Home > ŽL č ŽL č.13/2012 – 01.08. Uz��v��rka č.14 Pond��l�� 20.08.do 10:00 hod. vyjdou v p��tek 31.08. WESTERNOVÝ DE

ŽL č ŽL č.13/2012 – 01.08. Uz��v��rka č.14 Pond��l�� 20.08.do 10:00 hod. vyjdou v p��tek 31.08. WESTERNOVÝ DE


ŽL č.13/2012 – 01.08.

Uz��v��rka č.14

Pond��l�� 20.08.do 10:00 hod.  vyjdou v p��tek 31.08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WESTERNOVÝ DEN aneb

                              ŽAMBERSKÁ ALABAMA SLAVÍ 20 let 

sobota 11.srpna 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpr��vy z radnice

PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU PRÁCI

panu  Mgr.Jaroslavu H��jkovi

Panu učiteli Mgr.Jaroslavu H��jkovi za mnoholetou činnost na Z��kladn�� škole, N��dražn�� 581 v Žamberku, pod��kovali starosta m��sta Jiř�� Dytrt a ředitel školy Mgr.Jaroslav Tajbr. Př��jemn�� posezen�� s připomenut��m pr��ce pana učitele pro d��ti školou povinn��, pro sportovce a dalš�� organizace nejen v našem m��st�� se uskutečnilo 22.6.2012.             Jaroslave, přeji Ti jm��nem svým a jm��nem Rady m��sta pevn�� zdrav�� a hodn�� sil v dalš��m život��, aby Ti co nejd��le vydrželo Tvoje zap��len�� a sportovn�� duch, kter�� jsi n��m všem dlouh�� l��ta nezištn�� před��val.

                                     Za m��sto Žamberk s ��ctou Jiř�� Dytrt, starosta  

V centru m��sta bylo otevřeno nov�� parkovišt��

  „Habrův dvůr��. PARKOVÁNÍ ZDARMA 
 
 

Staň se hasičem – PŘIJĎ MEZI NÁS !

Jednotka sboru dobrovolných hasičů m��sta hled�� nov�� členy pro zaj��mavou pr��ci z��chran��ře.

Co nab��z��me: z��kladn�� materi��ln�� vybaven��, odm��ny za pr��ci, dobrý

  kolektiv a modern�� techniku.

Co požadujeme: dobrý zdravotn�� stav a chuť vykon��vat tuto veřejn��

  prosp��šnou činnost, řidičský průkaz „C�� výhodou.

V��ce informac�� V��m pod�� na M��Ú (N��dražn�� 833) Ing. Vladim��r Fikejs

  (tel. 724 189 560) nebo velitel jednotky Milan Červ (tel. 604 547 058).

                                                                                                       vlfi 
 

Oznamujeme, že koncem července t.r. byla ukončena oprava op��rn�� zdi pod radnic��, pro p��š�� je tak „ulička znovu v provozu". 

                                                                  Ing.Jiř�� Šmok, ved.REÚP 
 
 

M��stský  ��řad Žamberk    www.zamberk.cz

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta m��sta Žamberka, v r��mci pln��n�� kompetenc�� tajemn��ka M��stsk��ho ��řadu s rozš��řenou působnost�� v Žamberku, vyhlašuje dle �� 7 z��kona č. 312/2002 Sb., o ��ředn��c��ch ��zemn��ch samospr��vných celků a o zm��n�� n��kterých z��konů, výb��rov�� ř��zen�� na pozici:

referent – referentka odboru soci��ln��ch v��c�� a zdravotnictv�� - agenda soci��ln�� pr��vn�� ochrany d��t��

pracovn�� pom��r na dobu neurčitou

platov�� tř��da 10

   Požadujeme: vysokoškolsk��, př��p.vyšš�� odborn�� vzd��l��n�� se zam��řen��m na soci��ln�� pr��ci, soci��ln�� pedagogiku, soci��ln�� a humanit��rn�� pr��ci nebo soci��ln�� pr��vn�� činnost, dobr�� komunikačn�� a vyjedn��vac��  schopnosti, asertivn�� jedn��n��, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet),  samostatnost, řidičský průkaz sk. B, časovou flexibilitu a ochotu d��le se vzd��l��vat.Výhodou:  praxe v oboru, zkouška ZOZ pro soci��ln�� pr��vn�� ochranu d��t��.

   Předpoklady: st��tn�� občanstv�� ČR, u ciz��ho st��tn��ho občana trvalý pobyt v ČR, dosažen�� v��ku 18 let, způsobilost k pr��vn��m ��konům, bez��honnost, zdravotn�� způsobilost, dosažen�� vzd��l��n�� dle z��k. č. 108/2006 Sb., o soci��ln��ch služb��ch.

Nab��z��me: možnost trval��ho vzd��l��v��n�� a osobn��ho růstu,

                  10. platovou tř��du.

Uchazeč předlož�� p��semnou přihl��šku, kter�� mus�� obsahovat tyto n��ležitosti: jm��no, př��jmen�� a titul uchazeče, datum a m��sto narozen�� uchazeče, st��tn�� př��slušnost uchazeče, m��sto trval��ho pobytu uchazeče, č��slo občansk��ho  průkazu nebo č��slo dokladu o povolen�� k pobytu, jde-li o ciz��ho st��tn��ho občana, datum a podpis uchazeče, kontaktn�� spojen��.

K přihl��šce je nutno přiložit: motivačn�� dopis, strukturovaný životopis, ve kter��m se uvedou ��daje o dosavadn��ch zam��stn��n��ch a odborných znalostech a dovednostech týkaj��c��ch  se spr��vn��ch činnost��, výpis z evidence Rejstř��ku trestů ne starš�� než 3 m��s��ce,  u ciz��ch st��tn��ch př��slušn��ků t��ž obdobný doklad osv��dčuj��c�� bez��honnost vydaný domovským st��tem (pokud takový doklad domovský st��t nevyd��v��, dolož�� se bez��honnost čestným prohl��šen��m) a ov��řenou kopii dokladu o nejvyšš��m dosažen��m vzd��l��n��.

Předpokl��daný term��n n��stupu: 1. ř��jna 2012, př��p. dle domluvy.

M��sto výkonu pr��ce: M��stský ��řad v Žamberku.

Vaše přihl��šky v p��semn�� podob�� doručte nejpozd��ji do 20.08.2012 včetn�� na adresu:

Tajemn��k M��stsk��ho ��řadu Žamberk, Masarykovo n��m. 166,

564 01  Žamberk., telefon: 465 670 200, 465 670 230, e-mail: kancelar.tajemnika@muzbk.cz.

Ob��lku označte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  OSPOD��.                                           Jiř�� Dytrt, v.r., starosta m��sta 
 

M��sto Žamberk

VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU NA DOBU URČITOU FORMOU LOSOVÁNÍ

Dle Pravidel pro pronaj��m��n�� bytů v majetku m��sta Žamberka platných od 3.7.2012.

* Adresa bytu:  ul.Čs.arm��dy čp.1021, č. bytu 9, 564 01 Žamberk

Velikost bytu : 1 + 2 , nadzemn�� podlaž�� 3, podlahov�� plocha bytu včetn�� sklepu a dřevn��ku celkem 56,86 m2. 

Z��kladn�� m��s��čn�� n��jemn�� cca 2.420,- Kč / m��s��c.

Podm��nkou pro přid��len�� bytu je složen�� kauce ve výši 5.000,- Kč před převzet��m bytu.

Prohl��dka bytu je možn�� v pond��l�� dne 3.z��ř�� 2012 od 14:00 do 14:30 hod.

Veřejn�� losov��n�� o pr��vu uzavřen�� n��jemn�� smlouvy na byt 1021/9 mezi opr��vn��nými z��jemci se uskutečn�� 6.z��ř�� 2012 ve 14:00 hod. v zasedac�� m��stnosti M��stsk��ho ��řadu Žamberk-budova radnice, Masarykovo n��m��st�� 166.   

M��sto Žamberk

VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU

PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

dle Pravidel pro pronaj��m��n�� bytů v majetku m��sta Žamberka

soci��ln�� potřebným občanům.

*Adresa bytu:  Revolučn�� ul. č.p. 651, č. bytu 5, 564 01 Žamberk

Velikost bytu : 1 + 1 , nadzemn�� podlaž�� 3, podlahov�� plocha bytu včetn�� sklepu a dřevn��ku celkem 51,73 m2

Z��kladn�� m��s��čn�� n��jemn�� cca 1.890,- Kč / m��s��c.

Podm��nkou pro přid��len�� bytu je složen�� kauce ve výši 5.000,- Kč před převzet��m bytu.

Prohl��dka bytu je možn�� v pond��l�� dne 3.z��ř�� 2012 od 13:00 do 13:25 hod.  

*

Adresa bytu: 

Čs.arm��dy čp.457

, 564 01

Ž

amberk

Velikost bytu : 1 + 1 , nadzemn�� podlaž�� 1, podlahov�� plocha bytu včetn�� sklepu a dřevn��ku celkem 56,50 m

2

Z

��

kladn

��

m

��

s

��č

n

��

n

��

jemn

�� cca 2.440,- Kč / m��s��c

Podm

��

nkou pro přid��len�� bytu je složen�� kauce ve výši 5.000,- Kč před převzet��m bytu.

