Home > Organizacn�� interoperabilita

Organizacn�� interoperabilita


Univerzitn�� knižnica v Bratislave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eCulture 

Interoperabilita informačných syst��mov

Z��kladn�� pojmy a východisk�� 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah  
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Úvod

     Lisabonsk�� strat��gia, ktor�� prijala Eur��pska rada v marci 2000, stanovila za cieľ urobiť v priebehu desiatich rokov z Eur��pskej ��nie „najkonkurenčnejšiu a najdynamickejšiu ekonomiku sveta založen�� na vedomostiach, ktor�� bude schopn�� udržateľn��ho rastu, s vyšš��m počtom lepš��ch pracovných miest a väčšou soci��lnou s��držnosťou“.

     Jedným z dôležitých predpokladov pre vytvorenie takejto ekonomiky je existencia moderných on-line verejných služieb a ich interoperabilita.

     Na nadn��rodnej ��rovni sa problematikou interoperability zaober�� Eur��pska komisia v r��mci skupiny IDA (Interchange of Data between Administrations),  ktor�� v roku 2004 publikovala n��vrh r��mca interoperability EIF (European Interoperability Framework), ktorý m�� podporovať poskytovanie celoeur��pskych služieb elektronickej spr��vy e-governmentu [7]. Eur��psky koncept, op��saný v tomto r��mci, deklaruje podporu programov otvorených zdrojov (open source), špecifikuje odpor��čania na jej dosiahnutie. Podrobnejšie inform��cie o eur��pskom r��mci interoperability sa uv��dzaj�� na str��nkach Brucea Perensa [23] a IDABC [11]. V r��mci EIF sa publikuj�� len odpor��čania a usmernenia, špecifik��cia vlastných štandardov je ponechan�� na jednotliv�� člensk�� št��ty EÚ.

     Kľ��čovou myšlienkou eur��pskeho programu interoperability je prijať internetov��  špecifik��cie pre všetky syst��my verejnej spr��vy. Program je realizovaný  na dvoch ��rovniach:

 • Na ��rovni r��mca interoperability, ktorý obsahuje prehl��senia o politike, ďalej samotn�� technick�� politiku a bezpečnostn�� politiku, riadenie režimu zhody a obdobn�� predpisy a
 • technickej ��rovni, ktor�� je realizovan�� samotnými technickými, organi-začnými a s��mantickými štandardami.
 

Podrobnejšie inform��cie sa uv��dzaj�� na str��nke GovTalk [9].

 

2. Interoperabilita

     Interoperabilita je schopnosť syst��mu alebo produktu pracovať s inými syst��mami alebo produktmi bez potreby vynaložiť  zvl��štnu n��mahu zo strany použ��vateľa. Interoperabiln�� syst��my s�� schopn�� navz��jom komunikovať, vymieňať si inform��cie [35].

     Interoperabilita je dôležit�� na to, aby sa dali jednoducho vyhľad��vať rôzne typy (knihy, muze��lne artefakty) inform��ci�� z rôznych zdrojov, v rôznych katal��goch a v rôznych dom��nach (knižnice, m��ze��, arch��vy) [3].

     R��mec interoperability je množina štandardov a usmernen��, ktor�� popisuje spôsob vz��jomnej komunik��cie medzi syst��mami. S vývojom technol��gii, štandardov a administrat��vnych požiadaviek sa r��mec môže meniť.

     Eur��psky r��mec interoperability EIF definuje množinu odpor��čan�� a usmernen�� pre služby e-governmentu s cieľom integr��cie syst��mov v r��mci celoeur��pskeho priestoru. Člensk�� št��ty by sa mali riadiť usmerneniami EIF aby umožnili celoeur��psku interoperabilitu. Pre spolupr��cu syst��mov na Slovensku je potrebný n��rodný r��mec interoperability na poskytovanie služieb elektronickej spr��vy (e-government). N��rodný r��mec SR v s��časnosti pripravuje Sekcia informatiz��cie spoločnosti MDPT SR vo forme „Št��die architektonických pokynov pre interoperabilitu“.

     Z��kladným n��strojom pre interoperabilitu s�� štandardy a normy – dohodnut�� pravidl�� a smernice na tvorbu, opis a spr��vu digit��lneho obsahu.

     Cieľom interoperability je vybudovať pre použ��vateľov jednoliaty blok služieb z komponentov, ktor�� s�� vz��jomne technicky odlišn�� a spravuj�� ich rozličn�� organiz��cie. Ot��zky interoperability sa s��streďuj�� najmä na implement��ciu spoločných štandardov a strojovej čitateľnosti ��dajov.  

     Rozlišuj�� sa tri aspekty interoperability: 

     Organizačn�� interoperabilita – spoč��va na definovan�� cieľov činnosti, modelovan��m pracovných procesov a spolupr��cou subjektov, ktor�� si vymieňaj�� inform��cie. Organizačn�� interoperabilitu možno dosiahnuť identifik��ciou a stanoven��m rozhran��.  

     S��mantick�� interoperabilita –  zabezpečuje, aby presný význam vymieňaných inform��ci�� bol jasný aj ľubovoľnej aplik��cii, ktor�� sa nevyvinula osobitne na tento ��čel. S��mantick�� interoperabilita umožňuje syst��mom kombinovať prij��man�� inform��cie s inými informačnými prameňmi a zmysluplne ich spracovať. Koordinovaným spôsobom s�� pl��novan�� iniciat��vy na vývoj spoločnej s��mantiky na z��klade XML a predpoklad�� sa spolupr��ca s existuj��cimi štandardizačnými organiz��ciami. 

     Technick�� interoperabilita – sa zaober�� technickými z��ležitosťami prepojenia poč��tačových syst��mov a služieb. Zahrňuje najmä otvoren�� rozhrania, služby prepojenia, integr��ciu, prezent��ciu a výmenu ��dajov, pr��stupnosť a služby zabezpečenia.

     Dobrým pr��kladom technickej interoperability je internet, v ktorom poč��tače a informačn�� zdroje po celom svete s�� prepojen��, prezentuj��  ��daje v univerz��lne čitateľnom form��te a vymieňaj�� si e-maily. Dosahuje sa to rešpektovan��m protokolov ako s�� TCP/IP, (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), HTTP  (Hypertext Transfer Protocol) and S/MIME. (Secure / Multipurpose Internet Mail Extension) [4].

 

2.1 Referenčný model ISO/OSI

 

     OSI je model, ktorý sa použ��va na popis siet�� a sieťových aplik��ci��.  Bol vytvorený medzin��rodnou organiz��ciou ISO (International Standarts Organization) ako jednotný štandard pre prepojovanie syst��mov rôznych koncepci�� a typov, poch��dzaj��cich od rôznych výrobcov.  

     Sedem vrstiev modelu OSI: 


Vrstva N��zov Protokoly Význam vrstvy
7 Aplikačn��  FTP Podpora aplik��ci��
6 Prezentačn�� HTTP, SMTP, SNMP, XML, Z39.50
5 Relačn�� RPC, NETBIOS
4 Transportn�� TCP, UDP Prispôsobenie
3 Sieťov�� TCP/IP  
Prenos ��dajov
2 Spojov�� Ethernet
1 Fyzick�� Cat-5
 
 
 

     Siedma vrstva OSI modelu – aplikačn�� – zabezpečuje  služby pre použ��vateľa – ako s�� prenosy, elektronick�� pošta, pr��stup virtu��lneho termin��lu, riadenie siete. S touto vrstvou pracuje použ��vateľ.

     Šiesta vrstva – prezentačn�� – určuje syntax, ktorou dve stanice komunikuj��. Šifrovanie a kompresia d��t s�� tiež funkciami tejto vrstvy.

     Piata vrstva – relačn�� – zabezpečuje komunik��ciu procesov   medzi dvomi stanicami siete.

     Štvrt�� vrstva – transportn�� – zaisťuje doručenie inform��ci�� medzi dvomi poč��tačmi v sieti. Zaisťuje rozčlenenie a znovu spojenie spr��v.

     Tretia vrstva – sieťov�� –  vytv��ra cestu pre prenos ��dajov v sieti. Na tejto ��rovni pracuj�� smerovače (routery). 

     Druh�� vrstva – d��tov�� vrstva – zabezpečuje komunik��ciu „adjecent network nodes“ – tu pracuj�� huby a switche (prep��nače).

     Prv�� vrstva – fyzick�� – zaisťuje prenosy jednotlivých bitov.  Na tejto ��rovni s�� definovan�� napr��klad typy k��blov, konektorov, napätia, zapojenie kol��kov.

 

2.2 Úrovne interoperability

 

     Problematika interoperability sa dotýka konkr��tnych informačných syst��mov, ktor�� v rôznych organiz��ci��ch vznikali „cestou prirodzen��ho vývoja“.  Dôsledkom toho je značn�� rôznorodosť použ��vaných technických aj programových prostriedkov a tiež použ��vanie rôznorodých de-facto štandardov, alebo vlastných riešen��. Zabezpečenie interoperability v tomto prostred�� je preto spojen�� s vynaložen��m istých n��kladov. Ich objem je z��vislý od požadovanej ��rovne spolupr��ce rôznych syst��mov (viď obr��zok).  

N��kladovosť

Funkcionalita

ASCII

HTML

XML

SGML

N��kladovosť  štandardov v z��vislosti na funkcionalite

     Z grafu je evidentn��, že zabezpečenie vyššej funkcionality je spojen�� s vyšš��mi n��kladmi [4].

     Problematike sa venuje americký projekt NSDL [21], kde sa predpokladaj�� tri ��rovne spolupr��ce v r��mci snahy o dosiahnutie interoperability: 

 • Feder��cia – je najsilnejšou formou, pri ktorej sa skupina organiz��ci�� dohodne, ktor�� služby bud�� vyhovovať určitým špecifik��ci��m, zväčša na ��rovni form��lnych štandardov.  Keďže cena particip��cie je pomerne vysok��, typick�� feder��cie s�� zvyčajne mal��, ale zato s akt��vnym členstvom.
 • D��tový zber (harvesting) je voľnejšie zoskupenie napr��klad digit��lnych knižn��c, v r��mci ktor��ho sa ��častn��ci dohodn�� na minim��lnom ��sil��, na z��klade ktor��ho bud�� môcť realizovať niektor�� z��kladn�� spoločn�� služby.
 • Zhromažďovanie d��t (gathering) je ��rovňou interoperability, pri ktorej  organiz��cie nijako form��lne nespolupracuj��, len vz��jomne využ��vaj�� svoje d��ta, ktor�� je možn�� voľne zhromaždiť z internetu pomocou robotov (web crawler) [28].

 

3. N��stroje na dosiahnutie interoperability

     Na ��spešn�� dosiahnutie interoperability syst��mov je potrebn�� mať určen�� pravidl�� na komunik��ciu a výmenu ��dajov. Na uľahčenie interoperability sa použ��vaj�� viacer�� štandardy pre meta��daje, komunikačn�� protokoly a výmenn�� form��ty.  V r��mci pripravovan��ho n��rodn��ho r��mca pre inter-operabilitu v s��lade s eur��pskym r��mcom s�� odpor��čan�� nasledovn�� výmenn�� form��ty, form��ty s��borov a aplikačn�� protokoly [32]. 

 

3.1 Meta��daje

 

     Dôležit�� miesto  v koncepcii interoperability syst��mov zohr��vaj�� meta��daje. S�� jedným zo z��kladných komunikačných n��strojov webu. Meta-��daje s�� ��daje, ktor�� popisuj�� obsahov��, form��lne či in�� charakteristiky iných, prim��rnych ��dajov vo forme viac alebo menej uzatvorenej množiny atrib��tov s definovanou s��mantikou a syntaxou. Meta��daje popisuj�� informačný prameň (elektronický dokument, webov�� str��nku, digitalizovaný obr��zok a pod.) [29].

      

3.1.1 Funkcie meta��dajov

 

     Meta��daje poskytuj�� inform��cie o informačných zdrojoch, ako titul, autor, abstrakt, d��tum publikovanie, platnosť dokumentu, modifikovanie dokumentu, predmetov�� klasifik��cia, geografick�� klasifik��cia a pod Tieto ��daje pom��haj�� pop��sať a identifikovať konkr��tny informačný zdroj z rôznych hľad��sk. Ide o vývoj týchto zdrojov v čase alebo pre potreby ��držby zdrojov a pod. 
 

     Meta��daje sa členia na niekoľko typov:

     Syntaktick��  (štruktur��lne) meta��daje sa využ��vaj�� na definovanie štruktur��lnych vzťahov v r��mci jedn��ho dokumentu alebo medzi dokumentmi. Umožňuj�� navigovanie a prezent��ciu elektronických zdrojov, v zmysle definovania vn��tornej štrukt��ry zdrojov (strany, oddiely, kapitoly, indexy, obsah), vzťahov medzi zdrojmi (zdroj A je s��časťou zdroja B) a prepojenia pr��buzných s��borov (A je JPG form��tom arch��vneho s��boru B vo form��te TIF). 

     S��mantick��  meta��daje zahŕňaj�� širok�� šk��lu ��dajov, ktorých ��lohou je popis digit��lnych zdrojov na ��čely vyhľad��vania, ale aj administrat��vneho spravovania. Podskupina deskript��vnych meta��dajov sa zameriava na popis a identifik��ciu informačných zdrojov či už v lok��lnom syst��me (vyhľadanie dokumentov) alebo na sieťovej ��rovni (vyhľadanie, z��skanie, lok��lne zobrazenie zdrojov). Pr��kladom tohto typu ��dajov s�� fyzick�� atrib��ty zdroja (m��dium, rozmery), bibliografick�� atrib��ty (n��zov, autor) a unik��tne identifik��tory, ktor�� sa v sieťovom prostred�� môžu objaviť vo forme technol��gi�� a koncepčných sch��m ako PURL (Persistent Uniform Resource Lokator), MARC, Dublin Core, či HTML meta��dajov�� tagy, ( tag = 3 znakový numerický k��d), TEI (Text Encoding Initiative), WF (Warwick Framework), RDF (Resource Description Framework), DOI (Digital Object Identifier). 

     Hlavným určen��m podskupiny administrat��vnych meta��dajov je manažment a spracovanie digit��lnych fondov. Ide predovšetkým o technick�� d��ta o tvorbe a kontrole kvality, spr��va autorských pr��v, kontrola pr��stupu a využ��vania alebo inform��cie o uchov��van��. Prakticky sa na tejto ��rovni meta��dajov zaznamen��vaj�� napr. technick�� ��daje (typ skenera, rozl��šenie, farebnosť, form��t s��boru, kompresia), vlastn��k a d��tum copyrightu, obmedzenia na kop��rovanie a distrib��ciu, inform��cie o prezervačných aktivit��ch (cyklus obnovovania, respekt��ve migr��cie pre archivovan�� zdroje a pod.). Tento typ meta��dajov je rozpracovaný v takých projektoch a sch��mach ako CEDARS, Preservation Metadata for Digital Collections či OCLC/RLG Preservation Metadata.

     Detailnejš�� pohľad na meta��daje z hľadiska ich typol��gie a štrukt��ry vo väzbe na technologick�� procesy životn��ho cyklu dokumentu, najmä však so zameran��m na arch��vne uloženie a vyhľad��vanie, pon��ka dokument OCLC/RLG, Digit��lne knižnice a arch��vy [27]. 

     

Deskript��vne a administrat��vne meta��daje sl��žia na vyhľad��vanie inform��ci�� v prameňoch a na spr��vu prameňov. Najzn��mejšie koncepcie a sch��my s�� TEI (Text Encoding Initiative), DC (Dublin Core), RDF (Resource Description Framework) a DOI (Digital Object Identifier) [29].

 

3.1.2 Dublin Core

 

     Iniciat��va DC pre meta��daje – DCCS 1.0 (česk�� verzia) je  form��lny štandard pre popis meta��dajových prvkov. T��to formaliz��cia pom��ha zlepšiť konzistenciu s inými typmi a zvýšiť zrozumiteľnosť, rozsah a vn��torn�� konzistenciu defin��ci�� meta��dajových prvkov. DC vznikla na pôde americk��ho knižničn��ho združenia OCLC [6].

     Ide o jeden z prvých pokusov o štandardiz��ciu v oblasti deskript��vnych meta��dajov s cieľom dosiahnuť dohodu o štrukt��re a obsahu popisu elektronických zdrojov a dodnes je to jedna z naj��spešnejš��ch iniciat��v tohto druhu.

     Výhodou DC je voliteľnosť všetkých prvkov - ich využitie pri popise konkr��tneho zdroja nie je povinn��. Prvky s�� opakovateľn��, to znamen��, že  v pr��pade potreby (viacer�� autori a pod.) je možn�� každý z nich pri tom istom zdroji viackr��t opakovať.

     Na webe je možn�� n��jsť väčšie množstvo pomôcok, alebo automati-zovaných n��strojov na tvorbu popisov zdrojov v štrukt��re meta��dajov Dublin Core, väčšinou na ��rovni prvkov zaraditeľných do HTML s��boru, alebo v syntaxi jazyka XML, DC-dot, Dublin Core Metadata Creator, Metabrowser a in��. Viac inform��cii o týchto n��strojoch je možn�� z��skať na str��nke britskej knižničnej organiz��cie UKOLN [30].

     Popis zdroja podľa DC je možn�� realizovať s využit��m nasleduj��cich z��kladných meta��dajových prvkov: 

 • N��zov zdroja (Title)
 • Autor alebo tvorca (Creator)
 • Predmet alebo kľ��čov�� slov�� (Subject)
 • Popis (Description)
 • Vydavateľ (Publisher)
 • Iný tvorca (Contributor)
 • D��tum (D��te)
 • Typ zdroja (Type)
 • Form��t zdroja (Form��t)
 • Identifik��tor zdroja (Identifier)
 • Pôvodný prameň (Source)
 • Jazyk (Language)
 • Vzťah (Relation)
 • Pokrytie (Coverage)
 • Manažment pr��v (Rights)
 

     Okrem toho DC definuje kvalifik��tory. S�� to doplnkov�� ��daje, ktor�� je možn�� pridať k z��kladných prvkom. S ich pomocou s�� prepracovanejšie softv��rov�� syst��my schopn�� presnejšie interpretovať pr��slušný ��daj. Jednoduchšie syst��my kvalifik��tory ignoruj�� a tým sa zachov��va komunikačn�� interoperabilita. 

     V sch��me Dublin Core sa využ��vaj�� dva typy kvalifik��torov: 

 • kvalifik��tor špecifik��cie prvku - bližšie určuje typ ��daja;
 • kvalifik��tor k��dovacieho syst��mu /sch��my - pom��ha pri interpret��cii hodnoty prvku.
 

     Napr��klad v pr��pade meta��dajov��ho prvku predmet sa prvý typ kvalifik��tora nepouž��va, druhým typom môže byť n��zov konkr��tneho syst��mu predmetových hesiel, z ktor��ho poch��dza použitý ��daj.

     Každý prvok DC je definovaný pomocou s��boru 10 atrib��tov, vych��dzaj��cich z normy ISO/IEC 11179 pre popis d��tových prvkov. S�� to nasledovn�� atrib��ty (šesť atrib��tov, označených (*) je spoločných pre všetky prvky DC):  

 • meno – n��vestie pridelen�� k ��dajov��mu prvku
 • identifik��tor – jedinečný identifik��tor pridelený k ��dajov��mu prvku
 • verzia – verzia ��dajov��ho prvku  *
 • registračn�� autorita – entita opr��vnen�� k registr��cii ��dajov��ho prvku *
 • jazyk – v ňom je ��dajový prvok definovaný *
 • defin��cia – popis – jasne vymedzuje pojem a z��kladn�� povahu ��dajov��ho prvku
 • povinnosť – ud��va, či výskyt ��dajov��ho prvku v popise je povinný alebo voliteľný *
 • typ ��dajov – môže byť zadaný ako hodnota ��dajov��ho prvku *
 • maxim��lny výskyt – ud��va hranicu opakovateľnosti ��dajov��ho prvku *
 • koment��r – pozn��mka týkaj��ca sa použ��vania ��dajov��ho prvku [29].
 

