Home > VÁŠ ZLATOČERNÝ BOURÁK

VÁŠ ZLATOČERNÝ BOURÁK

Page 1
VÁŠ ZLATOČERNÝ BOURÁK
1/2013

Page 2
slevy pro celou rodinu
Karta, kterou skutečn�� využijete.
infocentrum Ubytov��n�� | LastMinute | Webkamery | Firemn�� akce
WWW SKIAREAL CZ
7 N†S
JE ZIMA
PRIMA

Page 3
ZÁŽEH L E O3
HLÁŠENÍ A PODĚKOVÁNÍ VŠEM,
KDO NASTOUPILI
cestuj��c��, d��kuji v��m, že jste si pro svou cestu vybrali společnost LEO Express. Ať už jste na naši palubu nastoupili v kter��koliv stanici, využ��vejte, pros��m, maxima našich služeb, jejichž stručný výčet najdete v servisn��ch str��nk��ch tohoto nov��ho časopisu. Na česk�� koleje přiv��ž��me z��padoevropskou kulturu cestov��n�� inspirovanou předn��mi zahraničn��mi dopravci a mimo jin�� se snaž��me využ��t vše z výdobytků modern��ch technologi��. Jako filmový fanoušek v��m tak mohu doporučit např��klad naši infotainmentovou z��nu s nab��dkou z des��tek filmů, ze kterých si jist�� každý vybere ten svůj. Film je vůbec skv��l�� v��c, a když v n��m hraj�� vlaky, je o to lepš��. A tak jsme osv��dčen�� kombinaci v��novali hned n��kolik n��sleduj��c��ch str��nek pilotn��ho č��sla palubn��ho časopisu LEO Express. Přidali jsme k tomu trochu fikce, nadhledu, a n��kde jsme přiostřili, abychom zkr��tka byli jin��. Podle (zcela seri��zn��ho) kalend��ře akc�� si pak můžete vybrat, na jakou kulturn�� nebo sportovn�� ud��lost v Ostrav��, Olomouci, Pardubic��ch či v Praze se s LEO Express svezete př��št��. Leoš Novotný Zakladatel a gener��ln�� ředitel LEO Express
V��žen��
PRVNÍM VYPRAVENÝM VLAKEM 13. LISTOPADU VE 04:56 HODIN RÁNO CESTOVALI PŘEVÁŽNĚ VÁŠNIVÍ FANOUŠCI ŽELEZNIC. VĚŘÍME, ŽE DÍKY KVALITĚ SLUŽEB LEO EXPRESS SE JIMI STANOU I VŠICHNI NAŠI DALŠÍ PASAŽÉŘI.
█ PRO LEO Express VYDÁVÁ:
C.O.T. media, s. r. o.
█ REDAKČNÍ RADA: Eva Frindtov��,
Jana Klichov��, Hana Čerm��kov��
█ ŠÉFREDAKTORKA: Jana Hakenov��,
jana.hakenova@cot.cz
█ FOTO: nen��-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z Thinkstockphotos.com
█ LAYOUT: Eva Smrčkov�� █ GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA:
Martina Rychtař��kov��
█ PRODUKCE: Jan Doležal █ KOREKTURY: T��ňa Holasov�� █ MARKETING: Lucie Škopkov��,
lucie.skopkova@cot.cz
█ INZERCE: C.O.T. media, s. r. o.,
Komplex Olšanka, T��boritsk�� 23/1000, 130 00 Praha 3, email: obchod@cot.cz, tel.: +420 226 257 720
█ UZÁVĚRKA TEXTŮ: 20. 11. 2012 Evidenčn�� č��slo MK ČR E 20950 Vydavatel neruč�� za obsah inzer��tů.
F otogra fi e: Archiv LEO Express

Page 4
www .hotelolsanka.cz
wwww
www
ww
.
POZNÁMKY
zaparkovat v gar��ž��ch potvrdit rezervaci 267 092 448
0630 – 0730
plav��n��, Sportovn�� centrum Olšanka
25 metrový plavecký baz��n
0730 – 0830
sn��dan�� Premium v �� la carte restauraci Olšanka
teplý i studený bufet, čerstv�� ovoce a zelenina��za 120 Kč
830 – 1130
schůzka, pl��nov��n�� konference, Mgr. Fejfarov��, Hotel Olšanka
1130 – 1200
rychlý ob��d, Samoobslužn�� restaurace Olšanka
výb��r až z 9 hlavn��ch j��del, 2 pol��vek, sal��tů v menu od 74 Kč
1200 – 1600
teambuilding, turnaj v badmintonu, Sportovn�� centrum Olšanka
4 kurty na badminton v kryt�� hale
1600 – 1700
sauna + relaxačn�� mas��ž, Sportovn�� centrum Olšanka
tradičn�� finsk�� sauna + bohat�� nab��dka mas��ž��
1700 – 1900
večeře s př��teli, �� la carte restaurace Olšanka
tradičn�� česk�� kuchyn�� a mezin��rodn�� speciality
1900 – 2300
ples, Kongresový s��l, Kongresov�� centrum Olšanka
Kongresový s��l s kapacitou 460 osob v divadeln��m uspoř��d��n��
2300
sp��nek, pokoj LUX, Hotel Olšanka
pokoj Lux s terasou na 9. poschod�� s výhledem na celou Prahu
P
t
Celý den s Olšankou !
myslivecký
MGR. KRISTÝNA FEJFAROVÁ
Corporate Sales Manager Tel.: +420 267 092 873 Mob.: +420 725 411 356 Fax: +420 222 713 315 kristyna.fejfarova@hotelolsanka.cz Hotel Olšanka, s.r.o. T��boritsk�� 23/1000 130 00 Praha 3
www.hotelolsanka.cz

Page 5
OBSAH
KOKTEJL 06 JISKRA 13 ZÁKULISÍ 09 ZPOVĚĎ 10
OBSAH L E O5
Novinky, ud��losti a radosti v LEO Express
14 FIKCE 16 PÁRA 20 OBZORY 26 TIPY 30 SERVIS
Co jste ješt�� nevid��li Fenom��n steampunk Cestov��n�� za hranice všedn��ch dn�� Pozv��nky na kulturn�� a jin�� akce Naše služby pro v��s Fejeton Jana Pol��čka Z kulo��rů LEO Express Rozhovor s V��clavem Neck��řem
F otogra fi e: Archiv LEO Express

Page 6
KOKTEJL
E O6 L E
LEO EXPRESS
JAK SE ZRODIL
LEO EXPRESS JE NOVÝ VLAKOVÝ DOPRAVCE V ČESKÉ REPUBLICE PROVOZUJÍCÍ SVÉ VLAKY NA TRASE PRAHA, PARDUBICE, OLOMOUC,
OSTRAVA A BOHUMÍN. POJĎTE SE S NÁMI TEĎ PODÍVAT,
CO VŠE PŘEDCHÁZELO V ROCE 2012 JEHO NAROZENÍ.
24. KVĚTEN
„KŘTINY�� aneb ofici��ln�� představen�� prvn�� soupravy ve Velimi
ČERVEN
„ZAČÍNÁME�� aneb testov��n�� souprav ve Velimi
LEDEN
„MISSION POSSIBLE�� aneb výroba vlaků v pln��m proudu
2. ÚNOR
„CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ�� aneb převzet�� prvn��ho zbrusu nov��ho vlaku
DUBEN
„CHCETE MĚ?�� aneb vyhl��šen�� konkurzu na pracovn��ky palubn�� pos��dky
F otogra fi e: Archiv LEO Express

Page 7
KOKTEJL L E O7
ČERVENEC
„VE SVĚTLE REFLEKTORŮ�� aneb nat��čen�� promo filmu
SRPEN
„POCHODEM CHOD�� aneb zah��jen�� výcviku palubn�� pos��dky
ZÁŘÍ
„POSAĎTE SE U NÁS�� aneb Promo Tour s naš��m transitem
15. ŘÍJEN
„POPRVÉ�� aneb vlak LEO Express se představil v Praze „SPANILÉ JÍZDY�� aneb představovan�� vlaku potenci��ln��m cestuj��c��m ve m��stech na trase Praha - Ostrava
13. LISTOPAD
„VÍTEJTE NA PALUBĚ�� aneb prvn�� výjezd vlaku LEO Express s cestuj��c��mi „VŠECH PĚT POHROMADĚ�� aneb všechny jednotky poprv�� v Česk�� republice
9. PROSINEC
„NAPLNO�� aneb zah��jen�� ostr��ho provozu
1. LISTOPAD
„OTEVÍRÁME�� aneb zah��jen�� prodeje j��zdenek