Prohl

��

dka bytu je mo

ž

n

��

v

 

pond

��

l

��

dne 3.z

��ř��

2012 od 13

:3

0 do 13

:5

5 hod.

POSLEDN

Í

MO

Ž

NOST POD

Á

N

Í

ŽÁ

DOST

Í

:

 

st

ř

eda 5.z

��ř��

2012

do 17:00 hod.

na M��stský ��řad Žamberk (radnici) do sekretari��tu starosty (zde jsou tak�� k vyzvednut�� tiskopisy ž��dost��, kter�� tak�� můžete z��skat na internetových str��nk��ch

www.zamberk.cz

(

m

��

stsk

ý

 

��ř

ad

formul

��ř

e

��

).

(podrobn�� informace:www.zamberk.cz, ��ředn�� deska)

                                    Bc.Kamila Borovi

č

kov

��

, asistentka starosty 
 

Vyhl��šen�� dražby

M

��

sto

Ž

amberk na z

��

klad

��

usnesen

��

Rady m

��

sta

Ž

amberka

č

. 55/2012-RADA ze dne

07.06.2012 a

č

. 57/2012-RADA ze dne 03.07.2012

vyhlašuje dražbu neobsazených  bytových  jednotek

ve vlastnictv

��

m

��

sta 

Ž

amberka

na středu 12.09.2012 od 9:00 hod.

v

 

zasedac

��

m

��

stnosti M

��

stsk

��

ho

��ř

adu

Ž

amberk, N

��

dra

ž

n

��

ulice

č

.p. 833 s

 

povinnost

��

slo

ž

en

��

dr

a

ž

ebn

��

jistiny v

 

č��stce 30.000,-Kč.

 • Jedn�� se o bytovou jednotku č. 823/2 v č.p. 822,823 v ulici N��dražn�� na pozemc��ch parc.č. 3921, 3920 o velikosti 2+1 s podlahovou plochou s př��slušenstv��m 55,00 m2 ve 1.NP, k jednotce n��lež�� pr��vo výlučn��ho už��v��n�� sklepn�� k��je (3,60 m2) um��st��n�� v 1. podzemn��m podlaž�� domu. Jednotce č. 823/2 přin��lež�� spoluvlastnický pod��l 550/9101 na společných č��stech budovy, spoluvlastnický pod��l 550/9101 pozemků parc.č. 3921,3920 v obci a k.��. Žamberk s možnost�� prohl��dky dne 05.09.2012 od 13:00 do 13:30 hod. se srazem na m��st�� sam��m za vyvol��vac�� cenu 520.000,- Kč.

  • Jedn�� se o bytovou jednotku č. 823/4 v č.p. 822,823 v ulici N��dražn�� na pozemc��ch parc.č. 3921, 3920 o velikosti 2+1 s podlahovou plochou s př��slušenstv��m 58,50 m2 ve 2.NP. Jednotce č. 823/4 přin��lež�� spoluvlastnický pod��l 585/9101 na

              společných č��stech budovy, spoluvlastnický pod��l 585/9101

              pozemků parc.č. 3921,3920 v obci a k.��. Žamberk s možnost��

              prohl��dky dne 05.09.2012 od 13:00 do 13:30 hod. se srazem

              na m��st�� sam��m za vyvol��vac�� cenu 550.000,- Kč.

  Informace: Ing. Jiř�� Šmok, tel. 465 670 331,

                      Bc. Ivana Hečkov��, tel. 465 670 330.

                          Bc. Ivana Hečkov��, majetkov�� odd��len�� 
   
   

  KULTURNÍ KOMISE informuje

  UDĚLOVÁNÍ CENY MĚSTA ŽAMBERKA

  Cena m��sta Žamberka se ud��luje jednou za rok při slavnostn��m aktu za:

  • vynikaj��c�� tvořiv�� výkony a významn�� výsledky v��deck��, technick��, um��leck��, sportovn��, publicistick�� a veřejn�� prosp��šn�� činnosti,
  • činnost, kterou jej�� nositel přisp��l významným způsobem k hospod��řsk��mu a kulturn��mu rozvoji m��sta Žamberka, jeho propagaci v ČR i zahranič��,
  • z��chranu lidských životů a majetku.

  V��žen�� čten��ři, nen�� v možnostech m��sta, aby m��lo přehled o všech aktivit��ch svých občanů, kter�� by si zasloužily ocen��n�� ve smyslu výše uvedených výkonů a činnost��.  Proto t��mto vyzýv��me občany Žamberka, aby n��s o možnosti ud��len�� ceny m��sta informovali a sv�� nominace zas��lali referentce pro kulturu a sport Zuzan�� Žv��čkov�� na M��stský ��řad, N��dražn�� ul.833, tel. 465 670 281, z.zvackova@muzbk.cz.

  Vaše nominace pro tento rok oček��v��me do 7. 9. 2012.

  Informace, formul��ř pro pod��n�� nominace a pravidla pro ud��lov��n�� ceny najdete na webových str��nk��ch m��sta – www.zamberk.cz.

         Za kulturn�� komisi Bc. Zdenka Kroul��kov��, předsedkyn�� 
   
   

  LETNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

  Ministerstvo pro m��stn�� rozvoj vyhl��silo 2. ročn��k celost��tn�� sout��že VYFOŤ PROJEKT A VYHRAJ. Sout��že se může z��častnit každý (bez omezen�� v��ku), kdo zaj��mav�� zachyt�� přes objektiv fotoapar��tu projekt podpořený evropskou dotac��. Na fotografy ocen��n�� ve dvou kategori��ch čekaj�� digit��ln�� zrcadlovky Nikon, v��kendov�� pobyty v hotel��ch a dalš�� ceny.

  V seznamu projektů jsou i akce realizovan�� v Žamberku a okol�� (Cyklostezka Žamberk - L��šnice, Are��l aktivn�� turistiky Pod Černým lesem v Žamberku, P��š�� z��na Žamberk, Zateplen�� MŠ Slun��čko, Syst��m nakl��d��n�� s biologicky rozložitelným odpadem v Žamberku a okoln��m regionu, Rekonstrukce are��lu ZŠ 743, Vzd��l��v��n�� v eGon Centru Žamberk a dalš��).

  Nez��lež�� na tom, jestli jste amat��rský fotograf nebo „ostř��lený prof��k��, vyhr��t může ��pln�� každý. Sout��ž prob��h�� od 1.7. do 31.8.2012.

  Bližš�� informace naleznete na: http://www.vyfotprojekt.cz/

                                                                          Mgr. Š��rka Strnadov��

   

   

  Turistick�� informačn�� středisko Žamberk

  Zah��jen prodej vstupenek v s��ti TICKETPORTAL

  V červenci 2012 se informačn�� středisko stalo jedn��m z prodejn��ch m��st mezin��rodn�� rezervačn�� a prodejn�� s��t�� TICKETPORTAL, kter�� působ�� krom�� Česk�� republiky ješt�� na Slovensku, v Maďarsku a Polsku.

  Na webových str��nk��ch www.ticketportal.cz je prezentov��na širok�� nab��dka vstupenek na kulturn�� či sportovn�� akce. Tento port��l slouž�� tak�� k z��sk��n�� informac�� o kulturn��m d��n�� v různých regionech Česk�� republiky.

  Informačn�� středisko V��m nab��z�� on-line rezervaci i př��mý prodej t��chto vstupenek v m��st�� Vašeho bydlišt��.

  Na Vaši n��všt��vu se t��š�� kolektiv informačn��ho střediska.

  Kontakt:  Kosteln�� 446, 564 01 Žamberk, tel.: 465 612 946,

  email: info@orlicko.cz                       Kateřina Š��pkov��, vedouc�� IS

    

  CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERKA, p.o.

  Pečovatelsk�� služba

  Albertova 357, tel. 465 617 101, 465 617 105, 465 617 111.

   V týdnu od 18.6. do 22.6.2012 se v Centru soci��ln�� p��če m��sta Žamberka („Penzion��), pod patron��tem společnosti Ledax, o.p.s., ve spolupr��ci s nadačn��m fondem Livie a V��clava Klausových, konal poč��tačový kurz pro seniory jehož c��lem bylo sezn��mit seniory se z��kladn�� obsluhou PC a internetu. Z��jem byl velký, z kapacitn��ch důvodů se kurzu z��častnilo 10 seniorů, kteř�� celý týden pod veden��m pana Petra Kub��čka intenzivn�� pracovali na zapůjčených notebooc��ch. 

   

  28. června zav��tala do „Penzionu�� pan�� Motlov�� a přinesla s sebou farn�� kroniku. Př��jemn�� odpoledne str��vili všichni z��častn��n�� proč��t��n��m starých zažloutlých str��nek, společnou besedou a vzpom��n��n��m na ud��losti d��vno minul��.

                                               Mgr. Miroslava Krajč��rov��, ředitelka

                                        Mgr. Dominika Kr��tk��, soci��ln�� pracovnice

   

   
   

  Stav dotačn��ch programů v protipovodňov�� oblasti

  1.Varovný syst��m

  M��sto Žamberk obdrželo dotaci v oblasti protipovodňov�� ochrany m��sta na varov��n�� obyvatel před rizikem povodn�� v r��mci programu „Realizace varovn��ho a vyrozum��vac��ho syst��mu m��sta Žamberka a zpracov��n�� digit��ln��ho povodňov��ho pl��nu��. Dotace z výše uveden��ho fondu a programu je do výše 95 % celkov�� uznatelných n��kladů.

