) or R��guma ķ��rne (Brewing Churn) a clear spring flows out. Right on the site instead of a table there is a millstone. In former times there was also a cup, because one had to drink water before making a wish. If the water was sour - the wish would come true, if not — everything would remain as formerly�� (Atis Sloka in Mazsalaca; compiled by I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas).1999) "In ancient times in the Devil's Cave of the Skaņ��kalns Hill of Mazsalaca the Devil dwelled, but this was not appreciated by local priests and they wanted to expel him from the cave at all costs. But this could not be easily done. When the priest said the Lord's Prayer at the entrance to the cave, the Devil prayed along and the prayer's words did not help. Finally, the priest decided to say the Lord's Prayer from the other side round. The Devil could not do the same and fled away. When fleeing to Salaca, he knocked over his souring tub that is still seen in the cliff as a spring flowing into the Salaca.�� (S. Laime, 2009) The object is well maintained, facilitated. The spring is impressive enough. 3 Within the territory of the Skaņ��kalns Nature Park. There are indication signs on the site. One has to pay for visiting the park. The steep staircase may be an obstacle. 3 Staircase, a recreation place (a bench), a bridge. Information stands on the site, guide services available 10 - 40 Popular State property   1. Souring Tub Spring and the Cave  
2. Souring Tub Spring and the Cave  
3. Souring Tub Spring and the Cave  
4. Souring Tub Spring and the Cave  
5. Souring Tub Spring and the Cave
No Mazsalaca Souring Tub Spring and the Cave . Photo by I.Grinfelde  
Souring Tub Spring and the Cave. Photo by I.Grinfelde   
Souring Tub Spring and the Cave. Photo by I.Grinfelde   
Souring Tub Spring and the Cave . Photo by I.Grinfelde  
Souring Tub Spring and the Cave . Photo by I.Grinfelde
71 70 Ceipi Sacrificial Oak (Ceipu upurozols) Tree Latvia Vidzeme Mazsalaca Mazsalaca About 5 km north of Mazsalaca (the Mazsalaca–Ramata road), 300 m east, opposite the Jaunceipi homestead, in a field 57��54'05.3280" 025��02'48.2280" State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2461) and a secular tree. A remarkable, sceneric oak. It is also called the Swedish King's Oak. The circumference of the trunk is 7 m, height of 18 m, crown of 420 m2, age about 250 years. It belongs not only to cult trees, but also to the so-called Swedish tree group. The Writer Augusts Melnalksnis described it for the first time in 1925 (Eniņš, 2008). One of the rare oaks that has not been devastated. According to tales, its location and rituals held by it were kept in secret. Other nearby objects: Mazsalaca, Skaņ��kalns Nature Park. "In Vidzeme priests themselves were chopping off sacrificial oaks, thus destroying ancestors' sacred sites, but the Ceipi Oak apparently was not yet so old and impressive in its size to raise suspicion. So it is assumed that this one is rather a "heir" of some ancient holy oak. Farmers, opposing the priests' activities, started to worship and honour their gods further away and at not so impressive trees. No tale or legend has remained about the tree, because rituals, apparently, were kept in secret. At present at the oak there is a large granite boulder, on which there was a slab with an inscription "Ceipi Sacrificial Oak. Here during the battle against the White Guards of May 1919, Member of the Council of Mazsalaca Workers' Deputies Eduards S��pols (1899–1919) was killed��. (G. Eniņš. 100 Most Secular and Holiest (100 diž��kie un sv��t��kie). 2008.) It fits into the landscape, but the nearby surroundings are not indicative of special attention to the object's maintenance. 3 Located in a field, about 200 m from the road. It can be visited free of charge. 3 No No 10 - 40 Known Private   1. Ceipi Sacrificial Oak 
2. Ceipi Sacrificial Oak 
3. Ceipi Sacrificial Oak 
4. Ceipi Sacrificial Oak 
5. Ceipi Sacrificial Oak 
No   Ceipi Sacrificial Oak. Photo by B.Baika   
Ceipi Sacrificial Oak. Photo by B.Baika   
Ceipi Sacrificial Oak. Photo by B.Baika   
Ceipi Sacrificial Oak. Photo by B.Baika   
Ceipi Sacrificial Oak. Photo by B.Baika 
72 71 Devil's Carriage (Velna Kariete) Stone Latvia Vidzeme Mazsalaca Ramata In the Kogulpete Swamp, between the Vecmangas and Kundziņi homesteads, about 700 m south of the abandoned Liepiņi homestead 57��59'20.9400" 025��05'54.1320" A tale stone, associated with the Devil's activities. Another stone is related to this stone — the Devil's Shaft (Velna d��sele). It is scenerically remarkable, peculiar — located in a high swamp, visually it resembles a huge bed with a bolster. On the stone there are ancient sign carvings, possibly, boundary marks. The dimensions of the stone: length of 5.5 m, width of 2.7 m, height of 1.1 m. It is a secular stone of local significance, cultural historical stone. Nearby objects: Devil's Shaft. "The Devil was driving from the Kundziņi to the Vecmangas. Halfway the carriage sank into the swamp. Then the Devil got out of the carriage and tried to pull it out. At that moment the Takurandi rooster crowed. The horses were startled and plunged so hard that a shaft broke falling down at the Vecmangas homestead while it is still there.�� (G. Eniņš. Country Life  (Lauku dz��ve), 1990; Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999) A scenerically remarkable, interesting object 4 It is situated far from inhabited places, in the swamp. There is an indication sign only at the swamp. About 1 km on foot from the place where the car can be left. It is rather difficult to find it. It can be visited free of charge. 1 No No 0 - 9 Known Private   1. Devil's Carriage (Velna Kariete) 
2. Devil's Carriage (Velna Kariete) 
3. Devil's Carriage (Velna Kariete) 
4. Devil's Carriage (Velna Kariete) 
5. Devil's Carriage (Velna Kariete) 
No   Devil's Carriage (Velna Kariete). Photo by B.Baika  
Devil's Carriage (Velna Kariete).  Photo by B.Baika  
Devil's Carriage (Velna Kariete).  Photo by B.Baika  
Devil's Carriage (Velna Kariete).  Photo by B.Baika  
Devil's Carriage (Velna Kariete).  Photo by B.Baika
73 72 Devil's Shaft (Velna D��sele) Stone Latvia Vidzeme Mazsalaca Ramata 650 m north-east of the Vecmangas homestead, on the edge of an underbrush deciduous forest, 5 m of the north-west edge of a clearing 57��59'18.3840" 025��07'50.6640" A tale stone associated with the Devil's activities; according to tales narrated by local people, the landlady of the nearby homestead used to cater spirits there. Another stone is related to this stone — the Devil's Carriage. Dimensions: 4 m long, 2.5 m wide, up to 1.65 m high. Nearby objects: Devil's Carriage. „Velns brauca no Kundziņiem uz Vecmang��m. Pusceļ�� kariete iegrima purv��. Tad velns k��pa ��r�� un m��ģin��ja karieti izstumt. B��tu ar�� izst��mis, bet tan�� br��di iedzied��jies Takurandu gailis. Zirgi iztr��kušies un r��vušies ar t��du sparu uz priekšu, ka notr��kusi d��sele, kas nokritusi pie Vecmang��m un tur ar�� palikusi.�� (G. Eniņš. Lauku dz��ve, 1990; Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) Akmens virsma veido gludu plastiskas formas izliekumu, it k�� tas b��tu m��ksl��gi piesl��p��ts, kam��r p��r��j��s akmens daļas ir šķautņainas un saplais��jušas. Jaunmangu saimniece ��paš��s reiz��s uz š�� akmens likusi ��dienu m��jas gariem. (G. Eniņš. Trak�� Velna akmeņi. – Latvijas Av��ze, 21.01.2011.) The dimensions of the stone are rather impressive, unfortunately the condition of the site (underbrush) affects the visual attractiveness significantly. 1 It is situated rather far from inhabited places, in underbrush woods. To reach it, one has to cross several ditches. No indication signs. One has to walk about 600 m from the place where the car can be left. It can be visited free of charge. 1 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Devil's Shaft 
2. Devil's Shaft 
3. Devil's Shaft 
4. Devil's Shaft 
5. Devil's Shaft
No   Devil's Shaft. Photo by B.Baika  
Devil's Shaft. Photo by B.Baika  
Devil's Shaft. Photo by B.Baika  
Devil's Shaft. Photo by B.Baika  
Devil's Shaft. Photo by B.Baika