Pr��klad re��lnej množiny metad��t o web dokumente (www str��nka Katedry kniž-ničnej a informačnej vedy FiFUK) [14]: 

<META NAME="DC.Title" Content="Katedra knižničnej a informačnej vedy">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#title">

<META NAME="DC.CreatorCorporateName" Content="Katedra knižničnej a informačnej

vedy">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#creator">

<META NAME="DC.Subject" Content="Knižničn�� veda">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#subject">

<META NAME="DC.Subject" Content="Informačn�� veda">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#subject">

<META NAME="DC.Subject" Content="Vysokoškolsk�� vzdel��vanie">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#subject">

<META NAME="DC.Publisher" Content="Katedra knižničnej a informačnej vedy">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#publisher">

<META NAME="DC.ContributorPersonalName" Content="Makulov��, Soňa">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#contributor">

<META NAME="DC.Date" Content="(Scheme=ISO8601) 2001-10-21">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#date">

<META NAME="DC.Type" Content="Text.Homepage.Organizational">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#type">

<META NAME="DC.Format" Content="(Scheme=IMT) text/html">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#format">

<LINK REL=SCHEMA.imt HREF="http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc2046.html">

<META NAME="DC.Identifier" Content="http://www.fphil.uniba.sk/~kkvi">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#identifier">

<META NAME="DC.Language" Content="(Scheme=ISO639-1) slo">

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#language">

 

3.1.3 Resource Description Framework (RDF)

 

     Poskytuje komunit��m možnosť definovať meta��dajov�� elementy. XML sa použ��va ako syntax rovnak�� pre kontrolovaný pr��stup k obsahu, výmenu a spracovanie meta��dajov. RDF jedinečne identifikuje druh vlastnosti použit��m XML mechanizmus name space (NS). RDF nešpecifikuje s��mantiku pre každ�� komunitu zaoberaj��cu sa popisom e-zdrojov. Sch��my RDF s�� využ��van�� na zverejnenie slovnej z��soby, ktor�� predstavuje zostavy druhov vlastnost�� definovaných určitou komunitou.

     Sch��my RDF určuj�� platn�� vlastnosti v danom popise RDF, ako aj charakteristiky vlastnost��, ako je ich platnosť, alebo obmedzenia hodnôt [34]. 

Pr��klad [14]:

Výrok v prirodzenom jazyku Tim Berners-Lee je autorom zdroja s adresou

http://www.w3.org/DesignIssues/Metadata je možn�� vyjadriť pomocou

z��pisu prostriedkami jazyka XML/RDF.  

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/DesignIssues/Metadata">

<author> Tim Berners-Lee </author>

</rdf:Description>

</rdf:RDF> 

 

  3.1.4 Open Archive Initiative Protocol For Metadata Harvesting (OAI PMH)

 

     Iniciat��va otvorených arch��vov je iniciat��vou z oblasti digit��lnych knižn��c. Koncept OAI sa s��streďuje najmä na pr��stup k d��tam, na limitovan�� rešeršn�� funkcie realizovan�� cez meta��daje (metadata harvesting). Pôvod iniciat��vy OAI je v oblasti elektronick��ho publikovania, predovšetkým odborn��ho – pod pojmom arch��v sa prim��rne rozumie “sklad” vedeckých/odborných čl��nkov a št��di��, ktor�� s�� určen�� na š��renie v r��mci odbornej komunity. Otvorenosť sa ch��pe na ��rovni syst��movej architekt��ry v zmysle definovania takých rozhran��, ktor�� umožňuj�� pr��stup k d��tam rôznych producentov.

     Z��kladným procesom OAI, prostredn��ctvom ktor��ho sa zabezpečuje syst��mov�� interoperabilita, je zber meta��dajov (anglicky metadata harvesting). Ide o (selekt��vne) s��streďovanie meta��dajov z viacerých zdrojov do jedn��ho centra. Na fungovan�� architekt��ry OAI participuj�� dva typy ��častn��kov: poskytovatelia ��dajov a poskytovatelia služieb. Poskytovatelia ��dajov “vystavuj��” vo forme meta��dajových repozit��rov svoje meta��daje cez otvoren�� rozhrania. Poskytovatelia služieb pomocou OAI protokolu formuluj�� svoje požiadavky. N��jden�� meta��daje využ��vaj�� ako z��klad pre vývoj nadstavbových služieb, napr��klad obohacovan��m o nov�� typy meta��dajov (tak��, ktor�� s�� špecifick�� pre určit�� odborov�� skupinu či oblasť) a ich spr��stupňovan��m cez vlastn�� rešeršn�� rozhrania, služby a port��ly [28].

 

3.2 Form��ty pre hypertextov�� n��stroje

 
 

     Výmenn��  form��ty pre komunik��ciu web servera s web prehliadačom  s�� štandardn�� ��dajov�� form��ty, ktor�� s�� interpretovateľn�� všetkými štandardne použ��vanými web prehliadačmi, č��m je zabezpečen�� vytvorenie prezentačnej vrstvy pre poskytovan�� aplik��cie.

 

3.2.1 Znakov�� sady

 

     Aby bol k dispoz��cii  dostatok znakov pre rôzne p��smen��, č��slice a symboly, ktor�� sa vo svete bežne použ��vaj��, m�� sa ako znakov�� sada pre dokumenty vo form��te HTML použ��vať ISO 10646-1:2000 / Unicode v3.0 v k��dovan�� UTF-8.

     ISO 10646-1:2000 / Unicode v3.0 UTF-16  sa m�� použ��vať pre dokumenty v gr��čtine a v iných nez��padných eur��pskych jazykoch.

     Použ��vaj�� sa aj znakov�� sady ISO 8859-1 a  ISO 8859-15. 
 
 
 
 

 

3.2.2 XML

 

     XML je eXtensible Markup Language, čo v preklade znamen�� Rozširuj��ci značkovac�� jazyk. Ide o jazyk zrozumiteľný človeku, ktorý popisuje d��ta a ich štrukt��ru, nie formu, v akej bud�� zobrazen��. Jeho výhodou je, že je to samopopisný jazyk, neobsahuje teda preddefinovan�� značky, ale je potrebn�� definovať si vlastn��. Ďalšou jeho výhodou je, že je voľne rozš��riteľný, prenositeľný medzi platformami a aplik��ciami.

     XML sl��ži na popis, ukladanie a prenos d��t. Je to medziplatformný, na softv��ri a hardv��ri nez��vislý n��stroj pre prenos inform��ci�� [33].

 

3.2.3 Hypertext Markup Language (HTML)

 

     Aby sa zaručila  podpora starš��ch gener��ci�� prehliadačov, mus�� sa podporovať form��t HTML v3.2. Odpor��čaný form��t je Hypertext Markup Language (HTML) v4.01.

     V s��časnosti s�� celoplošne rozš��ren�� prehliadače, ktor�� podporuj�� nasledovn��ka form��tu HTML v3.2. W3C odpor��ča, aby autori použ��vali HTML v4.01 a aby prehliadače, ktor�� podporuj�� HTML v4.01, boli spätne kompatibiln��. HTML v4.01 sa vyžaduje na technick�� realiz��ciu bezbari��rov��ho pr��stupu podľa Web Content Accessibility Guidelines verzia 1.0.

     Napriek tomu sa môže stať, že niektor�� prehliadače nepodporuj�� HTML v4.01 ��plne. Preto sa mus�� zabezpečiť funkčn�� kompatibilita s HTML v.3.2. To znamen��, že:

     a) inform��cie možno plne zobraziť

  b) funkcie možno plne využiť, ale nemožno zabr��niť určitým     obmedzeniam v n��vrhu a usporiadan�� pri prezent��cii na HTML strane.

  XHTML v1.0  popisuje HTML v4.01 ako aplik��ciu XML.

 

3.2.4 Style sheets

 

     Style sheets sa použ��vaj�� na zabezpečenie jednotnej prezent��cie inform��ci�� pon��kan�� rôznymi typmi prehliadačov. Style sheets s�� form��tov�� šabl��ny pre ak��koľvek ��daje, v ktorých sa popisuje spôsob prezentovania značiek v jazykoch, ktor�� s�� v zhode s SGML. V z��vislosti od použitej inform��cie sa môže použ��vať jeden alebo obidva typy style sheets, definovan�� vo W3C:

 • Cascading Style Sheets Language Level 2 (CSS2) (na navrhovanie HTML str��n),
 • Extensible Stylesheet Language (XSL) v1.0 (na transform��ciu a prezent��ciu XML dokumentov v HTML s��boroch).

 

3.2.5 Statick�� a dynamick��, pas��vne a akt��vne obsahy

 

     Statick�� obsahy s�� (HTML) s��bory, ktor�� sa generuj�� webovým serverom nie počas prev��dzky, ale sa  obvykle importuj�� zo s��boru v syst��me.

     Dynamick�� obsahy s�� HTML s��bory, ktor�� sa počas prev��dzky (napr. pri vyhľad��van�� v datab��zach), generuj�� na serveri a potom ďalej odosielaj��.

     Pas��vne obsahy s�� HTML s��bory, ktor�� neobsahuj�� žiaden programový k��d a žiadne poč��tačov�� programy a ani ich počas prev��dzky opätovne nezav��dzaj��.

     Akt��vne obsahy s�� poč��tačov�� programy, ktor�� s�� obsiahnut�� na webových s��dlach (napr. JavaScript), alebo ktor�� sa automaticky opätovne zav��dzaj��, ak sa prezer�� strana (napr. Java Applety, ActiveX Controls alebo flash anim��cie). Vykon��va ich klient prostredn��ctvom prehliadača alebo operačn��ho syst��mu. Ak sa použ��va akt��vny obsah, musia sa zohľadňovať obmedzenia.

            

3.3 Form��ty s��borov

 

     Podľa ��čelu použitia sa použ��vaj�� pre textov�� dokumenty rôzne typy s��borov:

 • Text (.txt) - jednoduch�� textov�� dokumenty, ktor�� možno upravovať, sa vymieňaj�� vo všeobecne použ��vanom (.txt) form��te, aby sa zabezpečila všeobecn�� čitateľnosť. M�� sa použ��vať znakov�� sada popisovan�� normou ISO 8859-1, ktor�� obsahuje aj prehl��sky.
 • Hypertext Markup Language (HTML) - hypertextov�� dokumenty sa použ��vaj�� v HTML form��te ako (.html) s��bory
 • Portable Document Format (PDF) v1.3 - textov�� dokumenty, ktor�� sa nemaj�� upravovať, by sa mali spr��stupniť v Adobe Portable Document Format ako s��bory (.pdf). PDF verzia 1.3 sa podporuje Acrobat softv��rom od verzie 4.
 • Extensible Markup Language (XML) - na popis dokumentov sa môže použ��vať aj XML, ktorý poskytuje viac možnost�� na n��vrh a usporiadanie než HTML.
 • Portable Document Format (PDF) v1.4 - aby sa podporili formul��re a bezbari��rov�� textov�� dokumenty, možno použ��vať Portable Document Format od Adobe ako (.pdf) vo verzii 1.4.  PDF verziu 1.4 podporuje Acrobat v softv��rovej verzii 5 a vyššie.
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) - sa  použ��va na štandardn�� definovanie form��tu s��boru, alebo akejkoľvek jeho časti. E-mailov��mu klientovi, alebo webov��mu prehliadaču umožňuje jednoznačne identifikovať typ s��boru.

 

3.3.1 Výmenn�� form��ty pre obr��zky

     Graphics Interchange Format (GIF) – použ��va sa na výmenu grafiky a diagramov, pričom sa (.gif) grafick�� s��bory komprimuj�� s hĺbkou 256 farieb (8 bitov na pixel).

     Joint Photographic Experts Group (JPEG) - použ��va  sa na výmenu obr��zkov (fotografi��). Tento form��t podporuje zmeny v kompresnom faktore a defin��ciu hustoty, takže sa podporuje kompromis medzi veľkosťou s��boru, kvalitou a použ��van��m. Podporuje sa 16,7 mili��nov farieb (24-bitov�� farebn�� inform��cia).

     Tagged Image File Format (TIFF) - pre grafick�� inform��cie, ktor�� nepovoľuj��  žiadnu stratu inform��ci��, sa m�� použ��vať Tagged Image File Format (.tif). Je to form��t s��boru pre rastrov�� grafiky s rôznymi voľbami form��tovania, čo umožňuje aplik��ci��m spracovať, alebo ignorovať časť obr��zku.

 

3.3.2 Výmenn�� form��ty pre geografick�� inform��cie

 

     Zn��zornenie geografických inform��ci�� vo forme tematických m��p, pomocou internetových port��lov, sa môže realizovať prostredn��ctvom rastrových ��dajov, alebo ako vektorov�� grafika na prezentačnej ��rovni. Vektorov�� grafika popisuje obr��zok ako postupnosť geometrických objektov. Tieto objekty (napr. čiara, kruh, prekrytie) maj�� tieto vlastnosti: polohu, farbu a usporiadanie.

     Geography Markup Language (GML) – je značkový jazyk na transport a uschov��vanie geografických inform��ci��, ktorý zohľadňuje geografick�� aj negeografick�� vlastnosti. GML definovalo Open GIS Consortium (OGC). GML neobsahuje žiadne inform��cie, týkaj��ce sa zobrazenia na obrazovke alebo na mape. Geometria sa zn��zorňuje jednoduchými prostriedkami, ktor�� tiež definovalo konzorcium OGC. Od verzie 2.0 sa už špecifik��cia nezaklad�� na document type definitions (DTD), ale na XML Schema Definition (XSD).

 

3.3.3 Výmenn�� form��ty pre audios��bory a videos��bory

 

     MPEG-1 Layer 3 (MP3) – sa použ��va na výmenu audio sekvenci��, pričom (.mp3) označuje PEG-1 Layer 3  (MPEG = Motion Picture Experts Group). (.mp3) je postup, ktorý umožňuje extr��mne vysok�� kompresiu audios��borov so zachovan��m maxim��lnej kvality.

     Quicktime (.qt, .mov) - na výmenu video sekvenci�� sa použ��va bežný Quicktime form��t.

  3.3.4 Výmenn�� form��ty pre audio-streaming a video-streaming

 

     Na rozdiel od „norm��lnej“ audio a video sekvencie, pon��ka audio a video-streaming form��t, ktorý  umožňuje prehr��vanie počas prenosu. Umožňuje živý prenos videa, kým „norm��lne“ audio a video s��bory sa musia najprv ��plne preniesť, a až potom sa môžu spustiť.

     Ogg je v s��časnosti  kontajnerový form��t, nez��vislý od výrobcu, na streamovanie audia (Ogg Vorbis) a videa (Ogg Theora, Ogg Tarkin), ktorý sa vyv��ja v r��mci Open Source. Ved��ci výrobcovia streamovac��ch serverov už ozn��mili, že tento form��t bud�� podporovať v bl��zkej bud��cnosti. Očak��va sa, že tento form��t sa v bl��zkej bud��cnosti výrazne rozš��ri.

 

3.4 Aplikačn�� protokoly

 

3.4.1 File Transfer Protocol (FTP)

 

     Štandardným  protokolom na prenos d��t je File Transfer Protocol (FTP). FTP je jednou z najstarš��ch internetových služieb. FTP umožňuje spoločn�� použ��vanie s��borov, už��vateľom pon��ka štandardn�� už��vateľsk�� rozhrania pre rôzne syst��my s��borov. Údaje pren��ša efekt��vnym a spoľahlivým spôsobom. Sťahovanie väčš��ch s��borov sa obvykle realizuje o niečo rýchlejšie prostredn��ctvom FTP, než prostredn��ctvom HTTP.

 

   1. Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
 

je syst��m pravidiel riadiacich pr��stup k dokumentom umiestneným na World Wide Web. HTTP je preto protokol, ktorý sa použ��va na transfer str��nok HTML využ��vaj��ci TCP na prenos hypertextových požiadaviek a inform��ci�� medzi servermi a prehliadačmi. Výhodami http protokolu s��: 

 • rozš��renie na všetkých platform��ch,
 • akceptovateľnosť v r��mci sieťovej bezpečnosti,
 • možnosť synchr��nnej komunik��cie.
 

     Na komunik��ciu medzi  klientom a webovým serverom sa m�� použ��vať HTTP v1.1. Webov�� servery popri verzii 1.1 maj�� podporovať aj HTTP v1.0. Na HTTP Session Management a cookies sa m�� použ��vať štandardný HTTP mechanizmus State Management Mechanism.

 

3.4.3 SMTP / MIME

 

     SMTP/MIME (Simple Mail Transfer Protocol / Multipurpose Internet Mail Extensions) - použ��va sa v sieti Internet, ako prostriedok na transport e-mailov. Ide o skutočne jednoduchý protokol, ktorý štandardne nepouž��va šifrovanie. Existuje aj verzia použ��vaj��ca šifrovanie (SMTPS). 

 

3.4.4 POP3 / IMAP

 

     Vo výnimočných pr��padoch sa môžu pon��kať elektronick�� poštov�� schr��nky. Na to sa maj�� použ��vať POP3 (Post Office Protocol) alebo IMAP (Internet Message Access Protocol) ako najrozš��renejšie štandardy. POP3 je pomerne jednoduchý protokol, ktorým si mailer preber�� spr��vy z poštov��ho servera. IMAP je protokol, ktorý umožňuje e-mailov��mu klientovi pristupovať k spr��vam na serveri. Hlavný rozdiel je v tom, že spr��vy zost��vaj�� na serveri. Nepres��vaj�� sa na lok��lny disk. Znamen�� to teda, že e-mailový klient len sprostredkov��va  pohľad na str��nku s��dliacu  na serveri.

 

3.4.5 Lightweighted Directory Access Protocol (LDAP)

  

     LDAP v3 (RFC 2251) je internetový protokol založený na X.500, ktorý sa optimalizoval s ohľadom na hierarchicky štrukt��rovan�� inform��cie. Použ��va sa na pr��stup k adres��rovým služb��m. Teda sl��ži ako integruj��ci bod pre overovanie identity už��vateľa v sieťach, kde už��vateľ využ��va služby viacerých nez��vislých syst��mov.

 

3.4.6 Z39.50

 

     Z39.50 je medzin��rodný štandard na z��skavanie inform��ci��  V podstate je to protokol na komunik��ciu medzi klientom a serverom. Jeho podrobný popis je na str��nke organiz��cie NISO [20]. V knižnično-informačnej oblasti rieši probl��m interoperability medzi integrovanými knižnično-informačnými syst��mami. Umožňuje:

 • vyhľad��vanie inform��ci�� v zdrojoch, ktorých prostredie (platfor-ma/operačný syst��m/typ datab��zy/sch��ma popisu ��dajov atď.) použ��vateľ a syst��m rozhrania nepozn��,
 • vyhľad��vanie aj v nebibliografických zdrojoch, medziodborov�� (angl. cross domain)
 • vytvorenie dohody medzi klientom a serverom o konkr��tnych parametroch vyhľad��vania a z��skavania inform��ci�� ,
 • prenos rôznych digit��lnych objektov, rozdeľovanie veľkých objektov na menšie segmenty, ktor�� syst��my dok��žu preniesť, spracovať a opäť spojiť,
 • vytvorenie periodick��ho vyhľad��vacieho dotazu (vhodn�� pre adresn�� rozširovanie inform��ci��),
 • vytvorenie meta��dajov o obsahu datab��z,
 • aktualiz��ciu z��znamov v datab��ze (vhodn�� napr. pri zdieľanej katalogiz��cii),
 • realiz��ciu niekoľkých s��bežných oper��ci�� (napr. medzi klientom a jedným alebo viacerými servermi),
 • vyhľad��vanie vo viacerých datab��zach s��časne,
 • možnosť vytvorenia ��čtov (kont) použ��vateľov, kategoriz��ciu použ��vateľov a kontrolu pr��stupu,
 • možnosť rozš��renia protokolu podľa požiadaviek vyplývaj��cich zo špecifických aplik��ci��.
 

     Z39.50 môže byť s��časťou rozsiahleho prieskumov��ho mechanizmu, ktorý ost��va konečn��mu použ��vateľovi skrytý [1].

 

  1. Výmenn�� form��ty meta��dajov
 

     Form��ty MARC (Machine-Readable Catalogue alebo Cataloguing) s�� široko použ��van�� štandardy na reprezent��ciu a výmenu bibliografických ��dajov, ��dajov o autorit��ch, klasifikačných ��dajov, z��znamov o komunitných inform��-ci��ch a holdingoch v strojom čitateľnej forme. Akronym MARC (Machine-Readable Catalogue alebo Cataloguing) znamen�� ”strojom čitateľný katal��g alebo katalogiz��cia”. V praxi sa skratka MARC spravidla nedešifruje a použ��va sa v rozličných s��vislostiach. Existuje okolo dvadsať form��tov typu MARC. Všeobecne sa pojmom MARC pomen��va skupina form��tov, ktor�� sl��žia na identifik��ciu a spracovanie bibliografických a iných ��dajov a na ich výmenu medzi knižnicami, bibliografickými a informačnými agent��rami v r��mci kooper��cie na n��rodnej alebo medzin��rodnej ��rovni.

     Podrobnosti o MARC form��toch sa nach��dzaj�� na str��nke o MARC štandardoch [15].

     V knižničnom prostred�� na Slovensku sa využ��vaj�� dlhodobo form��ty typu MARC. Predovšetkým s�� to form��ty UNIMARC a MARC 21.

 

3.5.1 UNIMARC

 

     UNIMARC na Slovensku zaujal miesto n��rodn��ho bibliografick��ho výmenn��ho form��tu predovšetkým vďaka spoločn��mu česko-slovensk��mu projektu CASLIN. S cieľom dosiahnuť medzin��rodn�� kompatibilitu boli do sady z��väzných pravidiel a noriem v projekte CASLIN zaraden��: jednotliv�� verzie odpor��čan�� ISBD ako medzin��rodn�� štandardy, určuj��ce ��daje bibliografick��ho popisu, ich obsah, poradie a použ��van�� interpunkciu, anglo-americk�� katalogizačn�� pravidl�� AACR2 ako z��väzn�� pravidl�� pre menn�� spracovanie dokumentov. MDT pre vecn�� spracovanie a spom��naný UNIMARC.