  O tuto dotaci ze St��tn��ho fondu ŽP ve výši 1,7 mil. Kč pož��dalo m��sto spolu s obcemi P��sečnou, T��chon��nem a Mistrovicemi. Pro m��sto se jedn�� o konkr��tn�� č��stku 555 tis. Kč., kter�� obn��š�� vybudov��n�� bezdr��tov��ho rozhlasu s ��střednou a um��st��n�� sr��žkom��ru s d��lkovým přenosem dat a informačn�� tabule pro neslyš��c�� osoby. V polovin�� ledna 2012, po proveden��m výb��rov��m ř��zen�� a podeps��n�� smlouvy o d��lo s dodavatelem, jsme na tuto akci odeslali St��tn��mu fondu ŽP všechny potřebn�� podklady pro uvoln��n�� př��slušn�� finančn�� č��stky. Předpokl��d��me, že realizace d��la by m��la být dokončena poč��tkem srpna 2012. M��sto t��m z��sk�� modern�� syst��m v oblasti ochrany obyvatelstva pro varov��n�� a informov��n�� osob. Zař��zen�� bude možn�� využ��vat i pro před��v��n�� zpr��v a informac�� z b��žn��ho života. Vlastn�� akustick�� zař��zen�� (reproduktory) v počtu 18 ks budou um��st��na na sloupech VO, NN v z��plavov��m ��zem�� od mostu U jelena až po Babetu. Dalš��ch 5 ks bude um��st��no mimo z��plavov�� ��zem�� v m��stech v��tš�� koncentrace obyvatel (n��m��st��, s��dlišt��). Zař��zen�� lze doplnit i přij��mačem / reproduktorem do dom��cnost�� (dle z��jmu). Po před��n�� zař��zen�� do už��v��n�� m��sta V��s budeme informovat.

  2. Výstavba ochranných hr��z�� a z��dek pod��l toku

  Zpr��vy o t��to velk�� akci, pro Žamberk tolik potřebn��, připravovan�� od r. 2008 nejsou již tak př��zniv��. Po rozs��hl��m jedn��n��, často probl��mov��m, s majiteli dotčených pozemků a staveb a s dotčenými org��ny, se n��m podařilo v m��s��ci kv��tnu 2012 doplnit chyb��j��c�� podklady pro zah��jen�� stavebn��ho ř��zen��. Ke zdržen�� došlo hlavn�� vzniklými probl��movými jedn��n��mi k využit�� c��rkevn��ho pozemku v ul. Albertova, kde je spr��vcem pozemku Pozemkový fond ČR. Tento org��n však s t��mto pozemkem nemůže manipulovat – je zde nař��zena blokace až do doby schv��len�� z��kona o c��rkevn��ch restituc��ch. Po nezdařen��m jedn��n�� s c��rkv�� jsme n��sledn�� museli hledat variantn�� řešen��. Po tomto zdržen�� bylo Povod��m Labe a Ministerstvem zem��d��lstv�� ČR vyhodnoceno, že výstavba akce a jej�� administrativn�� uzavřen�� by nebylo dokončeno do 31.12.2013. Z tohoto důvodu jsme dne 6.6.2012 obdrželi z dan��ho ministerstva dopis, ve kter��m n��m bylo ozn��meno, že stavba protipovodňových opatřen�� (PPO) v Žamberku nebude v 2. etap�� realizov��na. Předpokladem je, že v r.2014 bude otevřena 3. etapa programu, a tak spol��h��me na to, že jej��m c��lem bude i výstavba ochranných hr��z��. To znamen��, že naše ��sil�� o výstavbu PPO nezastavujeme, ale budeme nad��le pokračovat v př��prav��, abychom při př��padn��m otevřen�� dotačn��ho programu v r. 2014 mohli s menš�� aktualizac�� dokumentace pož��dat o přid��len�� dotace a zah��jit výstavbu v co nejkratš��m term��nu. V n��kterých př��padech budeme muset obnovit jedn��n�� s vlastn��ky dotčených pozemků k prodloužen�� term��nu souhlasů.    

                              Ing.V. Fikejs, ved.odboru obrany a kriz.ř��zen��  
   
   

  Informace k sKart��m pro klienty kontaktn��ho pracovišt�� ��řadu pr��ce.

  Od července 2012 jsou prostřednictv��m kontaktn��ho pracovišt�� ��řadu pr��ce v Žamberku vyd��v��ny karty soci��ln��ch syst��mů - sKarty v poč��tečn�� etap�� klientům, pob��raj��c��m d��vky st��tn�� soci��ln�� podpory a hmotn�� nouze. Jedn�� se o z��kladn�� platebn�� karty pro držitele bez zdravotn��ho postižen��. V n��sleduj��c�� etap�� tyto z��kladn�� platebn�� karty budou před��v��ny všem klientům nepojistných soci��ln��ch d��vek a d��vek v zam��stnanosti. Speci��ln�� sKarty budou určeny pro klienty se zdravotn��m postižen��m, tyto karty maj�� být platebn�� a z��roveň maj�� sloužit jako průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P. Klienti budou nejdř��ve p��semn�� vyrozum��ni o tom, že jejich karta je připravena k vyzvednut�� na ��řad��. Při před��v��n�� jim budou poskytnuty podrobn�� informace o použ��v��n��, platebn��ch, identifikačn��ch i autentizačn��ch funkc��ch sKarty, o podm��nk��ch Česk�� spořitelny, a. s., pro vyd��v��n�� a použ��v��n�� sKarty a otevřen�� platebn��ho ��čtu a d��le o sazebn��ku za standardn�� popř. dalš�� služby, kter�� mohou pomoc�� sKarty využ��vat. Informace o sKart��ch lze tak�� sledovat na webov��m port��le www.skontakt.cz a www.mpsw.cz .

  Osobn�� i telefonick�� konzultace k sKart��m klientům kontaktn��ho

  pracovišt�� v Žamberku za jednotliv�� agendy poskytnou:

  st��tn�� soci��ln�� podpora

  Ludmila Boh��čov��  tel.950 172 284

  Veronika Exlerov��, DiS. tel.950 172 480

  Marcela Janišov��  tel.950 172 227

  Kv��ta Fišerov��  tel.950 172 286

  hmotn�� nouze

  Bc. Alena Frimlov��  tel.950 172 285

  Bc. Monika Trýbov��  tel.950 172 285

  Drahom��ra Vendov��  tel.950 172 285

  př��sp��vek na p��či

  Ing. Bc. Jana Urbanov�� tel.950 172 226

  Lic. Petra Bečkov��  tel.950 172 287

  pro osoby zdravotn�� postižen��

  Naďa Urubkov��, DiS.  tel.950 172 225

  zam��stnanost

  Dana Vincencov��  tel.950 172 282

  Iva Kulichov��   tel.950 172 281

  Irena H��cov��   tel.950 172 280

  Vyd��v��n�� karet bude prob��hat postupn�� v delš��m časov��m horizontu. V prvn�� etap�� se na kontaktn��m pracovišti v Žamberku jedn�� o vyd��n�� asi 200 z��kladn��ch sKaret.

                          S př��n��m př��jemných dnů Mgr. Jiřina Mat��j��čkov��,

  vedouc�� kontaktn��ho pracovišt�� , Úřad pr��ce ČR, krajsk�� pobočka v Pardubic��ch,

  kontaktn�� pracovišt��  Žamberk, N��dražn�� 833, 564 01 Žamberk

  tel. 950 172 503, e-mail: jirina.matejickova@uo.mpsv.cz 
   

  POMOZTE OCENIT DOBROVOLNÍKY  MEZI SENIORY

  Z��stupci Pardubick��ho kraje ocen�� v r��mci Evropsk��ho roku aktivn��ho st��rnut�� a mezigeneračn�� solidarity 2012 dobrovoln��ky z řad občanů, nest��tn�� neziskov�� organizace a společensky odpov��dn�� firmy, kter�� významnou m��rou přisp��vaj�� k rozvoji dobrovolnictv�� a neziskov��ho sektoru v Pardubick��m kraji. C��lem akce je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost t��chto lid�� a organizac��, protože význam dobrovoln�� činnosti se odr��ž�� v př��nosech pro celou společnost.

  „Nominujte tak�� Vy dobrovoln��ky a organizace z Pardubick��ho kraje, kteř�� V��m pom��haj�� nebo kterým byste cht��li za jejich pr��ci pro starš�� generaci pod��kovat,�� vyzýv�� všechny krajský radn�� Pavel Šotola, který převzal nad oceňov��n��m z��štitu.

  Ocen��n�� je rozd��leno do 3 samostatných kategori��:

  I. Dobrovoln��k (osoba v letech 55+ nebo osoba mladš��, kter�� pom��h�� seniorům).

  II. Nest��tn�� neziskov�� organizace (organizace jakkoliv pracuj��c�� se seniory).

  III. Společensky odpov��dn�� firma.

  Nominace zas��lejte na samostatných nominačn��ch listech

  do 10. z��ř�� 2012 na adresu Koalice nevl��dek Pardubicka, o. s., Pernštýnsk�� 15, 530 02 Pardubice a ob��lku označte heslem „NOMINACE��.