Page 8

Page 9
Po ob��d�� m��ř��me na hlavn�� n��draž�� Praha. Tam už na n��s ček�� nov�� vlakov�� souprava a m�� okamžit�� zaujme jej�� nekonvenčn�� vzhled. Leoš vysv��tluje n��kter�� technick�� parametry: „Jednotka se d�� b��hem chv��le spř��hnout s dalš��, tak lze snadno zdvojn��sobit kapacitu vlaků. Soupravy jsou o polovinu lehč�� než klasick�� vlaky tažen�� lokomotivou, jejich provoz je v��ce efektivn��. Pom��h�� v tom i hlin��kov�� konstrukce a syst��m podvozků Jakobs.�� B��hem testovac�� j��zdy se Leoš nezastav��, přesv��dčuji se, že cestov��n�� autem je n��kdy opravdu ztr��ta času. Cestou zp��t nepracujeme. Usad��me se do komfortn��ch sedaček, j�� si připojuji notebook do z��suvky a vyzv��d��m, kde Leoš čerp�� dobrou n��ladu a energii. „Ř��d��m se filozofi��, že život nen�� jen pr��ce. V pr��ci jsem prům��rn�� deset hodin. Nev��ř��m lidem, kteř�� prohlašuj��, že pracuj�� 16 hodin denn�� a jsou st��le produktivn��. T��lo i duše potřebuj�� odpočinek. V��m, že odpočatý ud��l��m v��c. Relaxuji při badmintonu, r��d čtu a v l��t�� si už��v��m kitesurfingu.�� B��hem chv��le tiše zastavujeme na n��draž��, večer zač��n�� a Leoš se chyst�� na setk��n�� s př��teli.
ZÁKULISÍ L E O9
DEN S LEOŠEM NOVOTNÝM
█ JMÉNO:
LEOŠ NOVOTNÝ
█ POZICE V LEO Express:
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
█ ZNAMENÍ: RYBA █ ŽIVOTNÍ KRÉDO:
ÚSPĚCH SE MUSÍ ODPRACOVAT
KDYŽ PĚT SEDMIN ŽIVOTA TRÁVÍTE PRACÍ, JE FAJN DĚLAT NĚCO, CO VÁS BAVÍ. LEOŠ NOVOTNÝ, ZAKLADATEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL LEO EXPRESS A.S.
start do nov��ho dne je sport, kvůli badmintonu vst��v�� Leoš Novotný v šest hodin r��no. J��, jako report��rka, kter�� m�� za ��kol zjistit, co vše obn��š�� být gener��ln��m ředitelem vlakov��ho dopravce, se k Leošovi připojuji až v kancel��ři, kam přich��z�� kolem osm�� hodiny. St��v��m se sv��dkem kolotoče meetingů, brainstormingů, jedn��n�� s kolegy a dodavateli. Leoš mi hned zkraje upřesňuje d��n�� ve firm��: „Připravujeme jednotliv�� aspekty provozov��n�� LEO Express, od obchodu přes financov��n�� až po marketing a samotný provoz.�� Ve chvilce volna oceňuji projekt LEO Express, který je na česk�� pom��ry odv��žný. „Trouf��m si ř��ct, že je to můj životn�� projekt. V��ř��m v jeho ��sp��ch a otevřen�� jsem s n��m spojil sv�� jm��no. Ček�� n��s mnoho pr��ce a nebude to jednoduch��,�� souhlas�� Leoš. Z��roveň se netaj�� viz��, že b��hem p��r let nab��dne LEO Express sv�� služby i v okoln��ch zem��ch.
Spr��vný
F otogra fi e: Archiv LEO Express

Page 10
ZPOVĚĎ
NESMĚLÝ VÝRAZ A NEZAMĚNITELNÝ HLAS, TAKOVÉHO „VAŠKA�� SI PAMATUJÍ NAŠE MAMINKY A TAKOVÝ JE I DNES. ZVÍTĚZIL
NAD TĚŽKOU CHOROBOU A JEHO NÁVRAT NA VÝSLUNÍ ČESKÉ HUDEBNÍ SCÉNY JE VÍCE NEŽ ZASLOUŽENÝ.
VAŠE PRVNÍ MYŠLENKA, KDYŽ SE ŘEKNE VLAKY
Samozřejm�� Ostře sledovan��...
1
HRÁL JSTE SI JAKO DÍTĚ S VLÁČKY?
2
S bratrem jsme si hr��vali s elektrickým vl��čkem, který n��m přinesl Jež��šek, to už je hodn�� d��vno (sm��ch).
CO PRO VÁS ZNAMENALA ROLE MILOŠE HRMY V OSTŘE SLEDOVANÝCH VLACÍCH?
3
Všechno začalo v divadle Rokoko. Při premi��ře představen�� Ček��n�� na sl��vu, kter�� byla 1. 1. 1966, jsem od pana režis��ra dostal ��tlou kn��žku s novelou Bohumila Hrabala. Přes noc jsem ji přečetl, byl to silný a emotivn�� př��b��h. V t�� dob�� jsem netušil, že m�� za dva m��s��ce pozvou na kamerov�� zkoušky. Ty d��lal i Jiř�� Menzel, který nakonec připustil, že se pro tu roli hod��m v��c, a jeho volbu odsouhlasil i pan Hrabal. Jiř�� Menzel tenkr��t řekl, že m��m ide��ln�� naivn�� výraz.
KTERÁ SCÉNA SE PRO VÁS STALA NEZAPOMENUTELNOU?
4
Jen jednu sc��nu jsme museli točit dvakr��t. To je z��b��r, kdy přich��z��m do sklepa za pan�� přednostovou, ona zrovna krm�� husu�� Tehdy Jirka Menzel rozhodl o přetočen��, protože z mých oč�� se ta naivita vytratila a bylo v nich zn��t, že už o „tomhle�� n��co v��m��
DOBRÝ ČASY
NAPADLO VÁS NĚKDY ZATÁHNOUT ZA ZÁCHRANNOU BRZDU?
5
V roce 1981 jsme byli s kapelou vysl��ni Pragokoncertem do tehdejš��ho Sov��tsk��ho svazu. Jeli jsme vlakem, a proto jsme si podm��nili, že vyraz��me s veškerou aparaturou. Ta nakonec zabrala celý n��kladn�� vagon. Na n��draž�� jsme pak zjistili, že n��š vagon je na slep�� koleji a samotný vlak na třet��m n��stupišti. Strojvedouc�� odm��tl d��t vagon za soupravu, protože byl tak t��žký, že by působil pot��že v zat��čk��ch, nezbylo než jej připojit př��mo za lokomotivu. Rychl��k r��zem nabral dv�� hodiny zpožd��n�� způsoben�� rozpojov��n��m soupravy a šibov��n��m s naš��m vagonem. B��hem toho jsme se všichni klidn�� rozešli. Po v��ce než dvou hodin��ch se vlak bez výstrahy rozjel.
V CLAVA NECK ŘE
Á
1 0 L E

Page 11
ZPOVĚĎ L E 1 1
NAROZEN:
23. ŘÍJNA 1943 V PRAZE
POČÁTKY KARIÉRY:
MOSTECKÉ DIVADLO, PLZEŇSKÉ DIVADÉLKO ALFA, PRAŽSKÉ DIVADLO ROKOKO
ČLEN PĚVECKÉ
SKUPINY: GOLDEN KIDS, BACILY
FILMOVÉ ROLE: MILOŠ
HRMA (OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY), PAVEL HVĚZDÁŘ (SKŘIVÁNCI NA NITI), PRINC VÁCLAV (ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA)
DVORNÍ AUTOŘI:
BRATR JAN NECKÁŘ, OTA PETŘINA, KAREL SVOBODA, JAROMÍR ŠVEJDÍK, DUŠAN NEUWERTH A DALŠÍ
VYZNAMENÁNÍ:
1986 BYL JMENOVÁN ZASLOUŽILÝM UMĚLCEM
2011 VSTOUPIL DO
DVORANY SLÁVY A ZÍSKAL DVĚ CENY ANDĚL ZA SKLADBU A VIDEOKLIP K PÍSNI PŮLNOČNÍ
AKTUÁLNÍ ALBUM:
DOBRÝ ČASY
VÁCLAV NECKÁŘ
Americký časopis Time zařadil Ostře sledovan�� vlaky mezi sto nejlepš��ch filmů všech dob.
NAIVNÍ VZHLED VYSLOUŽIL VÁCLAVU NECKÁŘI NEZAPOMENUTELNÉ FILMOVÉ ROLE. SNÍMKY, VE KTERÝCH ZAZÁŘIL, ZÍSKALY MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ. V ROCE
1968 ZÍSKAL SNÍMEK OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY OSCARA ZA NEJLEPŠÍ ZAHRANIČNÍ FILM.
F otogra fi e: Jiř�� Stach pro Barrando v Studio

Page 12
ZPOVĚĎ
PROŽÍVÁTE VELKÝ NÁVRAT NA ČESKOU HUDEBNÍ SCÉNU, JAKÉ JSOU VAŠE PLÁNY?
9
Ček�� n��s Půlnočn�� turn��, 17. prosince v Pardubic��ch, 18. v Plzni a 19. v Praze. Nebudeme tam s Bacily sami, doprov��zet n��s bude chlapecký p��vecký sbor Pueri gaudentes a jako host Maruška Rottrov��.
UPLYNULO 45 LET A VY JSTE SE OPĚT DOSTAL DO SPOJENÍ S ŽELEZNICÍ PROSTŘEDNICTVÍM FILMU ALOIS NEBEL��
7
Ano, d��ky p��sni Půlnočn��, ta mimo jin�� vznikla dř��ve než film. Jarom��r Švejd��k tu p��seň hr��l s Umakartem už před dv��ma roky, pak skončila v šupl��ku. Ve chv��li, kdy d��lali s Janem Muchowem muziku k filmu, přišla op��t na řadu. Filmov�� toalet��řka Kv��ta m�� r��da V��clava Neck��ře, jenomže do filmu se nehodila ž��dn�� p��seň z m��ho reperto��ru. Kluci m�� tedy oslovili ke spolupr��ci, když jsem slyšel demo, šel jsem do toho.
CHVÍLE, KTERÁ VÁM MUSELA ZVEDNOUT HLADINU ADRENALINU��
6
Ano, s hrůzou jsme vlak sledovali a z d��lky slyšeli volat průvodč�� „už to jede��. Naskakovali jsme za j��zdy a ve chv��li, kdy n��m chyb��li posledn�� dva členov�� kapely, kteř�� ut��kali, co mohli, jsme opravdu uvažovali, zda nezat��hnout za z��chrannou brzdu.
PŮLNOČNÍ SE BĚHEM PÁR DNÍ STALA OBROVSKÝM HITEM...
8
P��seň ve filmu zazn��la jen kr��tce, a možn�� proto producent filmu Pavel Strnad vymyslel v r��mci propagačn�� kampan�� samostatný klip. Jedno ned��ln�� odpoledne jsme na hlavn��m n��draž�� natočili p��r z��b��rů a ješt�� před premi��rou se klip dostal na internet a pak se stal z��zrak. Ta p��seň a klip ud��laly obrovskou službu nejenom filmu, ale i mn��, najednou jsem m��l v��nočn�� hit.
F otogra fi e: Alan P ajer
V��clav Neck��ř a skupina Bacily
1 2 L E