74 73 Aņģ��ši Devil's Stone (Aņģ��šu Velnakmens) Stone Latvia Vidzeme Mazsalaca S��ļi In the north end of the overgrown Aņģi Lake (Aņģ��ši Swamp), about 500 m north-west of the Dreimaņi Devil's Oak 57��51'06.3720" 025��10'32.4120" State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2484). A footprint stone associated with tales about the Devil that was held for the homestead's master by the proprietors of the nearby Dreimaņi homestead. It is quite small, the dimensions of the surface: length of 1.3 m and 1.2 m. Nearby are other quite large stones, from which this one differs with seven enlarged sheep footprint reproductions. All footprints are placed in a 1 m long row. Some are deeper, others are shallower (length of 8–10 cm, width of 4.5–6 cm, depth of 1–3.5 cm). The stone used to be detonated. It is possible that footprint formations are of natural origin, but people levelled them out later on. The Aņģ��ši Devil's Stone is a typical example of a Latvian footprint stone — not too large, footprint carvings are schematic, it is located in a remote place — in the woods or swamp. (J. Urt��ns. Footprint Stones, Boundary Stones, Trough Stones (P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi). 1990.) Other nearby objects: Dreimaņi Devil's Oak. Teika no P. Šmita pasaku un teiku sakopojuma. „Tuv��jo Dreimaņu m��ju saimnieks par m��jas dievu jeb „m��jas kundziņu�� tur��jis Velnu, kas pal��dz��jis saimniekam kr��t un sarg��t naudu. Par to saimnieks Velnu ��din��jis. S��kum�� Velns dz��vojis ozol�� pie m��jas, v��l��k viņš p��rv��cies uz dz��vi rij�� un beidzot paš�� m��j��. Velns m��dzis baid��t v��l��nus gar��mg��j��jus, un tie, nelab�� atpirkdamies, nesuši tam ziedojumus un ��dienu. Bet reiz nakt�� izc��lies ugunsgr��ks, Velns nobijies un mucis prom p��r lauku uz Aņģa ezera pusi, meties ezer�� un nozudis. Vien skrienot ezermalas akmen�� atst��jis savas p��das.�� St��sts par p��d��m liek uzl��kot šo par p��dakmeni. (Emma V��bere, S��ļu pag.; sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas.1999.; J. Urt��ns. P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi. 1990) An interesting stone; surroundings are natural, it has not been specially spruced up. 3 There are indication signs at the Dreimaņi Devil's Oak and further in the field (direction). About 200 m on foot, the road has been damaged by forest machinery; the object is on the edge of a swamp, partially in an underbrush forest. It can be visited free of charge. 2 An information stand on the site An information stand on the site 0 - 9 Known Private   1. Aņģ��ši Devil's Stone 
2. Aņģ��ši Devil's Stone 
3. Aņģ��ši Devil's Stone 
4. Aņģ��ši Devil's Stone 
5. Aņģ��ši Devil's Stone
No   Aņģ��ši Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde  
Aņģ��ši Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde  
Aņģ��ši Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde  
Aņģ��ši Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde  
Aņģ��ši Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde
75 74 Pantene Holy Spring (Pantenes sv��tavots) Spring Latvia Vidzeme Mazsalaca S��ļi Pantene Village, about 500 m south of the Ceriņi 57��52'05.6280" 025��13'00.6960" The onflow of the Pantene Spring above the ground is the longest in the Baltics. In ancient times the spring was surrounded by a holy oak grove. The spring flows out of an island in the Pantene Swamp; this territory has been inhabited since ancient times. At present it is spruced up, the environment is suitable for sightseeing. Other nearby objects: Dreimaņi Devil's Oak, Aņģ��ši Devil's Stone, Pantene manor house, S��ļi. No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. Attractive. A spring with the longest onflow above the ground in Latvia. The site is spruced up. 5 There are indication signs right at the object. One can drive right to it only in summer. It can be visited free of charge. 3 An information stand, benches, a plank-way on the site An information stand on the site 0 - 9 Known Private   1. Pantene Holy Spring 
2. Pantene Holy Spring 
3. Pantene Holy Spring 
4. Pantene Holy Spring 
5. Pantene Holy Spring
No   Pantene Holy Spring. Photo by I.Grinfelde  
Pantene Holy Spring. Photo by I.Grinfelde  
Pantene Holy Spring. Photo by I.Grinfelde  
Pantene Holy Spring. Photo by I.Grinfelde  
Pantene Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
76 75 Devil��s Oak – Dreimaņi Oak (Velnozols — Dreimaņu ozols) Tree Latvia Vidzeme Mazsalaca S��ļi The oak is situated in S��ļi parish, 400 m N from the former S��ļi school, on the left side of the road, in a small wood cluster (the stop ��Skola��) 57��50'52.8720" 025��11'00.6720" The only Devil��s Oak in Vidzeme where until as late as 1950 the custom of catering spirits was preserved. The circumference of its trunk is 5.45 m, height 21 m, projection of its crown is 333 m², age ~270 years. (Eniņš, 2008) Currently the place has been looked after, cleaned from bushes and trees, direction and information signs provided in 4 languages. The place is looked after by the S��ļi Parish municipality. The sites nearby: Aņģ��ši Devil��s Stone, Pantene Sacred Spring, Jenki Cross Stone, the place of T��tere Oak. The closest settlements: S��ļi, Pantene, Mazsalaca. As a cult site the place is connected with the legends about the superstition of S��ļi Parish people and the legend that the former owner of the Dreimaņi homestead considered the Devil living in the oak his god. Food was duly brought to the Devil day by day. Upwards Burtnieki Lake in the S��ļi Parish very superstitious people lived. Still in 1952 when linguist Vija Dambe was collecting place names, everybody in the area, including teachers, believed in ghosts and devils. In the Dreimaņi homestead the Devil had long since been taken as an adopted son, therefore the owner never lacked wealth, however, since several generations one of the family members always lost his life tragically. ��The homestead was so rich that the landlady lent money to the baroness. Then after their delivery two of the Dreimaņi mother��s children became blue and dead as if strangled. The third child was delivered outside the homestead and was delivered healthy, grew up and later managed the farm. In Dreimaņi homestead there was a beautiful barn with peculiar pillars. That was the place where the owner fed the Devil. By the Devil��s Oak ��the old Dreimaņi mother and Verners [...] catered the devil�� as well. (G. Eniņš. 100 Most Secular and Holiest (100 diž��kie un sv��t��kie). 2008) ��The owner of the Dreimaņi homestead held the Devil the deity of his homestead. [...] Food and other sacrifices were also laid by other people from the surroundings to earn the devil��s grace as the devil frequently deceived and frightened them and it was difficult to pass him at night. The Devil was a real help for the landlord. When thieves wanted to steal apples in autumn, the Devil tortured them in all possible ways. [...] nevertheless, the Devil was a trouble for other people in the surroundings [as well] as he did harm and frightened them. (Emma V��bere, S��ļi parish, compiled by I. Ruberte. Legends of Valmiera Surroundings (Valmieras novada teikas). 1999)  Although legends have it that the sacrifices to the devil were brought to a hollow, there is another version that in 1960 the hollow was made by a man to reach bees. (Eniņš, 2008) The place is well looked after, the oak is visually very impressive. A unique cult site that was used until as late as 1950s. 5 An idication sign from the road Mazsalaca–S��ļi (at the stop former ��Skola��) and at the very oak. Can be accessed by car only in summer. The site can be visited free of charge. 3 There is an information stand. There is an information stand. 10 - 40 Known Private   1. Devil��s Oak – Dreimaņi Oak 
2. Devil��s Oak – Dreimaņi Oak 
3. Devil��s Oak – Dreimaņi Oak 
4. Devil��s Oak – Dreimaņi Oak 
5. Devil��s Oak – Dreimaņi Oak
No   Devil��s Oak – Dreimaņi Oak. Photo by I.Grinfelde   
Devil��s Oak – Dreimaņi Oak. Photo by I.Grinfelde   
Devil��s Oak – Dreimaņi Oak. Photo by I.Grinfelde   
Devil��s Oak – Dreimaņi Oak. Photo by I.Grinfelde   
Devil��s Oak – Dreimaņi Oak. Photo by I.Grinfelde 
77 76 Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort (L��biešu pilskalna Upurala) Cave Latvia Vidzeme Mazsalaca Skaņkalne On the Salaca River side slope of the Livs�� Hill Fort 57��51'35.6890" 025��01'54.1495" Also called Skaņkalne Sacrificial Cave or L��vs' Cave. The cave is located at the ancient Livs' Hill Fort which was populated in the late iron age. Most likely, the hill fort inhabitants used the cave as a place for worshipping the gods. Fragments of decorated containers have been found here. In 1977 the cave was listed as a cult cave. (J. Urt��ns, ZA V��stis, 1977, No. 2; ed. J. Turlajs. Latvia Guide (Latvijas ceļvedis)). – R��ga, J��ņa s��ta, 2004; A. Gr��nbergs. Sacrificial Caves in Latvia (Upuralas Latvij��), 2008, published by Ziemeļvidzemes ģeoparks, 2010–2011, ER). Currently in Latvia 3 sacrificial caves are known all of which are in Northern Vidzeme. The length of the cave is 10.7 m, its largest height is 4 m, the largest width – 4.2 m, area – 17.5 m². A protected geological site. An archaeological monument of local significance (State Inspection for Heritage Protection, No 2492). Other sites nearby: Mazsalaca, Skaņaiskalns Nature Park, Swallow Rocks (Bezdel��gu Klintis). ��In ancient times there was a spring with salted water at the current Skulberģi manor rock; ancestors used it instead of salt. However, an iron man built a castle near the spring and let people scoop water from the spring only at a certain cost. The people complained and grieved about it, and the spring dried up – all the salted water ran into a river and left just a cellar form on its site. This is where the name S��lsace or Salaca arose.�� (S. Laime, 2009) The place is well looked after and picturesque. If considered as a complex, the impression made by the nearby open-air stage is not that positive. 3 No indication signs, however, an unmistakable path leads to the cave. The access to it is limited during floods. The site can be visited free of charge. 3 Staircase No 10 - 40 Popular State property   1. Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort 
2. Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort 
3. Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort 
4. Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort 
5. Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort
No   Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort. Photo by I.Grinfelde  
Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort. Photo by I.Grinfelde  
Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort. Photo by I.Grinfelde  
Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort. Photo by I.Grinfelde  
Sacrificial Cave of the Livs�� Hill Fort. Photo by I.Grinfelde
78 77 Jaunut��ni Devil��s Stone (Jaunut��nu Velnakmens) Stone Latvia Vidzeme Mazsalaca Skaņkalne 0.5 km down the estuary of the Peida River and about 0.8 km down the estuary of the Ramata River, in the Salaca River – close to its left bank. 57��55'18.9480" 024��57'21.0600" One of the Devil��s Stones, it resembles a chair and lies in the river, a very picturesque site. The dimensions of the stone: volume of 20 m³, height of 3.50 m, circumference of 11.9 m. Other sites nearby: the Jaunut��ni Cup-Marked Stone. ��Once the Devil was fed up with life, he became angry and jumped into the Salaca River to drown himself. He threw himself in a whirlpool. When he was drowned his soul turned into a stone. This is why the stone is called the Devil��s Stone.�� (1086, 6 Mazsalaca. Compiled by I. Ruberte. (Legends of Valmiera surroundings). 1999) A picturesque, impressive-size stone in the river bed. 3 Lies in the river. Accessible for water tourists, the access from the bank for viewing the stone is difficult. There are no indication signs. The site can be visited free of charge. 1 No No 0 - 9 Known State property   1. Jaunut��ni Devil's Stone 
2. Jaunut��ni Devil's Stone 
3. Jaunut��ni Devil's Stone 
4. Jaunut��ni Devil's Stone 
5. Jaunut��ni Devil's Stone
No   Jaunut��ni Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde   
Jaunut��ni Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde   
Jaunut��ni Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde   
Jaunut��ni Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde   
Jaunut��ni Devil's Stone. Photo by I.Grinfelde 
79 78 Jaunut��ni Cup-Marked Stone (Jaunut��nu bedr��šakmens) Stone Latvia Vidzeme Mazsalaca Skaņkalne In the forests of the Skaņkalne Parish, in the above the flood terrace in a rather underbrushy forest. Not far from the stone there are foundations of a building overgrown with the forest. On the opposite bank of the Salaca River there is a sauna house. 57��55'18.8400" 024��57'12.4200" One of the recent year discoveries, found in spring, 2010 (by Kaspars Beriņš, stock-taker, during the Culture Heritage Project organized by the State Forest Service). It is a 2.4 m long and 1.2 m wide granite stone. In ancient times on the stone surface two distinct and, compared to other cup-marked stones, very deep cup-marks had been made. The biggest of them is 5.5 cm deep and it is among the most impressive ones in Latvia. Deeper cup-marks can be seen only in the Daviņi Big Stone in the B��rzaine Parish. Such cup-marks are typical for the cult stones common in Northern Europe. It is considered that in the second half of the 1st millennium BC the death and fertility cult rites took place at these stones. According to other versions the cup-marks were used for placing sacrifices there, astronomical observations, the stone was used as a kind of a musical instrument as well as in the process of powder acquisition for healing. The stone is very significant and lies in its historic place. It is recommended that the stone should be included the heritage list of the State Inspection for Heritage Protection. (North Vidzeme Geopark (Ziemeļvidzemes ģeoparks), 2010–2011, ER). Other sites nearby: the Jaunut��ni Devil��s Stone. It is believed that in the second half of the 1st millennium BC death and fertility rites took place at these stones. Other versions state that the cup-marks were used for placing sacrifices in them, for astronomical observations or that the stone was used as a kind of a musical instrument or for the acquisition of a power used for healing. (http://www.geoparks.lv/news/bedrisakmens_jaunatklajums_geoparka_teritorija/2010-07-22-4) One of the recent year discoveries. The location is not attractive, however, the site itself – unmistakable. 3 One of the recent year discoveries. The location is not attractive, however, the site itself – unmistakable. 1 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Jaunut��ni Cup-Marked Stone  
2. Jaunut��ni Cup-Marked Stone  
3. Jaunut��ni Cup-Marked Stone  
4. Jaunut��ni Cup-Marked Stone  
5. Jaunut��ni Cup-Marked Stone
No   Jaunut��ni Cup-Marked Stone. Photo by I.Grinfelde  
Jaunut��ni Cup-Marked Stone.  Photo by I.Grinfelde  
Jaunut��ni Cup-Marked Stone.  Photo by I.Grinfelde  
Jaunut��ni Cup-Marked Stone.  Photo by I.Grinfelde  
Jaunut��ni Cup-Marked Stone .  Photo by I.Grinfelde
80 79 Idols�� Island (Elku saliņa) Site Latvia Vidzeme     Not far from the centre of Valmiera, in the Culture and Recreation Park. 57��32'22.0560" 025��26'07.6920" An ancient ancestors�� shrine. According to legends a furrow of sacred oaks or an oak with idols�� images — P��rkons (The Thunder), Potrimps and Pikols – used to be here. In the excavations made in 1979 3 fire sites were found filled with coal and ashes, however, there were no other evidences referring to an ancestors�� cult site. (History Institute of the Academy of Sciences of Latvian SSR, T. Berga. Scientific report materials on the archaeologist and ethnographer research results of 1979 (Zin��tnisk��s atskaites sesijas materi��li par arheologu un etnogr��fu 1979. gada p��t��jumu rezult��tiem)  – R��ga, Zin��tne, 1980, p. 29.) Archaeological heritage of local significance (VKPAI 2504). Other sites nearby: the Valmiera Castle Ruins, Valmiera Old Town, Valmiera Museum, Luca Hill, Valmiera Recreation Park and Brethren Cemetery Memorial, Valmiera. Not far from the site a sacred spring flowed which had healing properties. (J. Kalnačs. Valmiera. Ceļvedis.(A Guide) 005) One of the ancient sites of Valmiera City lies next to the medieval castle complex, Luca Hill Fort. In the medieval times it was surrounded by water and gorgeous oaks grew there, in the middle of an islet there was a sacred oak with images of deities where sacrifices were laid; this is where the name of the Idols�� Islet comes from. Valmiera inhabitants know the legend about the spring that once gurgled not far from the Idols�� Islet in the Luca ravine. The spring was considered to have healing properties and to be sacred and the Sv��tup��te River (the Sacred River) used to start from (or flow through) it. The local people used to heal eye diseases there. ��On the Idol��s Hill there were images of the ancestors�� three greatest gods — P��rkons (the Thunder), Potrimps and Pikols. The hill was a kind of a dwelling place for the deities. There the people eased their grief, requested grace from the gods, worshipped them (the gods) standing on their knees and brought sacrifices (to them)....�� (W. D. Balodis, Valmiera. A historic composition with maps, views and Valmiera privileges (Valmiera. V��sturisks apcer��jums, ar kart��m, skatiem un Valmieras privil��ģij��m).  1911; K. Bukums. Place Names (Vietv��rdi), letter to V. Dambe in September, 1970) The site is relatively attractive. If no additional information is provided it is rather to be perceived as a scenery element. It is to be regarded as a part of the complex. 2 The site can be easily found — both in the guides of Valmiera and its surroundings, tourism maps as well as in nature. At the site there is a sign ��Idols�� Island��. The site can be visited free of charge. 3 There are paths or paved walking roads leading to the site from various sides (Valmiera Old Town, Daliņš�� Stadium, Open-Air Stage, Kazu kr��ces (Goat Rapids). At the very site there once used to be benches, now there just the remains of them. The site is looked after by the municipality. No 10 - 40 Popular Municipal property   1. Idols�� Island 
2. Idols�� Island 
3. Idols�� Island 
4. Idols�� Island 
5. Idols�� Island
No Valmiera Idols�� Island. Photo by I.Grinfelde   
Idols�� Island. Photo by I.Grinfelde   
Idols�� Island. Photo by I.Grinfelde   
Idols�� Island. Photo by I.Grinfelde   
Idols�� Island. Photo by I.Grinfelde 