  Každ�� nominace bude ocen��na pam��tn��m listem, deset počinů z každ�� kategorie dostane v��cnou cenu. Slavnostn�� vyhl��šen�� ocen��ných prob��hne 1. ř��jna 2012 v Pardubic��ch (m��sto bude upřesn��no).

  Nejvýznamn��jš�� počiny z oblasti dobrovolnictv�� ocen�� nez��visl�� komise složen�� ze z��stupců veřejn�� spr��vy, neziskov��ho a podnikatelsk��ho sektoru. Komisi jmenuje radn�� Pardubick��ho kraje zodpov��dný za neziskový sektor. Z��kladn�� pravidla, určuj��c�� kdo může být nominov��n a kdo nominovat, jsou uvedena na nominačn��ch listech. P��t nejlepš��ch dobrovoln��ků pojede za odm��nu na výlet do s��dla evropských instituc�� do Bruselu nebo Štrasburku. Stejn�� jako v loňsk��m roce jim to umožn�� spolupr��ce organiz��torů  s poslankyn�� Evropsk��ho parlamentu Zuzanou Roithovou.

  Akci organizuje Koalice nevl��dek Pardubicka, o. s.,

  (e-mail: machova@konep.cz, tel.: 461 031 821) ve spolupr��ci s Pardubickým krajem.

          Mgr. Jakub Rychtecký, odd��len�� komunikace Pardubick��ho kraje 
   
   
   
   
   
   

  MLUVTE NÁM DO TOHO č.1.

  Veřejn�� schůze MO ČSSD 28.6.2012

  Jak to dopadlo? Hned na zač��tku mohu různ�� anonymn�� pis��lky na internetu ubezpečit, že ž��dn�� nov�� se vynořivš�� bavičsk�� platforma nevznikla a z��zraky se nekonaly. Podle mn�� to ovšem nen�� vůbec důležit��. Důležit�� je předevš��m to, jaký z��jem projevuj�� v současnosti občan�� o sv�� m��sto a jaký z��jem projevuj�� politici o občany. Cht��lo by se ř��ci:��nepř��liš��, snad bude l��pe.

  Hled��me-li př��činu, je dobr�� vr��tit se na poč��tek. Jenže na který? Snad v r.1989 na n��m��st��, nebo k roku 1990 kdy Žamberk absolvoval prvn�� tzv.svobodn�� volby? Anebo k dalš��m rokům různých vl��d n��s, občanů Žamberka? Každ�� obdob�� poč��naj��c�� lety 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 m��lo sv�� specifika. Zvolen�� občan��, tvořili historii tohoto m��sta. Ostatn��, kteř�� jim dali př��ležitost, v��řili jejich výkonu funkce. Lid�� se tedy v čase projevili svými rozhodnut��mi i činy. V každ��m tom obdob�� bychom našli n��co dobr��ho i špatn��ho. To nehodnoťme, na to jsou pam��tn��ci nebo historici. Sp��š m�� zaj��m�� jak se za tu dobu formovalo myšlen�� občana a jeho vztah k m��stu a k sob�� navz��jem. Odpov��m: „nic moc��. Vyvst��v�� ot��zka: postavili jsme do čela ve svobodných volb��ch m��sta vždy strat��gy, kteř�� n��m dok��zali, že um�� rozhodnout, napl��novat, zajistit a vytvořit pro občany dostatečnou p��či, jistotu pr��ce a spokojen��ho života? Nebo rozprodat majetek či zmanipulovat jak��koli rozhodnut�� či výb��rov�� ř��zen��, obohatit sama sebe a vytvořit tzv. nedýchateln�� vztahy? Výsledky dvaadvacetilet��ho obdob�� „rozvoje�� m��sta by m��ly zaj��mat občany. Nen�� ž��dný probl��m? Nechce n��jak�� skupina jen profitovat na celku? Stala se politika službou lidem nebo prostředkem obživy jednotlivců? Je pravda, že i m��stsk�� pokladna může být pr��zdn��? Prov��d�� se investice za ceny obvykl�� a nebo jsou zak��zky předražen��? To vše se tady asi d��lo s nasazen��m t��ch nejlepš��ch ��myslů protagonistů, jejichž jm��na budiž vynech��na.

  Skupina občanů kladouc�� si výše uveden�� ot��zky se rozhodla, že obnov�� činnost Česk�� strany soci��ln�� demokratick��, kter�� zde působila jak v minulosti před r.1948, tak v r.1989. Jej�� kontinuitu jsme obnovili pokračov��n��m činnosti v r.2009. V r.2010 jsme se op��t z��častnili voleb. Dali jsme př��ležitost i sympatizantům, tedy nečlenům strany. Úsp��ch se konal a ČSSD z��skala napoprv�� tři zastupitele, z toho jednoho radn��ho a uvoln��n��ho 1.m��stostarostu. D��ky voličům, kteř�� n��m dali sv�� hlasy a po složen�� koalice n��m bylo umožn��no postupn�� realizovat n��š Volebn�� program. Výsledky „možn��ho�� jsou pravideln�� hodnoceny na členských schůz��ch 1x za m��s��c. To však nestač��.

  V��me, hovoř��m-li za členy ČSSD, jaký je stav myšlen�� občanů m��sta. V��me, že vzrůst�� nedův��ra, mnohdy z nev��domosti a nedostatečn��ho vysv��tlen�� v��c�� samých. Proto chceme přibl��žit komun��ln�� politiku lidem. Chceme, aby se občan�� na spr��v�� v��c�� veřejných pod��leli s n��mi. Prvn��m krokem byla dne 28.6.2012 uskutečn��n�� veřejn�� schůze MO ČSSD v Penzionu, sp��še než schůze to bylo př��telsk�� setk��n�� občanů. Aby naše informace byly dostatečn��, pozvali jsme k diskuzi i radn��ho JUDr. Martina Netolick��ho Ph.D., který m�� na krajsk��m ��řad�� v Pardubic��ch na starosti odbor zdravotnictv�� a je kandid��tem ČSSD na hejtmana našeho kraje. Toho doplnila Ing.Jitka Dost��lov��, členka KVV ČSSD a předseda MO ČSSD Žamberk Ing.Petr Novotný, rovn��ž člen KVV a 1.m��stostarosta m��sta Žamberka. V s��le jsme t��ž přiv��tali i zastupitelku za ČSSD v ZM Žamberka Ing.Arch. Vl.Středovou. Byli jsme pot��šeni ��čast�� občanů z Letohradu, Lanškrouna a Chocn��, kteř�� jsou členy ČSSD a př��tomnými z��stupci TOP 09 p.Ing.Cukorem, radn��m a z��stupcem KSČM panem J.Bajtem, zastupitelem.

  A o čem byla řeč? M��stostarosta Ing.Novotný hovořil o vzniku MO ČSSD, o jej��m zastoupen�� a o tom, co hodl�� tato strana ve m��st�� prosazovat. JUDr.Netolický pohovořil o uskutečňov��n�� politiky ČSSD ve st��t�� a v kraji, odsoudil různ�� korupčn�� jedn��n�� nevyj��maje ani ČSSD. D��le přibl��žil problematiku hospodařen�� kraje a podrobn��ji rozebral obor zdravotnictv�� v kraji, zvl��št�� se potom zastavil u l��čebny Albertinum, kde vyzdvihl jejich p��či o pacienty. Nevyhnul se ani  problematice uskutečňov��n�� dotac�� z evropských financ��.

  N��sledovala diskuze občanů, kteř�� se ptali na různ�� ot��zky, kter�� se jich př��mo dotýkaj��. Jednalo se o p��či seniorů v Penzionu a podobných zař��zen��ch, dopravu seniorů z Penzionu do m��sta a k l��kaři. Zdravotn�� p��če o občany, zvl��št�� seniory. Diskutov��n byl i probl��m mladých rodin s d��tmi. Nastolena byla i ot��zka zvýšen�� domovn�� dan�� v Žamberku. S ohledem na hospodařen�� m��sta v předchoz��ch letech, m��stostarosta Novotný podrobn�� vysv��tlil zadluženost m��sta, špatn�� investice a projekty vč. prodeje m��stských bytů, jejichž výt��žek posloužil k uhrazen�� dluhů a nesmyslných akc��. Osv��tlil i kauzu „P��š�� z��na�� a jej�� důsledky na finance m��sta. Kritizoval, že občanům je jedno jak se s prostředky m��sta hospodař�� a ozývaj�� se teprve až mus�� hradit zvýšen�� n��klady  ze sv�� kapsy, což je důsledek špatn��ho hospodařen��, např. na P��š�� z��n�� anebo při neuv��žen�� a nedotažen�� výstavb��  kluzišt��. Připomn��l, že by si občan�� m��li v��ce vš��mat, co m��sto plat�� a jak hospodař��. Radn�� Netolický vysv��tlil dalš�� dotaz na přerozd��lov��n�� dan�� pro m��sta a mal�� obce a vysv��tlil postoj ČSSD k tomuto probl��mu. M��stostarosta Ing.Novotný vysv��tlil n��kter�� kroky veden�� m��sta s ohledem na prodej pozemků a zajišt��n�� pracovn��ch m��st a investic v Žamberku. Padl zde dotaz i na v��kový prům��r člensk�� z��kladny ČSSD. Tento dotaz zodpov��d��l př��tomný př.Bezd��ček z ÚKK Praha. V��kový prům��r členstva ČSSD je 40-55 let. Vedle toho m�� ČSSD svoji ml��dež, kter�� pracuje samostatn��. Mlad�� mus�� dosp��t zkušenost�� k politick�� pr��ci. Ing. J.Dost��lov�� KVV ohodnotila velmi dobře pr��ci MO Žamberk a jej��ho předsedy Ing.Petra Novotn��ho. Zdůraznila, že lid�� jsou ovlivn��ni m��dii, kter�� negativn�� osočuj�� ČSSD z nehospod��rnosti a z toho, že pokud se ČSSD dostane k moci, že st��t bude ž��t na dluh. ČSSD chce tak�� prosadit reformy, ale přijateln�� pro v��tšinu občanů. Chceme spravedlivou společnost. Na z��v��r se sešel m��stostarosta s občany v družn�� vým��n�� n��zorů. Všichni př��tomn�� byli spokojeni, a proto MO ČSSD připravuje dalš�� veřejnou schůzi do tř�� m��s��ců, tentokr��t na t��ma doprava ve m��st�� a napojen�� m��sta na R35.