Page 13
j��zdy koukal jako do krbu. Kdybych mohl, poř��dil bych si takov��ho veter��na, sv��tečn�� do n��j usedal a vzpom��nal. Povyrostl jsem a ocitl se i v t��ch v��tš��ch, kouř��c��ch vlac��ch. Nikdy jsem nenahl��dl do topeništ�� parn�� lokomotivy, zn��m ho jen z filmů. Vid��l jsem ale proklouznut�� obrovských kovových kol na kolej��ch a slyšel dýchavičný zvuk uj��žd��j��c��ho vlaku. Ješt�� c��t��m sazi, kter�� mi přist��la na tv��ři, když jsem se moc vykl��n��l z okna, a poř��d jsem okouzlený snopy jisker let��c�� noc��. Až na výjimky je to pryč. Přesto je pro m�� j��zda vlakem d��l vzpom��nkou i novým dobrodružstv��m současn��. Vyr��ž��m za svým c��lem a dobu, kterou na cest�� tr��v��m, prož��v��m vlastn�� dvakr��t. Je to takový darovaný čas. Prvn�� jeho č��st se d��je bez m��ho přičin��n��, vezu se odn��kud n��kam, a tu druhou, darovanou, mohu využ��t podle vlastn��ho uv��žen��. Nemus��m se jen d��vat z ok��nka a sed��t na sv��m m��st��, v tom je vlak nej��žasn��jš��. D�� se po n��m korzovat, mohu se j��t naj��st nebo nap��t, a v současnosti dokonce i připojit na internet a pracovat, či se jen tak brouzdat s��t��. Hlavu mohu zvednout k ok��nku jen čas od času a přemýšlet nebo vzpom��nat�� Zd�� se, že už to nen�� takov�� romantika, ale kdo může ř��ct, co bude romantickou vzpom��nkou za pades��t let. Kolejnice pod koly vlaku zn��j�� přece i dnes. Jen ten rytmus se trochu zrychlil.
JISKRA L E 1 3
vlaky to m��m jako jin�� s automobilovými veter��ny. L��b�� se mi. N��který bych si i r��d poř��dil na „hran����. Jen m��t tak kus vlastn��ch kolej���� a n��jak�� ty pen��ze. S nostalgi�� vzpom��n��m na červený, hranatý motor��ček přezd��vaný Hurv��nek nebo tak�� m��n�� poeticky – splašen�� bedna. Vybavuji si mal�� vesnick�� n��draž��, ček��rnu s podlahovými prkny napušt��nými neskutečn�� aromatickým olejem, ž��rovku se sv��tlem, co se jen t��žce prod��r�� šerem do koutů m��stnosti. A potom zahouk��n�� přij��žd��j��c��ho vozu, kovový schůdek kdesi ve výši, kam m�� rodiče museli vysadit, tvrd�� dřev��n�� lavice vozu a mal�� kam��nka uprostřed. Ta m�� fascinovala. Průvodč�� do nich čas od času hodil lopatku uhl��. Ve škv��rk��ch z��řily plameny a j�� do nich za
�� OD JANA POLÁČKA,
AUTORA KNIHY SPĚŠNÝ VLAK CH.24.12
Se starými
DAROVANÝ ČAS

Page 14
kde X je prom��nn�� dle klimatických podm��nek. Bude to výtečný tah��k pro zahraničn�� n��všt��vy. S posuzovateli př��slušn�� sekce organizace UNESCO to samozřejm�� tak jednoduch�� nebude, neboť je zn��mo, jak pam��tk��ři drž�� m��sta v šachu koment��ři k modern�� či technick�� architektuře zasazen�� do srdce metropol��. Jenže ruku na srdce, Praha je už tolik let stov��žat��, že j�� upgrade navzdory negativismu zakonzervovaných ��ředn��ků jedin�� prosp��je. Berme to s nadhledem. Nicm��n�� je jist��, že prvotn�� euforie nevydrž�� Ostrapražanům na v��ky. Vbrzku ji t��m��ř jist�� ochrom�� připravovan�� n��ta Evropsk�� rady, kter�� vol�� po rovných podm��nk��ch pro obyvatele původn��ch aglomerac��. Údajn�� se jedn�� o programech do škol, při nichž se
Japonci
FIKCE
»OSTRAPRAŽSKA«
1 4 L E
kde X je prom��nn�� dle klimatických podm��nek. Bude to výtečný tah��k pro zahraničn�� n��všt��vy. S posuzovateli př��slušn�� sekce organizace UNESCO to samozřejm�� tak jednoduch�� nebude, neboť je zn��mo, jak pam��tk��ři drž�� m��sta v šachu koment��ři k modern�� či technick�� architektuře zasazen�� do srdce metropol��
ponci mluv�� o nov��m
šinkanzenu, Francouzi vykřikuj�� le train magnifique! LEO Express m�� za sebou zkušebn�� provoz a Ostrapražan�� přich��zej�� na chuť nov�� dimenzi cestov��n��. Jejich vztahy nebyly nikdy tak vřel��, v��kendov�� n��všt��vy Hradčan patř�� společn�� s vým��nnými pobyty v ocelov�� a kamenn�� čtvrti k vybraným mravům. Cestovn�� kancel��ře m��lem způsobily kolaps tisk��renských rotaček a jejich čerstv�� let��ky nab��zej�� festivalov�� bal��čky Colours of colours a Skutečn�� jaro – LEO Express je hlavn��m dopravn��m partnerem. Turistika Ostrapražska pokvete d��l. Ze z��kulis�� už např��klad v��me, že skupinky agiln��ch občanů zahltily akvizičn�� sbor sdružen�� Guinness World Records n��vrhy na z��pis panoramatu Ostrapražska. Do poloviny roku m�� být jasno, zda se v knize objev�� nov�� kategorie pro tzv. floating memorable heritage, kter�� povede pr��v�� Ostrapražsko, coby X-v��žat�� pam��tihodnost,

Page 15
FIKCE L E 1 5
V NEJBLIŽŠÍCH DNECH DOJDE KE VZNIKU NOVÉ METROPOLE A KOSMOPOLITNÍ OSTRAPRAŽSKO BUDE POTŘEBOVAT SPOLEHLIVOU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. KVALITNÍ, RYCHLOU, BEZPEČNOU. CESTUJTE MEZI OCELOVÝMI A KAMENNÝMI HRADČANAMI NA LINKÁCH LEO EXPRESS.
Pražan�� odnauč�� zp��vat a Ostravan�� začnou fandit Spart��. Tohle už v Bruselu v��žn�� přehnali. Posledn��, kdo se ke kauze Ostrapražsko vyj��dřil, byli filozofov��, kteř�� jej hodnotili jako možn�� s��dlo hlavy st��tu: V��tkovice se prý l��pe vyt��p��j��, kamenn�� prostory ale považuj�� za ide��ln�� chlazen�� pro typick�� ostrapražsk�� dusna ješt�� před jejich sloučen��m. M��t n��jaký ten zimn�� a letn�� pal��c po ruce nen�� od v��ci a historie koneckonců naznačuje, že i hlavounům se rychl�� vlaky mohou hodit. Ať už v��s projekt Ostrapražska zaujal, vyd��sil, zaskočil či ve v��s vyvolal jin�� rozporupln�� reakce, zůstaňte klidn��, pouze jsme žonglovali s myšlenkami. Kdo z n��s je však schopen s jistotou určit, jak tenk�� je hranice mezi fikc�� a realitou.
V NEJBLIŽŠÍCH DNECH DOJDE KE VZNIKU NOVÉ METROPOLE A KOSMOPOLITNÍ OSTRAPRAŽSKO BUDE POTŘEBOVAT SPOLEHLIVOU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. KVALITNÍ, RYCHLOU, BEZPEČNOU. CESTUJTE MEZI OCELOVÝMI A KAMENNÝMI HRADČANAMI NA LINKÁCH LEO EXPRESS.
Pražan�� odnauč�� zp��vat a Ostravan�� začnou fandit Spart��. Tohle už v Bruselu v��žn�� přehnali. Posledn��, kdo se ke kauze Ostrapražsko vyj��dřil, b filozofov��, kteř�� jej hodnotili jako možn�� s��dlo hla t��t V��tk i ý l�� t�� ��j�� k ��
DOSTAT SE Z OSTRAVY DO PRAHY A ZPĚT JE HRAČKA. VÝKONNÉ VLAKY LEO EXPRESS TOTIŽ DOSAHUJÍ BĚŽNÉ CESTOVNÍ RYCHLOSTI 160 KM/H A AKCELERACE 1,2 MS-2. I ZA TĚCHTO FYZIKÁLNĚ VYPJATÝCH PODMÍNEK MŮŽETE V NAŠICH VLACÍCH ODPOČÍVAT, PROSTĚ SI NA PÁR HODINEK SCHRUPNOUT V GENIÁLNĚ ERGONOMICKÝCH SEDAČKÁCH.
160 km/h