     Manu��l k bibliografick��mu form��tu UNIMARC vydala Matica slovensk�� - SNK r. 1994. UNIMARC rešpektovali a do svojich syst��mov zapracovali aj slovensk��   a česk�� producenti automatizovaných knižničných syst��mov. UNIMARC akceptovali ako z��väzný najväčšie slovensk�� knižnice, vr��tane n��rodnej knižnice. Stal sa aj z��kladným form��tom slovenskej n��rodnej bibliografie. Je nesporn��, že pr��ve UNIMARC pozit��vne ovplyvnil slovensk�� knižnice, odborn�� knihovn��cku a bibliografick�� komunitu a jej inklinovanie k medzin��rodne akceptovaným pravidl��m spracovania dokumentov. 

      

3.5.2 UNIMARC/Autority

 

     Form��t UNIMARC/AUTORITY podobne ako bibliografický form��t identifikuje polia povinn�� pre z��znam. S�� to 001- identifik��tor z��znamu, 100 všeobecn�� ��daje o spracovan�� (len niektor��), 2xx z��hlavie (unifikovan�� a štrukturovan�� forma) a 801 - zdroj origin��lnej katalogiz��cie). Jedným z odpor��čan�� projektu AUTOR je zavedenie inform��cie o n��rodnosti autora do štrukt��ry pol�� form��tu UNIMARC/AUTORITY. N��rodnosť autora je, okrem možnosti vyčlenenia s��boru n��rodných autor��t pre výmenu, dôležit�� pre stanovenie formy a štrukt��ry mena v autoritat��vnom z��hlav�� (pole 200). Pripravovan�� druh�� vydanie form��tu zohľadňuje t��to požiadavku a navrhuje povinn�� pole 102 na identifik��ciu n��rodnej pr��slušnosti autora v autoritat��vnom z��hlav��. Viac o štrukt��re form��tu UNIMARC/AUTORITY a metodike tvorby autoritat��vnych z��hlav�� podľa AACR2 pozri čl��nok M. Ok��lovej [22].

 

3.6 Identifik��tory

 

3.6.1 The Digital Object Identifier (DOI)

 

     Identifik��tor digit��lneho objektu je syst��m pre identifik��ciu obsahu objektov v digit��lnom prostred��. DOI s�� men��, priraden�� každej entite v digit��lnej sieti. Použ��vaj�� sa, aby zabezpečili aktu��lnu inform��ciu vr��tane toho, kde sa objekt (alebo inform��cia o ňom) na internete aktu��lne nach��dza. Syst��m DOI umožňuje identifik��ciu a riadenie intelektu��lneho obsahu, riadenie meta��dajov, sp��janie použ��vateľov s poskytovateľmi digit��lneho obsahu.

3.6.2 Uniform Resource Locator (URL)

 

     Internetový výraz pre adresu. URL jedinečným spôsobom identifikuje s��bor v Internete. Sklad�� sa z mena protokolu (napr. http), ďalej adresy stroja v Internete, kde sa s��bor nach��dza (napr. www.ulib.sk) a nakoniec meno s��boru s bežnou adres��rovou štrukt��rou, oddelenou pomocou unixovských lomiek. Štrukt��ra URL umožňuje pomerne veľk�� univerz��lnosť využitia borwserov pre ďalšie služby Internetu.

 

3.6.3 Uniform Resource Names (URN)

 

     Zabezpečuje st��lu identifik��ciu objektu bez ohľadu na jeho umiestnenie, na z��klade jednoznačn��ho n��zvu. Identifik��tor je vybraný zo sady definovaných menných priestorov (namespaces). Ich štrukt��ra a proces popisu je definovan�� pravidlami Združenia pre rozvoj internetu - The Internet Engineering Task Force (IETF).

 

3.6.4 International Standard Serial Number – (ISSN)

 

     Medzin��rodn�� štandardn�� č��slo seri��lu jednoznačne identifikuje pokračuj��ce pramene, ktor�� zahŕňaj�� seri��ly (tlačen�� časopisy, magaz��ny, adres��re, ročenky, noviny, monografick�� s��rie, elektronick�� časopisy, e-seri��ly) a integruj��ce pokračuj��ce pramene (aktualizovan�� datab��zy, webov�� str��nky a publik��cie na voľných listoch).

 

3.6.5 International Standard Book Number  (ISBN) 

     Medzin��rodn��  štandardn�� č��slo knižných dokumentov je 10 znakov�� č��slo označuj��ce identifik��ciu a špecifik��ciu ed��cie knihy.  Ešte pred vytlačen��m ho knihe (vydavateľstvu) prideľuje N��rodn�� agent��ra. N��rodn�� agent��ra ISBN je n��rodným strediskom pre ISBN, Bookland ISBN. Spolupracuje s medzin��rodnými organiz��ciami pre tieto syst��my a s ich n��rodnými členmi. Buduje b��zy ��dajov pre potrebu medzin��rodnej evidencie dokumentov, verejn�� knižnično-informačn�� služby a vn��torn�� využitie. Dokumenty z��skava na z��klade platných pr��vnych predpisov. Buduje z nich knižničný fond a vedie o ňom evidenciu. Podieľa sa na ��loh��ch optimaliz��cie fondov knižnice. Pracovisko celošt��tne pôsob�� v kontakte s vydavateľstvami SR.

 

3.6.6 International Standard Music Number (ISMN)

 

     Medzin��rodn��  štandardn�� č��slo hudobniny  sa použ��va na identifik��ciu tlačených hudobných publik��ci�� – hudobn��n. N��vrh tohto identifikačn��ho syst��mu predložila medzin��rodn�� asoci��cia hudobných knižn��c – International Association of Music Libraries, Archives and documentation centres (IAML) v roku 1998. Na ��čely identifik��cie hudobn��n pomocou ISMN bola v roku 1992 prij��ma medzin��rodn�� norma [2]. 
 
 

 

 

 

 

4. Interoperabilita v IS v rezorte kult��ry

 

     Pamäťov�� inštit��cie – arch��vy, gal��rie, m��ze��, knižnice – tvoria z��kladn�� skupinu organiz��ci�� spr��stupňuj��cich n��rodn�� kult��rne dedičstvo.

     Kult��rne dedičstvo m�� charakter hmotný a nehmotný. Akýkoľvek z��znam o ňom však vytv��ra dokumentarizovan�� kult��rne dedičstvo, ktor�� pamäťov�� inštit��cie konkretizuj�� vo svojich fondoch. Funkciou pamäťových inštit��ci�� je zbieranie, sk��manie a spr��stupňovanie kult��rneho dedičstva, vytv��ranie  informačných syst��mov. Tieto maj�� byť zapojen�� do Registra kult��rneho dedičstva ako s��časti Št��tneho informačn��ho syst��mu Slovenskej republiky.

     Tvoria tak vlastne informačn�� syst��my, ktor�� predstavuj�� (každý samostatne), veľk�� množstvo metodologických, metodických, organizačných, technických a technologických probl��mov.

     Z��kladn�� poslanie a ciele definuj�� z��kony, vyhl��šky a štandardy uveden�� v tabuľke (MK SR, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porovnanie využ��vania štandardov v organiz��ci��ch rezortu kult��ry 


Typ organiz��cie Z��kon Vyhl��ška Medzin��rodn�� organiz��cia Štandard
 
Knižnice
 
č.183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnen�� z��kona SNR č. 27/1987 Zb. o št��tnej pamiatkovej starostlivosti a č.68/1997Z.z. o Matici slovenskej v znen�� z��kona č. 416/2001
 
Vyhl��ška č.421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuj�� podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovan�� a rev��zii knižničn��ho fondu v knižniciach
 
IFLA- Medzin��rodn�� združenie knihovn��ckych asoci��ci�� 

OCLC – On-line Computer Library Center

 
- ISBD

- AACR2

- MARC 21

- UNIMARC

 
M��ze�� a gal��rie
 
Č. 387/2001 Z. z., ktorým sa men�� a dopĺňa z��kon č. 115/1998 Z. z. o m��ze��ch a gal��ri��ch a o ochrane predmetov m��zejnej a galerijnej hodnoty
 
Vyhl��ška č.342/1998 Z. z. o odbornej spr��ve m��zejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov
 
ICOM-CIDOC – Medzin��rodn�� komisia pre dokument��ciu
 
- SPECTRUM: the UK Museum Documentation Standard

- CIDOC Conceptual Reference Model

 
Arch��vy
 
Č. 395/2002 Z. z. o arch��voch a registrat��rach a o doplnen�� niektorých z��konov
 
Vyhl��ška MV č.628/2002 Z. z., ktorou sa vykon��vaj�� niektor�� ustanovenia z��kona o arch��voch a registrat��rach a o doplnen�� niektorých z��konov
 
ICA- International Council on archives 

EAN – European Archival Network

 
- ISAD

- General International Archival Description ISAD(G) – z��kladný popis arch��vnych fondov

- ISAAR (CPF) – pomôcka pre tvorbu autor��t

Encoded Archival Finding Aids

 

4.1 Knižnice v SR

 

     Zriaďovateľom knižnice môže byť ��stredný org��n št��tnej spr��vy, samospr��vny kraj, obec, in�� pr��vnick�� osoba, fyzick�� osoba. 

     Ministerstvo kult��ry je zriaďovateľom Slovenskej n��rodnej knižnice v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Št��tnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach a Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

     Zriaďovateľom ostatných vedeckých knižn��c s�� alebo ��stredn�� org��ny št��tnej spr��vy (ministerstv��), alebo univerzity. 

     Zriaďovateľom verejných knižn��c s�� alebo VÚC (region��lnych knižnice a region��lne knižnice s krajskou pôsobnosťou), alebo obce (mestsk�� knižnice, obecn�� knižnice profesion��lne i neprofesion��lne).

     Zriaďovateľom školských knižn��c je škola, resp. obec, ktor�� je zriaďovateľom školy.

     Špeci��lne knižnice s�� buď samostatn�� pr��vnick�� osoby, alebo s�� s��časťou organiz��cie, podniku, inštit��cie. Samostatn�� pr��vnick�� osoby s��: Knižnica pre ml��dež mesta Košice, Slovensk�� knižnica pre nevidiacich v Levoči, zriaďovateľom Parlamentnej knižnice je N��rodn�� rada SR. V zmysle z��kona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach je knižničný syst��m SR s��časťou št��tneho informačn��ho syst��mu a tvor�� ho:

 • n��rodn�� knižnica:         1
 • vedeck�� knižnice:       12 
 • akademick�� knižnice: 37
 • verejn�� knižnice:           8 region��lnych s krajskou pôsobnosťou 
                                                    29 region��lnych knižn��c  
                                                  106 mestských knižn��c  
                                                  271 obecných profesion��lnych knižn��c 
                                               2 276 obecných neprofesion��lnych knižn��c
 • špeci��lne knižnice:        3 samostatn�� pr��vne subjekty  
                                                  118 lek��rskych knižn��c  
                                                   44 technických knižn��c 
                                                   23 poľnohospod��rskych knižn��c 
                                                   78 knižn��c m��ze�� a gal��ri�� 
                                                   41 vojenských knižn��c 
                                                   21 knižn��c ZVJS  
  Školsk�� knižnice: viac ako 5 000 [17].

 

4.1.1 Pr��vne predpisy pre knižnice

 • Z��kon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnen�� z��kona Slovenskej n��rodnej rady č. 27/1987 Zb. o št��tnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnen�� z��kona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znen�� z��kona č. 416/2001 Z. z.  
 • Z��kon č. 32/2001 Z .z. ktorým sa vyhlasuje ��pln�� znenie z��kona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publik��ci��, neperiodických publik��ci�� a rozmnožen��n audiovizu��lnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnen�� vykonaných z��konom č. 182/2000 Z. z.
 • Z��kon č. 618/2003 Z. z.  o autorskom pr��ve a pr��vach s��visiacich s autorským pr��vom (autorský z��kon)
 • Vyhl��ška č. 421/2003 Z. z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovan�� a rev��zii knižničn��ho fondu v knižniciach [19].

     V oblasti knižničn��ho syst��mu je prioritným a koncepčným materi��lom Strat��gia rozvoja slovensk��ho knihovn��ctva do roku 2006, ktor�� vl��da SR vzala na vedomie a schv��lila uznesen��m č. 310/2001 z 11. apr��la 2001. Jej cieľom je stanovenie z��kladných strategických cieľov pre knižnice knižničn��ho syst��mu SR na strednodob�� obdobie a tým jasne deklarovať št��tnu knižničn�� politiku ako s��časť št��tnej informačnej politiky a št��tnej kult��rnej politiky na ceste Slovenska k informačnej spoločnosti. „Pri rozhodovan�� o výbere knižničných syst��mov je zo strategick��ho hľadiska dôležit�� požiadavka  kompatibility, využ��vanie medzi-n��rodných štandardov a protokolov, predovšetkým eur��pskych,  najmä form��tov MARC (UNIMARC), UNICODE, ISO 2709, ISO 23950, AACR2,  protokolu Z39.50 a štandardov pre št��tny informačný syst��m. “Treba sa  zamerať  na technick�� dobudovanie knižn��c, ktor�� môžu v strednodobom horizonte na s��borných katal��goch akt��vne participovať (n��rodn�� knižnica, akademick�� a vedeck�� knižnice), dohodn��ť princ��py kooper��cie a vyriešiť ot��zku autor��t. Doriešen��m metodologických a technologických ot��zok prev��dzky s��borných katal��gov, výmeny z��znamov a kooperat��vnej katalogiz��cie v konkr��tnom knižničnom prostred��,  sa ušetria značn�� finančn�� prostriedky vynakladan�� na samostatn�� niekoľkon��sobn�� katalogiz��ciu knižničných dokumentov“ [31].

     Automatizovaný knižnično-informačný syst��m – je proces aplik��cie prostriedkov výpočtovej techniky  v činnosti knižn��c, ktor��ho cieľom je zvýšenie kvality a efekt��vnosti knižnično-informačných služieb.

 

   1. Štandardy v knihovn��ctve
 • AACR 2 – angloamerick�� katalogizačn�� pravidl�� 
 • ISBD – pravidl�� na zabezpečenie popisu a interpunkcie
 • UNIMARC, MARC 21 – d��tov�� štrukt��ry
 • Vecný popis:  MDT, predmetov�� hesl��, slovn��ky, tezaury (Mesh, Eurovoc, Agrovoc), met��da konspektu
 • Identifik��tory: ISBN, ISSN, ISCMN

 

 

4.2 M��zea  a gal��rie v SR

 

     Ministerstvo kult��ry SR v zmysle svojej pôsobnosti vo vzťahu k m��ze��m a gal��ri��m vykon��va ��lohy, ktor�� s��visia s výkonom najvyššieho ��radu št��tnej spr��vy pre m��zejn�� činnosť. Sem spad�� najmä agenda s��visiaca s medzirezortným pripomienkovým konan��m, vyd��van��m povolen�� na dočasný vývoz zbierkových predmetov a trvalý vývoz predmetov m��zejnej hodnoty a galerijnej hodnoty do zahraničia, posudzovanie žiadost�� na vyradenie časti zbierkových predmetov z evidencie, vyd��vanie povolen�� na dočasný pren��jom nebytových priestorov. Osobitnou kateg��riou činnosti je riešenie sťažnost�� a pravideln�� vybavovanie agendy s��visiacej so z��konom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr��stupe k inform��ci��m.

     Na Slovensku s�� v s��časnosti m��ze�� a gal��rie integr��lnou s��časťou siete kult��rnych a vzdel��vac��ch inštit��ci��. Nezastupiteľn�� ��lohu zohr��vaj�� m��ze�� a gal��rie najmä  oblasti inštitucion��lnej ochrany a prezent��cie hnuteľných s��čast�� kult��rneho dedičstva. Tu je ich z��kladnou ��lohou ako pamäťových inštit��ci�� pôsobiacich vo verejnom z��ujme zhromažďovať, ochraňovať a vedecky zhodnocovať s��časti kult��rneho dedičstva – zbierkov�� predmety, ktor�� m��ze�� a gal��rie spr��stupňuj�� verejnosti.

     Úlohy m��ze�� v oblasti ochrany a spr��stupňovania kult��rneho dedičstva sa v podmienkach m��zejnej praxe realizuj�� vo viacerých činnostiach. Verejnosti najmenej zn��mou oblasťou s�� činnosti spojen�� so zhromažďovan��m a odbornou spr��vou, to znamen�� odbornou evidenciou a odbornou ochranou hnuteľných s��čast�� kult��rneho dedičstva , pričom pr��ve tieto činnosti s�� n��ročn�� na finančn�� krytie a person��lne zabezpečenie vysoko kvalifikovanými odborn��kmi

     Ochranu zbierok m��ze�� a gal��ri��, ako z��kladnej s��časti n��šho kult��rneho dedičstva rieši z��kon č. 115/1998 Z. z. o m��ze��ch a gal��ri��ch a o ochrane predmetov m��zejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znen�� z��kona č. 387/2001 Z. z. a z��kona č. 416/2001 Z. z. Ústredným org��nom št��tnej spr��vy na tomto ��seku je ministerstvo kult��ry, ktor�� je z��roveň zriaďovateľom Slovensk��ho n��rodn��ho m��zea, Slovenskej n��rodnej gal��rie, M��zea SNP a Slovensk��ho technick��ho m��zea. Okrem toho s�� v rezorte kult��ry tri m��ze�� v r��mci Slovenskej n��rodnej knižnice. Zriaďovateľmi špecializovaných m��ze�� s�� aj ďalšie ministerstv��, krajsk�� ��rady (od 1. apr��la 2002 samospr��vne kraje) s�� zriaďovateľmi 38 region��lnych m��ze�� a 17 gal��ri��, mest�� (napr. Bratislava) mestských m��ze�� a gal��ri��, ako aj in�� pr��vnick�� osoby (N��rodn�� banka Slovenska,, Agrokomplex Nitra, Slovenský zväz telesnej kult��ry a i.). K 31. 10. 2001 bolo na Slovensku registrovaných 70 m��ze�� a 22 gal��ri��, z nich 90 % finančne zapojených na št��tny rozpočet.

     Platn�� legislat��va pozn�� predmety m��zejnej hodnoty a predmety galerijnej hodnoty ako pôvodn�� hmotn�� alebo duchovn�� doklady, ktor�� maj�� schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji pr��rody alebo spoločnosti a maj�� trvalý historický, kult��rny, umelecký alebo vedecký význam. Predmety m��zejnej hodnoty a galerijnej hodnoty odborne evidovan�� a odborne spravovan�� v m��zeu alebo gal��rii predstavuj�� m��zejn�� zbierkov�� predmety alebo galerijn�� predmety (ďalej len “zbierkov�� predmety”. Z hľadiska analýzy stavu zbierkových predmetov registrovaných m��ze�� predstavuje t��to kateg��ria 8 044 000  zaevidovaných kusov zbierkových predmetov, z ktorých 7 466 560 kusov bolo aj odborne skatalogizovaných. Stav zbierkových predmetov gal��ri�� je 153 430 kusov zbierkových predmetov, z ktorých odborne skatalogizovaných bolo 151 976 kusov [17].

 

4.2.1 Pr��vne predpisy v oblasti m��ze�� a gal��ri��

 

     V zmysle z��kona č. 115/1998 Z. z. o m��ze��ch a gal��ri��ch a o ochrane predmetov m��zejnej hodnoty a galerijnej hodnoty:

 • utv��ra pr��vne a organizačn�� podmienky na zabezpečenie a rozvoj m��ze�� a gal��ri��
 • vedie Register m��ze�� a gal��ri�� a po zrušen�� m��zea alebo gal��rie zabezpečuje  ich výmaz z Registra m��ze�� a gal��ri�� do 30 dn�� od doručenia žiadosti
 • zabezpečuje výkon kontroly a št��tneho odborn��ho dohľadu nad dodržiavan��m z��kona č. 115/1998 Z. z. v znen�� neskorš��ch predpisov, ako s��časti kult��rneho dedičstva št��tu
 • osobitne vedie Register predmetov m��zejnej a galerijnej hodnoty, vyjadruje sa k spôsobu naloženia so zbierkovými predmetmi m��zea alebo gal��rie, ktor�� sa bud�� rušiť, do 30 dn�� od doručenia žiadosti o vyjadrenie
 • vyjadruje sa k dočasn��mu vývozu zbierkových predmetov m��ze�� a gal��ri��, ako aj k trval��mu vývozu predmetov m��zejnej hodnoty a galerijnej hodnoty do zahraničia.