  Douf��me, že občan�� tuto otevřenou politiku ČSSD ocen�� a připoj�� se k n��m a pomohou n��m svými n��zory a i třeba aktivn�� budovat lepš�� m��sto Žamberk.

  Odkazujeme t��ž na internet http//ww.cssd-zamberk.cz a nebo na adresu Ing Petr Novotný, předseda ČSSD, 1.m��stostarosta,

  telefon: 465 670 302.

                                                      Za výbor ČSSD, Josef Nykl��ček. 

  Z redakčn�� pošty

  Př��sp��vky zveřejn��n�� v t��to rubrice nevyjadřuj�� stanovisko redakčn�� rady a nejsou redakčn�� upravov��ny 

  OZNÁMENÍ

  Výbor SPCCH v Žamberku pro sv�� členy a jejich rodinn�� př��slušn��ky připravil rekondičn�� pobyt v jihočesk��m m��st�� Sezimov�� Úst�� u T��bora. Pobyt se uskutečn�� od 22.do 29.z��ř�� 2012.

  Cena za: 5.500,-Kč.

  DOPLATEK ve výši 2.500,-Kč nutno uhradit 10.z��ř�� od 9-11 hod. v zasedac�� m��stnosti M��Ú, N��dražn�� 833 (pošta), v I.poschod��,

  kde V��m budou poskytnuty informace o odjezdu.

                                 Marek Ryb��r, m��stopředseda organizace SPCCH 
   

    „Dbejme, aby n��m st��ř�� neud��lalo vr��sky na duši, když n��m je d��l�� na tv��ři.��                                                                             „Montaigne��

  V��žen�� redakce Žamberských listů,

  zas��l��m V��m fotografii ze setk��n�� škol��ků ročn��ku 1932-1933. Schůzka byla uskutečn��na 8.6.2012 v Divadeln�� kav��rn�� v Žamberku. Obsluha byla vzorn�� a j��dlo tak��. Už se n��s setkalo pouhých 20,  přesto jsme se pobavili a přitom jsme vzpomn��li i na ty, kteř�� už mezi n��mi nejsou.

  S pozdravem Vaše dopisovatelka Anna Stejskalov�� - Helv��kovice 
   

  Co můžeš ud��lat v��c pro sv�� zdrav�� ?

  Na tuto ot��zku je jedin�� odpov��ď – pobyt v kr��sn��m zdrav��m prostřed�� Orlických hor, na vzduchu, který nen�� prosycen výfuky automobilů a v prostřed�� zelených lesů.

  To všecko jsme prožili my, diabetici ze Žamberka, na chat�� Bedřichovce v Orlick��m Z��hoř�� v týdnu od 22. do 29. června 2012. P��če pana ředitele Pr��ta a jeho tým kuchařek n��m připravili velice př��jemný týdenn�� pobyt s možnost�� kr��sných výletů v okol�� i sousedn��m Polsku, a to jak auty, tak i na kolech, kter�� jsme si mohli bezplatn�� zapůjčit.

  Jsme velice vd��čni všem, kteř�� n��m tento pobyt umožnili a moc d��kujeme.

                                            Miroslav Vondřich – předseda org.DIA 
   
   

  DĚTMAR

  Jako mal�� jsme do t��bora jezdili,

  se Slaninou do př��rody chodili��.

  Po letech přišel čas,

  vid��t se a sej��t zas����

  Na z��klad�� výzvy uveřejn��n�� v Žamberských listech, se mi p��r lidiček z t��bora ozvalo. Po letech jsme se dali dohromady a sešli 23. června 2012 v Z��tiš�� pod hradem Litice.                              Zuzana Zezulkov��,

  kontakt: zuzana.zezulkova@esab.cz     tel.723 264 998,  732 662 161 
   
   

  OZNAMUJEME, že

  PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY BYLA PŘESTĚHOVÁNA do př��zem�� vedle ZUŠ Petra Ebena na Masarykov�� n��m��st�� v Žamberku. 

  ZAHRÁDKÁŘI OTEVŘOU NOVOU MOŠTÁRNU

  Po t��m��ř čtyřiceti letech moštov��n��, se naš�� organizaci podařilo vybudovat vlastn�� mošt��rnu.Tato je v are��lu bývalých kas��ren naproti j��deln�� Gastro-royal.

  Zveme veřejnost a všechny členy organizace k prohl��dce nov�� mošt��rny, a to ve dnech 31.srpna od 13:00-18.00  a 1.z��ř�� od 08:00- 12:00 hod. Z��jemce o brig��dnickou činnost zveme takt��ž.

      Moštov��n�� bude zah��jeno výkupem ovoce 12.z��ř�� od 13:00hod.                                                                          

                              Za ZO ČZS Žamberk Ing. Josef Mrhal,jednatel  
   
   

  DEN DĚTÍ V ŽAMBERKU SE VYDAŘIL

  Proslun��n�� středečn�� odpoledne přil��kalo do Z��meck��ho parku v Žamberku, kde se konal  již druhý ročn��k D��tsk��ho dne s dobrovoln��ky, t��m��ř 300 d��t�� a s nimi v doprovodu asi 500 rodičů. Nechyb��lo ani 50 seniorů, kteř�� přišli společn�� se svými vnoučaty. Akce se konala v r��mci Evropsk��ho roku aktivn��ho st��rnut�� a mezigeneračn�� solidarity v Pardubick��m kraji pod z��štitou sen��torky Miluše Horsk�� a radn��ho Pardubick��ho kraje, zodpov��dn��ho za neziskový sektor, Pavla Šotoly.

  „Letošn�� novinkou byla podpora společn�� ��časti d��t��, jejich rodičů i prarodičů,�� ř��k�� radn�� Pardubick��ho kraje zodpov��dný za neziskový sektor Pavel Šotola. „Senioři, kteř�� přišli na akci se svými vnoučaty, byli zařazeni do slosov��n�� o zaj��mav�� ceny��, dod��v�� radn�� Šotola. A ceny nebyly ledajak��  – hr��lo se o pouk��zky na bowling, kter�� v��novala firma Velkoobchod Bab��k.

  Pestrý program d��ti i dosp��l�� pobavil. Krom�� tradičn��ch sout��ž�� pro d��ti byly na programu tak�� deskov�� hry, j��zdy na čtyřkolk��ch a elektroaut��čk��ch i malov��n�� na obličej. D��tsk�� i dosp��l�� n��všt��vn��ky zaujala cel�� řada tanečn��ch vystoupen��. Na p��diu se vystř��daly d��ti různých  v��kových kategori�� z tanečn��ho souboru Neon. Neon mini (d��ti od 6 do 8 let) se představil s vystoupen��m „Kr��l��ci z Klobouku�� a „Mach a Šebestov����. Mlad�� tanečn��ci z Neonu (D��tsk�� v��kov�� kategorie 1 a D��tsk�� v��kov�� kategorie 2) zaujali představen��m Sea World (Mořský sv��t) a New Thing (Nov�� v��c). Nechyb��ly ani orient��ln�� tanečnice z tanečn��ho souboru AMARYLIS. K př��jemn�� atmosf��ře akce, na kterou byl vstup zdarma, přisp��ly nejen voňav�� dom��c�� vafle či tradičn�� p��rky v rohl��ku, ale i chutn�� tousty, kter�� pro n��všt��vn��ky připravila Cema Žamberk.

  Zdařilý Den d��t�� s dobrovoln��ky připravily neziskov�� organizace z  Pardubick��ho kraje. Na organizaci akce se pod��lely např��klad Koalice nevl��dek Pardubicka, o. s., Občansk�� sdružen�� CEMA Žamberk, Středisko voln��ho času ANIMO Žamberk a cel�� řada dalš��ch neziskovek, z nichž nelze opomenout Šťastný domov L��šnice, Meteors Baseball team Žamberk, Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, atd. A tak�� spousta dalš��ch dobrovoln��ků. Vždyť šlo o D��tský den s dobrovoln��ky.

  D��kuji všem organiz��torům t��to akce, neboť je veřejnost�� velmi dobře hodnocena a pro občany a n��všt��vn��ky našeho m��sta je to skv��l�� nab��dka pro společn�� aktivn�� odpoledne v kr��sn��m prostřed�� Z��meck��ho parku- ř��k�� starosta m��sta Jiř�� Dytrt.