Page 16
OTCOVÉ SCIENCE FICTION
I když o tom ve sv�� dob�� nem��li ani p��ru, o zrozen�� steampunku se postarali dva spisovatel�� Jules Verne a Herbert George Wells, zakladatel�� ž��nru sci-fi. Kdo by dnes neznal dobrodružnou cestu č��taj��c�� Dvacet tis��c mil pod mořem či poutn��ka ze Stroje času, jehož c��lem je vzd��len�� budoucnost v roce 802 701? Steampunk je podž��nrem sci-fi a jeho př��b��hy se odehr��vaj�� n��kde mezi alternativn�� minulost�� a paraleln�� př��tomnost��, oslavuj�� dokonal�� stroje, strojky i stroječky poh��n��n�� p��rou. Druh�� tv��ř t��chto př��b��hů je postapokalyptick�� budoucnost, kde se typický sc��n��ř nese v duchu antiutopick�� společnosti vybaven�� zastaralými technologiemi. Steampunk zbožňuje hustou, b��lou mlhu, kterou vypoušt��j�� vyn��lezy poh��n��n�� p��rou, a otevřen�� přizn��v�� fascinaci ozubenými koly a kotouči. Bez nich by nebylo p��ry a bez p��ry by nebylo pohybu.
CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE STEAMPUNK? NEJPÍŠE BAREVNÁ ČÍRA, PLACKY, SPÍNACÍ ŠPENDLÍKY A PONĚKUD SPECIFICKÁ HUDEBNÍ TVORBA... SAMÁ VODA! OVŠEM NEŽ VÁS DOPRAVÍME VČAS DO CÍLE, BUDETE STEAMPUNKOVÝM ZNALCEM.
KTERÝ MÁ
STYL, PÁRU
Zdroj: Warner Bros
PÁRA
1 6 L E

Page 17
STEAMPUNK JDE DÁL
K celosv��tov��mu rozmachu steampunku i jeho subkultury došlo na konci minul��ho stolet��. Postupn�� se steampunk dost��v�� z knižn��ch vazeb i na filmov�� pl��tna. Posledn�� filmov�� ztv��rn��n�� Sherlocka Holmese nebo legend��rn�� komedie Wild Wild West maj�� m��sty ponurou atmosf��ru plnou roztodivných vyn��lezů a strojů po zuby ozubených kolečky, k jejichž rozpohybov��n�� slouž�� co jin��ho než – p��ra. Steampunk však nereprezentuj�� jen knihy a filmov�� branže; tento styl přin��š�� inspiraci do nečekaných odv��tv��, ovlivňuje pr��ci m��dn��ch n��vrh��řů, design��rů n��bytku, mal��řů i skladatelů.
DÍKY UNIKÁTNÍMU INFOTAINMENTU, KTERÝ NALEZNETE POUZE NA PALUBĚ
VLAKŮ LEO EXPRESS, MŮŽETE
BĚHEM JÍZDY SLEDOVAT VÁŠ OBLÍBENÝ FILM. NA VÝBĚR MÁTE Z DESÍTEK ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH TITULŮ – OD CENĚNÉ KLASIKY PŘES SLAVNÉ KOMEDIE A DĚTSKÉ FILMY PO ŠPIČKOVÁ DRAMATA.
PÁRA L E 1 7
Zdroj: Warner Bros
p h dn�� mese Wild f��ru trojů jichž ež – entuj�� o styl odv��tv��, ů, datelů.

Page 18
JSEM STEAMPUNK
Steampunk je v neposledn�� řad�� nekonvenčn�� životn�� styl. Stoupenci t��to subkultury rozhodn�� nezapadaj�� v šedi velkom��st a v davu lid�� je pozn��te na prvn�� pohled, možn�� i dř��v. Steampunkeři o sob�� d��vaj�� v��d��t předevš��m svým nekompromisn��m m��dn��m projevem �� la viktori��nsk�� ��ra a chronickou z��libou v obdob�� 19. stolet��. Až př��št�� na n��draž�� naraz��te na skupinku tmav�� od��ných jedinců, jejichž hlavy zdob�� kožen�� pilotn�� čapky a leteck�� brýle, obdivuj��c�� starobylou parn�� lokomotivu, v��te, s kým m��te tu čest.
PÁRA
PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA
MUZEUM KARLA ZEMANA!
V PRAZE MŮŽETE NAVŠTÍVIT
NOVOU UNIKÁTNÍ INTERAKTIVNÍ EXPOZICI,
KTERÁ VÁS PROVEDE SVĚTEM FILMOVÝCH TRIKŮ GENIÁLNÍHO FILMAŘE 20. STOLETÍ KARLA ZEMANA.
Jednotliv�� č��sti muzea jsou koncipov��ny jako filmov�� sc��ny a mal�� ateli��ry s kulisami, do kterých můžete voln�� vstupovat. Můžete se vzn��st na l��taj��c��m stroji, proj��t po m��s��ci Barona Pr��šila anebo zkusit ovl��dat zn��mou ponorku z Vyn��lezu zk��zy. Současn�� v��m tak�� expozice nab��z�� možnost sezn��mit se s dosud nepublikovanými fotografiemi, origin��ln��mi loutkami a dalš��mi materi��ly dokumentuj��c��mi Zemanovo d��lo. V muzeu je možn�� si vše osahat a vyzkoušet, a tak se bude bavit cel�� rodina. Pravideln�� se zde tak�� konaj�� workshopy animace a trikov�� tvorby pro d��ti od 5 do 99 let. Svou polohou na Mal�� Stran��, jen p��r kroků od Karlova mostu, je Muzeum Karla Zemana ide��ln�� zast��vkou na proch��zce historickým centrem Prahy. Nezapomeňte si svůj fotoapar��t nebo videokameru. Focen�� v muzeu je totiž doporučeno. Aktu��ln�� program a dalš�� informace naleznete na webu muzea. Otevřeno je denn�� od 10.00 do 19.00. Muzeum Karla Zemana, Sask�� 3, Mal�� Strana, Praha 1
F oto: Catherinette Rings Steampunk
www.muzeumkarlazemana.cz
1 8 L E

Page 19
V nab��dce na www.zapakatel.cz najdete každý týden novou nab��dku pobytů, lyžov��n��, wellness, leteckých i autobusových z��jezdů, pozn��vac��ch z��jezdů. Vše prov��řeno, od zn��mých cestovn��ch kancel��ř�� a v řad�� př��padů jde o hotely a destinace, kter�� Zapakatel.cz zajišťuje již druhým rokem. Slevy 30 až 60 procent, včetn�� praktick�� nab��dky pobytů i z��jezdů pro v��ce osob. Proč si např��klad nepoř��dit 3 dny pro dva ve Špindlu za necel�� tři tis��ce korun? Nebo oslavit výroč�� se svými nejbližš��mi na n��jak��m m��st��, kde by to vůbec nečekali. Stač�� m��lo. Navšt��vit www.zapakatel.cz, vybrat si pobyt či z��jezd, objednat, zaplatit a jet.
ADVERTORIAL
1 9
NA DOVOLENOU SE SLEVOVÝM
SERVEREM?
Využijte př��ležitost ušetřit a nenechte si ut��ct skv��lou př��ležitost v podob�� slevov��ho serveru. Zapakatel.cz, jeden z nejv��tš��ch českých slevových serverů, je fenomen��ln�� v cestov��n�� a v jeho nab��dce najdete pravideln�� nejenom n��co z výše uveden��ho. Nespornou výhodou slevových serverů je cena. Kde jinde než na slevov��m serveru můžete koupit letn�� dovolenou v př��št��m roce s 50% slevou, Silvestr na Sic��lii za necelých 11 tis��c korun, letecky se vypravit na Real Madrid pod 6 tis��c korun až na tři dny. P��t dn�� ve Vysokých Tatr��ch vyjde např��klad na 1 925 korun.
CHCETE SE V ZIMĚ PODÍVAT DO VYSOKÝCH TATER? ZALETĚT SI NA NÁKUP DO NĚKTERÉHO Z EVROPSKÝCH MĚST? NEBO ZA VELMI VÝHODNOU CENU A PODMÍNKY ZKUSIT NĚCO, CO JSTE NIKDY NEZKOUŠELI?
PROČ NE!
www.zapakatel.cz
L E

Page 20
Trasa tohoto „ledovcov��ho�� vlaku vede po nejvýše situovaných ��zkorozchodných trat��ch švýcarských Alp, m��sty jste nadosah hor��m v��čn�� zmrzl��ho ledu, dechberouc��m vodop��dům, průzračným jezerům a panensk�� př��rod��. V souprav�� proto býv�� zařazen i panoramatický vůz otev��raj��c�� cestuj��c��m skutečn�� nev��daný rozhled. Nebudete tedy ani prvn�� ani posledn��, kdo se přistihl při nev��dom��m ševelen��: „To jsou panoramata���� A v��řte, že mezi t��mi švýcarskými plyne čas zcela jinou rychlost��, přičemž zdejš�� všudypř��tomný klid, m��r a specifický ř��d může i m��rn�� znerv��zňovat. Člov��k tu totiž nen�� p��nem tvorstva, dokonce i nezbedn�� st��da horsk��ho skotu maj�� bez výjimky přednost. Pocestným tak nezbýv�� nic jin��ho, než se zastavit a zaposlouchat se do koncertu zvonců, kter�� se zv��řatům hypnoticky pohupuj�� na srstnatých krc��ch. Leckdy na tak pokojn�� atmosf��ře vznikne
DOBYTÍ ALPSKÉHO RÁJE
ŠVÝCARSKÉ VLAKY
JSOU PŘESNÉ JAKO ŠVÝCARSKÉ HODINKY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PO ZEMI PROSLAVENÉ DĚRAVÝM EMENTÁLEM I PRECIZNÍM BANKOVNICTVÍM CESTUJETE NEJPOMALEJŠÍM RYCHLÍKEM SVĚTA. DOST RYCHLE NA TO, ABY ZBYL ČAS NA PANORAMATA, A DOST POMALU, ABYSTE JICH VIDĚLI CO NEJVÍC.
zdrav�� z��vislost a turist�� se do hektick��ho podhůř�� vracej�� „vyšinut���� do př��jemn�� letargie.
CESTOU NECESTOU
Trasa Glacier Expressu je fenomen��ln��, č��t�� 291 mostů, přičemž vlak proj��žd�� skrze 91 tunelů a přes průsmyk Oberalpass ve výši 2 033 metrů nad mořem. Pokud trp��te z��vrat��mi, rad��ji se dolů ned��vejte. Mezi nejkouzeln��jš�� scen��rie patř�� pohled na pam��tihodnosti kantonu Graub��nden a ��dol�� Albula, trať se zde všelijak st��č�� v mnoha tunelech, vede přes se železničn�� společnosti cel��ho sv��ta předh��n��j��, č�� že aerodynamický vlak dos��hne přinejmenš��m rychlosti sv��tla, Švýcaři holduj�� i kultu železničn�� turistiky. Jejich švýcarský horský vlak je sice jedn��m z nejpomalejš��ch způsobů, jak mezi alpskými hřbety cestovat, na druhou stranu – co byste z proj��žďky vyhl��šeným Glacier Expressem m��li, kdyby mezi velkolepými ledovci prolet��l nadzvukovou rychlost��?
Zat��mco
OBZORY
2 0 L E