     Predmetom z��kona je ��prava pr��vnych vzťahov, ktorými s zabezpečuje zachovanie predmetov m��zejnej a galerijnej hodnoty ako s��čast�� kult��rneho dedičstva. Z hľadiska zriaďovateľa s�� m��ze�� a gal��rie št��tne,  obecn�� a in�� nešt��tne, z hľadiska odborn��ho zamerania a špecializ��cie s�� region��lne  a špecializovan��.

     Slovensk�� n��rodn�� m��zeum, M��zeum n��rodn��ho povstania, Technick�� m��zeum a Slovensk�� n��rodn�� gal��riu zriaďuje a zrušuje ministerstvo, m��ze�� a gal��rie, ktorých význam presahuje r��mec obce, zriaďuje a zrušuje krajský ��rad po prerokovan�� s ministerstvom a ostatn�� m��ze�� a gal��rie zriaďuje a zrušuje obec.

 • Z��kon č. 416/2001 Z. z. o prevode niektorých pôsobnost�� z org��nov št��tnej spr��vy na obce  a na vyššie ��zemn�� celky,
 • Z��kon č. 387/2001 Z. z., ktorým sa men�� a dopĺňa z��kon č. 115/1998   Z. z. o m��ze��ch a gal��ri��ch a o ochrane predmetov m��zejnej a galerijnej hodnoty a o doplnen�� z��kona č. 563/1991 Zb. o ��čtovn��ctve v znen�� neskorš��ch predpisov,
 • Vyhl��ška č.  342/1998 Z. z.  o odbornej spr��ve m��zejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov [19].

     Ministerstvo kult��ry Slovenskej republiky zriadilo komisiu na ochranu s��čast�� kult��rneho dedičstva, na ktor�� sa vzťahuje osobitný pr��vny režim vo vzťahu k zahraničiu. Komisia na ochranu s��čast�� kult��rneho dedičstva. Poslan��m komisie je vyprac��vať odborn�� potvrdenia v zmysle pr��slušných ustanoven�� pr��vnych predpisov, zamedzuj��cich trvalý vývoz s��čast�� kult��rneho dedičstva. Z��very komisie k žiadosti o povolenie na trvalý vývoz predmetu m��zejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty s�� odpor��čaj��cim podkladom pre ministerstvo kult��ry pri vyd��van�� povolenia na vývoz predmetu m��zejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty.

     M��zejný informačný syst��m m�� za cieľ informačne zabezpečiť z��kladn�� funkcie m��ze��. Poslan��m m��ze�� je zhromažďovať, uchov��vať, komunikovať a vystavovať hmotn�� do klady vývinu pr��rody a človeka na ��čely vedeck��, študijn��, výchovn�� a vzdel��vacie. Z neho vyplývaj�� z��kladn�� funkcie m��ze��: 1. zhromažďovanie zbierok, 2. uchov��vanie zbierok, 3. výskum zbierok, 4. tvorba expoz��ci��, 4. spr��stupňovanie zbierok.

     Gal��rie patria do inštitucion��lnej b��zy m��zejn��ctva. Galerijný informačný syst��m  sa zameriava na komplexn�� informačn�� zabezpečenie výtvarn��ho umenia, je samostatným subsyst��mom m��zejn��ho informačn��ho syst��mu. Informačný syst��m vytv��ra informačn�� z��kladňu pre galerijn�� a m��zejn�� činnosť v oblasti výtvarn��ho umenia, ktor�� zahŕňa z��kladný a aplikovaný výskum vo všetkých odboroch výtvarn��ho umenia, spracovanie zbierok vedeckými met��dami, evidenciu a sprac��vanie inform��ci�� o zbierkach výtvarn��ho umenia, pr��cu so zbierkovými fondmi, spr��stupňovanie umeleckých výtvarných diel a estetick�� výchovu [17].

 

   1. Štandardy pre oblasť m��ze�� a gal��ri�� 
 • Handbook of Standards
 • International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories
 • SPECTRUM: The UK Museum Documentation Standard
 • CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)
 • ICOM - CIDOC - Medzin��r. komisia pre dokument��ciu [10].

4.3 Arch��vy v SR

 

     Sieť s��časných arch��vov na Slovensku riaden�� odborom arch��vnictva a spisovej služby Ministerstva vn��tra SR predstavuje výkonný a efekt��vne funguj��ci syst��m pôsobiaci tak vo verejnej spr��ve, ako aj v oblasti materi��lneho a duchovn��ho dedičstva.

 • 2 št��tne ��stredn�� arch��vy Slovenský n��rodný arch��v, Št��tny ��stredný banský arch��v v Banskej Štiavnici
 • 7 št��tnych oblastných arch��vov
 • 37 št��tnych okresných arch��vov
 • Osobitn�� arch��vy napr.: Kancel��rie prezidenta SR, N��rodnej banky Slovenska, Arch��v Univerzity Komensk��ho, Slovenskej telev��zie, N��rodný filmový arch��v, Mincovne Kremnice, Arch��v literat��ry a umenia SNK

 

4.3.1 Pr��vne predpisy pre oblasť arch��vov

 1. Nový z��kon č.  395/2002 Z. z. o arch��voch a registrat��rach a o dopl-nen�� niektorých z��konov priniesol tieto hlavn�� zmeny: 
 • MV SR zriaďuje s��stavu št��tnych arch��vov
 • Umožnil zriadiť arch��v nielen pr��vnickej, ale aj fyzickej osobe
 • Zrušila sa doterajšia 30-ročn�� lehota nepr��stupnosti k arch��vnym dokumentom
 • Vývoz arch��vnych dokumentov sa ustanovil ako osobitn�� konanie v s��lade s eur��pskymi normami
 • Zos��ladila sa te��ria a prax odbornej terminol��gie, osobitne na ��seku spr��vy registrat��ry
 1. Vyhl��ška Ministerstva vn��tra č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykon��vaj�� niektor�� ustanovenia z��kona o arch��voch a registrat��rach a doplnen�� niektorých z��konov [17].

     Cieľom arch��vneho informačn��ho syst��mu je z��skavanie, spracovanie, uchov��vanie a sprostredkovanie arch��vnych dokumentov a inform��ci�� použ��vateľom. V užšom zmysle slova v sebe zahŕňa sprac��vanie a spr��stupňovanie arch��vnych s��borov prostredn��ctvom inventarizovania, katalogizovania a registrovania, v širšom zmysle predarch��vnu starostlivosť, preberanie, evidenciu, ochranu a využ��vanie arch��vnych dokumentov [5].

 

4.3.2 Štandardy pre oblasť arch��vov

 • General International Standard Archival Description (ISAD(G)) – z��kladný popis arch��vnych fondov, 
 • International standard archival authority record  for corporate bodies,m persons and famielies (ISAAR(CPF)) – pomôcka pre tvorbu autor��t,
 • Encoded Archival Finding Aids.

 

  4.4 S��časn�� situ��cia v použ��van�� štandardov v rezorte kult��ry

 

     Zav��dzanie štandardných riešen�� sa st��va nevyhnutným predpokladom efekt��vneho fungovania  informačných syst��mov. Do popredia vystupuje najmä technologick�� a d��tov�� kompatibilita podporuj��ca vz��jomn�� výmenu inform��ci�� na n��rodnej i medzin��rodnej ��rovni. Technick�� štandardy pre Št��tny informačný syst��m SR (ŠIS SR) boli schv��len�� Uznesen��m vl��dy SR č. 516 zo dňa 20. 7. 1993. Boli vypracovan�� na z��klade požiadavky N��rodn��ho programu informa-tiz��cie SR z j��na 1992. Z��väznosť štandardov pri vytv��ran�� a prev��dzkovan�� ŠIS uklad�� z��kon NR SR č. 261/1995 Z. z. o Št��tnom informačnom syst��me. Podľa neho Štatistický ��rad SR v s��činnosti s Úradom pre normaliz��ciu, metrol��giu a sk��šobn��ctvo SR a po prerokovan�� v Rade vl��dy SR pre informatiku, vyd��va a vyhlasuje štandardy pre Št��tny informačný syst��m Výnosom v Zbierke z��konov Slovenskej republiky. Výnos ŠÚ SR č. 372/1998-830, z 13. 10. 1998, ktorým sa vyhlasuj�� štandardy pre št��tny informačný syst��m. Ozn��menie ŠÚ SR o vydan�� výnosu z 13. 10. 1998 č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasuj�� štandardy pre št��t-ny informačný syst��m vyšlo v Zbierke z��konov Slovenskej republiky v čiastke 122 pod č��slom 320/1998. Výnos vr��tane pr��lohy, ktor�� tvoria: I. Všeobecn�� štandardy pre št��tny informačný syst��m, II. Technick�� štandardy pre št��tny in-formačný syst��m, III. D��tov�� štandardy pre št��tny informačný syst��m. Vše-obecn�� štandardy pre št��tny informačný syst��m obsahuj��: Metodiku opisu z��kladn��ho d��tov��ho prvku a Katal��g kateg��ri�� štandardov pre št��tny infor-mačný syst��m SR. Zoznam technických štandardov sa viaže na oblasti: sieťov�� komunik��cia, operačn�� syst��my, n��rodn�� prostredie, výmena a spracovanie dokumentov, datab��zov�� syst��my, aplikačn�� programov�� vybavenie, zoznam m��di�� na prenos d��t, programovacie jazyky, grafick�� už��vateľsk�� rozhranie a poč��tačov�� bezpečnosť. Normy pre informačn�� syst��my SR vych��dzaj�� z do-m��cich noriem STN (Slovensk�� technick�� normy) a z medzin��rodných noriem a odpor��čan�� nadn��rodných normalizačných inštit��ci�� ISO (Medzin��rodn�� orga-niz��cia pre normaliz��ciu), IEC (Medzin��rodn�� elektrotechnick�� komisia), CCITT (Medzin��rodný poradný org��n v oblasti telekomunik��ci��) a ITU (Medzin��rodn�� telekomunikačn�� ��nia). Cieľom s��boru štandardov je vytvorenie jednotn��ho technologick��ho prostredia na prepojenie informačných syst��mov ��stredných org��nov št��tnej spr��vy. Ich uplatnenie umožn�� previazanosť št��tnej spr��vy SR aj na ostatn�� eur��pske vl��dne organiz��cie, ministerstv�� a pod. [17]. 
 

     Použit��  štandardy v informačných syst��moch v kult��re


Informačn�� syst��my Prev��dzkovateľ Začiatok realiz��cie Štandardy DBF
CEDVU Slovensk�� n��rodn�� gal��ria 1991 Výmenný form��t CDS/ISIS
CEMUZ

(AMIS)

Slovensk�� n��rodn�� m��zeum 1999

(1992)

Východiskov�� z��znam. veta SQL
AIS  PS Pamiatkový  ��rad SR 1985

3. etapa        1997

neuveden�� SQL
SNORKA Hudobn�� centrum 2000 neuveden�� MySQL
THEISA Divadelný  ��stav 1996 neuveden�� My SQL 6.5
SK CINEMA Slovenský filmov ��stav 2002 UNIMARC

AACR2,

ISBD,

Z39.50

Cach��
Slov. n��r. bibliografia Slovensk�� n��rodn�� knižnica     Aleph
Katal��g historických dokumentov Slovensk�� n��rodn�� knižnica     Aleph
LINDA Liter��rne informačn�� centrum 2000 neuveden�� MySQL
Register m��di�� 
 

Register m��ze�� a gal��ri��

Register cirkv��

Ministerstvo kult��ry SR 2002 
 

2002

2002

neuveden�� MySQL 
 

MS Office

MS Office

Zoznam knižn��c 2001 neuveden�� MS Access
Register kult��rnych aktiv��t N��rodn�� osvetov�� centrum 2000               neuveden��  
IS DIZAJN Slovensk�� centrum dizajnu 2004 UNIMARC,

AACR2,

ISBD,

Z39.50

Cach��
KIS3G Slovensk�� n��rodn�� knižnica 2004 MARC 21

AACR2,

ISBD,

Z39.50

Oracle
 

Tabuľka je prevzat�� a upraven�� z materi��lu Register kult��ry [16].

4.5 Metodick�� a organizačn�� štrukt��ry

 

4.5.1 KIRK

 

     Komisia pre rozvoj informatiz��cie rezortu kult��ry (KIRK) sa zriadila  v s��lade so schv��lenou Koncepciou rezortnej časti št��tneho informačn��ho syst��mu MK SR ako poradný org��n ministra kult��ry pre budovanie rezortnej časti ŠIS a ��lohy s��visiace s rozvojom informatiz��cie. Do pôsobnosti komisie patrilo: vyprac��vanie odborných stanov��sk k  z��sadným materi��lom budovania, prev��dzkovania a ďalšieho rozvoja rezortnej časti št��tneho informačn��ho syst��mu a ich predkladanie ministrovi kult��ry, prerok��vanie a  posudzovanie z��sadných materi��lov týkaj��cich sa rozvoja informatiz��cie rezortu kult��ry, vyd��vanie p��somn��ho stanoviska vo forme uznesenia, ktor�� tvorilo pr��lohu p��somn��ho materi��lu na poradu vedenia MK SR. Pri plnen�� svojich ��loh komisia využ��vala odborn�� poznatky a stanovisk�� expertov v danej problematike z rezortu kult��ry aj mimorezortných inštit��ci��. V rezorte kult��ry sa snažila uplatňovať štandardy ŠIS v každom projekte informačn��ho syst��mu jednotlivých organiz��ci��, spracovan��ho podľa Vyhl��šky Štatistick��ho ��radu SR č. 283/1996 Z. z. [18].

 

4.5.2 Rada pre informatiz��ciu kult��ry

 

      V roku 2006 bola vymenovan�� Rada pre informatiz��ciu kult��ry. Rada je poradným, iniciat��vnym, koordinačným a expertným org��nom ministra kult��ry Slovenskej republiky v oblasti informatiz��cie kult��ry a kult��rneho dedičstva, ktor�� sa uchov��va a spr��stupňuje v knižniciach, m��ze��ch a gal��ri��ch, inštit��ci��ch pamiatkov��ho fondu, divadla, filmu, umenia a iných inštit��ci��ch v rezorte kult��ry  i mimo neho. 

  Hlavn�� poslanie Rady: 

   - koordin��cia vypracovania Strat��gie informatiz��cie kult��ry a 

   - strat��gie digitaliz��cie kult��rneho, vedeck��ho a intelektu��lneho 
         dedičstva na Slovensku, ako i 

     - podpora koordin��cie procesov v oblasti štandardiz��cie, 
           interoperability a spolupr��ce d��tových štrukt��r pamäťových a 
           fondových inštit��ci��

    

   4.5.3 Použ��vanie štandardov  na spracovanie dokumentov

    

        Na Slovensku sa v s��časnosti pri poč��tačovom spracovan�� dokumentov použ��va niekoľko form��tov. Najrozš��renejšie je použ��vanie form��tov na tvorbu bibliografických z��znamov a zač��naj�� sa použ��vať form��ty pre autority. Prakticky sa zatiaľ u n��s nepouž��vaj�� form��ty pre holdingy, klasifikačn�� ��daje a komunitn�� inform��cie. Form��ty na spracovanie dokumentov použ��vaj�� najmä knižnice, využitie form��tov a štandardov pre katalogiz��ciu dokumentov m��ze�� a gal��rie použ��vaj�� výnimočne. Vzhľadom na určit�� štandardizačn�� ��silie v r��mci ��lohy Integrovaný knižnično-informačný syst��m (IKIS, 1985 – 1990) doznieva použ��vanie Výmenn��ho form��tu IKIS. Roku 1993 sa iniciat��vne preložil do slovenčiny bibliografický form��t UNIMARC, ktorý sa v tom čase presadzoval ako nový medzin��rodný form��t v r��mci kraj��n EÚ a s��časne bol podporovaný Medzin��rodnou feder��ciou knihovn��ckych asoci��ci�� (IFLA) prostredn��ctvom St��leho výboru UNIMARC (PUC) so s��dlom vo Frankfurte. Po roku 1994 začal na Slovensku postupný prechod na UNIMARC. Významnou zmenou sa stalo uplatňovania form��tu UNIMARC pre Autority. Výmenný form��t IKIS a UNIMARC si na Slovensku osvojili najrozš��renejšie softv��ry LIBRIS, Advanced Rapid Library, ALEPH a CDS/ISIS. V s��časnosti sa teda na Slovensku použ��va niekoľko, predovšetkým bibliografických form��tov MARC: Výmenný form��t IKIS, Unimarc, Usmarc, ale aj nemarcovsk�� form��ty využ��vaj��ce in�� štrukt��ry (napr. FoxPro). Za ostatných 10 – 15 rokov prebehla u n��s f��za ��spešn��ho osvojovania si niektorých štandardov týkaj��cich sa bibliografickej, knižničnej a informačnej pr��ce. Mnoh�� odborn��ci v knižniciach zvl��dli z��klady použ��vania bibliografick��ho form��tu MARC, Výmenn��ho form��tu, a najmä form��tu UNIMARC. Pozit��vnym znakom je, že množstvo lok��lnych datab��z sa nach��dza vo forme, ktor�� uľahčuje výmenu inform��ci�� a kooper��ciu. Rozsiahle uplatňovanie form��tu Unimarc na Slovensku umožnilo dostať na jednu form��tov�� platformu rozhoduj��cu časť z��znamov o dokumentoch v elektronickej forme. Probl��mom je, že lok��lne b��zy zostali lok��lnymi a nič podstatn�� sa v nich kvalitat��vne nezmenilo napriek použ��vaniu pomerne drahých knižničných softv��rov. Cel�� veľk�� oblasti štandardiz��cie zost��vaj�� nedotknut�� a starostlivosť o najdôležitejšie štandardy z oblasti dokument��cie je nerozvinut��. Na riešenie čakaj�� veľmi dôležit�� praktick�� probl��my, medzi ktor�� patr�� napr��klad zjednotenie k��dovn��kov a probl��my č��slovania v spracovateľskej praxi (k��dy pracov��sk, k��dy kraj��n, jazykov, evidenčn�� č��sla, syst��mov�� č��sla, pr��rastkov�� č��sla, holdingov�� č��sla a pod.), ktor�� sa často riešia agendovo a lok��lne bez ohľadu na kooperačn�� perspekt��vy [13]. 
    
    
    
    

    

   5. Východisk�� pre interoperabilitu

        Kult��rne pamäťov�� inštit��cie zabezpečuj�� v spoločnosti celý komplex ��loh, ktor�� s��visia s ich ��lohami v oblasti z��skavania, spracovania, uchov��vania a spr��stupňovania dokumentov a inform��ci��. Z hľadiska interoperability pamäťových inštit��ci�� treba mať na zreteli tieto tri aspekty: organiz��cia syst��mu a pôsobnosť hierarchie, legislat��vne prostredie a štandardy, ktor�� sa uplatňuj��. Legislat��vne vymedzenie vo forme  z��konov a vyhl��šok, ktor�� definuj��  poslanie a činnosti kult��rnych pamäťových inštit��ci�� d��va z��klad pre ineteroperabilitu. Uplatňovanie štandardov  v informačných syst��mov je jeden zo z��kladných n��strojov interoperability.

   Ciele interoperability:

   • proces spracovania, ochrany a spr��stupňovania zbierok,
   • výmena inform��ci��,
   • vz��jomn�� zdieľanie ��dajov.
    

   Úlohy:

   • zabezpečiť dostupnosť štandardov zameraných na dokument��ciu muze��lnych objektov a snažiť sa o ich uplatňovanie na n��rodnej ��rovni,
   • metodick�� materi��ly k jednotlivým štandardom odpor��čaným použ��vať v jednotlivých typoch pamäťových a fondových inštit��ci��,
   • rozvin��ť n��stroje interoperability pre všetky pamäťov�� inštit��cie (OAI, Z39.50 a pod.),
   • zabezpečiť neust��le vzdel��vanie odborných pracovn��kov,
   • zmeniť myslenie a postupy odborných pracovn��kov pri spracovan�� zbierok a zbierkových predmetov,
   • vytv��rať autority  osobnost�� kult��ry SR.
    
    

   Spoločn�� znaky pamäťových inštit��ci��:

   • Procesy: z��skavania, spracovania, ochrany a spr��stupňovania zbierok
   • Zriaďovateľ: org��ny št��tnej spr��vy, samospr��vy (MK SR, MV SR)
   • Činnosť:  je zakotven�� v legislat��ve v podobe z��konov a vyhl��šok
   • Poslanie: pre spoločnosť vystupuj�� ako  zbierkov�� a pamäťov�� inštit��cie
   • Služby: poskytuj��  pre odborn�� a laick�� verejnosť
   • Odborn�� pracovn��ci: archiv��ri, knihovn��ci, m��zejn��ci , kur��tori, kus-t��di, konzerv��tori, lektori, dokumentaristi  a in��
   • Využ��vanie:  služieb IKT a internetu
   • Mapovanie: hist��rie regi��nov, v ktorých pôsobia [8].
    