81 80 Vosvi Gods�� Hill with the M��ra's Footprint Stone (Vosvu Dieva kalns ar M��ras p��das akmeni) Stone Latvia Vidzeme Al��ksne Veclaicene Between the Vosvi and Šķepasti, 1.5 km S from the Druski Hill Fort, on the E coast of the Klotiņi Lake, 200 m NW from the Vosvi homestead. X:674439 Y:6385534 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 222). It is a unique object in terms of Latvia, which is proved both by the names of the hill and the stone. The object is privately owned, well spruced up and facilitated surroundings. The Gods�� Hill is situated in the N-S direction. It is an approximately 100 m long loaf-like hill that rises to the height of 240.1 m amidst the picturesque landscape of Veclaicene. 300 m south from the Gods�� Hill there is the Koruļi Lake, west from the hill there is the Klotiņi Lake relative to which the hill is about 60 m high. The hill with steep slopes resembling a buck��s back rises about 50 m above the surroundings. On the top of the hill, however, not on its peak, there are four moss-covered stones. The biggest of them is called the M��ra Footprint Stone. On the surface of the Vosvi M��ra Footprint Stone (length of 2.7 m, width of 2.3 m, height of 0.3–0.7 m) one can see traces of fire. There are several hollows in the stone. Two of them are 16–18 cm long, 7–8 cm wide and resemble foot-prints. Vosvi Gods�� Hill and M��ra Foot-Print Stone are thought to be an ancient pagan cult site. This is suggested by both the hill and stone name. Geologist V. Gr��v��tis has expressed the hypothesis that Vosvi M��ra Foot-Print Stone was used for taking a bearing of the sunset in the evening of the solstice day. By the typical feet-like hollows the stone is to be listed among the foot-print stones. (J. Urt��ns. Foot-Print  Stones, Boundary Stones, Trough Stones  (P��dakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi).  On the top of the hill there are nine more considerably-sized stones which have remained from the ice age. No archaeological excavations have been made which could reveal more information about the role and rites connected with the ancient cult stone. The object is located in the Veclaicene Protected Landscape Area, it is Natura2000 territory. The old inhabitants of the Škepasti call the place the Maria��s Hill (Marijas Kalns) because here the Maria of Reugade from the Estonian church climbed on a big stone to get on her horse and two footprints remained on the stone after that. Another version of the legend has it that Maria climbed a donkey and thus the two well-visible feet were imprinted on the stone. However, where could there have been a donkey and Virgin Mary at the Estonian border? In Latvia the formation of footprints in stones is mainly referred to the devil. (Urt��ns, 1993). This is a significant example of the syncretism of religions when the ancient pagan beliefs and customs interweave into the Christian religion. In the legends the image of the ancient Latvian deity M��ra mixes with that of Christian Mary. The geologist and investigator of the ancient customs Viktors Gr��v��tis described in the Nature and History Calendar of 1985 how he had found the ancient people��s place for watching sunrises and sunsets in the M��ra Footprint Stone on the God��s Hill, something like an ancestors�� sky observatory because the observation conditions were ideal here to all directions when there were no trees. A unique site for Latvia, well looked-after and maintained. The owners take care, cut bushes and are making a path. The hill is regularly mowed. A beautiful picturesque site, the area around the stones has been tidied and can be enjoyed. 4 The site can be easily found. From Vidzeme highway there is an indication sign, further there is another sign to the site in the road intersection. One should go through a homestead. Its proprietors are responsive and show the site. 3 There are indication signs both from the Vidzeme highway as well as on the local significance road. The site can be reached by crossing the meadow. No infrastructure. No written information. The proprietors know that it is an ancient nature shrine, however, do not come along and do not tell much to the visitors. 0 - 9 Popular Private   1. Vosvi Gods�� Hill 
2. Vosvi Gods�� Hill 
3. Vosvi Gods�� Hill 
4. M��ra's Footprint Stone 
5. M��ra's Footprint Stone 
6. M��ra's Footprint Stone
No   Vosvi Gods�� Hill. Photo by B.Baika   
Vosvi Gods�� Hill. Photo by B.Baika   
Vosvi Gods�� Hill. Photo by B.Baika   
M��ra's Footprint Stone. Photo by B.Baika   
M��ra's Footprint Stone. Photo by B.Baika   
M��ra's Footprint Stone. Photo by B.Baika 
82 81 Andrec��ni Devil��s Bed (Andrec��nu Velna gulta) Stone Latvia Vidzeme Naukš��ni Naukš��ni In a field, approximately 600 m NE from the Andrec��ni homestead and about 100 m from the edge of the forest. 57º51'443''N 025º25'859''E State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2468). 4.3 m long, 3.1 m wide and 1.1 m high; dimensions of the pile: 5.00 m and 3.85 m, circumference of 12.1 m, volume of 6 m³. Shape of the stone — irregular, flattened loaf-like with an inward-bent top (a large trough-shaped hollow). The stone has not been moved. 42 m N from the Devil��s Bed Stone, in an open field there is another secular stone of local significance (3.5 x 3.2 x 1.8 m, volume of 8 m³), the connection of which to the nearby Devil��s Bed is not known at the given moment. However, it is unlikely that the stone lying so close to the heritage Devil��s Bed Stone could have stayed without any attention in ancient times. (A. Gr��nbergs, 2010) There is a legend about the Devil and how he treated his mother on the stone. ��The Devil collected stones and hurried to Strencis to fill up the Gauja River [the rapids upwards the Kr��či Mill]. He urged his mother to go with him, but she refused. The Devil locked her to a stone and left, however, his intention was destroyed by the ancestors�� clock – the rooster. The Devil returned, found his mother locked at that very place and raped her because she had not rushed to help him. At that time, when devils were very busy with making bridges and filling up rivers, at the place where the stone lies there was a sea. To punish the Devil for what he did the God locked him to a rock on the seacoast. The stone is said to feature the hollows which are exactly like the ones that could be left by a person lying on one��s back in a soft place and there is also a notch the Devil made by his foot nails when throwing himself on his mother. The person who saw the stone did not mention to me the name the local people used to refer to the stone, however, in his own article he mentioned a bed therefore I believe that it was called ��the Devil��s Bed�� which will be heard from the locals�� (National History Museum of Latvia, Naukš��ni Parish. Reported by K. Bukums, 1926) The site is rather well maintained, a mowed path leads to it. The stone is interesting. 2 In an open area. Rather easily accessible, there are indication signs. 3 Left turn-off from the Valmiera–R��jiena highway to Naukš��ni. From the gravel road there is a sign to the location of the stone. No infrastructure. There is a description and legend in 4 languages — Latvian, English, Russian, and German. 10 - 40 Known Private   1. Andrec��ni Devil��s Bed 
2. Andrec��ni Devil��s Bed 
3. Andrec��ni Devil��s Bed 
4. Andrec��ni Devil��s Bed
No   Andrec��ni Devil��s Bed. Photo by B.Baika   
Andrec��ni Devil��s Bed. Photo by B.Baika   
Andrec��ni Devil��s Bed. Photo by B.Baika   
Andrec��ni Devil��s Bed. Photo by B.Baika 
83 82 J��či Bowl-Shaped Hollow Stone (J��ču bļodakmens) Stone Latvia Vidzeme Naukš��ni Naukš��ni In a meadow, approximately 200 m from the J��či Mill and about 100 m from the J��či homestead. Nearby there is te J��či Mill, its park and nature trails. 57º50'663''N 025º26'997''E 0.55 m high, 1.22 m long, 1.10 m wide, circumference — 3.30 m. Discovered by Dainis Ozols in 1995. A typical bowl-shaped hollow stone, there are 20 of such stones in Latvia. On its surface there is a bowl-shaped hollow which is 55–65 cm wide, 50 cm long and 0.15 m deep. The depth of the bowl is up to 2.5 cm, diameter 0.30–0.38 m. The bowl has been made rather carelessly and has not been finished. On the sides of the stone there are the grooves typical for the stones with bowl-shaped hollows; they are rather poorly carved though and absent in some parts of the stone sides. 24 grooves can be well felt. Their biggest depth is up to 1 cm, most of them are 0.5 m deep, 3–4 cm wide, around 20 cm long. (A. Gr��nbergs, 2010) No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. The bowl-shaped hollow stone lies in a meadow and owners have planted trees around it as well as placed benches and put up an information stand. The site itself is attractive, which cannot be said about the surroundings. 2 The site is easily accessible, however, it is difficult to see the site from the road because the meadow is overgrown. 3 There are indication signs leading to the stone on the road to Naukš��ni. At the J��či homestead there are no signs. To reach the site the visitor should cross an overgrown meadow. There are benches next to the stone. No. There is a small stand where information was displayed, but it has been damaged. 41 and more Known Private   1. J��či Bowl-Shaped Hollow Stone  
2. J��či Bowl-Shaped Hollow Stone  
3. J��či Bowl-Shaped Hollow Stone  
4. J��či Bowl-Shaped Hollow Stone  
5. J��či Bowl-Shaped Hollow Stone
No   J��či Bowl-Shaped Hollow Stone. Photo by B.Baika  
J��či Bowl-Shaped Hollow Stone .  Photo by B.Baika  
J��či Bowl-Shaped Hollow Stone .  Photo by B.Baika  
J��či Bowl-Shaped Hollow Stone .  Photo by B.Baika  
J��či Bowl-Shaped Hollow Stone .  Photo by B.Baika