Page 21
OBZORY L E 2 1
řadu mostů, viaduktů, stoup��n�� a kles��n�� v průsmyku Oberalpass. Cel�� cesta nab��z�� to nej��chvatn��jš�� z divok�� alpsk�� př��rody – horsk�� lesy, louky a pastviny, hory s vodop��dy, křišť��lov�� čist�� jezera a vesničky jako malovan�� zasazen�� v ��dol��ch mezi zasn��ženými vrcholky hor. Turistům chtivým vyhl��dek zaručuje pohodln�� cestov��n�� komfortn�� zař��zen�� vagonů, kter�� poskytuje na dlouh�� cest�� dostatek pohodl��. Hlad i ž��zeň lze zažehnat ve stylov��m j��deln��m voze, ve kter��m hostům serv��ruj�� kulin��řsk�� speciality.
KAMERA, KLAPKA A JEDEM
Poutav��, dobrodružn�� a leckde i adrenalinov�� j��zda trv�� celkem sedm a půl hodiny a rozhodn�� si zaslouž�� n��ležitou dokumentaci. Kdo s sebou nem�� kameru či přinejmenš��m kvalitn�� fotoapar��t, neubr��n�� se tichým výčitk��m, prudš�� n��tury klen�� a vol��n�� do nebes. Takže než se definitivn�� zavřou dveře vlaku, zkontrolovat baterie a n��hradn�� zdroje energie. Vlakov�� souprava Glacier Expressu jezd�� kyvadlov�� pravideln�� ze Svat��ho Mořice a Davosu do nejnavšt��vovan��jš�� horsk�� vesnice Zermatt, ze kter�� je možn�� podniknout výstup na horu Matterhorn. Vlak sice stav�� jen ve významných turistických m��stech, č��mž ale spojuje důležit�� východn�� a z��padn�� horsk�� centra jižn��ch Švýcarských Alp na hranic��ch s It��li��. Takže v��š film či s��rie um��leckých fotografi�� �� la Dobyt�� alpsk��ho r��je zaručen�� neskonč�� v propadlišti nočn��ho šupl��ku. Glacier Express dok��že prudce rozbušit srdce skaln��m
TIPY NA CESTU
WWW.GLACIEREXPRESS.CH
REZERVACE MÍST V JÍDELNÍM
VOZE GLACIER EXPRESS TEL.: +41 (0)81 252 14 25, SALES.CHUR@ELVENTINO.CH WWW.ZERMATT.CH
UBYTOVÁNÍ V TURISTICKÉM
CENTRU ZERMATT
AKTUÁLNÍ PŘEDPOVĚĎ
POČASÍ
ON-LINE WEB KAMERA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA OKOLÍ POZVÁNKY NA PROBÍHAJÍCÍ
A PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Page 22
OBZORY
Až do roku 1982 byla trať provozuschopn�� pouze v letn��ch m��s��c��ch. Dnes už je celoročn�� sj��zdn��.
CESTA GLACIER EXPRESSEM VÁS MŮŽE ZBAVIT STRACHU Z VÝŠKY. PŘÍRODNÍ SCENÉRIE VÁS PŘINUTÍ MÍT OČI OTEVŘENÉ, I KDYŽ SE JIMI KOCHÁTE ZE STOMETROVÝCH MOSTŮ.
fanouškům železnice i b��žným turistům. Zkr��tka nepřijdou ani ti, kteř�� by se r��di vžili do pocitů jeho prvn��ch cestuj��c��ch ve třic��tých letech minul��ho stolet��. I přes plnou elektrifikaci trat�� a využit�� modern��ch vlakových souprav tady jezd�� speci��ln�� historick�� parn�� vozy. Tak�� zcela původn�� trať přes sedlo Furka byla po letech obnovena a dnes se po n�� v letn��ch m��s��c��ch proh��n�� nostalgick�� parn�� vlaky. A to je teprve j��zda, na kterou se nezapom��n��. Takže zkontrolovat výbavu, koupit j��zdenky, vydobýt si m��sto u okna, prsty na spoušť a plnou parou vpřed.
www.mojesvycarsko.com www.litomerice-info.cz
ZA HISTORIÍ I KRAJINOU
DO SRDCE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
který se nach��z�� na soutoku Labe a Ohře, jsou Litom��řice. Kr��lovsk�� m��sto je s��dlem biskupstv�� a jeho centrum tvoř�� cenn�� pam��tkov�� rezervace. Jedno z nejv��tš��ch n��m��st�� v republice obklopuj�� m��šťansk�� domy, jejichž fas��dy n��všt��vn��kům vyraz�� dech. Fascinuj��c�� výhledy na řeku Labe pot��š�� um��leck�� duše, stejn�� jako kdysi t��šily b��sn��ka M��chu, který zde pobýval. Ve zdejš�� ��rodn�� krajin�� si na sv�� přijdou tak�� milovn��ci v��na. Př��mo v centru kr��lovsk��ho m��sta pak mohou celoročn�� navšt��vit Expozici česk��ho vinařstv��, situovanou v m��stn��m hradu. A pro ty aktivn��, kteř�� chv��li nevydrž�� na m��st��, jsou tu okoln�� kopce. Vyhasl�� sopky, sv��dci předlouh�� historie tohoto kraje. Kr��sn�� jsou všechny, vyzdvihn��me však Radobýl, který skýt�� kr��sn�� výhledy na m��sto.
Klenotem,
Centrum cestovn��ho ruchu Litom��řice, p. o. M��rov�� n��m��st�� 16/8a info@litomerice-info.cz Tel.: +420 416 916 440
POKUD RÁDI CESTUJETE, ZKUSTE SE NĚKDY VYDAT DO SEVEROZÁPADNÍCH ČECH. ÚSTECKÝ KRAJ NABÍZÍ NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ PŘÍRODNÍCH KRÁS
I CENNÝCH HISTORICKÝCH PAMÁTEK.
2 2 L E

Page 23
ADVERTORIAL
OA
O A
23
TRÁPÍ VAŠE DÍTĚ ALERGICKÁ RÝMA, ASTMA ČI JINÉ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST?
I vaše d��t�� m�� n��rok str��vit ozdravný, l��čebný pobyt v luxusn��m l��zeňsk��m zař��zen�� bez ohledu na to, zda na to finančn�� m��te, nebo ne. Nemus��te šetřit, půjčovat si a cestovat dlouh�� hodiny k moři, navštivte L��zn�� Lučivn�� na Slovensku, kter�� se nach��zej�� v př��rodn��m lesoparku o rozloze 30 ha v nadmořsk�� výšce 816 m n. m. Tato nadmořsk�� výška v kombinaci se specifickou fl��rou, podpořena l��čebnými procedurami je předurčena k tomu, aby zlepšila zdravotn�� stav vašeho d��t��te. L��zn�� Lučivn�� poskytuj�� komplexn�� l��zeňskou l��čbu ve form�� klimatoterapie, skupinov�� a individu��ln�� l��čebn�� t��lesn�� výchovy a l��čebn�� rehabilitace. L��zeňsk�� p��če je poskytov��na d��tem ve v��ku od 3 do 18 let. Rodič se může z��častnit l��zeňsk��ho pobytu s d��t��tem jako doprovod. Cena pro průvodce odsouhlasen��ho pojišťovnou je velmi přijateln�� a z��vis�� na typu ubytov��n��. L��zn�� Lučivn�� vych��zej�� vstř��c i mamink��m či tat��nkům, kterým zdravotn�� pojišťovna neschv��l�� doprovod v r��mci pojišt��n��.
I VOLNÝ ČAS, HRY A RELAX LÉČÍ...
Kulturn�� program nab��zej�� anim��toři voln��ho času ve společensk��m s��le. V zimn��m obdob�� maj�� klienti k dispozici bezplatn�� už��v��n�� kluzišt�� se službami půjčovny brusl�� a přileb, stejn�� tak lyžařský vlek př��mo v are��lu s půjčovnou lyž�� a bot. B��žeck��, s��ňkařsk�� a snowtubingov�� dr��ha doplňuj�� širok�� spektrum volnočasových aktivit. Na jaře, v l��t�� a na podzim jsou k dispozici d��tsk�� hřišt��, nov�� tenisov�� kurty, hřišt�� na pl��žový volejbal, pl��žový nohejbal a fotbalov�� hřišt��. D��tem je pln�� k dispozici půjčovna kol a kolob��žek. Všechny tyto atrakce a půjčovn�� jsou bezplatn��.
KÚPELE LUČIVNÁ, A. S. Lučivn�� 290, 059 31 Lučivn�� Tel.: +421 524 314 511, 524 314 500 Fax: +421 524 314 526, E-mail: tkl@tkl.sk
NEVÁHEJTE A VYŽÁDEJTE SI U LÉKAŘE SVÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÍ
NA POBYT V KLIMATICKÝCH LÁZNÍCH A ZAVÍTEJTE
DO TATRANSKÝCH
LÁZNÍ LUČIVNÁ.
www.kupelelucivna.sk
L E