   Podpora spolupr��ce pamäťových inštit��ci��: 

   • Hľadať a nach��dzať oblasti spoločn��ho z��ujmu a probl��mov
   • Vedieť vzbudiť v druhých nejak�� v��ziu spoločný cieľ, inšpirovať
   • Vytvoriť priestor na spolupr��cu rôznych typov inštit��ci��, akceptovať a využiť rozdiely, vystupovať proti predsudkom a nezn��šanlivosti
   • Akt��vne vyhľad��vať nov�� možnosti spolupr��ce, deklarovať otvore-nosť spolupr��ce
   • Spoločne pl��novať, odovzd��vať inform��cie, čerpať zo spoloč. zdrojov
   • Vytvoriť priestor na diskusiu a demokratick�� rozhodovanie
   • Voliť spr��vnu taktiku a met��dy na realiz��ciu stanovených cieľov
   • Vytvoriť zohran�� kolekt��vy, pracovn�� t��my na riešenie vybraných t��m
   • Hľadať a nach��dzať tých, ktor�� s�� ochotn�� viesť ostatných
   • Podporovať vlastnosti dôležit�� na spolupr��cu, ako s�� ohľaduplnosť, ochota pom��hať a ochota na spolupr��cu, vytv��rať priateľsk�� a spolupr��ci naklonen�� ovzdušie
   • Vytv��rať identitu spolupracuj��cej skupiny, starať sa o jej povesť a zvyšovať jej spoločensk�� prest��ž
   • S��stavne vytv��rať a kultivovať rozsiahlu sieť neform��lnych kontaktov [8].
    

   Spolupr��ca pamäťových inštit��ci��  je možn�� v oblasti: 

   • dôslednom uplatňovan��  štandardov
   • tvorba metodických materi��lov
   • vzdel��vanie pracovn��kov
   • tvorba projektov – projektový manažment
   • kr��zový manažment
   • využ��vanie IKT
   • know-how managment
   • spoločn�� poslanie
   • prezent��cia kult. dedičstva - spracovanie, digitaliz��cia a ochrana
   • vz��jomn�� zdieľanie ��dajov
   • spoločn�� budovanie s��borov – tzv. S��bory Autor��t
   • pamäťov�� inštit��cie pre regi��n – verejn�� pamäť, geneal��gia.

    

    

   6. Zoznam bibliografických odkazov

   1. ANDREJČÍKOVÁ, N. World Wide Web a Z 39.50. In Bulletin CVTI SR [online]. 2000, roč.4, č.2. Dostupn�� na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/bc2000_2/cosmotron.htm>. 
   1. ANDROVIČ, Alojz. Identifik��tory informačných prameňov. Bratislava : Centrum VTI SR, 2000, s. 55-58. 
   1. ANDROVIČ, Alojz. Opis a prieskum prameňov : smernica na podporu digi-taliz��cie a spolupr��ce knižn��c, arch��vov a m��ze��. Bratislava : CVTI SR, 2002.  
    24 s.  
   1. ARMS, W.I et al. A Spectrum of Interoperability : The Site for Science Prototype for the NSDL. In D-Lib Magazine [online]. 2002, vol.8, n.1. Dostupn�� na internete: <http://www.dlib.org/dlib/january02/arms/01arms.html>. ISSN 1082-9873. 
   1. ČABRUNOVÁ, Anna. Úlohy a ciele s��činnosti informačných syst��mov kult��rnych pamäťových inštit��ci�� v spoločnosti. In INFOS 2001 [online]. Bratislava : SSK, 2001 [cit. 2006-04-18]. Dostupn�� na internete: <http://www.aib.sk/infos/infos2001/20.htm>. 
   1. DUBLIN Core Metadata Initiative. [Cit. 2006-04-17]. Dostupn�� na internete: <http://dublincore.org/>. 
   1. EUROPE‘S Information Society. eGovernment Interoperability and Pan-European Services [online]. EU, 2006-03-20 [cit. 2006-04-10]. Dostupn�� na internete: <http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/focus/ 
    interoperability/index_en.htm>. 
   1. FAKLOVÁ, Anna. Pamäťov�� inštit��cie : spolupr��ca najobtiažnejšia discipl��na? In CASLIN 2004 : Spr��va pamäte : siv�� z��ny [online]. Košice : KOLIN, 2004 [cit. 2006-04-16]. Dostupn�� na internete: <http://library.upjs.sk/CASLIN04/index.htm>. 
     
   1. GOV Talk. Directgov straight  through to public services [online]. GovTalk, 2006. [cit. 2006-04-12 ]. Dostupn�� na internete: <http://www.govtalk.gov.uk/>. 
   1. ICOM. International Council of Museums [online]. [Cit. 2006-04-18]. Dostupn�� na internete: <www.icom.museum/>. 
   1. IDABC. European eGovernment Services [online]. 2006. [cit. 2006-04-12]. Dostupn�� na internete: <http://europa.eu.int/idabc/>. 
   1. INFOLIB. Knižničný syst��m v Slovenskej republike [online]. InfoLib, 2006-04-25 [cit. 2006-04-18]. Dostupn�� na internete:  <http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=727>. 
   1. KATUŠČÁK, Dušan. MARC 21 ako nový medzin��rodný form��t na tvorbu a výmenu informačných ��dajov v knižniciach. In ITLib [online]. 2001, roč. 5, č. 4. Dostupn�� na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib014/katuscak.htm>. ISSN 1336-0779. 
   1. KIMLIČKA, Štefan. Informačn�� syst��my 4. Bratislava : FiF UK, 2004. 6 s. 
   1. LOC. MARC Standards [online]. USA : LOC, 2005-09-15 [cit. 2006-04-12]. Dostupn�� na internete: < http://www.loc.gov/marc/>. 
   1. MK SR. Register kult��ry : Projekt budovania Registrov kult��rneho dedičstva a kult��rnych aktiv��t [online]. 2002 [cit. 2006-03-21]. Dostupn�� na internete: <http://www.culture.gov.sk/files/files/infoteka/regkult.rtf>. 
   1. MK SR. N��rodn�� spr��va o kult��rnej politike SR : Spr��va skupiny eur��pskych expertov. Bratislava : MK SR, 2003.  474 s. ISBN 80 -968317-1-2. 
     
     
   1. MK SR. Informatika : Štatistika [online]. [Cit. 2006-04-18]. Dostupn�� na internete: <http://www.culture.gov.sk/informatika>. 
   1. MK SR. Ministerstvo kult��ry Slovenskej republiky [online]. [Cit. 2006-04-18]. Dostupn�� na internete: <http://www.culture.gov.sk>. 
   1. NATIONAL Information Standards Organization. Z39.50 Resource Page [online]. NISO, 2005 [cit. 2006-04-12]. Dostupn�� na internete: <http://www.niso.org/standards/resources/Z3950_Resources.html >. 
   1. NSDL. National Science Digital Library [online].  2006.                                 
    [cit. 2006-04-12 ]. Dostupn�� na internete: <http://nsdl.org/>. 
   1. OKÁLOVÁ, M��ria. Budovanie s��boru menných person��lnych autor��t v Slovenskej n��rodnej knižnici. In Knižnica [online]. 2001, roč.2, č.2. Dostupn�� na internete:  <http://www.snk.sk/kniznica/2_2001/sta_2.html>. ISSN 1336-0965. 
   1. PERENS, Bruce. Open Standards : Principles and Practice [online]. 2006.  
    [cit. 2006-04-12]. Dostupn�� na internete: <http://perens.com/OpenStandards/Definition.html>. 
   1. PULMANWEB. PulmanWeb [online]. 2004-09-24 [cit. 2006-04-18]. Dostupn�� na internete:  <http://www.pulmanweb.org/>. 
   1. SLOVENSKÝ výbor pre medzin��rodný program pamäť sveta. In Informačn�� technol��gie a knižnice. ISSN 1335793 X, 2004, roč.8, č.2, s.18. 
   2. SNK. Knižnica [online]. Martin: SNK, 2002 [2006-04-18]. Dostupn�� na internete: <http://www.snk.sk/kniznica/kniznica.html>.
   1. ŠUŠOL, Jaroslav. Digit��lne knižnice a arch��vy : konvergencia podľa z��sad OAIS?. In Knižnica [online]. 2002, roč.3, č.6. Dostupn�� na internete: <http://www.snk.sk/kniznica/6_2002/elek_1.html>. ISSN 1336-0965. 
     
   1. ŠUŠOL, Jaroslav. Otvoren�� arch��vy : model syst��movej interoperability. In ITLib [online]. 2002, roč. 6, č. 3. Dostupn�� na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib023/susol.htm>. ISSN 1336-0779. 
   1. ŠUŠOL, Jaroslav. Elektronick�� komunik��cia vo vede. Bratislava: Centrum VTI SR, 2003. 153 s.  ISBN 80-85165-88-0. 
   1. UKOLN [online]. UK : University of Bath, 2006-04-20. [cit. 2006-04-24]. Dostupn�� na internete: <http://www.ukoln.ac.uk/>. 
   1. UZNESENIE vl��dy SR č.310/2001 k n��vrhu strat��gie slovensk��ho knihovn��ctva do roku 2006 [online]. 2001 [Cit. 2006-03-18]. Dostupn�� na internete: <http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=235&lang=sk>. 
   1. VÝSKUMNÝ ��stav spojov. Št��dia architektonických pokynov pre interoperabilitu (SAPI) : z��verečn�� spr��va [online]. Bansk�� Bystrica : VÚS, 2004. 8 s. + pr��l. Dostupn�� na internete:  <http://www.telecom.gov.sk/pk/050312/priloha_1/sprava_sapi.doc>. 
   1. W3C. Extensible Markup Language : XML [online]. W3C, 2004 [cit. 2006-04-10]. Dostupn�� na internete: < http://www.w3.org/TR/REC-xml/>. 
   1. W3C. RDF Vocabulary Description Language 1.0 RDF Schema : W3C Recommendation, 10 February 2004 [online]. W3C, 2004 [cit. 2006-04-11]. Dostupn�� na internete: <http://www.w3.org/TR/rdf-schema/>. 
   1. WHATIS.COM. Interoperability [online]. In Whatis.com, 2006 [cit. 2006-04-11]. Dostupn�� na internete:  <http://whatis.techtarget.com/whome/0,289825,sid9,00.html>. 

    

   7. Zoznam z��konov a vyhl��šok

   Z��kon č. 275/2006 o informačných syst��moch verejnej spr��vy a o zmene a doplnen�� niektorých z��konov. 

   Z��kon č.  395/2002 Z. z. o arch��voch a registrat��rach a o doplnen�� niektorých z��konov.  

   Vyhl��ška Ministerstva vn��tra č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykon��vaj�� niektor�� ustanovenia z��kona o arch��voch a registrat��rach a doplnen�� niektorých z��konov. 

   Výnos ŠÚ SR č. 372/1998-830, z 13. 10. 1998, ktorým sa vyhlasuj�� štandardy pre št��tny informačný syst��m.

    

   7.1 Zoznam z��kladných pr��vnych noriem v oblasti kult��ry

    

   Ústava Slovenskej republiky (pr��va s��visiace s rozvojom kult��ry)

        • čl. 24 – sloboda myslenia, svedomia, n��božensk��ho vyznania a viery,

        • čl. 26 – sloboda prejavu, pr��vo na inform��cie a z��kaz cenz��r,

        • čl. 34 – pr��vo n��rodnostných menš��n a etnických skup��n na rozv��janie vlastnej  
                                   kult��ry,

        • čl. 43 – sloboda vedeck��ho b��dania a umenia a ochranu pr��va na výsledky 
                                   tvorivej duševnej činnosti a tiež pr��vo pr��stupu ku kult��rnemu 
                                   bohatstvu (zaručen�� za podmienok ustanovených z��konom),

        • čl. 44 – povinnosť každ��ho chr��niť a zveľaďovať životn�� prostredie a kult��rne 
                                  dedičstvo. 

   Z��kony

        • z��kon o hospod��rskom zabezpečen�� cirkv�� (z��kon č. 218/1949 Sb. o hospod��rskom zabezpečen�� cirkv�� a n��boženských spoločnost�� št��tom v znen�� neskorš��ch predpisov) –Z��kon upravuje podmienky financovania registrovaných cirkv�� a n��boženských spoločnost�� z prostriedkov št��tneho rozpočtu. V s��časnosti predložilo Ministerstvo kult��ry SR do legislat��vneho procesu n��vrh novely tohto z��kona.

        • z��kon o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remesl��ch (z��kon Slovenskej n��rodnej rady č. 4/1958 Sb. n. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remesl��ch) – Pr��vna ��prava, ktor�� v s��časnosti s ohľadom na čas jej prijatia v dostatočnej miere už nereflektuje zmeny spoločenských pomerov. Opodstatnenosť novej pr��vnej ��pravy z��vis�� od potreby vytvorenia nových podmienok pre rozvoj kult��rnej diverzity a osobitost�� tradičn��ho poznania, najmä v priestore EÚ/ES.

        • Tlačový z��kon (Z��kon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znen�� neskorš��ch predpisov) – Pr��vna ��prava, ktorej viacer�� ustanovenia už nezodpovedaj�� s��časným potreb��m modern��ho medi��lneho prostredia, bola niekoľkokr��t novelizovan��. Napriek viacerým čiastkovým zmen��m s��časn�� medi��lne vyžaduje nov�� pr��vnu ��pravu, ktor�� by zohľadnila zmeny v oblasti komunikačných m��di��, z��kladn�� pr��va a povinnosti vyplývaj��ce zo slobody slova a pr��va na inform��cie, vytvorenie dostatočn��ho legislat��vneho r��mca na spoločensky žiaducu regul��ciu a ktor�� by zohľadňovala špecifick�� aspekty vymožiteľnosti pr��v v tejto oblasti. Ministerstvo kult��ry SR v minulosti predložilo viacero n��vrhov z��konov v predmetnej oblasti s cieľom odstr��niť nevyhovuj��ci stav.

        • z��kon o verejných kult��rnych podujatiach (z��kon Slovenskej n��rodnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kult��rnych podujatiach) – Pr��vna ��prava, ktor�� r��mcovo ustanovuje z��kladn�� povinnosti pri usporiadan�� verejn��ho kult��rneho podujatia, ustanovuje povinnosti usporiadateľa, sankcie za ich porušenie, dohľad vykon��vaný obcou, pr��pady, v ktorých možno konanie verejn��ho podujatia zak��zať alebo ho prerušiť. Čiastkov�� noveliz��cia tohto z��kona vo vzťahu k priestupkom je obsiahnut�� v n��vrhu z��kona, ktorým sa men�� a dopĺňa z��kon o priestupkoch. Noveliz��ciou sa vzhľadom na potreby praxe uprav�� aj pr��slušnosť org��nu na prerokovanie priestupkov v tejto oblasti (obec, doteraz obvodný ��rad).

        • z��kon o slobode n��boženskej viery a postaven�� cirkv�� a n��boženských spoločnost�� (z��kon č. 308/1991 Zb. o slobode n��boženskej viery a postaven�� cirkv�� a n��boženských spoločnost�� v znen�� z��kona č. 394/2000 Z. z.) – Z��kon dostatočne upravuje z��kladn�� ot��zky vzťahu št��tu a cirkv��, vytv��ra priestor pre naplnenie slobody svedomia a n��božensk��ho vyznania a viery, vymedzuje postavenie a pôsobenie cirkv�� a upravuje tiež niektor�� podmienky registr��cie cirkv��.

        • z��kon o Tlačovej agent��re Slovenskej republiky (z��kon Slovenskej n��rodnej rady č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancel��rii Slovenskej republiky v znen�� z��kona č. 442/2003 Z. z.) – Pr��vna ��prava, ktorej ustanovenia neupravuj�� v potrebnej miere pôsobenie a postavenie Tlačovej agent��ry Slovenskej republiky – Slovakia. Vzhľadom na rozsah potrebných zmien je vhodn�� prijatie novej komplexnej pr��vnej ��pravy zohľadňuj��cej aj pretrv��vaj��cu potrebu transform��cie a spresnenia postavenia TASR ako s��časti št��tnej medi��lnej politiky. Nov�� pr��vna ��prava, ktor�� v s��časnosti pripravuje Ministerstvo kult��ry SR, nanovo vymedz�� postavenie a špecifick�� ��lohy TASR a spôsob jej hospod��renia v s��lade s legislat��vou EÚ.

        • z��kon o registr��cii cirkv�� a n��boženských spoločnost�� (z��kon Slovenskej n��rodnej rady č. 192/1992 Zb. o registr��cii cirkv�� a n��boženských spoločnost��) – Z��kon upravuje ďalšie podmienky registr��cie cirkv�� a n��boženských spoločnost��. Na ��zem�� Slovenskej republiky pôsob�� v s��časnosti 16 registrovaných cirkv�� a n��boženských spoločnost��.

        • z��kon o umeleckých fondoch (z��kon N��rodnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znen�� z��kona č. 283/1997 Z. z.) – Pr��vna ��prava, ktorej zmenu odôvodňuje o. i. uskutočnen�� daňov�� reforma (odstr��nenie dodatočn��ho obligat��rneho zaťaženia umelcov a použ��vateľov diel). Nov�� pr��vna ��prava by mala aktu��lne zohľadňovať potreby spoločnosti v oblasti podpory umenia. S��časn�� umeleck�� fondy ako n��rodnokult��rne verejnopr��vne inštit��cie (Liter��rny fond, Hudobný fond, Fond výtvarných umen��) s��ce vyv��jaj�� určit�� aktivity podpory umenia, avšak nedostatočne a len v ��zkom okruhu osôb, a to napriek tomu, že združuj�� 2%-ný povinný odvod z pr��jmov všetkých umelcov a pr��jemcom autorských odmien. Tento odvod nie je kompatibilný s daňovou reformou a zaveden��m jednotnej sadzby dane z pr��jmu a je tak povinným osobitným finančným zaťažen��m bez dostatočnej protihodnoty. Ďalš��m nedostatkom je minim��lny vn��torný a vonkajš�� kontrolný mechanizmus verejných pr��jmov umeleckých fondov a ich použitia na podporu umenia a svoju prev��dzku, ako aj nedostatočn�� ��prava postavenia org��nov a ich vzťahu v r��mci organiz��cie fondov.

        • z��kon o Komore reštaur��torov (z��kon N��rodnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaur��torov a o výkone reštaur��torskej činnosti jej členov) – Na zabezpečenie starostlivosti o kult��rne dedičstvo a na zastupovanie reštaur��torsk��ho stavu a ochranu jeho z��ujmov sa z��konom zriadila stavovsk�� organiz��cia Komora reštaur��torov. Z��kon upravuje výkon reštaur��torskej činnosti, ako aj pr��va a povinnosti členov komory. V r��mci legislat��vneho procesu pr��pravy smernice o služb��ch na vn��tornom trhu je nevyhnutn�� presk��mať pr��vnu ��pravu reštaur��torskej činnosti v kontexte navrhovaných zmien v pr��ve ES/EÚ.

        • z��kon o koncesion��rskych poplatkoch (z��kon N��rodnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesion��rskych poplatkoch a o zmene z��kona č. 468/1991 Zb. o prev��dzkovan�� rozhlasov��ho a telev��zneho vysielania v znen�� neskorš��ch predpisov, v znen�� neskorš��ch predpisov) – Z��konom sa zabezpečuje z��kladný nez��vislý zdroj financovania pre verejnopr��vne m��di��. Z��kon od svojho schv��lenia v roku 1995 prešiel niekoľkými zmenami, z ktorých najvýznamnejšou bolo zvýšenie poplatku. V s��časnosti sa t��to pr��vna ��prava jav�� nepostačuj��cou na zabezpečenie dostatočn��ho zdroja financovania; nielenže m�� komplikovaný a n��kladný syst��m vym��hania nezaplatených poplatkov, ale pri samotnej povinnosti platiť poplatok existuje legislat��vne v��kuum s dôsledkom poplatok leg��lne neplatiť. Nevyhnutn�� ��prava si okrem zabezpečenia väčšej adresnosti platiteľov a tým vym��hateľnosti poplatku, vyžaduje aj tak�� koncepciu poplatkovej povinnosti, ktor�� bude identifikovan�� vo väzbe na služby verejnosti poskytovan�� verejnopr��vnymi m��diami, teda nie na prij��mač.

        • z��kon o št��tnom informačnom syst��me (z��kon N��rodnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o št��tnom informačnom syst��me) – Z��kon upravuje podmienky na utv��ranie a prev��dzkovanie št��tneho informačn��ho syst��mu, ako aj pr��va a povinnosti org��nov pôsobiacich v oblasti št��tneho informačn��ho syst��mu (zahŕňa napr. knižničný informačný syst��m). Pr��padn�� ��prava tohto pr��vneho predpisu bude nepochybne reflektovať požiadavky dynamicky sa vyv��jaj��cej informačnej spoločnosti.