       Bc. Jana Machov��, ředitelka Koalice nevl��dek Pardubicka, o. s. 
   
   

  Nab��dka speci��ln��ch pomůcek

  Oblastn�� charita Úst�� nad Orlic�� nab��z�� k zapůjčen�� speci��ln�� pomůcky pro handicapovan�� občany, kter�� jim umožňuj�� a usnadňuj�� pohyb v př��rod��. Jedn�� se o elektrický sk��tr, tandemov�� kolo, tandemovou tř��kolku, kolo se sedačkou pro handicapovan��ho a odlehčen�� invalidn�� voz��ky.

  Pomůcky poř��dila Oblastn�� charita d��ky partnerstv�� v projektu „Orlick�� hory pro všechny��, který je výsledkem spolupr��ce m��stn��ch akčn��ch skupin MAS ORLICKO,  MAS NAD ORLICÍ a MAS POHODA venkova.

  Všechny výše uveden�� pomůcky je možn�� si zapůjčit v Region��ln�� půjčovn�� kompenzačn��ch pomůcek v Letohrad��, Na Kopečku 356,

  tel. 731 598 830 nebo 465 620 249, e-mail: pujcovna.let@orlicko.cz

  Bližš�� informace naleznete na www.uo.charita.cz

                                                                Iva Markov��, Oblastn�� charita  
   

  Albertinum, odborný l��čebný  ��stav Žamberk

  V r��mci modernizace odborn��ho l��čebn��ho ��stavu, ž��d��me o pen��ze prostřednictv��m nejrůzn��jš��ch grantů. V roce 2012 se n��m podařilo ��sp��šn�� obh��jit n��sleduj��c�� projekty:

  Projekt: „Modernizace plicn�� l��čebny do vybaven�� nočn��ch stolků��,

  byl realizov��n za podpory Nadace ČEZ (grant na podporu regionů).

  Nadace ČEZ podpořila OLÚ Albertinum č��stkou 200.000,- Kč, z čehož mohlo být zakoupeno celkem 43 nočn��ch stolků.

  Stolky jsou um��st��ny v budov�� Honlova domu na 1.patře a 2.patře plicn��ho odd��len��.

  Projekt: „Modernizace OLÚ Albertinum zakoupen�� antidekubitn��ch matrac����, byl realizov��n za podpory GE Money Bank.

  GE Money Bank podpořila OLU Albertinum č��stkou 22.000,- Kč, z čehož mohly být zakoupeny celkem čtyři antidekubitn�� matrace. Matrace jsou použ��v��ny v r��mci cel��ho l��čebn��ho ��stavu.

  Odborný l��čebný  ��stav Albertinum v Žamberku, d��kuje Nadaci ČEZ a bance GE Money Bank za finančn�� podporu, kter�� n��m umožn�� zkvalitnit p��či a  pomůže vytvořit př��jemn�� prostřed�� při pobytu našich pacientů a klientů.

                                                     Bc. Marcela Valentov��, hlavn�� sestra 
   

  Český klub nedoslýchavých HELP se s��dlem v Úst�� nad Orlic��

  V��s srdečn�� zve ve čtvrtek 9. srpna 2012 od 8-12 hodin

  do Centra soci��ln�� p��če („Penzionu��),  Albertova 357 v Žamberku.

  Nab��z��me

  • soci��ln�� poradenstv�� sluchov�� postiženým
  • soci��ln��-aktivizačn�� služby
  • drobn�� opravy naslouchadel
  • prodej bateri��
  • uk��zku a prodej kompenzačn��ch pomůcek pro nedoslýchav��

  Na setk��n�� se t��š�� Vladim��r Kr��l, z��stupce HELPu 
   

  Pod��kov��n��

  Zač��tkem července jsme se z��častnili z��jezdu do Francie organizovan��ho ANIMEM Žamberk pod veden��m pan�� Aleny N��mcov��. S manželem jsme to pojali jako dovolenou, ale i z��roveň oslavu výroč�� naš�� svatby. A byla to moc p��kn�� dovolen��, pln�� kr��sných z��žitků. Krom�� pobytu u moře, kter�� bylo kr��sn�� čist�� a tepl��, jsme totiž m��li možnost z��častnit se různých výletů - do Monaka, do Grand Canyonu, Antibes, Cannes, Nice a Marinelandu, což n��m pobyt ve Francii velmi obohatilo.

  T��mto chci pod��kovat SVČ ANIMO Žamberk, hlavn�� pan�� N��mcov��, za kr��snou dovolenou, dobrou organizaci a starostlivost jako o sv�� drah�� př��buzn��. Už se t��š��m na př��št�� rok... 
                                                        S pod��kov��n��m Majka Peťovsk�� 
   

  S  ANIMEM  do Francie

  S Animem  jsme cestovali poprv�� a byli jsme opravdu mile překvapeni. Původn�� jsme mysleli, že se bude jednat o jeden z klasických nudných z��jezdů a l��kalo n��s pouze moře, ale  opak byl pravdou. Ochotn�� a spolehliv�� řidiči, pestrý program a humor pan�� Aleny N��mcov��, to vše jen dotv��řelo výbornou atmosf��ru .

  Zkus��me se s V��mi pod��lit o naše z��žitky.

  Prvn�� n��š výlet byl do výrobny  parf��mů  ve Fragonardu. Tam n��s překvapilo, jak velk�� množstv�� kv��tů  je potřeba na výrobu jednoho litru parf��mu  a že  vše vznik��   pouze ručn�� prac�� na jednoduchých stroj��ch. Nakoupili jsem tam drobn�� d��rky, kter�� se l��bily cel�� rodin��. Nezapomenutelným z��žitkem byla i n��všt��va Monaka, kde n��s sice do Kasina nepustili (může se  od 18 let), ale prošli jsme se po okruhu Rallye Monte Carlo, vyfotili ve Ferrari a zkusili si stoupnout do  odlitých stop slavných fotbalistů. Dalš�� den jsme navšt��vili nejv��tš�� kaňon v Evrop��, projeli se na šlapadlech a vid��li obrovsk��  levandulov�� pole. V mal��m obchůdku u t��chto pol�� prod��vali od levandulových sušenek, čajů, olejů, mýdel, parf��mů až po porcel��n, krabičky a ručn��ky s vyobrazen��m levandule. Prost�� obchod je obchod.  Celý šestý den pobytu  jsme prožili  v z��bavn��m parku  MARINELAND, kde jsme n��kter��  vystoupen�� lachtanů, delf��nů, tuleňů a kosatek vid��li i n��kolikr��t. Ovšem zlatým hřebem  bylo večern�� vystoupen��   jmenovaných zv��řat  se z��v��rečným ohňostrojem. Při  našem  cestov��n�� jsme nemohli vynechat n��všt��vu m��sta Cannes s jeho  chodn��kem  sl��vy.  Do otisků rukou slavných herců jsme zkoušeli vložit sv�� dlan��. Celkem se n��m to dařilo, až na otisk  Mickey  Mouse, který byl jedinou celebritou se čtyřmi prsty.

  Výlety byly dopoledne, odpoledne jsme chodili k moři a večer na připraven�� hry. Prost�� nenudili jsme se ani n��hodou.

        Veronika,12 let, P��sečn��; Ondra, 14 let, Praha; B��ra,17 let, Praha 
   
   