Page 24
letech i n��kolikr��t zopakovat, nen�� v��kov�� omezený. Operace nosu se d�� přirovnat k sochařin��. Tvarov�� odchylky nosu mohou být vrozen�� nebo z��skan�� n��sledkem ��razu. Operac�� lze nejen vylepšit vzhled nosu, ale i upravit dých��n��. Operace se prov��d�� po ukončen�� růstu a puberty. K tomuto z��kroku je nutno přistupovat obzvl��šť odpov��dn��, neboť nos jako centrum obličeje je velmi citliv�� vn��m��n každým jedincem i jeho okol��m zejm��na proto, že jeho tvar d��v�� obličeji výraz. Dom��nou žen je samozřejm�� operace prsů. Snad každ�� žena chce m��t kr��sn�� ňadra. N��kter�� touž�� po v��tš��m poprs��, dalš�� naopak po menš��m, v určit��m v��ku se zač��n�� by se zd��t, že proti přibývaj��c��m rokům, kter�� n��m ukrajuj�� z kr��sy a sv��žesti, jsme zcela bezmocn��. Ano, tento proces nelze zastavit, ale můžeme jej zcela určit�� zpomalit. Trendem současnosti je mladistvý vzhled, sebev��dom��, pozitivn�� př��stup k životu a duševn�� harmonie. Bohužel, dnes st��le přetrv��v�� n��zor, že vylepšen�� vzhledu pomoc�� z��kroků invazivn�� a neinvazivn�� estetick�� chirurgie je jenom „pro horn��ch deset tis��c�� a mohou si ho dopř��t pouze tzv. celebrity. Na Klinice plastick�� chirurgie PEM Praha však v��d��, že tyto z��kroky nejsou finančn�� nedostupn�� a vyhled��vaj�� je lid�� různých profes��, v��kových skupin, ženy i muži. Klinika plastick�� a estetick�� chirurgie PEM, včetn�� Beauty centra, prov��d�� z��kroky celoročn��, tedy i v l��t��. M��sto zahraničn�� dovolen�� si tak můžete dopř��t omlazuj��c�� a regeneračn�� k��ru sv��ho t��la. Ani vaši kolegov�� v pr��ci se vůbec nemus�� dozv��d��t, že jste z��krok podstoupili. Po vaš�� dovolen�� se budou pouze podivovat, kde jste to byl či byla, že v��m to tak sluš�� a že vypad��te o p��r let mladš��.
PLASTICKÁ CHIRURGIE – INVAZIVNÍ ZÁKROKY
IN jsou operace očn��ch v��ček, kter�� se prov��d��j�� ve v��tšin�� př��padů v lok��ln�� anestezii, a MUDr. Pavel Hlava, CSc., vedouc�� l��kař kliniky PEM, jich odoperuje každoročn�� stovky. Tato celkem jednoduch�� operace přisp��v�� nejen k vylepšen�� vzhledu, ale v mnoha př��padech odstran�� ��navu a zlepšuje vid��n��. To je tak�� důvod, proč st��le čast��ji navšt��vuj�� kliniku i muži. Výhodou tohoto z��kroku je kr��tk�� rekonvalescence. Operace obličeje jsou dalš��m velmi obl��beným z��krokem, který klientovi či klientce ubere p��kných p��r let. Pomoc�� face-liftu se ��sp��šn�� odstran�� vr��sky v oblasti krku a v doln�� a středn�� č��sti obličeje. Z��krok se d�� po
ADVERTORIAL
Mohlo
KRÁSA
V HLAVNÍ ROLI
POKUD JSME NESPOKOJENÍ SE SVÝM VZHLEDEM A NECÍTÍME SE KVŮLI TOMU
DOBŘE, ZTRACENÁ SEBEDŮVĚRA JE NA NÁS ZNÁT. NĚKDY JE VŠAK ŘEŠENÍ NAŠICH OBTÍŽÍ OPRAVDU SNADNÉ, STAČÍ VYHLEDAT POMOC ODBORNÍKŮ PLASTICKÉ NEBO ESTETICKÉ CHIRURGIE.
KLIENTI KLINIKY PEM PRAHA SE MOHOU CÍTIT KOMFORTNĚ DÍKY PŘÁTELSKÉMU, TÉMĚŘ RODINNÉMU PROSTŘEDÍ A INTIMITĚ, KTEROU KLINIKA NABÍZÍ. DÍKY PŘÍZNIVÉ POLOZE BLÍZKO LETIŠTĚ VYUŽÍVAJÍ SLUŽEB KLINIKY I ZAHRANIČNÍ HOSTÉ.
2 4 L E

Page 25
ADVERTORIAL L E 2 5
KLINIKA PLASTICKÉ CHIRURGIE
KLINIKA PLASTICKÉ CHIRURGIE – BEAUTY CENTRUM&KOSMETIKA OBJEDNÁVKY: RECEPCE@PEM-PRAHA.CZ TEL.: +420 235 313 661 MOB.: + 420 604 243 249 RUZYŇSKÁ 26, 161 00 PRAHA 6
Liposukce neboli ods��t�� tuku je předevš��m metodou formov��n�� postavy. Na kliniku přich��zej�� nejčast��ji ti, kdo již zkusili všechny metody hubnut��. Obyčejn�� se ods��v�� přebytečný tuk na boc��ch, hýžd��ch, vnitřn��ch stehnech, tedy v parti��ch, kde se problematicky hubne. Dalš��m velmi citlivým t��matem, kdy estetick�� chirurgie může nab��dnout řešen��, jsou probl��my s vlasy. Ztr��ta vlasů je pro v��tšinu mužů jedn��m z nejv��tš��ch životn��ch traumat. Odborn��ci MUDr. Pavel Svoboda a MUDr. Jiř�� Marš��lek se v��nuj�� t��to problematice již řadu let a po studiu různých př��stupů v zahranič�� – v USA, N��mecku, It��lii – vyvinuli vlastn�� metodu transplantace vlasů. Tento z��krok prov��d��j�� nyn�� i na klinice PEM Praha. „Důležit�� je, aby klient přišel včas a aby se podařilo zachovat a přen��st vlasovou cibulku živou,�� tvrd�� oba l��kaři shodn��. Občas se d�� proces vypad��v��n�� vlasů zastavit speci��ln��mi př��pravky, kdy l��kaři diagnostikuj�� probl��m, který zapř��čiňuje ztr��tu vlasů. Existuje řada dalš��ch invazivn��ch plastických operac��, kter�� jsme zde nestihli zm��nit. Patř�� k nim např. operace břicha, tzv. abdominoplastika, operace ušn��ch boltců, plastick�� operace paž�� a nohou, zv��tšov��n�� rtů pomoc�� implant��tů, operace intimn��ch parti��. D��ky specialistům s dlouholetou prax�� a s citem pro dokonale odvedenou pr��ci jsou schopni na klinice PEM Praha nab��zet opravdu širokou šk��lu operac��. MUDr. Pavel Hlava, MUDr. Blanka Vrasp��rov��, MUDr. Alexander Vatľak, l��kaři kliniky PEM, jsou všichni odborn��ci na slovo vzat�� a maj�� „sv���� klienty, kteř�� se za nimi na kliniku vrac��.
BEAUTY CENTRUM
Doned��vna se klinika specializovala pouze na chirurgick�� invazivn�� plastick�� operace. Nov�� však nab��z�� řadu dalš��ch novinek v neinvazn��ch metod��ch a technik��ch omlazen��. Nov�� Beauty centrum je vybaveno nejmodern��jš��mi l��kařsky testovanými př��stroji. Mezi nov�� metody omlazen�� patř�� např. microneedling, 3DEEP radiofrekvence, kavitace, fotoomlazen��, luxusn�� kosmetick�� ošetřen�� Hydrafacial atd. Ovšem ne všechny procedury zde lze zm��nit a podrobn��ji vysv��tlit jejich průb��h a n��sledn�� působen��. Každop��dn�� všechny jednotliv��, či v kombinaci dopomohou k vylepšen�� vašeho vzhledu i k vaš�� duševn�� harmonii. projevovat přitažlivost zemsk�� a nastupuje modelace. U tzv. augmentace, čili zv��tšen�� prsů pomoc�� implant��tů, je nam��st�� velmi pečliv�� prokonzultovat s odborným plastickým chirurgem představu klientky s jej��mi re��lnými možnostmi a vybrat spr��vný typ implant��tů.
DVA HLAVNÍ SMĚRY PLASTICKÉ CHIRURGIE KLINIKY PEM
█ INVAZIVNÍ PLASTICKÉ
OPERACE
█ NOVĚ- NEINVAZIVNÍ
METODY A TECHNIKY OMLAZENÍ OBA TYTO SMĚRY, JAK V KOMBINACI, TAK JEDNOTLIVĚ, NAPOMÁHAJÍ K ZDOKONALENÍ VZHLEDU RŮZNÝCH OBLASTÍ LIDSKÉHO TĚLA. www.pem-praha.cz