        • z��kon o št��tnom jazyku (z��kon N��rodnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o št��tnom jazyku Slovenskej republiky v znen�� neskorš��ch predpisov) – Z��kon upravuje v s��lade s čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky použ��vanie slovensk��ho jazyka ako št��tneho jazyka vo verejnom styku. Ministerstvo kult��ry SR pripravilo novelu z��kona, ktorej ��čelom je harmonizovať z��kon o št��tnom jazyku s pr��vom Eur��pskej ��nie, a pritom zachovať jeho zvrchovan�� postavenie. N��vrh z��kona vych��dza z požiadavky Eur��pskej komisie, ktor�� pouk��zala na rozpor medzi § 8 ods. 1, 3 a 6 z��kona o št��tnom jazyku a čl. 28 až 30 Zmluvy o založen�� Eur��pskeho spoločenstva v platnom znen��. Z��roveň sa v n��vrhu z��kona zohľadňuj�� z��very z konzult��ci�� s expertmi Eur��pskej komisie pre oblasť slobodn��ho pohybu tovaru a slobodn��ho poskytovania služieb a ich odpor��čania, ktorými sa m�� docieliť väčšia flexibilita v použ��van�� jazykov v pracovnopr��vnych vzťahoch a pri poskytovan�� medi��lnych služieb alebo produktov v oblasti kult��ry, osobitne pri poskytovan�� programových služieb vo vysielan��.

        • z��kon o audiov��zii (z��kon N��rodnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiov��zii v znen�� neskorš��ch predpisov) – Z��kon upravuje niektor�� podmienky výroby, použitia a š��renia audiovizu��lnych diel, povinnosti výrobcov, distribut��rov a prev��dzkovateľov technických zariaden�� pri výrobe, distrib��cii a verejnom predv��dzan�� týchto diel, tiež ustanovuje z��kazy a obmedzenia na zabezpečenie ochrany det�� a mladistvých, financovanie slovenských audiovizu��lnych diel, podmienky reklamy a dohľad nad dodržiavan��m povinnost��. Z��kon je v s��časnosti prekonanou pr��vnou ��pravou, ktor�� nepostihuje cel�� spektrum audiovizu��lneho priemyslu. V s��časnosti Ministerstvo kult��ry SR pripravuje nov�� pr��vnu ��pravu zohľadňuj��cu Eur��psky dohovor o ochrane audiovizu��lneho dedičstva a jeho Protokol o ochrane telev��znej produkcie a ktor�� komplexne uprav�� pr��va a povinnosti s��visiace s audiovizu��lnym priemyslom; z��roveň by mala vytvoriť legislat��vny z��klad pre inštitucion��lnu podporu kinematografie.

        • z��kon o Matici Slovenskej (z��kon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znen�� z��kona č. 183/2000 Z. z.) – Z��kon upravuje postavenie, ��lohy, organiz��ciu a org��ny Matice slovenskej ako významnej ustanovizne slovensk��ho n��roda v oblasti kult��rnej, spoločenskej a vedeckej činnosti.

        • z��kon o zahraničných Slov��koch (z��kon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slov��koch a o zmene a doplnen�� niektorých z��konov v znen�� z��kona č. 403/2002 Z. z.) – Z��kon upravuje postavenie zahraničných Slov��kov, ich pr��va a povinnosti na ��zem�� Slovenskej republiky, postup pri prizn��van�� postavenia zahraničn��ho Slov��ka a pôsobnosť ��stredných org��nov št��tnej spr��vy vo vzťahu k zahraničným Slov��kom. Novela z��kona z roku 2002 ustanovila nov�� kompetencie Ministerstvu kult��ry SR v starostlivosti o krajanov, najmä zabezpečovanie podpory rozvoja kult��ry zahraničných Slov��kov s cieľom uchov��vať ich n��rodn�� povedomie a kult��rnu identitu, ako aj zabezpečovať rozpracovanie programov syst��mových koncepci�� podpory kult��ry zahraničných Slov��kov. V s��časnosti je v legislat��vnom procese n��vrh z��kona o Slov��koch žij��cich v zahranič�� a o zmene niektorých z��konov, ktorý by mal nahradiť platn�� pr��vnu ��pravu.

        • z��kon o povinných výtlačkoch č. 32/2001 Z .z., ktorým sa vyhlasuje ��pln�� znenie z��kona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publik��ci��, neperiodických publik��ci�� a rozmnožen��n audiovizu��lnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnen�� vykonaných z��konom č. 182/2000 Z. z.

        • z��kon o divadelnej činnosti (z��kon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znen�� z��kona č. 416/2001) – Z��kon nahradil zastaran�� pr��vnu ��pravu z roku 1978 tak, aby zohľadnil transform��ciu kult��rnej sf��ry a vytvoril dostatočný priestor pre zriaďovanie a zakladanie št��tnych profesion��lnych divadiel, profesion��lnych divadiel v pôsobnosti org��nov ��zemnej samospr��vy a iných profesion��lnych alebo neprofesion��lnych divadiel. Z��kon upravuje pôsobnosť org��nov št��tnej spr��vy, obc�� a samospr��vnych krajov, ako aj vzťahy divadelných umelcov a ostatných zamestnancov divadla.

        • z��kon o Slovenskom n��rodnom divadle (z��kon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom n��rodnom divadle) – V kontexte prvej transform��cie kult��rnej sf��ry Slovenskej republiky v polovici deväťdesiatych rokov minul��ho storočia z��kon o Slovenskom n��rodnom divadle vytvoril legislat��vny r��mec pre postavenie a činnosť Slovensk��ho n��rodn��ho divadla.

        • z��kon o m��ze��ch a gal��ri��ch č. 387/2001 Z. z., ktorým sa men�� a dopĺňa z��kon č. 115/1998 Z. z. o m��ze��ch a gal��ri��ch a o ochrane predmetov m��zejnej a galerijnej hodnoty a o doplnen�� z��kona č. 563/1991 Zb. o ��čtovn��ctve v znen�� neskorš��ch predpisov.

        • z��kon o použ��van�� jazykov n��rodnostných menš��n (z��kon č. 184/1999 Z. z. o použ��van�� jazykov n��rodnostných menš��n) – Z��kon v kontexte ochrany a rozvoja z��kladných pr��v a slobôd osôb patriacich k n��rodnostným menšin��m rešpektuj��c použ��vanie slovensk��ho jazyka ako št��tneho jazyka upravuje pravidl�� použ��vania jazyka n��rodnostnej menšiny v ��radnom styku.

        • z��kon o osvetovej činnosti (z��kon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znen�� z��kona č. 416/2001 Z. z.) – Z��kon vytv��ra legislat��vne prostredie pre osvetu v širokom syst��me permanentn��ho celoživotn��ho vzdel��vania, upravuje pr��vne vzťahy, ktorými sa zabezpečuje osvetov�� činnosť, postavenie osvetových zariaden��, pr��va a povinnosti zriaďovateľov alebo zakladateľov týchto zariaden��, ako aj pôsobnosť org��nov št��tnej spr��vy na ��seku osvetovej činnosti.

        • z��kon o Slovenskej filharm��ni�� (z��kon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharm��ni��) – Z��kon nahradil pr��vnu ��pravu z roku 1949. Rovnako ako v pr��pade z��kona o Slovenskom n��rodnom divadle ide o pr��vnu ��pravu, ktor�� vyjadruje osobitn�� postavenie tejto inštit��cie v kult��rnej infraštrukt��re.

        • z��kon o knižniciach (z��kon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnen�� z��kona Slovenskej n��rodnej rady č. 27/1987 Zb. o št��tnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnen�� z��kona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej, v znen�� z��kona č. 416/2001 Z. z.) - Z��kon o jednotnej s��stave knižn��c z roku 1959 predstavoval prekonan�� ��pravu, najmä v kontexte nov��ho ��zemnospr��vneho členenia, ako aj intenz��vne sa vyv��jaj��cej informatiz��cie a elektroniz��cie knižnično-informačných služieb. V kontexte týchto požiadaviek z��kon o knižniciach upravuje postavenie a ��lohy knižn��c, ich zriaďovanie, poskytovanie knižnično-informačných služieb verejnosti, ochranu, využ��vanie a spr��stupňovanie historick��ho knižničn��ho dokumentu a historick��ho knižničn��ho fondu.

        • z��kon o vysielan�� a retransmisii (z��kon č. 308/2000 Z. z. o vysielan�� a retransmisii a o zmene z��kona č. 195/2000 Z. z. o telekomunik��ci��ch v znen�� neskorš��ch predpisov) -- Z��kon je z��kladnou ��pravou vysielania a jeho deriv��tov; upravuje pr��va a povinnosti rozhlasových a telev��znych vysielateľov na z��klade licencie, ako aj na z��klade z��kona a podmienky uskutočňovania retransmisie. Org��nom dohľadu nad dodržiavan��m pr��vnych predpisov v oblasti vysielania a retransmisie je Rada pre vysielanie a retransmisiu. Úlohou Rady pre vysielanie a retransmisiu je okrem vykon��vania št��tnej regul��cie v oblasti vysielanie a retransmisie aj presadzovanie z��ujmov verejnosti pri uplatňovan�� pr��va na inform��cie, slobody prejavu a pr��va na pr��stup ku kult��rnym hodnot��m a vzdelaniu. Týmto z��konom boli do pr��vneho poriadku Slovenskej republiky implementovan�� pr��slušn�� pr��vne akty Eur��pskej ��nie vzťahuj��ce sa na vysielanie. Ustanovenia z��kona zohľadňuj�� aj princ��p slobodn��ho cezhraničn��ho š��renia telev��znych programových služieb, zakotvený Eur��pskym dohovorom o cezhraničnej telev��zii v znen�� pozmeňuj��ceho protokolu.

        • z��kon o ochrane pamiatkov��ho fondu (z��kon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkov��ho fondu) – Z��kon upravuje podmienky ochrany kult��rnych pamiatok a pamiatkových ��zem�� v s��lade s pr��slušnými medzin��rodnými zmluvami v oblasti kult��rneho dedičstva (Dohovor o ochrane svetov��ho kult��rneho a pr��rodn��ho dedičstva, Dohovor o opatreniach na z��kaz a zamedzenie nedovolen��ho dovozu, vývozu a prevodu vlastn��ctva kult��rnych hodnôt, dohovory Rady Eur��py o ochrane architektonick��ho dedičstva a o ochrane archeologick��ho dedičstva), rešpektuj��c relevantn�� vedeck�� poznatky. Z��kon sa s��streďuje najmä na ochranu pamiatkov��ho fondu ako konkr��tnej činnosti zameranej na predch��dzanie a obmedzovanie takých z��sahov do pamiatok a pamiatkových ��zem��, ktor�� ich ohrozuj��, poškodzuj�� alebo ničia, ako aj na odstraňovanie takýchto n��sledkov.

        • z��kon o navr��ten�� nez��konne vyvezených kult��rnych predmetov (z��kon č. 416/2002 Z. z. o navr��ten�� nez��konne vyvezených kult��rnych predmetov v znen�� z��kona č.149/2005 Z. z.) – Z��kon upravuje postup pri navr��ten�� kult��rnych predmetov, ktor�� boli nez��konne vyvezen�� z ��zemia Slovenskej republiky na ��zemie in��ho člensk��ho št��tu Eur��pskej ��nie alebo z ��zemia in��ho člensk��ho št��tu Eur��pskej ��nie na ��zemie Slovenskej republiky. Týmto z��konom sa do pr��vneho poriadku Slovenskej republiky prebrala smernica Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navr��ten�� predmetov kult��rnej hodnoty nez��konne vyvezených z ��zemia člensk��ho št��tu. Z dôvodu potreby zapracovania zmien, ktor�� priniesli ďalšie pr��vne akty Eur��pskej ��nie, bol z��kon novelizovaný z��konom č. 149/2005 Z. z.

        • autorský z��kon (z��kon č. 618/2003 Z. z. o autorskom pr��ve a pr��vach s��visiacich s autorským pr��vom (autorský z��kon)) – Z��kon je komplexnou ��pravou autorsk��ho pr��va a pr��v s��visiacich s autorským pr��vom tak, ako sa vyv��ja v r��mci medzin��rodných autorskopr��vnych zml��v a dohôd vr��tane pr��va Eur��pskeho spoločenstva/Eur��pskej ��nie v tejto oblasti. Z��kon plne rešpektuje medzin��rodn�� zmluvy a dohovory v tejto oblasti (Bernský dohovor o ochrane liter��rnych a umeleckých diel z 8. septembra 1886, Medzin��rodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových z��znamov a telev��znych a rozhlasových organiz��ci��, uzatvorený v R��me 26. okt��bra 1961, Dohoda o obchodných aspektoch pr��v k duševn��mu vlastn��ctvu (Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)) uzatvoren�� v r��mci Dohody o svetovej obchodnej organiz��cii (WTO). Zmluva WIPO o autorskom pr��ve (WCT) a Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových z��znamoch (WPPT)). Z��kon je zlučiteľný s pr��vnymi aktmi Eur��pskeho spoločenstva v oblasti autorskopr��vnej legislat��vy a zladil ��roveň poskytovanej ochrany so s��časným vysokým štandardom v tradičných krajin��ch s trhovou ekonomikou. Z��kon upravuje najmä vzťahy vznikaj��ce v s��vislosti s vytvoren��m a použit��m liter��rneho a in��ho umeleck��ho a vedeck��ho diela, umeleck��ho výkonu, s výrobou a použit��m zvukov��ho z��znamu, zvukovo-obrazov��ho z��znamu, s vysielan��m a zhotoven��m a použit��m datab��zy tak, aby boli chr��nen�� pr��va a opr��vnen�� z��ujmy autora, výkonn��ho umelca, výrobcu zvukov��ho z��znamu, výrobcu zvukovo-obrazov��ho z��znamu, rozhlasov��ho vysielateľa a telev��zneho vysielateľa, zhotoviteľa datab��zy a in��ho nositeľa pr��v. Z��kon upravuje aj výkon kolekt��vnej spr��vy pr��v.

        • z��kon o Slovenskom rozhlase (z��kon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase) – Z��konom sa nahradila nedostatočn�� pr��vna ��prava neriešiaca viacer�� ot��zky týkaj��ce sa verejnopr��vnej inštit��cie ako takej. Z��kon z��roveň zefekt��vnil a sprehľadnil hospod��renie, kontrolu a riadenie Slovensk��ho rozhlasu. Vytvoril dostatočný legislat��vny r��mec pre verejn�� službu v oblasti rozhlasov��ho vysielania, ktor�� zahŕňa predovšetkým výrobu a vysielanie programov vo verejnom z��ujme.

        • z��kon o Slovenskej telev��zii (z��kon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej telev��zi��) – Z��kon vytvoril podmienky pre hospod��rsku, finančn�� a programov�� stabilitu inštit��cie telev��zneho vysielateľa. Predmetný z��kon vytvoril porovnateľn�� prostredie s ostatými krajinami EÚ pre verejn�� službu v oblasti telev��zneho vysielania. Ustanovil z��kladn�� požiadavky na verejnopr��vnu inštit��ciu najmä v ot��zke ��loh, poslania, org��nov, transparentn��ho hospod��renia a financovania. Aplikačn�� prax postupne poukazuje na niektor�� nedostatky v precizovan�� pr��v a povinnost��, ktor�� možno po komplexnom zhodnoten�� odstr��niť novelou z��kona.

        • z��kon o opatreniach proti porušovaniu pr��v duševn��ho vlastn��ctva (z��kon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu pr��v duševn��ho vlastn��ctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru) – Z��kon upravuje n��stroje ochrany pr��v duševn��ho vlastn��ctva v pr��pade dovozu, vývozu alebo spätn��ho vývozu tovaru, u ktor��ho je podozrenie, že ide o falzifik��t alebo nedovolen�� napodobeninu. Z��kon umožňuje nariadiť zničenie alebo in�� znehodnotenie takejto veci, ak podľa pr��voplatn��ho rozhodnutia s��du je falzifik��tom alebo nedovolenou napodobeninou.

    

   7.2 Zoznam niektorých pr��vnych noriem EÚ a aktiv��t Rady 
               Eur��py v oblasti kult��ry

   A. Oblasť m��di�� a audiov��zia

        ** smernica Rady 89/552/EHS z 3. okt��bra 1989 o koordin��cii určitých ustanoven�� z��konov, iných pr��vnych predpisov alebo spr��vnych opatren�� v členských št��toch týkaj��cich sa vykon��vania činnost�� telev��zneho vysielania,

        ** smernica Rady a Eur��pskeho parlamentu 97/36/ES z 30. j��na 1997, ktorou sa men�� a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordin��cii určitých ustanoven�� z��konov, iných pr��vnych predpisov alebo spr��vnych opatren�� v členských št��toch týkaj��cich sa vykon��vania činnost�� telev��zneho vysielania,

        ** smernica Rady a Eur��pskeho parlamentu 95/47/ES z 24. okt��bra 1995 o použit�� noriem na prenos telev��znych sign��lov,

        ** smernica Rady a Eur��pskeho parlamentu 95/51/ES z 18. okt��bra 1995 meniaca a dopĺňaj��ca smernicu č. 90/338/EHS vzhľadom na zrušenie obmedzen�� týkaj��cich sa využitia siet�� k��blovej telev��zie na zabezpečenie už liberalizovaných telekomunikačných služieb,

        ** smernica Rady a Eur��pskeho parlamentu 98/84/ES z 20. novembra 1998 o pr��vnej ochrane služieb na z��klade podmienen��ho pr��stupu alebo pozost��vaj��cich z podmienen��ho pr��stupu,

        ** rozhodnutie Rady 89/337/EHS z 27. apr��la 1989 o telev��zii s vysokou rozlišovacou schopnosťou,

        ** rozhodnutie Rady 89/630/EHS zo 7. decembra 1989 o spoločnej akcii členských št��tov týkaj��cej sa prijatia jednotnej svetovej výrobnej normy pre telev��ziu s vysokou rozlišovacou schopnosťou na plen��rnom zhromažden�� Medzin��rodn��ho poradn��ho zboru pre r��diokomunik��cie (CCIR) v roku 1990,

        ** rozhodnutie Rady 2000/821/ES z 20. decembra 2000 týkaj��ce sa implement��cie programu na podporu rozvoja, distrib��cie a propag��cie eur��pskych audiovizu��lnych diel MEDIA Plus – rozvoj, distrib��cia a propag��cia (2001 – 2005),

        ** rozhodnutie Rady 163/2001/ES z 19. janu��ra 2001 o implement��cii programu ďalšieho vzdel��vania odborn��kov eur��pskeho audiovizu��lneho programov��ho priemyslu (MEDIA vzdel��vanie) (2001 – 2005),

        ** odpor��čanie Rady 98/560/ES z 24. septembra 1998 o rozvoji konkurencieschopnosti eur��pskeho priemyslu audiovizu��lnych a informačných služieb prostredn��ctvom podpory n��rodných r��mcov zameraných na dosiahnutie porovnateľnej a efekt��vnej ��rovne ochrany neplnoletých a ľudskej dôstojnosti,

        ** rezol��cia Rady a predstaviteľov vl��d členských št��tov, ktor�� sa zišli v r��mci Rady z 25. janu��ra 1999 ohľadom verejnopr��vneho vysielania (1999/C 30/01),

        ** rezol��cia Rady z 12. febru��ra 2001 o št��tnej pomoci pre filmov�� a audiovizu��lnu tvorbu (2001/C 73/02),

        ** rozhodnutie Rady z 22. novembra 1999 týkaj��ce sa ��časti Spoločenstva v Eur��pskom audiovizu��lnom observat��riu (1999/784/ES),

        ** rozhodnutie Rady 1999/297/EC z 26. apr��la 1999, ktorým sa zriaďuje štatisticko – informačn�� štrukt��ra eur��pskeho spoločenstva, vzťahuj��ceho sa na odvetvia audiov��zie a pr��buzných sektorov,

        ** odpor��čanie Výboru ministrov RE č. R (86) 2 zo 14. febru��ra 1986 o z��sad��ch vzťahuj��cich sa na ot��zky autorsk��ho pr��va v oblasti telev��zneho družicov��ho a k��blov��ho vysielania,

        ** odpor��čanie Výboru ministrov RE č. R (86) 3 zo 14. febru��ra 1986 o podpore audiovizu��lnej výroby v Eur��pe,

        ** odpor��čanie Výboru ministrov RE č. R (91) 5 z 11. apr��la 1991 o pr��ve na kr��tke report��že z významných udalost�� v pr��padoch nadobudnutia výhradných pr��v na ich cezhraničn�� telev��zne vysielanie,

        ** odpor��čanie Výboru ministrov RE č. R (93) 5 z 13. apr��la 1993 o z��sad��ch zameraných na podporu distrib��cie a vysielania audiovizu��lnych diel, ktor�� vznikaj�� v št��toch alebo regi��noch s malou audiovizu��lnou kapacitou alebo s obmedzeným ��zemným, či jazykovým pokryt��m na eur��pskych telev��znych trhoch,

        ** odpor��čanie Výboru ministrov RE č. R (96) 10 z 11. septembra 1996 o zabezpečen�� nez��vislosti verejnopr��vneho vysielania,

        ** odpor��čanie Výboru ministrov RE č. R (97) 20 z 30. okt��bra 1997 o prejavoch nen��visti,

        ** odpor��čanie Výboru ministrov RE č. R (97) 21 z 30. okt��bra 1997 o m��di��ch a podpore kult��ry zn��šanlivosti,

        ** odpor��čanie Výboru ministrov RE č. R (97) 19 z 30. okt��bra 1997 o zobrazovan�� n��silia v elektronických m��di��ch. 

   B. Oblasť filmu

        ** smernica Rady 70/451/EHS z 29. septembra 1970 týkaj��ca sa z��skania slobody sa etablovať a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosti samostatne z��robkovo činných osôb vo filmovej produkcii / výrobe,

        ** smernica Rady 68/369/EHS z 15. okt��bra 1968, týkaj��ca sa z��skania slobody etablovať sa, pokiaľ ide o činnosti samostatne z��robkovo činných osôb vo filmovej distrib��cii,

        ** smernica Rady 65/264/EHS z 13. m��ja 1965, realizuj��ca, pokiaľ ide o filmový priemysel, ustanovenia všeobecných programov na zrušenie reštrikci�� slobody sa etablovať a slobody poskytovať služby,

        ** smernica Rady 63/607/EHS z 15. okt��bra 1963, realizuj��ca, pokiaľ ide o filmový priemysel, ustanovenia všeobecn��ho programu na zrušenie reštrikci�� slobody poskytovať služby. 