84 83 Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement (Kalnalammiku upurakmens un apmetnes vieta) Stone Latvia Vidzeme R��jiena Lode Short a kilometre north from the centre of Lode. The Kalnalammikas homestead is situated on the right bank of the R��ja River. The stone is at the edge of the R��ja flood land, approximately 100 m S from the homestead. 58º00'927''N 025º22'616''E State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2456). 3.95 m long, 2.90 wide, 1.10 m high; circumference of 10.90 m, volume of 5 m³. The stone has not been moved. The orientation of the longitudinal axis is 160 degrees which is almost in the N–S direction and corresponds to the direction the glacier moved, consequently, the stone certainly lies in its original location. In 1978 it was discovered by the expedition of Valmiera Local History Museum. Around the stone a cultural layer has been found (1st-2nd cent. of 2nd millennium AD). The Kalnalammiki settlement site. Approximately in the Bronze Age 40 spherical cup-marks were made on the stone surface. Almost all (except two) cup-marks are made on the stone surface facing E. (A. Gr��nbergs, 2010) Around the stone there is dark earth where one can find tiny container fragments, mainly from the wheel containers (11th–13th century?). Obviously, here, on the river bank, there was a late iron age settlement. According to Austra Puik��ne (residing in the Irb��tes homestead, former Arakste Inn, 77 y. old) who was born and grew up in the Kalnalammikas homestead, there used to be a well at the very stone in the valley. During some excavations around year 1936–1937 wooden well rings were found in the earth here. (I. Cimermane, 1979) As it was reported by Ernests Gredzens, in 1930s the stone was inspected by some museum employees from Riga. After their visit the owner of the homestead dug around the stone and found lining rings of a well there. They wanted to roll the stone there, but failed. Later during the land amelioration the workers tried to move the stone, but failed again. The stone is also called Lambita, previously, Metsekula Sacrificial Stone. They say that under the stone there used to be a spring which later disappeared. In ancient times there used to be springs all along the bank of the R��ja River, but they disappeared after the amelioration. (From year 1987 expedition notes by A. Leitis) The stone itself is very expressive, however, it does not stand out in nature – the meadow is overgrown, at the stone there is a big bush behind which it is difficult to see the stone. 2 Rather easily accessible, however, the site is difficult to find without the help of local inhabitants. 2 No signs, to reach the site the visitor should cross an overgrown meadow. No infrastructure. No. Some old worker of the local saw mill could show the site. 41 and more Known Private   1. Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement  
2. Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement  
3. Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement  
4. Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement  
5. Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement
No   Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement. Photo by B.Baika  
Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement . Photo by B.Baika  
Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement . Photo by B.Baika  
Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement . Photo by B.Baika  
Kalnalammikas Sacrificial Stone and Settlement . Photo by B.Baika
85 84 R��jiena Holy Spring (R��jienas Sv��tavots) Spring Latvia Vidzeme     To reach the site, the visitor should pass the museum and walk right passing the former priest��s manor. E0579564 N06417352 Nature territory of local significance (decision No 210, 20.10.1981.). It is located in R��jiena, on the right bank of the R��ja River, behind the former priest��s manor park. Nowadays concrete rings have been placed in the spring and it is used as a well. Next to the spring there is a cross stone and a stone with an inscription. An art monument of local significance (resolution No. 210, 20.10.1981.). Local inhabitants call the cross stone the German Cross. The stone seems not to lie in its original place. The stone itself is made as a stylized cross. In the central part of the stone a ring has been driven in.  About 50 m from the cross stone at the very bank of the R��ja River a granite block was shown which had been cut from all sides, slantingly toppled and is surrounded by bushes and nettles. On the downward facing stone surface there were hard-to-read letters and numbers carved with an iron tool: UPSI [GEG 1875 II]. The landlady remembered the legend about a Swede who attacked either a castle or a church and was seriously injured. After that he managed to get to the sacred spring and healed himself with its water. This was commemorated by putting up a cross stone. It may indeed happen that next to the old cult site later a cross stone was placed as a symbol of Christianity. (J. Urt��ns, 1985) The place is plain-looking, unattractive from the landscape point-of-view. The site is in a rather low relief, it overflows in spring. 1 Easily accessible 2 No signs, however, if there is information about the site, it is not difficult to find. No infrastructure. No. the proprietors willingly tell visitors about the spring. 41 and more Known Private   1. R��jiena Holy Spring 
2. R��jiena Holy Spring 
3. Stones of the R��jiena Holy Spring 
4. Cross Stone of the R��jiena Holy Spring 
5.  Inscription Stone of the R��jiena Holy Spring
No Rujiena R��jiena Holy Spring. Photo by B.Baika  
R��jiena Holy Spring. Photo by B.Baika  
Stones of the R��jiena Holy Spring. Photo by B.Baika  
Cross Stone of the R��jiena Holy Spring. Photo by B.Baika  
Inscription Stone of the R��jiena Holy Spring. Photo by B.Baika
86 85 Lazdiņi Mound (Lazdiņu uzkalniņš) Hill Latvia Vidzeme C��sis Vaive On the NE coast of the Big Lazdiņi Lake, about 200 m N-NW from the highway. 57��14'36.0960"N 025��18'48.5280"E In 1972 archaeologist J��nis Apals made archaeological excavations in Vaive Lazdiņi Mound, on the E coast of Lazdiņi Lake during which peculiar stone constructions were revealed as well as pits dug in the earth and filled with sand which was mixed with ash and small coal; on a small stone there were iron artefacts – a socket axe, chisel, two ends of a spear, scythe and awl fragments; slightly further there was an iron knife with a bent back. On the NW part of the hill a quadrangular platform piled of rounded stones fit close inside the stone circle. On the platform three small fragments of a man��s skull were found — from the facial part, top of the head and its base. The artefacts found in the middle of the hill date back to the 2nd quarter of the 1st millennium AD – the early iron age. In the Lazdiņi Hill neither skeleton or cremation graves in the traditional form were found. Thus it is possible to consider that in these excavations J. Apals had found a possible ancient cult site. (J. Apals. Archaeological Monuments in Gauja National Park (Arheoloģiskie pieminekļi GNP).1986. The object is situated in the Gauja National Park and in the territory of  Natura2000. There are no recorded evidences about the site, however, professor J��nis Kl��tnieks, based on archaeological excavations concluded that this was a cenotaph – an empty grave erected in honour of a leader whose remains are elsewhere. As it is said in a Latvian folk song, ��Let my sword lie there instead of my bones.�� Apals has dated it with the early iron age — up to the 4th century. This is a unique place as in Vidzeme there are no other sites referring to such an early age. The place is interesting from the contents point of view, however not looked after (underbrush, fallen trees). 1 The site is covered with underbrush and bushes. There are no signs. The site is difficult to find without assistance. 1 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Lazdiņi Mound. J. Kl��tnieks 
2. Lazdiņi Mound. J. Kl��tnieks 
3. Lazdiņi Mound 
4. Lazdiņi Mound 
5. Lazdiņi Mound
No   Lazdiņi Mound. Photo by J.Kletnieks   
Lazdiņi Mound. Photo by J.Kletnieks   
Lazdiņi Mound. Photo by J.Kletnieks   
Lazdiņi Mound. Photo by J.Kletnieks   
Lazdiņi Mound. Photo by J.Kletnieks 
87 86 Īļaki Holy Spring (Īļaku Sv��tavots) Spring Latvia Vidzeme Amata Drabeši On the right bank of the Amata River, not far from the Jaun��ļaki homestead E0574399 N06343398 3 springs start from a rather steep slope here. The most powerful one which lies closest to the Riga highway provides in average 10 litres of water per minute. The other two are not so productive. Their power could be estimated as average 2 litres per minute. It might be that under a huge pressure another small spring finds its way through the gaps in the rock. Unfortunately the strongest spring has been locked in a pipe which considerably decreases the healing properties of its water. About 30 m W from the most powerful spring there is a sacred stone with dimensions 1.0 x 0.6 x 0.3 m. It seems that in ancient times the stone was intentionally processed to make its surface even. On the stone there is a shallow hollow of approximate size 10 x 5 cm necessary for seer activities. The stone leads to the thought that there were specific activities which were not practiced directly at the spring (V��ks, ER). No recorded folklore materials have been found up to now. The local people cannot tell anything about the site. Several springs, each of them different. The banks of the spring have eroded; next to it there is a barbed wire to prevent the people willing to take water from accessing the spring in the wrong place. 2 In the Internet there are several confusing descriptions about the accessibility of the site in connection with Īļaki homestead. One should be guided by the river bank. There is a rather good path leading to the spring directly from the highway A2. 2 Partly facilitated for taking water No 0 - 9 Known State property It is used as a water acquisition site. 1. Īļaki Holy Spring 