Page 26
MATĚJSKÁ POUŤ, VÝSTAVIŠTĚ PRAHA
2. 3. 2013 – 21. 4. 2013 Pozor, přijely „kolotoče��! Nejv��tš�� a nejz��bavn��jš�� pouť v naš�� republice. Na n��všt��vn��ky ček�� množstv�� rozmanitých zahraničn��ch i českých atrakc��. Vyznavači adrenalinu i milovn��ci romantiky si přijdou na sv��. Hlavn�� se nezapomeňte prohnat po jedin�� funkčn�� ocelov�� horsk�� dr��ze v Čech��ch, kter�� letos slav�� 40 let sv��ho provozu. Samozřejm�� nebudou chyb��t ani klasick�� střelnice, cukrov�� vata a grilovan�� dobroty.
DUBEN
FEBIOFEST 2013
14. 3. 2013 – 22. 3. 2013 Sv��tek všech filmových fajnšmekrů se vrac��, jubilejn�� 20. ročn��k mezin��rodn��ho filmov��ho festivalu osv��ž�� vaše jaro. Přijďte zhl��dnout nejvydařen��jš�� a nejlepš�� sn��mky z posledn��ho filmov��ho roku, filmy všech d��lek, ž��nrů a form��tů.
BŘEZEN
KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE,
TIPSPORT ARÉNA
19. 12. 2012 Hv��zda, kter�� přinesla do česk�� hudebn�� sf��ry nezapomenuteln�� hity. Kdo by neznal, jak von�� l��kořice či jak se maluje a miluje v pod��n�� jednoho ze „zlatých d��t����. Přijďte si poslechnout melodie, na kterých vyrůstaj�� cel�� generace. V��clav Neck��ř se vrac�� a s n��m i nejnov��jš�� nezapomenutelný hit filmu Alois Nebel – Půlnočn��.
PŘI SVÝCH CESTÁCH ZA ZÁBAVOU SE NEMUSÍTE NUDIT! MEZI STANDARDNÍ VYBAVENÍ VLAKŮ LEO EXPRESS PATŘÍ BEZPLATNÉ WI-FI PŘIPOJENÍ A VNITŘNÍ INFORMAČNĚ-ZÁBAVNÍ SYSTÉM, DÍKY KTERÉMU MŮŽETE SLEDOVAT FILMY, POSLOUCHAT HUDBU, HRÁT HRY NEBO CHATOVAT SE SPOLUCESTUJÍCÍMI.
1. 2. 2013 – 12. 2. 2013 Velkolepý festival oživuj��c�� historick�� alegorick�� slavnosti v Čech��ch, jejichž poč��tky sahaj�� až do středov��ku. Pražsk�� ulice si podman�� rej masek, akrobatů, pierotů i klaunů na chůd��ch. Obnoven�� tradice tohoto karnevalu pronikla do všech sf��r veřejn��ho života. Oslavovat můžete v ulic��ch, pal��c��ch, muze��ch, galeri��ch, divadlech, škol��ch i v restaurac��ch. Posl��n��m karnevalu je n��ležit�� oslava lidsk��ho byt��, radosti ze života a pospolitosti našeho n��roda.
BOHEMIAN CARNEVALE PRAHA
TIPY
2 6 L E

Page 27
TIPY L E 2 7
OSTRAVSKÁ LAŤKA,
MULTIFUNKČNÍ HALA U ČEZ ARÉNY
22. 1. 2013 Osmý ročn��k t��to sout��že přiv��t�� nejv��tš�� dom��c�� i zahraničn�� atletick�� hv��zdy. Přijďte podpořit českou výškařskou elitu na mezin��rodn�� halový atletický m��tink ve skoku do výšky.
LEDEN
ACADEMIA FILM OLOMOUC,
UNIVERZITA PALACKÉHO
16. 4. – 21. 4. 2013 Mezin��rodn�� festival popul��rn��- v��deck��ho dokument��rn��ho filmu představuje každoročn�� bohatý a zaj��mavý program, který jednoznačn�� prokazuje, že v��da nen�� nudn�� a nez��živn��. K pořadům z oblasti humanitn��ch, př��rodn��ch či soci��ln��-v��dn��ch oborů jsou přizv��ni i předn�� odborn��ci z řad filmových v��dců, kteř�� konfrontuj�� svůj pohled s div��ky, a pod��lej�� se t��m na div��ck�� pluralit��. Přijďte se přesv��dčit na vlastn�� oči, že i v��da může být z��bavn��. 17. 3. 2013 „Zelený�� festival m�� na sv��m kont�� již osm skutečn�� vydařených oslav dne svat��ho Patrika. Nechejte se un��st neopakovatelnou atmosf��rou v rytmu Irska a jeho tradic. Čekaj�� na v��s koncerty irsk�� hudby, kouzlo irských tanců a v neposledn�� řad�� tak�� typick�� irsk�� delikatesy, mezi kter�� se jednoznačn�� řad�� tak�� irsk�� pivo. www.irishculturalfestival.com
BŘEZEN
IRSKÝ KULTURNÍ FESTIVAL
DUBEN
30. 3. 2013 Obdob�� Velikonoc je v našich kraj��ch nerozlučn�� spojeno s mnoha lidovými zvyklostmi, kter�� vych��zej�� z křesťanských tradic. N��dvoř�� pardubick��ho z��mku se každoročn�� m��n�� v d��jišt�� rozmarn��ho vesel��, pro n��všt��vn��ky je připraven bohatý kulturn�� program v podob�� vystoupen�� folklorn��ch souborů či cimb��lov�� muziky. Připraven bude dobový jarmark s velikonočn�� nab��dkou dřev��ných ozdob a keramiky.
VELIKONOČNÍ VESELÍ,
ZÁMEK PARDUBICE

Page 28
Vyzkoušejte, že jsme nejlevn��jš��!
www.nejlevnejsi-taxi.cz info@nejlevnejsi-taxi.cz
/ přistaven�� vozu taxi již do 3 min. / j��zdn�� pouze 18 Kč/km / n��stupn�� sazba pouze 27 Kč / ček��n�� 3,40 Kč/min.
NEJLEVNĚJŠÍ-TAXI.CZ
226 000 226
VOLEJTE NONSTOP 226 000 226
VOLEJTE NONSTOP 226 000 226 SMS NONSTOP 736 300 299
2 8 L E

Page 29
L E 2 9
ROZSÁHLÝ SAUNOVÝ SVĚT
LUXUSNÍ SPA
VODNÍ SVĚT
v��ce na: www.aquapalace.cz
MODERNÍ FITNESS
* Kombinace komfortu a př��znivých cen * držitel prestižn�� ekoznačky * 87 nov�� zmodernizovaných pokojů * Nov�� konferenčn�� m��stnost * Mexick�� restaurace 7 Tacos Steak & Grill * Wi-Fi zdarma * Parkov��n�� * Fitness
Plaza Alta Hotel & Ekologický hotel
Ortenovo n��m. 22, Praha 7 +420 220 407 011, booking@plazahotelalta.com
www.plazahotelalta.com
Rezervujte př��mo přes naše str��nky a z��skejte benefity!

Page 30
SERVIS
V ZAHRADĚ CEN SVOU NEJLEPŠÍ
LEO Express – jako vůbec prvn�� na českých kolej��ch – představuje nový syst��m pro komfortn�� výb��r a koupi j��zdenek na internetu. Po přihl��šen�� do rezervac�� na webov�� adrese www.le.cz se dv��ma snadnými kroky, tedy výb��rem svých stanic a zvolen��m cestovn�� tř��dy, dostanete do pestr�� ZAHRADY CEN. U n��s si nevyb��r��te pouze m��sto ve vlaku, ale i cenu, kterou chcete zaplatit. V přehledn�� tabulce vid��te všechny vlaky ve vašem sm��ru na celý týden. Stač�� si jen vybrat ten, který v��m nejv��ce vyhovuje, a to pr��v�� časem odjezdu i cenou. Můžete svou cestu pl��novat? Pak nev��hejte s výb��rem svých vlaků v předstihu, j��zdenku si můžete rezervovat i čtyři týdny dopředu. Nemus��te cestovat ve špičk��ch a vyhovuje v��m cestov��n�� i o v��kendu nebo např��klad dopoledne? I v��s čekaj�� ty nejzaj��mav��jš�� ceny. To nav��c plat�� pro všechny naše tř��dy, tedy Economy, Business a Premium. Budete překvapeni, jak výhodn�� můžete v n��kterých dnech vyzkoušet nejvyšš�� komfort cestov��n��. Jednoduchým stisknut��m tlač��tka s vaš�� cenou m��te j��zdenku zarezervov��nu. Zbýv�� jen vyplnit n��kolik ��dajů k platb�� a můžete jet. Bez starost��, s kvalitn��mi službami a nab��dkou z��bavy vlaků LEO Express. A jestliže v��m do pl��novan�� cesty n��co přišlo, nevad��. U n��s můžete svou j��zdenku bez komplikac�� stornovat až do posledn�� chvilky před odjezdem.
SVOU JÍZDENKU SI MŮŽETE ZAKOUPIT TAKÉ NA NAŠICH PRODEJNÍCH A KONTAKTNÍCH MÍSTECH V NAŠICH ZASTÁVKÁCH:
█ PRAHA HL. N.
WILSONOVA 8, PRAHA 1
█ PARDUBICE
NÁMĚSTÍ JANA PERNERA 217, PARDUBICE
█ OLOMOUC HL. N.
JEREMENKOVA 23, OLOMOUC
█ OSTRAVA SVINOV
PETERKOVA 16, OSTRAVA
█ OSTRAVA HL. N.
NÁDRAŽNÍ 21, OSTRAVA V��ce informac�� o kontaktn��ch a prodejn��ch m��stech naleznete na
SI ˶UTRHNĚTE˝
www.le.cz
J��zdenka s m��stenkou
cestuj��c�� / firma: frantisek.zvonecek@le.cz kategorie: dosp��lý č��slo m��stenky: 32a0 - 0d39 č��slo průkazu: --- vlak LE002 dne 13.11.2012 pravidelný odjezd: 13:02 pravidelný př��jezd: 16:27
ze stanice: přes: do stanice:
Praha hl. n. Pardubice, Olomouc hl. n., Ostrava Svinov Ostrava hl.n. tř��da business vůz: B sedadlo: služby:
B31
--- --- --- --- --- ---
jan.novak@novak.cz
3 0 L E
Zdroj: Archiv LEO Express