   C. Oblasť duševn��ho vlastn��ctva

        ** smernica Rady 91/250/EHS zo 14. m��ja 1991 o pr��vnej ochrane poč��tačových programov,

        ** smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o n��jomnom pr��ve a výpožičnom pr��ve a o určitých pr��vach s��visiacich s autorskými pr��vami v oblasti duševn��ho vlastn��ctva,

        ** smernica Rady 93/98/EHS z 29. okt��bra 1993 o zos��laden�� lehoty ochrany autorsk��ho pr��va a niektorých pr��buzných pr��v,

        ** smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordin��cii určitých pravidiel týkaj��cich sa autorsk��ho pr��va a pr��buzných pr��v pri satelitnom vysielan�� a k��blovej retransmisii,

        ** smernica Rady a Eur��pskeho parlamentu 96/9/ES z 11. marca 1996 o pr��vnej ochrane datab��z,

        ** smernica Rady a Eur��pskeho parlamentu 2001/29/ES z 22.m��ja 2001 o zos��laden�� niektorých aspektov autorských pr��v a s nimi s��visiacich pr��v v informačnej spoločnosti,

        ** smernica Rady a Eur��pskeho parlamentu 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o pr��ve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodn��ho umeleck��ho diela,

        ** smernica Rady a Eur��pskeho parlamentu 2004/48/ES z 29. apr��la 2004 o vymožiteľnosti pr��v duševn��ho vlastn��ctva. 

   D. Oblasť kult��rneho dedičstva

        ** smernica Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navr��ten�� predmetov kult��rnej hodnoty nez��konne vyvezených z ��zemia člensk��ho št��tu,

        ** smernica Eur��pskeho parlamentu a Rady 96/100/ES zo 17. febru��ra 1997, ktorou sa men�� a dopĺňa smernica 93/7/EHS o navr��ten�� predmetov kult��rnej hodnoty nez��konne vyvezených z ��zemia člensk��ho št��tu,

        ** smernica Eur��pskeho parlamentu a Rady 2001/38/ES z 5. j��na 2001, ktorou sa men�� smernica Rady 93/7/EHS o navr��ten�� predmetov kult��rnej hodnoty nez��konne vyvezených z ��zemia člensk��ho št��tu,

        ** nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kult��rneho charakteru,

        ** nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovuj��ce vykon��vacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze kult��rneho tovaru,

        ** nariadenie Komisie (ES) č. 1526/98 zo 16. j��la 1998, ktorým sa men�� a dopĺňa nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 ustanovuj��ce vykon��vacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze kult��rneho tovaru,

        ** nariadenie Komisie (ES) č. 656/2004 zo 7. apr��la 2004, ktorým sa men�� a dopĺňa nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 ustanovuj��ce vykon��vacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze tovaru kult��rneho charakteru,

        ** nariadenie Rady (EHS) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa ustanovuj�� opatrenia zakazuj��ce uvoľnenie falšovaných a pir��tskych tovarov do voľn��ho obehu, ich export, reexport alebo uplatňovanie režimu suspenzie pre tieto tovary,

        ** nariadenie Komisie (ES) č. 1367/95, ktorým sa stanovuj�� pravidl�� pre vykon��vanie nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 stanovuj��ceho zakazuj��ce opatrenia pre voľný obeh, vývoz, opätovný vývoz alebo uplatňovanie dočasných postupov pri uv��dzan�� napodobených a pir��tskych tovarov,

        ** odpor��čanie č. 75/65/EHS z 20. decembra 1974 týkaj��ce sa ochrany architektonick��ho a pr��rodn��ho dedičstva,

        ** rezol��cia ministrov zodpovedných za z��ležitosti v oblasti kult��ry, ktor�� sa zišli na zasadnut�� Rady z 20. decembra 1985 o osobitných podmienkach dostupnosti m��ze�� a kult��rnych podujat�� pre ml��dež (83/C 348/02),

        ** rezol��cia ministrov zodpovedných za z��ležitosti v oblasti kult��ry, ktor�� sa zišli na zasadnut�� Rady z 13. novembra 1986 o ochrane eur��pskeho architektonick��ho dedičstva  
   (86/C 320/01),

        ** rezol��cia ministrov zodpovedných za z��ležitosti v oblasti kult��ry, ktor�� sa zišli na zasadnut�� Rady z 13. novembra 1986 o konzervovan�� umeleckých diel a artefaktov (86/C 320/03),

        ** z��very Rady zo 17. j��na 1994 o n��vrhu akčn��ho pl��nu spoločenstva na poli kult��rneho dedičstva (94/C 235/01),

        ** z��very Rady zo 17. j��na 1994 týkaj��ce sa väčšej spolupr��ce v oblasti arch��vov (94/C 235/03). 

   E. Oblasť kult��ry a umenia

        ** rezol��cia ministrov zodpovedných za kult��rne z��ležitosti, ktor�� sa zišli v r��mci zasadnutia Rady z 13. j��na 1985, týkaj��ceho sa každoročn��ho podujatia Eur��pske mesto kult��ry (85/C 153/02),

        ** rezol��cia Rady z 25. j��la 1996 o pr��stupe ku kult��re pre každ��ho (96/C 242/01),

        ** rezol��cia Rady z 20. janu��ra 1997 o integrovan�� aspektov kult��ry do aktiv��t spoločenstva (97/C 36/04),

        ** rezol��cia Rady zo 4. apr��la 1995 týkaj��ca sa spolupr��ce s asociovanými krajinami strednej a východnej Eur��py v kult��rnej oblasti (95/C 247/02),

        ** rezol��cia Rady a ministrov kult��ry rokuj��cich v r��mci Rady 14. novembra 1991 o eur��pskych kult��rnych sieťach (91/C 314/01),

        ** rezol��cia Rady z 25. j��la 1996 o elektronickom vyd��van�� kn��h a knižniciach (96/C 242/02),

        ** z��very ministrov kult��ry, ktor�� sa zišli v r��mci zasadnutia Rady 14. novembra 1991 o podpore divadelných podujat�� v roku 1993 (91/C 314/03),

        ** Eur��pska cena za literat��ru – organizačn�� pravidl�� (90/C 35/04),

        ** rezol��cia Rady a ministrov zodpovedných za z��ležitosti v oblasti kult��ry, ktor�� sa zišli na zasadnut�� Rady z 27. m��ja 1988 o bud��cej organiz��cii ich pr��ce (88/C 197/01),

        ** z��very Rady a ministrov zodpovedných za z��ležitosti v oblasti kult��ry, ktor�� sa zišli na zasadnut�� Rady z 27. m��ja 1988 o bud��cich prioritných aktivit��ch v oblasti kult��ry,

        ** rezol��cia ministrov zodpovedných za z��ležitosti v oblasti kult��ry, ktor�� sa zišli na zasadnut�� Rady z 13. novembra 1986 o sponzoringu kult��rnych aktiv��t (86/C 320/02),

        ** rezol��cia ministrov zodpovedných za z��ležitosti v oblasti kult��ry, ktor�� sa zišli na zasadnut�� rady z 9. novembra 1987 o podpore prekladov významných diel eur��pskej literat��ry (87/C 309/03),

        ** rezol��cia ministrov kult��ry, ktor�� sa zišli na zasadnut�� rady zo 7. j��na 1991 o vývine divadla v Eur��pe (91/C 188/03),

        ** rezol��cia Rady z 20. novembra 1995 o podpore štatistiky o kult��re a hospod��rskom raste (95/C 327/01),

        ** rezol��cia Rady a ministrov kult��ry, ktor�� sa zišli v r��mci zasadnutia Rady zo 17. m��ja 1993 o podpore prekladu s��časných eur��pskych dramatických diel (93/C 160/01),

        ** Eur��pska cena za preklad – organizačn�� pravidl�� (90/C 35/05),

        ** z��very Rady zo 17. j��na 1994 týkaj��ce sa det�� a kult��ry (94/C 235/02),

        ** z��very Rady z 10. novembra 1994 o inform��cii podanej komisiou o aktivit��ch Eur��pskeho spoločenstva na podporu kult��ry (94/C 348/01),

        ** z��very ministrov kult��ry, ktor�� sa zišli v r��mci zasadnutia Rady z 12. novembra 1992 o usmerneniach pre kult��rnu činnosť spoločenstva (92/C 336/01),

        ** z��very ministrov kult��ry, ktor�� sa zišli v r��mci zasadnutia Rady z 12. novembra 1992 o postupe pri menovan�� Eur��pskych miest kult��ry (92/C 336/02),

        ** z��very ministrov kult��ry, ktor�� sa zišli na zasadnut�� Rady z 18. m��ja 1990 o bud��cej zvoliteľnosti za Eur��pske mesto kult��ry a o osobitnom podujat�� Eur��psky mesiac kult��ry (90/C 162/01),

        ** z��very ministrov kult��ry, ktor�� sa zišli v r��mci zasadnutia Rady z 18. m��ja 1992 týkaj��ce sa výberu Eur��pskych miest kult��ry po roku 1996 a Eur��pskeho mesiaca kult��ry (92/C 151/01),

        ** rozhodnutie Eur��pskeho parlamentu a Rady - Eur��psky rok jazykov 2001 (n��vrh),

        ** rozhodnutie Eur��pskeho parlamentu a Rady č. 508/2000/ES zo 14. febru��ra 2000, ktorým sa zav��dza program Kult��ra 2000,

        ** rozhodnutie Eur��pskeho parlamentu a Rady č. 1419/1999/EC z 25. m��ja 1999 týkaj��ce sa podujat�� spoločenstva v r��mci Eur��pskych miest kult��ry na roky 2005 – 2019,

        ** rozhodnutie Rady č. 2001/48/ES zo dňa 22. decembra 2000 prij��maj��ce viacročný program spoločenstva na stimul��ciu rozvoja a použ��vania eur��pskeho digit��lneho obsahu v glob��lnych sieťach a na podporu jazykovej rôznorodosti v informačnej spoločnosti,

        ** rezol��cia Eur��pskeho parlamentu o kult��rnej spolupr��ci v Eur��pskej ��nii (2000/2323INI),

        ** smernica Rady 77/388/EEEC zo 17. m��ja 1977 o zos��laden�� z��konov členských št��tov týkaj��cich sa dan�� z obratu – spoločný syst��m dane z pridanej hodnoty: jednotný z��klad jej stanovenia,

        ** n��ta Rady EÚ – Potreba systematickej výmeny inform��ci�� a sk��senost�� v oblasti podmienok pre umelcov v kontexte rozširovania. 

   F. Finančn�� oblasť

        ** nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apr��la 2004, ktorým sa vykon��va nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovuj��ce podrobn�� pravidl�� na uplatňovanie čl��nku 93 Zmluvy o ES/EÚ.

   7.3 Vyhl��šky

          

   Rok 2004

   • č. 557/2004 Z. z. Vyhl��ška, ktorou sa men�� a dopĺňa vyhl��ška Ministerstva kult��ry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej spr��ve m��zejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov.
          

   Rok 2003

   • č. 421/2003 Z. z. Vyhl��ška, ktorou sa ustanovuj�� podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovan�� a rev��zii knižn��ho fondu v knižniciach.
   • č. 16/2003 Z. z. Vyhl��ška, ktorou sa vykon��va z��kon o ochrane pamiatkov��ho fondu.        
         

     Rok 1998

   • č. 342/1998 Z. z. Vyhl��ška o odbornej spr��ve m��zejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov.
           

   Rok 1992

   • č. 277/1992 Zb. Vyhl��ška Ministerstva kult��ry Slovenskej republiky o zrušen�� niektorých ďalš��ch všeobecne z��väzných pr��vnych predpisov v odvetv�� kult��ry. 
          

   Rok 1990

   • č. 215/1990 Zb. Vyhl��ška MK SR o o zrušen�� niektorých pr��vnych predpisov v odvetv�� kult��ry.
          

   Rok 1989

   • č. 149/1989 Zb. Vyhl��ška MK SR o o zmene a doplnen�� vyhl��šky Ministerstva kult��ry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykon��vaj�� niektor�� ustanovenia divadeln��ho z��kona č. 149/1989 Zb.
   • č. 65/1989 Zb. Vyhl��ška Ministerstva kult��ry Slovenskej socialistickej republiky o Chr��nenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
   • č. 14/1989 Zb. Vyhl��ška Ministerstva kult��ry Slovenskej socialistickej republiky o Chr��nenej krajinnej oblasti Str��žovsk�� vrchy.

   Rok 1988 

   • č. 220/1988 Zb. Vyhl��ška Ministerstva kult��ry Slovenskej socialistickej republiky o Chr��nenej krajinnej oblasti Z��horia.
           

   Rok 1985 

   • č. 58/1985 Zb. Vyhl��ška Ministerstva kult��ry Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa vyhlasuje chr��nen�� krajinn�� oblasť Ponitrie. 
           

   Rok 1984  

   • č. 68/1984 Zb. Vyhl��ška Ministerstva kult��ry Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa vyhlasuje chr��nen�� krajinn�� oblasť Kysuce.
           

   Rok 1979

   • č. 124/1979 Zb. Vyhl��ška Ministerstva kult��ry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chr��nen�� krajinn�� oblasť Štiavnick�� vrchy.
   • č. 110/1979 Zb. Vyhl��ška Ministerstva kult��ry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chr��nen�� krajinn�� oblasť Horn�� Orava.

    

   8. Zoznam platných noriem

   Zoznam platných STN z oblasti terminol��gie, inform��ci�� a dokument��cie

   (http://www.sutn.gov.sk/


   Č��slo normy     Č��slo normy N��zov normy Rok vydania
     ČSN 01 0199 Vydavatelsk��  ��prava odborných časopisů 1975
     ČSN 01 0188 Tvorba předmětových hesel 1982
     ČSN 01 0180 Mezin��rodn�� desetinn�� tř��děn�� (MDT) – Výběr nejdůležitějš��ch znaků 1984
     ČSN 01 0193 Jednojazyčný tezaurus. Složen��, uspoř��d��n�� a form��ln�� ��prava 1987
     ČSN 01 0168 Tvorba jmenn��ho z��hlav�� 1987
     ČSN 01 0169 Zkratky slov ve jmenn��m z��znamu dokumentu 1989
     ČSN 01 0195 Bibliografický z��znam 1990
   ISO 5964 ČSN 01 0172 Pokyny pro vypracov��n�� a rozv��jen�� v��cejazyčných tezaurů 1991
   ISO 2384 ČSN 01 0164 Dokumentace. Form��ln�� ��prava překladů 1992
     ČSN 01 0166 Nakladatelsk�� (vydavatelsk��) ��prava knih a některých dalš��ch druhů neperiodických publikac�� 1993
   ISO 5127-1 ČSN 01 0167 Dokumentace a informace. Slovn��k. Č��st 1: Z��kladn�� pojmy 1993
   ISO 5127-3a ČSN 01 0165 Dokumentace a informace. Slovn��k. Č��st 3a): Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat 1993
   ISO 6357 STN 01 0144 Dokument��cia. N��zvy na chrbtoch kn��h a iných publik��ci�� 1997
   ISO 2145 STN 01 0184 Dokument��cia. Č��slovanie oddielov a pododdielov p��saných dokumentov 1997
   ISO 5963 STN 01 0173 Dokument��cia. Met��dy analýzy dokumentov, určenie ich t��m a výber indexačných term��nov 1997
   ISO 214 STN 01 0194 Dokument��cia. Abstrakty (refer��ty) pre publik��cie a dokument��ciu 1998
   ISO 690 STN 01 0197 Dokument��cia. Bibliografick�� odkazy. Obsah, forma a štrukt��ra 1998
   ISO 832 STN 01 0169 Inform��cie a dokument��cia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidl�� skracovania bibliografických term��nov 1998
   ISO 18 STN 01 0145 Dokument��cia. Obsah period��k 1999
   ISO 1086 STN 01 0143 Inform��cie a dokument��cia. Tituln�� listy kn��h 1999
   ISO 7154 STN 01 0181 Dokument��cia. Z��sady bibliografick��ho radenia 1999
   ISO 10241 STN 01 0011 Medzin��rodn�� technologick�� normy. Tvorba a ��prava 2000
   ISO 11620 STN 01 0149 Inform��cie a dokument��cia. Ukazovatele výkonu knižn��c 2000
   ISO 2709 STN 01 0148 Inform��cie a dokument��cia. Form��t na výmenu inform��ci�� 2000
   ISO 5966 STN 01 0146 Dokument��cia. Úprava vedeckých a technických spr��v 2000
   ISO 10160 STN 01 0151 Inform��cie a dokument��cia. Prepojenie otvor. syst��mov. Medziknižničn�� výpožičn�� služba, defin��cia a aplik��cia 2000
   ISO 2789 STN 01 0150 Inform��cie a dokument��cia.  
   Medzin��rodn�� knižničn�� štatistika
   2000
   EN 28601 STN 97 8601 D��tov�� prvky a form��ty výmeny. Výmena inform��ci��. Prezent��cia d��tumu a času 2000
   ISO 23950 STN 01 0147 Inform��cie a dokument��cia. Prenos inform��ci�� (Z39.50). Defin��cia aplikačnej služby a špecifik��cia protokolu. 2001
   ISO 3297 STN 01 0187 Inform��cie a dokument��cia. Medzin��rodn�� štandardn��  
   č��slo seri��lových publik��ci�� (ISSN)
   2001
   ISO 10957 STN 01 0178 Inform��cie a dokument��cia. Medzin��rodn�� štandardn��  
   �slo hudobn��n (ISMN)
   2001
   ISO 1951 STN 01 0503 Lexikografick�� značky a typografick�� konvencie na použ��vanie v term��nografii 2001
   ISO 4 STN 01 0196 Inform��cie a dokument��cia. Pravidl�� skracovania slov z n��zvov a n��zvov dokumentov 2001
   ISO 690-2 STN 01 0197 Inform��cie a dokument��cia. Bibliografick�� cit��cie. Časť 2: Elektronick�� dokumenty alebo ich časti 2001
   EN ISO 9707 STN 01 0175 Inform��cie a dokument��cia. Štatistika produkcie a distrib��cie kn��h, nov��n, period��k a elektronických publik��ci��  
   (ISO 9707: 1991)
   2001
   ISO 999 STN 01 0192 Inform��cie a dokument��cia. Z��sady spracovania, usporiadania a grafickej ��pravy registrov 2001
   ISO 10444 STN 01 0176 Inform��cie a dokument��cia. Medzin��rodn�� štandardn�� č��slo technickej spr��vy (ISRN) 2002
   ISO 2108 STN 01 0189 Inform��cie a dokument��cia. Medzin��rodn�� štandardn�� č��slovanie kn��h (ISBN) 2002
   ISO 215 STN 01 0177 Dokument��cia. Form��lna ��prava pr��spevkov do period��k a iných seri��lových publik��ci�� 2002
   ISO 1087-1 STN 01 0012 Terminologick�� pr��ca. Slovn��k. Časť 1: Te��ria a aplik��cia 2003
   ISO 5127 STN 01 0165 Inform��cie a dokument��cia. Slovn��k 2004
   ISO 15707 STN 01 0154 Inform��cie a dokument��cia. Medzin��rodný štandardný k��d pre hudobn�� diela (ISWC) 2004
   ISO 15706 STN 01 0153 Inform��cie a dokument��cia. Medzin��rodn�� štandardn��  
   �slo audiovizu��lnych z��znamov (ISAN)
   2004
   ISO 3901 STN 01 0152 Inform��cie a dokument��cia. Medzin��rodný štandardný k��d pre z��znamy (ISRC) 2004
   ISO 8459-5 STN 01 0155 Inform��cie a dokument��cia. S��pis bibliografických ��dajových prvkov. Časť 5: Údajov�� prvky na výmenu katal��gových z��znamov a meta��dajov 2005
   ISO 704 STN 01 0013 Terminologick�� pr��ca. Princ��py a met��dy 2005
    