2. Īļaki Holy Spring 
3. Īļaki Holy Spring 
4. Īļaki Holy Spring 
No   Īļaki Holy Spring. Photo by A.Klepers   
Īļaki Holy Spring. Photo by A.Klepers   
Īļaki Holy Spring. Photo by A.Klepers   
Īļaki Holy Spring. Photo by A.Klepers 
88 87 K��purkalns Hill – M��ra's Shrine and M��ra's Stone (K��purkalns — M��ras sv��tn��ca un M��ras akmens) Stone Latvia Vidzeme Jaunpiebalga Zos��ni The K��purkalns and Skr��ģu krogs homesteads. E0616837 N06334910 The storyteller Lauma Pr��se who had heard it from her mother, reported about another K��purkalns graveyard which lies on the bank of the Gauja River approximately 1 km NW from Spulgas homestead (Zos��ni Parish Council, 2012, ER). ��There are two of these [stones], one of them with a small hollow is a local significance history monument of the Latvian State with protection No 4.00258.000. It used to stand in the Kroga brasls (Pub Ford) on the NE coast of the lake. The second one was in the V��rša brasls (Ox Ford) on the S coast of the lake. These stones had served for laying sacrifices. The local population remember that at the beginning of 1930s the sick people came to the Pub Ford to wash and take water along in bottles for the ones who were not able to come. As the water level in K��purkalns Hill was raised when arranging fish ponds here, the stones cannot be seen.�� (Zos��ni Parish Council, 2012, ER). One version has it that the name originates from grubs which in some year fell on the oaks growing on the hill and ate all leaves off (materials of C��sis Museum). Another version reports that as there was a graveyard on the coast of the lake both in the ancient and medieval times then a local saying arose that a man passes to the kingdom of grubs after his death. Thus the lake and its surroundings acquired the name of K��purkalns (Grub Hill). This is what our ancestors called the sacred sites of Dear M��ra which were powerful energetic sites in the open air. Such churches were attended by godparents to find the most appropriate name for their godchild. In M��ra church the newly wed were married according to the ancient customs. (Zos��ni Parish Council, 2012) A very picturesque place. Next to the site – in the Skr��ģu Krogs there is Baņuta Museum and facilitated infrastructure. 4 On the side of the road. The cult stones though lie under the water level in the lake. Variying on-site accessibility 3 There is a museum next to it and a mass event site — respectively there is the necessary infrastructure. Information only in relation to the Skr��ģu krogs and Baņuta Museum. 41 and more Popular Private In the Skr��ģu krogs Midsummer Eve celebrations take place as well as Baņuta Opera Festival. There is the Baņuta Museum. It is though not directly related to the ancient rituals, however, more than 1000 people arrive there. 1. K��purkalns Hill – M��ra's Shrine 
2. K��purkalns Hill – M��ra's Shrine and M��ra's Stone 
3. K��purkalns Hill – M��ra's Stone 
4. K��purkalns Hill – M��ra's Shrine and M��ra's Stone 
5. K��purkalns Hill – M��ra's Shrine 
6. K��purkalns Hill – M��ra's Shrine and M��ra's Stone
No   K��purkalns Hill – M��ra's Shrine . Photo by A.Klepers  
K��purkalns Hill – M��ra's Shrine and M��ra's Stone.  Photo by A.Klepers  
K��purkalns Hill – M��ra's Stone.  Photo by A.Klepers  
K��purkalns Hill – M��ra's Shrine and M��ra's Stone.  Photo by A.Klepers  
K��purkalns Hill – M��ra's Shrine.  Photo by A.Klepers  
K��purkalns Hill – M��ra's Shrine and M��ra's Stone.  Photo by A.Klepers
89 88 Zilaiskalns Hill with the Sacrificial Stone (Zilaiskalns ar Upurakmeni) Hill Latvia Vidzeme Koc��ni Koc��ni Zilaiskalns village, from the road Valmiera–Zilaiskalns there is a sign to the left to the Zilaiskalns Hill. E0572767 N06379661 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2455. The absolute height of the Zilaiskalns Hill (Blue Hill) is 126.7 m above the sea level and it rises 66.6 m above the surrounding swampy and gently rolling plain. The Zilaiskalns Hill consists of the sand pushed together by the glacier under which there is an admixture of pebbles. In the lowest part of the slopes there is stony sandy loam and scale-like sand gravel pushes. The Zilaiskalns Hill is one of the most significant cult places. Its name is attributed to the slightly blue mist that surrounds the top of the hill. (Vietas Ltd., 2005–2012f, ER). The complex of the Zilaiskalns cult sites consisted of sacred trees, smaller hills, a furrow, spring and cult sites. The individual small hills around the central peak are called Gods�� Hills. Each of them used to have its name, for example, the Sacrificial Hill (Upurkalniņš), Spring Hill (Avotiņkalns), Pebble Hill (Oļu kalns), J��nis' Hill (J��ņa kalns). Zilaiskalns is a nature reserve that is situated in the Koc��ni Parish of the Valmiera County in the total of area of 118 ha (Sokrata Tautskola, 2011–2012, ER). Situated within the nature reserve "Zilaiskalns�� and the territory Natura2000. Managed by JSC Latvia's State Forests. In folk legends and tales on the Zilaiskalns Hill (the Blue Hill) there used to be a grove where all the people assembled for the J��ņi (Midsummer) Eve. Other festivities were celebrated here as well, and particularly Labrencis�� Day when people came here from various directions to thank the sacred fire. In the epos ��L��čpl��sis�� (the Bear-Slayer) by poet Andrejs Pumpurs the Zilaiskalns Hill is depicted as the assembly place of all the people. On the L��go (Midsummer) Eve L��čpl��sis, Laimdota, Sp��dala, Lielv��rdis and other heroes assembled here. It is also mentioned as a place where witches assemble. Its popularity survived also after the introduction of Christianity. In the 14th century, when commemorating the survival of the Lithuanian Grand Duke Ģediminas after losing his way, a column was erected here. Ģediminas is said to have declared that here there was the border of all the Baltic peoples and placed a stone on the hill. The legend preserved in Muj��ni Parish concords with the tale from the Lithuanian part of S��lija (Selonia) about the Lithuanian governor Ģediminas�� walk along the Salote and Salaca rivers. One of the stones — a sacrifice stone with artificially made hollows – can be still found on the hill. (Valtenberga, 2010). It is believed that the name ��Zilaiskalns�� is not that much related to the adjective ��zils�� (blue), but rather to the noun stem ��sil�� or ��zil��, which bears a significant connection to the word ��z��l��t��(to tell fortunes) or the Russian word ��sila��(power) (Vietas Ltd., 2005–2012f). There, in the highest point of the hill, once used to flow the sacred health spring. When the spring dried up, the young girls of Muj��ni planted and attended flowers there. During the L��go festival, J��ņi (Midsummer Eve) (..) the people assembled there coming both on foot and by horses. They feasted, drank the home-made beer they had taken along, ate cheese and flat cakes, danced, played dancing games and sang. ��The Swedes wanted to strengthen their positions in the (Zilaiskalns) Hill and started to dig (dams) and cut trees there and the local people were very worried about it. Then the Father Thunder with the rain spirits came to assist the people and the Swedes had to stop the devastating work. The people, of course, sang praises of the gods who sent the Swedes away.�� (K. Bukums, 1974). ��My grandmother used to tell me about the Zilaiskalns Hill as a fabulous place. There the people assembled every Midsummer Eve from all surroundings, even far places, to feast. Whoever could, did come, only the old people and small children stayed at home. Sometimes homesteads remained empty as everybody had gone to the Zilaiskalns Hill. Nobody locked the door. Bread, cheese and milk were laid on the table — so that those coming from far away could drop in, have a rest and refresh themselves. On the top of the Zilaiskalns Hill there was a spring which was considered sacred. Once a mother washed her child��s clothes in the spring, for what the spring got angry and disappeared��. (Latvian Folk Tales (Latviešu tautas teikas). 1991) Outstanding attractiveness, a picturesque and accessible site. The vista is too narrow for the view and cut only in one direction from the top of the hill, however, the view from the tower is undisturbed in all directions. 5 Signs, a parking lot and an unmistakable road to the top of the hill. 3 A parking lot Several information stands, their contents should be revised and corrected. 41 and more Popular State property Many stands, there is a plan to create a watching tower of the Latvia's State Forests company here. 1. Zilaiskalns Hill with the Sacrificial Stone 
2. Zilaiskalns Hill 
3. Zilaiskalns Hill 
4. Zilaiskalns Hill 
5. Zilaiskalns Hill 
6. Zilaiskalns Hill
No   Zilaiskalns Hill with the Sacrificial Stone. Photo by A.Klepers  
Zilaiskalns Hill. Photo by A.Klepers  