Page 31
SERVIS L E 3 1
TO NEJLEPŠÍ PRO VÁS
Chcete-li si vychutnat j��zdu skutečn�� v luxusn��m prostřed��, nab��z��me v��m tř��du Premium. Potřebujete nerušen�� pracovat i relaxovat? Pak pro v��s m��me tř��du Business. Hled��te-li vysokou kvalitu za přijateln�� ceny, je tu pro v��s tř��da Economy. U n��s vždy najdete to, co je pro v��s nejlepš��. Ve všech tř��d��ch v��m poskytujeme zdarma wi-fi připojen�� k internetu, př��stup do intranetu a možnost využ��v��n�� služeb Infotainmentu, elektrick�� z��suvka je samozřejmost��. Využ��t můžete i cateringu a služeb palubn��ho person��lu.
SYNONYMUM NAPROSTÉHO POHODLÍ A LUXUSU NA PALUBĚ
█ 6 INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÝCH,
VYSOCE KOMFORTNÍCH MÍST
█ ERGONOMICKÁ, ELEKTRICKY PLNĚ
POLOHOVATELNÁ KOŽENÁ SEDADLA SE ČTECÍ LAMPIČKOU
█ HLAVOVÉ POLŠTÁŘKY █ ZASOUVACÍ STOLKY
Premium tř��da
VŠE, CO CHCETE, A NAVÍC EKONOMICKY
█ 212 POHODLNĚ A PRAKTICKY USPOŘÁDANÝCH
MÍST
█ ERGONOMICKÁ POLOHOVATELNÁ SEDADLA
S JÍDELNÍM STOLKEM UZPŮSOBENÝM PRO PRÁCI S NOTEBOOKEM
█ USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL PO DVOJICÍCH I ODDÍLY
PRO SKUPINOVÉ CESTUJÍCÍ
Economy tř��da
V NAŠICH MODERNÍCH, KOMFORTNÍCH VLAKOVÝCH SOUPRAVÁCH PRO VÁS MÁME K DISPOZICI TŘI RŮZNÉ CESTOVNÍ TŘÍDY. INSPIROVALI JSME SE U ZÁPADOEVROPSKÝCH DOPRAVCŮ A VYTVOŘILI JSME KONCEPT TŘÍ CESTOVNÍCH TŘÍD TAK, ABYCHOM USPOKOJILI I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ CESTUJÍCÍ.
PRACUJETE NAPLNO, ODPOČÍVEJTE TAKÉ TAK
█ 19 PROSTORNÝCH A POHODLNÝCH MÍST
PRO PRÁCI, ZÁBAVU I ODPOČINEK
█ ERGONOMICKÁ POLOHOVATELNÁ
SEDADLA S KOŽENÝM POTAHEM
█ HLAVOVÉ POLŠTÁŘKY █ SKLOPNÉ STOLKY
Business tř��da
F otogra fi e: Archiv LEO Express

Page 32
NECHTE
SE HÝČKAT NAŠIMI
SLUŽBAMI
CHCETE SE PODÍVAT NA FILM, ALE NEMÁTE SLUCHÁTKA? ŽÁDNÝ PROBLÉM, STAČÍ POŽÁDAT VAŠEHO STEVARDA A ON VÁM SLUCHÁTKA RÁD ZAPŮJČÍ.
Z VLAKU RYCHLE DO AUTA?
LEO EXPRESS VÁM VE SPOLUPRÁCI S AUTOPŮJČOVNOU SIXT ZAJISTÍ VE STANICÍCH PRAHA HL. NÁDRAŽÍ A OSTRAVA SVINOV AUTOMOBIL PŘÍMO K VLAKU, A TO ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY. OBJEDNÁVAT MŮŽETE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 222 324 995. PTÁTE SE, KDE BUDETE V CIZÍM MĚSTĚ SHÁNĚT JÍZDENKY NA MHD? I TUTO STAROST HOĎTE ZA HLAVU. JÍZDENKY MHD V PRAZE, PARDUBICÍCH, OLOMOUCI ČI OSTRAVĚ SI MŮŽETE ZAKOUPIT PŘÍMO U NÁS VE VLAKU. STAČÍ POŽÁDAT VAŠEHO STEVARDA.
RÁDI SI ZA JÍZDY ČTETE?
ČERSTVÝ DENNÍ TISK A ČASOPISY JSOU PO VÁS NA PALUBĚ VŽDY PŘIPRAVENY. POKUD JSTE JE NEOBDRŽELI AUTOMATICKY, STAČÍ POŽÁDAT VAŠEHO STEVARDA.
ŽIJETE KULTUROU?
VÝBORNĚ, MÁME PRO VÁS VÝHODNOU KOMBINACI JÍZDENKY A VSTUPENKY TŘEBA DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN. KONTAKTUJTE NAŠE OBCHODNÍ ODDĚLENÍ NA ČÍSLE 773 740 519 NEBO NA DAVID.FULLSACK@LE.CZ A ZÍSKEJTE SVŮJ KULTURNÍ BALÍČEK. MÁTE RÁDI, KDYŽ VÁM CESTOVÁNÍ PŘÍJEMNĚ UTÍKÁ? NA PALUBĚ LEO EXPRESS MÁTE K DISPOZICI INTERNET, FILMY, HUDBU A DALŠÍ ROZPTÝLENÍ – TO VŠE V RÁMCI NAŠEHO VNITŘNÍHO ZÁBAVNÍHO KANÁLU. CESTUJETE S MIMINKEM? ABYSTE SI VY I VÁŠ NEJMENŠÍ UŽILI JÍZDU V POHODLÍ, MÁME PRO VÁS PŘÍMO VE VLAKU PŘEBALOVACÍ PULT. NAJDETE HO NA VELKÉ BEZBARIÉROVÉ TOALETĚ, KTERÁ JE UMÍSTĚNA V PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ ČÁSTI VLAKU (V ZÁVISLOSTI NA SMĚRU JÍZDY). PRO UPŘESNĚNÍ SE ZEPTEJTE VAŠEHO STEVARDA.
SERVIS
3 2 L E

Page 33
SERVIS L E 3 3
CESTUJETE S MALÝMI DĚTMI? ZEPTEJTE SE STEVARDA A OBJEVTE VY I VAŠE DÍTĚ NAŠE KOUZELNÉ DĚTSKÉ KUFŘÍKY PLNÉ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY. KROMĚ HRAČEK MÁME V NAŠICH VLACÍCH K DISPOZICI I SPOLEČENSKÉ HRY. PROTOŽE KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!
NECHCETE SE ZDRŽOVAT NÁKUPEM?
NAKOUPÍME PŘESNĚ DLE VAŠEHO PŘÁNÍ A VŠE NA VÁS JAK MÁVNUTÍM KOUZELNÉHO PROUTKU BUDE ČEKAT VE VAŠÍ CÍLOVÉ STANICI. OBJEDNÁVEJTE NA 220 400 000 A NEZAPOMEŇTE UVÉST, ŽE JSTE ZÁKAZNÍKEM LEO EXPRESS. POTŘEBUJETE OBJEDNAT TAXI ČI PŘISTAVIT LIMUZÍNU? VYUŽIJTE VÝHODNĚJŠÍCH TARIFŮ NAŠICH SMLUVNÍCH PARTNERŮ – TAXI SLUŽEB, KTERÉ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI. OBJEDNÁVAT MŮŽETE NA ČÍSLECH 737 222 333 (PRAHA), 800 666 660 (PARDUBICE), 800 113 030 (OLOMOUC) A 800 280 280 (OSTRAVA). S OBJEDNÁVKOU VÁM RÁDI POMOHOU I NAŠI STEVARDI.
SHÁNÍTE UBYTOVÁNÍ?
NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO, NEŽ SI ZAJISTIT NOCLEH PŘES LEO EXPRESS V MÍSTĚ NAŠICH ZASTÁVEK. NAŠI ZÁKAZNÍCI MAJÍ NÁROK NA SLEVU 5% A TUTO SKUTEČNOST JE TŘEBA PŘI REZERVACI UVÉST. OBJEDNÁVKU LZE PROVÉST NA ČÍSLE 841 111 117.
POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT NEBO SE ZDOKONALIT V CIZÍCH JAZYCÍCH?
SPOLEČNOST VE VLAKU VÁM MŮŽE DĚLAT PRÁVNÍK, SVATEBNÍ KONZULTANT NEBO TŘEBA UČITEL ANGLIČTINY. JEDNODUŠE UŠETŘÍTE ČAS. PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE NAŠE OBCHODNÍ ODDĚLENÍ NA ČÍSLE 773 740 519 NEBO NA DAVID.FULLSACK@LE.CZ.
www.le.cz
CO TAKHLE DOZLATOVA UPEČENOU HUSU SE ZELÍM A KNEDLÍKEM? NEVÁHEJTE VYUŽÍT SLUŽEB MESSENGERA, KTERÝ VÁM JI DORUČÍ PŘÍMO DO VLAKU. OBJEDNÁVKA JE MOŽNÁ MINIMÁLNĚ 3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM NA ČÍSLE 220 400 000. PŘI OBJEDNÁVCE JE NUTNO UVÉST DATUM, ČÍSLO SPOJE, STANICI, KAM MÁ BÝT HUSA DORUČENA A ČÍSLO VAŠÍ SEDAČKY (NEPLATÍ PRO ŽS PARDUBICE A BOHUMÍN). Vice informac�� o poskytovaných služb��ch naleznete na

Page 34
s LEO Express na cest��ch
www.ondrasovka.cz

Page 35

Page 36
AŽ BUDETE CHTÍT CESTOVAT O NµCO DÁL
WWW.INVIA.CZ tel.: 800 999 800
Search more related documents:VÁŠ ZLATOČERNÝ BOURÁK
Download Document:VÁŠ ZLATOČERNÝ BOURÁK

Set Home | Add to Favorites

All Rights Reserved Powered by Free Document Search and Download

Copyright © 2011
This site does not host pdf,doc,ppt,xls,rtf,txt files all document are the property of their respective owners. complaint#nuokui.com
TOP