   (http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=545&idf=490&lang=sk)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9. Zoznam použitých skratiek

   AACR2  – Anglo-American Cataloguing Rules
   AIS OP  – N��zov IS Pamiatkov��ho ��radu SR – Automatizovaný IS ochrany 
                                     pamiatkov��ho fondu
   ALEPH  – Integrovaný knižničný syst��m
   AMIS  – Automatizovaný m��zejný informačný syst��m
   CASLIN  – Česk�� a Slovensk�� knižničn�� informačn�� sieť
   CDS/ISIS                 – Computerised Documentation Service / Integrated Set   of

                                     Information Systems

   CEDVU  – Centr��lna evidencia diel výtvarn��ho umenia
   CEMUZ  – Centr��lna evidencia muze��lnych zbierok
   CIDOC   – The International Committee for Documentation of the

                                     International Council of Museums

   CIMI  – Computer Interchange of Museum Information

   CRM   – Conceptual Reference Model
   CSS  – Cascading Style Sheets
   CULTIVATE – Zahraničný kult��rny projekt
   DC  – Dublin Core
   DCCS 1.0 – Česk�� verzia
   DCEN1.1  – Anglick�� verzia
   DOI   – Digital Object Identifier

   DTD  – Document Type Definition)

   EAD  – Encoding Archival Description

   EAN  – European Archival Network

   EDI  – Electronic Data Interchange

   e-GMS  – e-Government Metadata Standard
   EIF  – European Interoperability Framework
   e-SDF  – e-Software Development Facility

   FRBR  – Functional Requirements for Bibliographic Records

   GDSC  – Government Data Standards Catalogue

   GILS  – Government Information Locator Service

   HTML   – Hypertext Markup Language
   HTTP  – Hypertext Transfer Protocol
   ICA  – International Council on archives
   ICOM-CIDOC – Medzin��rodn�� komisia pre dokument��ciu
   IDA  – Interchange of Data between Administrations
   IFLA  – Medzin��rodn�� združenie knihovn��ckych asoci��ci��
   IKIS  – Integrovaný knižnično-informačný syst��m
   IKT  – Informačno komunikačn�� technol��gie
   INFOLIB  – Port��l pre knižničn�� a informačn�� vedu
   IS DIZAJN – N��zov informačn��ho syst��mu Slovensk��ho centra dizajnu
   IS  – Informačný syst��m
   ISAAR (CPF) – International Standard Archival Authority Record for

                                      Corporate bodies, persons and famielies

   ISAD  – International Standard Archival Description
   ISAD(G)  – General International Standard Archival Description
   ISBD  – International Standard Bibliographic Description
   ISBN  – International Standard Book Number

   ISO 2709                 – Norma pre výmenu inform��ci��

   ISO/IEC 11179  – Norma pre popis d��tových prvkov

   ISMN                      – International Standard Music Number

   ISSN  – International Standard Serial Number
   KIRK   – Komisia pre informatiz��ciu rezortu
   KIS3G  – Knižnično informačný syst��m tretej gener��cie
   KNIŽNICA – Časopis pre knihovn��kov, m��zejn��kov a archiv��rov,

                                      vyd��va Slovensk�� n��rodn�� knižnica

   LINDA  – N��zov informačn��ho syst��mu Slovensk��ho liter��rneho Centra

   LDAP  – Lighweight Directory Access Protocol

   MARC                 – Machine Readable Cataloging
   MDT  – Medzin��rodn�� desatinn�� triedenie

   METS  – Metadata Encoding and Transmission Standard

   MK SR   – Ministerstvo kult��ry Slovenskej republiky

   MODS  – Metadata Object Description Schema

   MS Access – Microsoft Access
   MS Office   – Microsoft Office
   MV SR  – Ministerstvo vn��tra
   MySQL  – Datab��zový syst��m
   NR SR  – N��rodn�� rada Slovenskej republiky
   NS  – Name Space
   NSDL  – National SMETE Digital Library
   OAI PMH                 – Open Archive Initiative Protocol For Metadata Harvesting
   OCLC  – On-line Computer Library Center
   OCLC/RLG – On-line Computer Library Center Preservation Metadata
   PULMAN                 – Public Libraries Mobilising Advanced Networks

   PURL  – Persistent Uniform Resource Locator)

   RDF  – Resource Description Framework

   SGML                      – Standard Generalised Mark-up Language) 
   (ISO 8879)  

   S/MIME  – Secure/Multipurpose Internet Mail Extension
   SK CINEMA – N��zov informačn��ho syst��mu slovenskej kinematografie
   SNORKA  – Datab��zový syst��m hudobn��ho centra
   SQL  – Structured Query Language
   SR  – Slovensk�� republika
   ŠÚSR  – Štatistický ��rad Slovenskej republiky
   TCP/IP  – Transmission Control Protocol/Internet Protocol
   TEI  – Text Encoding Initiative
   THEISA  – The atrical Information System of Archives
   UNIMARC – Universal Machine Readable Cataloging

   URI  – Uniform Resource Identifier

   URL  – Uniform Resource Locator)

   Usmarc  – US Machine Readable Cataloging
   VÚC  – Vyšš�� ��zemný celok

   W3C  – World Wide Web Consortium

   WF  – Warwick Framework
   XHTML  – Extensible Hypertex Markup Language
   XML   – Extensible Markup Language
   XSL   – Extensible Stylesheet Language

   X.500  – Z��kladn�� sada atrib��tov

    

   10. Slovn��k vybraných štandardov

   AACR2

   (Anglo-American Cataloguing Rules)

   S��bor pravidiel pre katalogiz��ciu rôznych druhov knižničných materi��lov, ktor�� maj�� svoj pôvod v  Anglo-American Cataloguing Rules, publikovaných v roku 1908. AACR 2 označuje, že z��znam bol vyhotovený v s��lade s Anglo-americkými katalogizačnými pravidlami AACR 2 a manu��lmi, ktor�� vych��dzaj�� z AACR 2, z ktorých všetky zodpovedaj�� v popisnej katalogiz��cii ISBD. Interpret��cia AACR 2 obsiahnut�� v manu��loch vych��dzaj��cich z AACR 2 sa prim��rne týka podrobnost�� týkaj��cich sa popisu; pr��stupov�� výrazy v z��sade zodpovedaj�� AACR 2. 

   http://www.aacr2.org/

   CIMI

   (Computer Interchange of Museum Information)

   Štandard založený na meta��dajovom form��te SGML (Standard Generalised Mark-up Language), ktorý bol vyvinutý pre m��ze��. Podporuje tieto z��kladn�� ciele m��zejn��ckej dokument��cie: zabezpečiť z��kladn�� evidenciu, predmetov, podporovať zabezpečenie predmetov, byť arch��vom hist��rie, uľahčovať fyzický a intelektu��lny pr��stup k predmetom. 

   http://www.cimi.com/search.php

   DOI

   (Digital Object Identifier)

   Identifik��tor digit��lneho objektu je syst��m pre identifik��ciu obsahu objektov v digit��lnom prostred��. DOI s�� men��, priraden�� každej entite v digit��lnej sieti. Použ��vaj�� sa, aby zabezpečili aktu��lnu inform��ciu vr��tane toho, kde sa objekt (alebo inform��cia o ňom) na internete aktu��lne nach��dza. Syst��m DOI umožňuje identifik��ciu a riadenie intelektu��lneho obsahu, riadenie meta��dajov, sp��janie použ��vateľov s poskytovateľmi digit��lneho obsahu. 

   http://www.doi.org/

   DTD

   (Document Type Definition)

   Defin��cia typu dokumentu je aplikačný program definuj��ci typ dokumentu v kontexte jazyka SGML. Je to n��vod pre prehliadač, sprac��vaj��ci dokument. Hovor�� mu, ak�� prvky dokument použ��va a ako m�� s nimi zaobch��dzať. 

   http://www.w3schools.com/dtd/default.asp

   Dublin Core Je form��lny štandard pre popis  meta��dajov prvkov. Je výsledkom medzin��rodnej dohody, ktor�� definuje minim��lne informačn�� zdroje popisu, pre použitie v prostred�� webu. 

   http://purl.org/DC/

   EAD

   (Encoding Archival Description)

   Bol vyvinutý pre potreby Spoločnosti amerických archiv��rov a je určený na popis archiv��li�� a rukopisov. Obsah ��dajov m�� rel��cie na popis form��tov hlavičiek TEI ale je tiež v s��lade s pravidlami ISAD(G) ─ International Standard Archival Description. Z��znam meta��dajov m�� podobn�� členenie na ��seky ako vo form��te TEI, ale obsahuje aj ��daj pre URI.  

   http://www.loc.gov/ead/

   EAN

   (European Archival Network)

   Pon��ka tieto služby: inform��cie pre eur��pske arch��vy, rešeršn�� služby pre arch��vy a výmena a kontakt pre arch��vne syst��my. 

   http://www.european-archival.net/

   EDI

   (Electronic Data Interchange)

   Je spôsob komunik��cie medzi dvoma nez��vislými subjektmi, pri ktorej doch��dza k výmene štandardných štrukt��rovaných dokumentov elektronickou formou.

   Údaje s�� štrukt��rovan�� podľa vopred dohodnutých štandardov a vo forme spr��v n��sledne elektronicky automaticky pren��šan�� bez prispenia človeka. 

   http://www.webopedia.com/TERM/E/EDI.html

   FRBR

   (Functional Requirements for Bibliographic Records)

   Definuje funkcie bibliografick��ho z��znamu vytv��ran��ho pre rôzne druhy dokumentov, pre rôzne spôsoby využitia a pre rôzne použ��vateľsk�� potreby. S��časne odpor��ča z��kladn�� ��roveň funkčnosti a požiadavky na z��kladn�� ��daje pre z��znamy vytvoren�� n��rodnými bibliografickými agent��rami. 

   http://www.oclc.org/research/projects/frbr/

   GILS

   (Government Information Locator Service)

   Meta��dajový form��t vytvorený (the US Federal Government) pre potreby identifik��cie, umiestnenia a popisu verejne dostupných informačných zdrojov, vč��tane elektronických informačných zdrojov. 

   http://www.gils.net/

   HTML

   (Hypertext Mark-up Language)

   Hypertextový značkovac�� jazyk je štandardom pre tvorbu web dokumentov. Z��kladom tohto jazyka s�� značky, čo je text v ostrých z��tvork��ch. Internetový prehliadač m�� za ��lohu vyhodnotiť a spracovať text v z��tvork��ch. 

   http://www.htmlgoodies.com/

   HTTP

   (HyperText Transfer Protocol)

   Protokol pre prenos str��nok medzi web serverom a prehliadačom. Jednoduchý aplikačný protokol vystavený nad protokolom TCP. Bezstavový protokol modelu požiadaviek. 

   http://www.w3.org/Protocols/

   ICOM - CIDOC

   (Medzin��rodný výbor pre dokument��ciu v r��mci Medzin��rodnej rady m��ze��).

   ICOM je medzin��rodn�� mimovl��dna organiz��cia m��ze�� a profesion��lnych m��zejných pracovn��kov, ktor�� sa zaober�� presadzovan��m z��ujmov muzeol��gie a ďalš��ch discipl��n, s��visiacich s riadenim a prev��dzkou m��ze��. CIDOC-CRM – CIDOC Conceptual Reference Model – objektovo orientovaný referenčný model, ktorý definuje form��lnu štrukt��ru popisu ��dajov. V ICOM vznikol tzv. objektovo orientovaný Konceptu��lny referenčný model (Conceptual Reference Model CRM). Tento model sa snaž�� abstrahovať od konkr��tnych spôsobov popisu a snaž�� sa stanoviť pr��ve tak�� entity, pomocou ktorých by bolo možn�� pr��pady kompatibilne riešiť. Model sa zaober�� tzv. CRM entitou, ku ktorej sa vzťahuj�� ďalšie významn�� entity; na najvyššej ��rovni s�� to časov�� entita, existencia, časový interval, miesto a rozmer. Ide o pomerne zložitý koncept, teraz už ISO štandard, ktorý sa v podstate snaž�� vyjadriť komplexnosť vzťahov medzi popisnými prvkami na vyššej ��rovni, než s�� pr��slušn�� popisn�� pravidl��. Model je schopný napr��klad vyjadriť vzťah času k rôznym popisným prvkom alebo rôznym vzťahom osôb k rôznym popisným prvkom.  

   http://cidoc.ics.forth.gr/

   ISAD(G)

   (General International Standard Archival

   Description)

   Poskytuje všeobecn�� pravidl�� pre spracovanie arch��vnych materi��lov. Použ��va sa v prepojen�� s n��rodnými štandardami, ako z��klad pre vývoj n��rodných štandardov. 

   http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=1

   ISBN

   (International Standard Book Number)

   Medzin��rodn��  štandardn�� č��slo knižných dokumentov. N��rodn�� agent��ra ISBN je n��rodným strediskom pre ISBN, Bookland ISBN. Spolupracuje s organiz��ciami pre tieto syst��my a s ich n��rodnými členmi. Buduje b��zy ��dajov pre potrebu medzin��rodnej evidencie dokumentov, verejn�� knižnično-informačn�� služby a vn��torn�� využitie. 

   http://www.isbn-international.org/en/index.html

   ISO 2709 Form��t na výmenu bibliografických ��dajov na magnetickej p��ske. Po roku 1996 sa norma vol�� Form��t na výmenu inform��ci��. Na Slovensku je to norma STN ISO 2709. 

   http://www.phpclasses.org/browse/package/1813.html

   ISSN

   (International Standard Serial Number)

   Medzin��rodn��  štandardn�� č��slo seri��lu jednoznačne identifikuje pokračuj��ce pramene, ktor�� zahŕňaj�� seri��ly (tlačen�� časopisy, magaz��ny, adres��re, ročenky, noviny, monografick�� s��rie, elektronick�� časopisy, e-seri��ly) a integruj��ce pokračuj��ce pramene (aktualizovan�� datab��zy, webov�� str��nky a publik��cie na voľných listoch). 

   http://www.issn.org/

   LDAP

   (Lighweight Directory Access Protocol)

   Je to internetovský protokol založený na X.500, ktorý sa optimalizoval s ohľadom na hierarchicky štrukt��rovan�� inform��cie a ktorý sa použ��va na pr��stup k adres��rovým služb��m. 

   http://cs.wikipedia.org/wiki/LDAP

   MARC

   (Machine Readable Cataloguing)

   Rodina form��tov založen�� na ISO 2709 pre výmenu bibliografických a s��visiacich inform��ci�� v strojovom k��de. Napr. USMARC, UKMARC and UNIMARC. 

   http://www.loc.gov/marc/

   METS

   (Metadata Encoding and Transmission Standard)

   XML sch��ma pre k��dovanie popisných, štruktur��lnych a administrat��vnych meta��dajov digit��lnych objektov. Použ��va sa na podporu  výmeny digit��lnych objektov medzi ��ložišťami, skladmi. Vývoj util��t  na bežn�� prezent��ciu a archiv��ciu digit��lnych objektov. 

   http://www.loc.gov/standards/mets/

   MODS

   (Metadata Object Description Schema)

   XML sch��ma  vyvinut�� Library of Congress  pre reprezent��ciu MARC s��mant��k v značkovacom jazyku XML.  MODS môže byť použ��vaný pri prenose vybraných ��dajov z MARC21 z��znamov alebo pre tvorbu pôvodných zdrojových  popisných viet podľa bohatšej špecifik��cie ako Dublin Core, ale menej ��plne ako plný MARC. 

   http://www.loc.gov/standards/mods/

   OAI-PMH

   (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

   Iniciat��va otvorených arch��vov je iniciat��vou z oblasti digit��lnych knižn��c. Koncept OAI sa s��streďuje najmä na pr��stup k ��dajom, na limitovan�� rešeršn�� funkcie rea-lizovan�� cez meta��daje (metadata harvesting). Pôvod iniciat��vy OAI je v oblasti e-lektronick��ho publikovania, predovšetkým odborn��ho – pod pojmom arch��v sa pri-m��rne rozumie “sklad” vedeckých/odborných čl��nkov a št��di��, určen�� na š��renie v r��mci odbornej komunity. Otvorenosť sa ch��pe na ��rovni syst��movej ar-chitekt��ry v zmysle definovania rozhran��, umožňuj��ce pr��stup k ��dajom rôznych producentov.  

   http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html

   PURL

   (Persistent Uniform Resource Locator)

   Trvalý unifikovaný lok��tor zdroja. Sl��ži na odstr��nenie probl��mov s častou zmenou URL adries. Vznikol ako medzi krok pre zabezpečenie st��leho pr��stupu k sieťovým zdrojom do času plnej funkčnosti URN. 

   http://purl.oclc.org/

   RDF

   (Resource Description Framework)

   Je všeobecne zameraným jazykom určeným na reprezent��ciu inform��ci�� na Webe.

   RDF vyvinulo World Wide Web Consortium (W3C), aby položilo z��klad pre inter-operabilitu meta��dajov medzi rôznymi komunitami popisuj��cimi informačn�� zdroje. 

   http://www.w3.org/RDF/

   SGML (ISO 8879)

   (Standard Generalised Mark-up Language)

   Štandard  uv��dzaj��ci pravidl�� pre definovanie  tag s��borov, ktor�� určuj�� ako s�� form��tovan�� strojom čitateľn�� texty dokumentov. Nez��visle od  dan��ho poč��tačov��ho syst��mu alebo programu. 

   http://www.w3.org/MarkUp/SGML/

   TCP

   (Transmission Control Protocol)

   Prev��dza spr��vy do sekvencie paketov na zdrojovom uzle a potom ich znovu zo-stavuje do pôvodných spr��v na cieľovom uzle siete. IP (Internet Protocol) obhos-podaruje adresovanie a to tak, aby pakety mohli byť smerovan�� nielen cez rad uz-lov, ale dokonca aj cez rad siet�� pracuj��cich s rôznymi komunikačnými protokolmi. 

   http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol

   TCP/IP

   (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

   Prenosový a komunikačný protokol, ktorý sa stal jedným z najpouž��vanejš��ch štandardov. Umožňuje kvalitn�� použ��vanie vrstiev. Najčastejšie pracuje v tretej a v štvrtej vrstve. 

   http://www.webopedia.com/TERM/T/TCP_IP.html

   TEI

   (Text Encoding Initiative)

   Je medzin��rodný interdisciplin��rny štandard určený knižniciam, m��ze��m, vydavateľom a študentom. Je to komplexný form��t na k��dovanie ��plných textov všetkých typov so zameran��m na detailný textový rozbor. Z��kladn�� špecifik��cia meta��dajov hlavičiek  (Headers ) TEI popisu textových zdrojov vych��dza z pravidiel AACR2. Štrukt��ra hlavičky môže mať štyri časti: popis cel��ho s��boru, popis k��dovania textu, popis vecn��ho charakteru a ��daje o rev��zii textu. 

   http://www.tei-c.org/

   URI

   (Uniform Resource Identifier)

   Štandard popisuj��ci umiestnenie objektu na internete. Popisuje mechanizmus pr��stupu k objektu (napr. protokolu), určenie poč��tača (napr. DNS, IP), kde je objekt umiestnený a umiestnenie objektu na poč��tači (napr. cestu a n��zov s��boru). 

   http://www.w3.org/Addressing/

   URL

   (Uniform Resource Locator)

   Je adresa, ktor�� jednoznačne identifikuje nejaký zdroj v Internete. URL nie je obmedzený len na službu WWW, ale obsahuje cel�� spektrum služieb (WWW, FTP, e-mail, telnet, ...). 

   http://www.w3.org/Addressing/

   W3C

   (World Wide Web Consortium)

   Je medzin��rodn�� konzorcium, ktor��ho členovia spoločne s verejnosťou vyv��jaj�� webov�� štandardy pre World Wide Web. 

   http://www.w3.org/

   XML

   (Extensible Markup Language)

   Je jednoduchý, veľmi flexibilný, textový form��t odvodený od SGML (ISO 8879). Pôvodne bol navrhnutý, aby splnil požiadavky na masov�� elektronick�� publikovanie. Zohr��va dôležit�� ��lohu pri celosvetovej výmene rôznych d��tových štrukt��r nielen v prostred�� World Wide Webu, ale aj v iných prostrediach vyžaduj��cich d��tov�� komunik��ciu. 

   http://www.w3.org/XML/

   X.500 Štandard definuje určit�� z��kladn�� sadu atrib��tov, resp. typov z ktorých sa konštruuj�� jednotliv�� položky z��znamov. 

   http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s213.php3


    

    

Search more related documents:Organizacn�� interoperabilita

Set Home | Add to Favorites

All Rights Reserved Powered by Free Document Search and Download

Copyright © 2011
This site does not host pdf,doc,ppt,xls,rtf,txt files all document are the property of their respective owners. complaint#nuokui.com
TOP