  D��kuji pane Ing. Dvoř��ku,

  že jste zavzpom��nal na školn�� l��ta, kdy jste denn�� šlapal N��dražn�� ulic�� sm��rem od n��draž�� do m��sta, zat��m co j�� tut��ž trasu proch��zel od m��sta až na n��draž��. Pravd��podobn�� jsme se nepotk��vali, protože můj vlak do školy odj��žd��l z n��draž�� v dob��, kdy Vy jste se asi ješt�� choulil v tepl��čku pod peřinou. J�� zase m��l tu výhodu, že jsem se nemusel vyhýbat vztyčov��n�� vlajky u „Dost��lkova�� hotelu, protože do N��dražn�� ulice jsem vstoupil pr��v�� u V��mi vzpom��nan��ho kr��mku pana Modr��čka, abych po p��r kroc��ch již m��jel mnohem v��tš�� a výstavn��jš�� dům pan�� Hlubučkov�� a jej�� dcery. Nen�� bez zaj��mavosti, že oba kr��mky, ač prod��valy t��m��ř shodný sortiment, nem��li jejich majitel�� spolu nikdy ž��dn��ho nedorozum��n��. U Hlubučků m��ly d��my v kr��m�� vždy otevřen�� dveře za pultem do chodby, kde visela na zdi loveck�� puška. Aby se zlod��ji b��li, vysv��tlila mn�� jednou majitelka. Ve čtyřic��tých letech byla opravdu Noskova vila domem hrůzy. A pro m��ho otce dlouho i strastipln��ho oček��v��n��. Pan Nosek totiž jen n��kolik dnů před svým zatčen��m si od otce, far��ře CČS (C��rkev československ��, byla založena 8.1.1920, n��zev husitsk�� m�� po r.1971), odnesl falešn�� doklady pro lidi v podzemn��m hnut�� (tajný protifašistický odboj), jak se tehdy ř��kalo. Pan Nosek byl skutečným hrdinou, který buď ony doklady již m��l před��ny, nebo je stačil zničit. Po jeho zatčen�� a pozd��jš�� poprav�� se vila stala s��dlem Gestapa (Geheime Staatspolizei). Jestli ve vile po komunistick��m puči s��dlila i STB jsem nikdy neslyšel. T��m��ř proti vile bylo koš��k��řstv�� a dokonce jejich syn se mnou chodil do obecn�� školy. Vzpom��nku na dvůr st��tn��ch silnic bych r��d doplnil o jm��no, v t�� dob�� jednoho z nejlepš��ch cestmistrů, pana Koč��ho. Jeho nejpečliv��jš��m a dosud se d�� ř��ci, že nepřekonaným d��lem, je st��tn�� silnice z tehdejš�� N��meck�� Rybn�� (nyn��jš�� Rybn�� nad Zdobnic��) do Jablonn��ho n.O. T��leso t��to vozovky vznikl�� pod jeho dohledem prakticky slouž��  dodnes. Obdobným d��lem je i V��mi vzpom��nan�� vozovka N��dražn�� ulice dl��žd��n�� malými kostičkami. I na jej�� vznik si pamatuji velmi dobře. Jedny pr��zdniny jsem jako osmi či dev��tiletý kluk každ�� dopoledne chodil obdivovat dlaždiče při jejich pr��ci. Tehdy byli asi v zač��tc��ch druh�� třetiny od vrcholu sm��rem k n��draž��. Nejdř��ve m��li rodiče strach, že se v jejich společnosti nauč��m jen sprostým slovům. Vždyť přece se ř��k��: „jsi sprostý jako dlaždič��. Zprvu mn�� necht��li v��řit, že za cel�� dopoledne nepadlo ani jedin�� sprost�� slovo a učeň, který p��sknul na kolem jdouc�� slečnu, že dostal od mistra poř��dn�� vynad��no za neslušn�� chov��n��. Od t�� doby celý život nedovol��m, aby n��kdo přirovn��val sprosť��ka k dlaždiči. Ale pro toto jsem se necht��l zdržet u t��to zaj��mav�� vydl��žd��n�� vozovky. Na jej�� zvl��štnost a neobvyklost až kuriozitu m�� přivedl spoluž��k, který celý produktivn�� v��k tr��vil jako technik při stavb�� silnic a s podobným př��padem se nesešel a necht��l v��řit, že vozovka sestaven�� z drobných kostiček vydržela tolik let.

  Tak�� jm��no pana Vrňaty, Vašeho spolubydl��c��ho, ve mn�� vyvolalo v��lečnou vzpom��nku. Pokud se ovšem jednalo o pomenš��ho p��na v uniform�� str��žce poř��dku. Jemu může být vd��čný jeden z rozmazlených synků žambersk��ho, řekn��me podnikatele, neb si nejsem jist zda bych nebyl žalov��n pro třeba ostouzen��, kdybych byl jednoznačný. Jeho lump��rna, ne n��jak�� podzemn�� hnut��, mohla v t�� dob�� připravit cel��mu m��stu poř��dný průšvih, když se zjistilo, že shromažďuje výbušniny. A tak ho zatkli a odv��želi kamsi do v��zen�� a on jim „n��siln���� a v poutech utekl, pana Vrňatu zranil a našt��st�� se do konce v��lky již neuk��zal. Nikdo se nedivil. Každý v��d��l, že byl od malička n��siln��k. Jestli se n��kdy do Žamberka vr��til, nev��m. Jako nev��m, pane inženýre, kdy jste opustil Žamberk, ale mohu V��s ujistit, že st��dečko kluků Vyhn��lkových se rozrostlo, pokud si pamatuji, asi na p��t kousků a všichni se v��novali nejenom bohatým lesn��m plodům, ale i hudb�� a mandol��n��m až na jednoho, který je doprov��zel na jiný strunný n��stroj; ale již nehr��li jen při výprav��ch na houby, ale i do pozdn��ch večern��ch hodin na n��m��st�� a oblažovali vlah�� letn�� večery i sp��nkuchtiv�� m��šťany, svou hudebn�� produkc��.

  Přej��t bez povšimnut�� bratry Š��pky je pro toho, kdo je zn��, nebo znal, v��c�� t��m��ř nemožnou. Obzvl��šť pro mne, když jsem s mladš��m tr��vil celých p��t let v jedn�� tř��d��. Přehl��dnout je, když šli spolu se nedalo. Chytrosti, vynal��zavosti a pochopen�� jak pro legraci, tak i v��žnou pr��ci m��li oba tak akor��t. Š��peček, když jsem se s n��m naposledy sešel ješt�� jako vysokoškol��k, než m�� soudruzi vyakčnili, mn�� tenkr��t ohromil svou výplatn�� listinou. Ješt��, že to bylo na n��draž�� a přij��žd��ly n��m ob��ma vlaky. Mne vezl vstř��c akčn��mu výboru a jeho ke sv��tlým z��třkům. Douf��m, že mu alespoň ty výplaty v dalš��m život�� vydržely co nejd��le. Na n��draž�� však naše setk��n�� po letech přece nekonč��.

  Je nutno se vr��tit na n��m��st�� Gener��la Knopa, tehdy pl��cek před Luxovou pilou, kde jsme poř��dali pravideln�� podvečern�� kl��n�� v odb��jen�� s m��čem, který držel jen silou vůle a mou nekonečn�� trp��livou každodenn�� ��držbou. Dva domy po lev�� stran�� rad��ji pominu, neboť k jednomu m�� v��ž�� velmi osobn�� vzpom��nky. Oba byly však postaveny mnohem pozd��ji nežli dům pana Žabokrtsk��ho, který dýchal ješt�� novotou v dob�� našeho přist��hov��n�� do Žamberka a jeho sv��tl�� prostorn�� d��lna kr��sn�� von��la klihem, v��pnem, barvami, fermež�� a všemi t��mi patřičnými vůn��mi, kter�� byly samozřejmost�� mal��řsk��, nat��račsk�� a lakýrnick�� d��lny. Poprv�� jsem vkročil do tohoto r��je vůn�� s otcem, který se šel pod��vat, jak mu pan mistr maluje nov�� č��sla na auto. Tehdy se nedost��valy nov�� SPZetky. Jen v dokladech opravili č��slo př��slušn��ho okresu a majitel si musel nechat č��slo přemalovat. Ješt�� n��kolikr��t jsem se došel otci zeptat jest-li již m�� č��sla hotova. M��l jsem to jen přes ulici a nebezpeč�� mn�� prakticky ž��dn�� nehrozilo. V ulici byla jen dv�� auta. Otcovo a pana not��ře. Nejv��ce m�� při malov��n�� zaj��mala hůlka zakončen�� jakýmsi pytl��čkem z velmi jemn��ho materi��lu, kter�� sloužila jako op��rka št��tečku při malb�� jednotlivých č��slic a pytl��ček na jej��m konci zaručoval bezpečnost již hotov�� č��sti d��la.

  Ponech��m však pracovat pana Žabokrtsk��ho a rad��ji přejdu přes ulici na prot��jš�� roh, kde na kopečku opravdu st��val dřev��ný domek se zcela jiným specifickým pachem, ale i tam jsem chod��val moc r��d. Nejen, že majitel opravdu vlastnil kravičku, ale hlavn�� byl ševcem, a tak�� vlastnil kluka stejn�� star��ho se mnou. „ Prť��k to však byl nejprť��kovat��jš���� ( prť��k - švec, který opravoval pouze star�� boty).

  Jejich kuchyn�� byla nejen ��středn�� m��stnost�� dom��cnosti, ale hlavn�� d��lnou s nezbytným verp��nkem, obuvnickým šic��m strojem, elektromotorkem s lešt��c��m pasem, hromadou kopyt a poličkou plnou různých krabiček s floky, cvoky, přaskami, tkaničkami a ješt�� mnohými drobnostmi, bez nichž se mistr obuvnický nemůže obej��t. A posledn��mi neodmyslitelnými akvizicemi – pot��hem, ševcovskou koženou z��st��rou a hromadami škrp��lů. Pr��ce mu asi mnoho nevon��la. S každým ochotným poslouchat zav��d��l diskuze hlavn�� politick��ho r��zu, v nichž po převzet�� moci Hitlerem v N��mecku chv��lil jeho r��zn�� rozhodnut�� a řešen�� až se stal snad jedn��m z prvých, kdo se dal naverbovat do „ř��še�� na stavbu d��lnic a doma se pak chlubil kolik zase za ten posledn�� m��s��c v „reichu�� vyd��lal marek. Nen�� bez zaj��mavosti, že pr��v�� o tomto m��st�� se nezachovalo v m�� pam��ti již vůbec nic dalš��ho.

  Mnohem důležit��jš�� osobn�� pro mne je vzpom��nka na vilu, abych použil Vaše slova: „v��žen��ho legion��ře a krasobruslařky ���� i dalš��ho pak konstatov��n�� n��sledn�� smrti všech při nešt��st�� u St��blov��.