Zilaiskalns Hill. Photo by A.Klepers  
Zilaiskalns Hill. Photo by A.Klepers  
Zilaiskalns Hill. Photo by A.Klepers  
Zilaiskalns Hill. Photo by A.Klepers
90 89 M��lakši Cult Site – the juniper and stone site (M��lakšu kulta vieta — paegļa un akmens vieta) Stone Latvia Vidzeme Rauna Drusti In the intersection within the Milakši homestead group, on the top of the hill. E0617203 N06347545 The M��lakši Cross Stone is a stele-shaped stone — reddish granite with 9 carved crosses. It lies in the yard of the Vecm��lakši homestead. The height of the over-ground part of the stone is 1.4 m, width 0.57 m, thickness up to 0.35 m. The stone has been moved and is not located in its original place. (materials of the Monument Documentation Centre of the State Inspection for Heritage Protection) (Rauna municipality, 2012, ER). 9 crosses have been carved in the stone block. In M��lakši surroundings there are several places which are connected with ancient traditions. In 1838 the owner of the Drusti homestead H. Hagemeisters wrote that in ancient times in M��lakšas homestead there had been a stone where sacrifices were brought. At the end of the 19th century writer J. Up��tis recorded that in his youth he himself had seen a big blue stone at the Kalna M��lakšas homestead with a juniper on the E side. Sacrifices had been laid on the stone. At the M��lakšas homestead there are ancient burial mounds, however, as it is stated in year 1739 documents, in the neighbouring V��ļumi homestead 13 stone idol images were liquidated. (Urt��ns, 1990) There is a legend that ��in ancient times the best bite was sacrificed to the gods and it was always done before the people tried the food themselves. Each landlord laid sacrifices in his own particular place. In the vicinity of the Gatartieši Kalna M��lakši I myself saw in my youth a big, blue stone, in the morning (eastern) side of it there was a big juniper growing. The stone was a remarkable sacrifice place where meals to gods were often brought in containers. However, once a man for an unknown reason – either because of hunger or too much confidence ate the sacrifice. Since that time gods have not been treated at the stone and the juniper, instead a sacrifice place was chosen inside the house, in the fireplace.�� (J. Up��tis) A stone at the lilac bushes behind a burnt-down building (the remains of the building were being removed at the moment of inspection). 2 In the centre of M��lakši, the stone is visible from the side of the road. 3 No No 0 - 9 Known Private The stone had been moved here from the direction of the Medņi homestead during the Soviet times. 1. M��lakši Cult Site 
2.  M��lakši Cult Site 
3.  M��lakši Cult Site 
4.  M��lakši Cult Site 
5.  M��lakši Cult Site
No   M��lakši Cult Site. Photo by I.Kucina  
M��lakši Cult Site. Photo by I.Kucina  
M��lakši Cult Site. Photo by I.Kucina  
M��lakši Cult Site. Photo by I.Kucina  
M��lakši Cult Site. Photo by I.Kucina
91 90 Em��ļi Hollow Stone – Sacrificial Stone (Em��ļu dobumakmens — upurakmens) Stone Latvia Vidzeme Smiltene Branti In the yard of the Em��ļi homestead. E0605628 N06360865 The name of the stone originates from the homestead next to it. In a picturesque place, around the ��Em��lis�� other smaller stones have settled. Its length is 3.2 m, width of 2.9 m, height of the flat surface above the ground of 0.8 m, total over-ground volume of 5 m³. Approximate weight of the stone is 30 tons. According to specialists, it might be an ancestors�� sacrifice stone because water does not disappear in its hollow and touching it relieves from stress. (Smiltene municipality council, 2011a-b, ER). The neighbours of the Em��ļi homestead say that it is an ancestors�� sacrificial stone because water disappears in its cavity and touching the stone relieves from stress. (Smiltene Municipality Council, 2011a-b). An impressive stone, a good access with a nicely looked-after meadow and mowed path. Nothing disturbs gaining the visual impression. 3 Limited access. No signs at the homestead. The road leading to the house has an iron gate with a ban to enter. It is a summer cottage. The owners do not daily live here. The local municipality and owners are working to find a solution for providing an access to the site. 2 No special infrastructure. The yard of the homestead is tidy and its infrastructure is related to the hospitality of the homestead owners. No 10 - 40 Known Private Well looked-after, the strategy of the private owners must be known. 1. Em��ļi Hollow Stone 
2. Em��ļi Hollow Stone 
3. Em��ļi Hollow Stone 
4. Em��ļi Hollow Stone 
5. Em��ļi Hollow Stone 
6. Em��ļi Hollow Stone
No   Em��ļi Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
Em��ļi Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
Em��ļi Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
Em��ļi Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
Em��ļi Hollow Stone. Photo by A.Klepers 
Em��ļi Hollow Stone. Photo by A.Klepers
92 91 Ķ��z��ni Holy Spring and Holy Grove (Ķ��z��nu sv��tavots un sv��tbirzs) Spring Latvia Vidzeme Vecpiebalga Vecpiebalga In the closest vicinity of the Ķ��z��ni homestead cluster. E0601630 N06324484 Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 479). The peculiar homestead names of the 210 m high T��t��škalns Hill — T��t��tes, Ņ��ņi, Ķ��z��ni, V��ģebi — have survived since ancient past when this used to be an important shrine. The ancient site complex consists of a spring, a furrow site and a find site. There is an opinion that ��T��t��tes�� was an ancient dwelling place of druids. At Ķ��z��ni homestead there was the centre of the ancient shrine — the M��ra Church — it is a terrace-like shrine for paying homage to the God. In the centre of it a sacral oak used to grow. The shrine is surrounded by the sacred spring. And the former site of the oak is still surrounded by circular layer of stones. All classical nature elements, water, stone, wood and the energetically active earth of the M��ra shrine outline the world created by the God. (http://www.vidzeme.com/i.php?v=lat&id=75 and the text from the stand at the site). No recorded folklore materials have been found. The local people cannot tell anything about the site. Long past and many place names, however the shrine is difficult to identify in nature. 2 The road to the Ķ��z��ni homestead is difficult to pass. Besides it is difficult to find one��s way and find the site there. The proprietors of the local homestead are not sure about the precise location of the site. 1 No There is an information stand, but it is damaged and its glass is broken. 0 - 9 Known Private Excellent scenery, however, it is difficult to identify the particular site in nature. 1. Stone circle at the Ķ��z��ni Holy Spring 
2. Stone circle at the Ķ��z��ni Holy Spring 
3. At the Ķ��z��ni Holy Spring 
4. Ķ��z��ni Holy Spring
No   Stone circle at the Ķ��z��ni Holy Spring. Photo by  A.Klepers  
Stone circle at the Ķ��z��ni Holy Spring. Photo by  A.Klepers  
At the Ķ��z��ni Holy Spring. Photo by  A.Klepers  
Ķ��z��ni Holy Spring. Photo by  A.Klepers
93 92 Zauska Pine (Zauskas priede) Tree Latvia Vidzeme     On the side of road P18, the Kalna Zauskas and Lejas Zauskas homesteads. E0610068 N06368424 The Zauska Pine, the name of which comes from the nearby homestead, was considered the most secular pine in Latvia up to 1951 (latvijaslegendas.lv, 2012, ER). The circumference of its trunk was 4.63 m. Later the tree withered and in 1958 it was sawn and cut into several pieces. According to specialists, it was 370 years old Since ancient times at the pine there has been a place where the people brought sacrifices to various deities, particularly to M��ra. (Smiltene Municipality Council, 2011c). Still some decades ago the people from the surroundings had the habit of standing under the pine for a while, especially in solemn cases such as weddings. Drinks were used and a sacrifice left for the pine – a ribbon tied around the tree, cash left or something else. Here at the end of the summer of 1941 the locally well-known murderer Ringmanis killed his servant Vorpe, judge of Smiltene Court P��rups and one more unknown person (latvijaslegendas.lv, 2012). The object has perished and only its fragment has survived. The place meets tourism needs and fits the road side. It is used as a stop in wedding rituals. 3 Easily accessible, on the very side of the road. 3 A bench, stand and a fence around the site. It is looked after and tidied. An information stand with visual material, in Latvian. 10 - 40 Popular Private On the side of the road the proximity of the road side sites to the sites of regional significance must be taken into account. 1. Zauska Pine 
2. Zauska Pine 
3. Zauska Pine 
4. Zauska Pine 
5. Zauska Pine
No Smiltene Zauska Pine. Photo by A.Klepers  
Zauska Pine. Photo by A.Klepers  
Zauska Pine. Photo by A.Klepers  
Zauska Pine. Photo by A.Klepers  
Zauska Pine. Photo by A.Klepers
94 93 S��ļi Badakmens Stone (S��ļu Badakmens) Stone Latvia Vidzeme Ērgļi Jumurda Not far from the former S��ļi homestead, in the territory of the Viesaki Deer Park, 1.7 km NE from the Jumurda Lake, in the forest behind Aušaki plains E0609727 N06314251 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 1722). The S��ļi Badakmens Stone (S��ļi Hunger Stone) currently lies in the Viesaki Deer Park which can be attended during previously arranged excursions once a month. Moreover, the access to the stone is also limited by the nest of a protected species of eagles nearby. The stone lies in a bushy place, far from populated areas. The Hunger Stone was first mentioned in records in the legend published in 1889. It is a 2.5 m high pole-like stone the base area of which is 2.3 x 1.3 m. The stone is coarse grained with several deep splits. Along one of the edges there are steps which provide for climbing the stone. On the surface of the stone there are several naturally formed irregular hollows. At the NE foundation of the Hunger Stone there is a 0.5 m high and 2.3 x 1.3 m big circular form stone. (J. Urt��ns. Skudra pie kalna (Ant at a Hill)). An archaeological monument of national significance (VKPAI 1722). The significance of the stone is confirmed by a range of legends. In some legends it is said that the stone ��came by sea�� or ��was brought by water��. It is possible that the Hunger Stone could be attributed to the European megalith culture. However, for the time being the statements of legends have not been archeologically proved. (J. Urt��ns. Ant at a Hill (Skudra pie kalna)). Nearby there is the Jumurda manor house and park as well as the Cirsti manor house. In 1889 in the newspaper ��Balss�� No 23 the following legend was published: ��Within the borders of Jumurda–Cirsti there is a big stone resembling a huge man, just his head is missing. This stone is called the Hunger Stone. At the time when stones were talking this one boasted that it would turn all houses around therefore the local people asked soldiers for help. The soldiers cut the stone��s head that still lies next to the stone bearing a red stroke on one of its sides from the blood that flowed out.�� The stone used to lie on the border between Cirsti and Jumurda Parishes and the people spoke that the stone must not be within the borders of one parish – it would mean a huge hunger there. It is possible that the stone had served as an idol��s image in ancient times. (J. Urt��ns. S��ļi Badakmens Stone (S��ļu Badakmens). Lauku Dz��ve, 1988, No. 2) In some other versions it is said that the stone ��came across the sea�� and ��was brought with water��. Both stones have sunk into the ground; they do not stand out in the scenery. 2 The stone is difficult to find without a guide. The S��ļi Badakmens Stone currently lies in the Viesaki Deer Park and can be accessed during arranged excursions once a month. Moreover, the access to the stone is limited by the nearby nest of a protected species of eagles. 1 No No 0 - 9 Known Private Limited access — a closed private territory. 1. S��ļi Badakmens Stone 
2. S��ļi Badakmens Stone
No   S��ļi Badakmens Stone. Photo by A.Klepers  
S��ļi Badakmens Stone. Photo by A.Klepers
95 94 Liede Hills (Liedes kalni) Hill Latvia Vidzeme Gulbene Jaungulbene and L��go At the Jaungulbene road and the Gulbene–Madona highway on the left bank of the Liede River. E0657835 N06330538 State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 830). The Liede Hills are a range of 8 – 9 small hills situated in an even area on the bank of the Liede River. The hill fort is the second hill from the bridge across the Liede River in the direction of NE. The M��ra Hill cult site is on the third hill. Both hills are about 10–12 m high, their steep slopes become more gentle at the foundation. On the hillf ort an intensive, 0.5 m deep cultural layer has been found. No fortification work has been detected in the M��ra Hill, its cultural layer is slightly shallower than on the hill fort. The excavations provide for attributing the ancient site to the 1st millennium AD. (EKM Hill Forts of Latvia (Latvijas pilskalni), 1998). The hill names, their cultural layers and legends suggest that there used to be a wooden castle on the Castle Hill, however at both hills next to it there could have be the shrines attributable to the Castle Hill. Such proximity of hill forts and cult hills is common in all regions of Latvia. (J. Urt��ns. Latvian Ancient Shrines (Latvijas sen��s sv��tn��cas). County geomorphological heritage. According to a tale, on the Zvana kalns (Bell Hill) there was a church and once a peasant damned it saying ��Let the devil yank this church!�� — and the church sank. It is still possible to hear the ringing of its bell on the hill. The recorded tales say that once there used to be an idol in the M��ra Hill. Another version is that in the hill huge treasures were hidden which have been searched by all – the owner of the nearby Aduliena manor as well as three priests and some fortune teller. Besides, when the people still believed, a golden calf ran around the M��ra Hill, however, since the people ceased to believe, it has been lying under the hill. Moreover, about the Liede River it is known that the devil excavated the river on his flee from the cross. (J. Urt��ns. Latvian Ancient Shrines (Latvijas sen��s sv��tn��cas) It is believed that the Liede Hills were shovelled with caps during the Swedish times and in one of the hills there is believed to be a cellar the keys of which are guarded by a dog. However, it is forbidden to dig the money hidden in the hill fort because the digger would then become blind. (www.jaungulbene1w.lv) Although the hills have overgrown with trees and bushes, the place is picturesque and interesting. 2 Easily accessible, on the very side of the road, accessible by car. 3 On one of the hills a facilitated bonfire place has been arranged, there is another place for making fire at the side of the municipal road in front of the hills. On the left side of the hills a path has been freed from trees. The hills have been cleared from fallen trees and can be walked over. There is a sign to the site at regional significance road P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene. No 41 and more Known State property For the enthusiasts of active recreation it is possible to acquire climbing skills in the Liede Hills. 1. Liede Hills 
2. Liede Hills 
3. Liede Hills
No   Liede Hills. Photo by A.Klepers   
Liede Hills.  Photo by A.Klepers   
Liede Hills.  Photo by A.Klepers 
96 95 Veckulpji Large Stone (Veckulpju Lielais akmens) Stone Latvia Vidzeme Naukš��ni Naukš��ni On the left side of the Piks��ri–Omuļi road, in the clearing overgrown with hazels, within the territory of the Veckulpji homestead. E0597315 N06418667 The stone similar to a miniature triangular prism or a mountain range is 4.75 m long, 3.15 m wide and 2.35 m high. Its volume — 12 m³. It is not just big according to its dimensions; it is also a heritage stone. According to folklore evidences, witches arrange their activities here at night. ��When looking at the Veckulpji Large Stone from aside, it feels that the stone, pushed and hustled by the glacier, has broken off a much bigger rock rather close to its current location therefore its sharp edge was just slightly rolled over the remaining part of the road��, as stated by explorers (delfi.lv, 05.08.2011.). According to geologist Dainis Ozols assessment, the Veckulpji Large Stone is currently the biggest secular stone known in Naukš��ni parish. One of the legends recorded by Naukš��ni Elementary School pupil V.Kalniņš in 1939 mentions some ��high and slippery�� stone within the Kulpji homestead that cannot be passed at night because witches grab the person. Although the people in the vicinity of the homestead had not heard the legend, in several homesteads stories were told about some Large Stone or Lielakmens, the description of which and its location led to the thought that it is the same place which was mentioned in the legend. Some other legends: Within the Naukš��ni Parish there is the Acupe (the former Agupe) River. There used to be a big stone where witches and night-hags tortured people. (1764, 1171, L. Up��te 75 y. old.; rec. by U. Vilciņš 1978.) When the R��jiena Church was built the Devil had intended to bring stones for the building. He was carrying a big stone when all of a sudden a rooster crowed. The Devil dropped the stone on the bank of the Acupe River and jumped into the river. (1026.162., V. Aspers 55 y. old, rec. by J. Stik��ne 1976) The site is very attractive. It is surrounded by underbrush and an overgrown wood felling site. The place could be very attractive if there is a good ritual and narrator. 2 It is difficult to find without a guide. The visitor should cross the field and then walk through the thick forest for about 1.5 km. The proprietor of the nearby homestead willingly agrees to be a guide. 2 No No 0 - 9 Unknown Private   1. Veckulpji Large Stone 
2. Veckulpji Large Stone 
3. Veckulpji Large Stone 
4. Veckulpji Large Stone 
5. Veckulpji Large Stone
No   Veckulpji Large Stone. Photo by B.Baika   
Veckulpji Large Stone. Photo by B.Baika  
Veckulpji Large Stone. Photo by B.Baika  
Veckulpji Large Stone. Photo by B.Baika  
Veckulpji Large Stone. Photo by B.Baika

Set Home | Add to Favorites

All Rights Reserved Powered by Free Document Search and Download

Copyright © 2011
This site does not host pdf,doc,ppt,xls,rtf,txt files all document are the property of their respective owners. complaint#nuokui.com
TOP