  V��žený pane inženýre, v tomto p��du V��s pam��ť pon��kud zradila. Do tohoto starobyl��ho domu postaven��ho n��kdy koncem devaten��ct��ho stolet�� jsme se přist��hovali z Vamberka v mých necelých šesti letech. Proto vzpom��n��m na pana Žabokrtsk��ho i na m�� přeb��h��n�� do jeho provon��n�� d��lny. Otec si pronajal tento dům od pana št��bn��ho kapit��na Knoblocha v r.1933 a m��li jsme zde bydlet od zač��tku pr��zdnin. Museli jsme však čekat v n��hradn��m byt�� ve vilce Na struh��ch, protože předchoz��m n��jemn��kem byl pan MUDr. Koloman Weidner, jehož nov�� stav��ný dům nebyl včas dokončen a my se mohli nast��hovat až v polovin�� z��ř��. Knoblochova rodina bydlela v t�� dob�� v Praze, kde pan Knobloch pracoval na Ministerstvu obrany. Za domem byla ješt�� velik�� zahrada se zahradn��m domkem, kam jezdila Knoblochova rodina, tedy pan a pan�� se synem Mirkem asi o čtyři roky starš��m nežli j�� a dcerou Evou, starš�� o rok než j��, na cel�� pr��zdniny. Takže jsme byli s touto rodinou ve velmi ��zk��m kontaktu, a to až do vzniku Protektor��tu, kdy se pan major s celou rodinou přist��hoval do sv��ho domu a naše rodina si pronajala vilku ve Smetanov�� ulici nad kr��mkem pana Modr��čka. Dcera Eva studovala na re��ln��m gymn��ziu v Kostelci n.O., kde maturovala, takže jsme se v��dali prakticky denn�� a naše styky se udržuj�� až do dnešn��ch let na našich maturitn��ch srazech. A n��hoda tomu cht��la, že zcela nez��visle se potk��vala moje žena i se synem Mirkem na pravidelných republikových schůz��ch Svazu lyžařů v Praze. Nakonec dům Knoblochova rodina odprodala panu Smolovi o n��mž se ve Vašem hezk��m vzpom��n��n�� tak�� zmiňujete; i autobusu na dřevoplyn. Ale to by bylo na samostatn�� vypr��v��n��, co jsme s t��m dřev��kem a p.Smolou prožili, když n��s denn�� vozil v dob�� „protektor��tn��ho temna�� do Kostelce do gymplu.

  A nakonec snad pro poř��dek zbýv�� jen dodat, že vlakov�� nešt��st�� u St��blov�� nepřežila manželka pana majora, maminka Mirka a Evy. Letn�� domek Knoblochových však pravideln�� ož��v�� v letn��ch m��s��c��ch pokračovateli tohoto rodu.

  Pouze lituji, že nebylo dopř��no aby se dnešn��ch dnů dožily i dva n��m�� sv��dci, kteř�� prov��zely dům nejm��n�� od jeho vzniku. N��dhern�� l��pa na dvoře a překr��sný javor, který musel, i když nemusel, ustoupit necitliv��mu rozš��řen�� ulice K poliklinice v č��sti od N��dražn�� k ul. 28.ř��jna.

                                                         Milan Šebek,Varnsdorf, l��to 2012  
   
   
   

  Stanislav Langr – 110. výroč�� narozen��

  Narodil se v srpnu 1902 učiteli koš��k��řsk�� školy v Žamberku V��clavu Langrovi a jeho žen�� Filomen�� jako prvorozený syn. Po ukončen�� z��kladn��ho školn��ho vzd��l��n�� vystudoval Um��lecko-průmyslovou školu v Praze. D��ky tomu se uplatnil jako kreslič vzorků v textiln��ch tov��rn��ch.V ��noru 1931 se oženil a r.1933 se přest��hoval do Červen��ho Kostelce, kde z��skal zam��stn��n�� v Textiln�� akciov�� společnosti. Jako hluboce v��ř��c�� katol��k byl členem Lidov�� strany, ale v r.1935 vstoupil do soci��ln�� demokracie.Po vzniku Protektor��tu Čechy a Morava se jako prvn�� z řad ��ředn��ků tov��rny zapojil do odbojov�� pr��ce v ileg��ln�� KSČ. Gestapo pomoc�� konfidentů postupn�� rozkrylo organizaci. Stanislav Langr byl zatčen 28. dubna 1943. Podle soudn��ho spisu byl z��sk��n tkalcovským  mistrem Z��tkem zač��tkem ledna 1943. Činnost spoč��vala v z��sk��v��n�� dalš��ch členů a jejich organizaci v „trojk��ch��, vyb��r��n�� členských př��sp��vků a rozšiřov��n�� ileg��ln��ch tiskovin. Langr byl určen Z��tkovým z��stupcem a sezn��men s jejich nadř��zeným Bohumilem Ř��čařem. Krimin��ln�� tajemn��k M��ller v z��v��rečn�� zpr��v�� uvedl: „Se zřetelem na Langrem rozvinutou čilou ileg��ln�� činnost je citelný trest považov��n za nal��hav�� nutný��.

  Zatčen�� byli 2. srpna 1943 odesl��ni do policejn�� v��znice v Terez��n�� se ž��dost�� o vr��cen�� zp��t gestapu po uplynut�� nyn��jš��ch důvodů uv��zn��n��. Po vystř��d��n�� n��kolika v��znic prob��hlo hlavn�� l��čen�� 22. června 1944 v Dr��žďanech s t��mto rozsudkem: „František Z��tko, Robert Hruška a Stanislav Langr jako funkcion��ři ve čtvrt��m v��lečn��m roce připravovali v Protektor��t�� komunistickou velezr��dnou organizaci a agitaci a t��m napom��hali nepř��telům Ř��še. Pro st��lou nepoctivost se trestaj�� smrt����. Rozsudek byl vykon��n 20. z��ř�� 1944.V soudn��m spisu nen�� uvedeno, že Stanislav Langr byl členem ileg��ln�� KSČ již od července 1941 a koncem r.1942 byl jmenov��n spolu se Z��tkem a Hruškou do Okresn��ho výboru KSČ v N��chod��. Ani to, že ryl na bl��ny pro Ř��čaře hlavičky ileg��ln��ho Rud��ho pr��va, kter�� se pozd��ji cyklostylem tisklo a d��le rozšiřovalo i v Červen��m Kostelci.

  Podle dokumentů Archivu bezpečnostn��ch složek, fond N��meck�� soudy v Ř��ši a Vojensk��ho ��středn��ho archivu, fond Osv��dčen�� 255 napsal

                                                                                         Pavel Sv��diroh 
   

  Jaký byl XII. ročn��k Sv��tků dřeva.

  XII. ročn��k Sv��tků dřeva pod n��zvem Medov�� dřevo je už za n��mi, a tak nezbýv�� nic jin��ho než zavzpom��nat, jak posledn�� červnový v��kend prob��hal. P��tečn�� den byl stejn�� jako v minulých letech v��nov��n škol��m. A tak 22. června prošlo expozicemi na z��mku 780 d��t�� se svým doprovodem. Připravena pro n�� byla možnost vytvořit si vlastn�� ptač�� budku, sv��čku ze včel��ho vosku nebo zasout��žit si v zatlouk��n�� hřeb��ků. M��stn�� organizace včelařů vystavila mimo předm��ty pro b��žn�� včelařsk�� použit�� tak�� prosklený ��l. Ze zdravotn��ch důvodů bohužel nedorazily sovy ze z��chytn�� stanice v Česk�� Třebov��, za což se dodatečn�� omlouv��me zklamaným n��všt��vn��kům.

  B��hem 22. – 24. června jste mohli vid��t celkem 49 vystavovatelů, řezb��řů, výtvarn��ků, spolků a firem, kter�� pracuj�� se dřevem. Mezi nov�� se řadili např��klad Martin Kučera s uk��zkami dřevosoch��n��, Radek Bernatský se svou sb��rkou historických řet��zových pil nebo Zden��k Mach��ček ml. s dřev��nými plastikami. V dopoledn��ch hodin��ch prob��hly v předn��škov��m s��le besedy o včel��ch produktech a o z��kladu chovu včel, kter�� zajistila m��stn�� organizace včelařů. Milan Karp��šek sezn��mil př��tomn�� s p��stov��n��m bonsaj��. V sobotu program zpestřil řemeslný jarmark v are��lu Soln�� jeskyn��. Odsud si bylo možn�� odn��st od hr��b��, štokrlat, šperků a krajky po dřeviny, bylinky a zkušenosti z lukostřelby. V��tšinou d��my využily možnost navšt��vit kart��řku a u toho pop��t dobrý čaj. Poj��tkem mezi z��mkem a Solnou jeskyn�� bylo parkovišt�� před vjezdem do z��mku, kde Muzeum starých strojů prezentovalo svou pilu poh��n��nou parou. Kousek od nich si rozložil sv�� n��čin�� kov��ř Jan Celer, který vytvořil pam��tečn�� sekyrku na XII. ročn��k Sv��tků dřeva. Nad veškerým sobotn��m d��n��m dohl��žela včel�� str��ž, kter�� rozd��vala malým i velkým pozornosti v podob�� medu. Sobotn�� pr��ci se dřevem doplnila dřevorubeck�� šou Timbersports, kter�� uk��zala, že i pr��ce se dřevem může být sportem. V odpoledn��m vystoupen�� se představil tak�� mistr Evropy a vicemistr sv��ta Martin Kom��rek. Dobrovoln��ci z řad dosp��lých si mohli vyzkoušet zatlouk��n�� hřeb��ků nebo řez��n�� pilou. D��ti naopak zkoušely zvuk motorových pil. Nešlo pouze jen o sout��že, ale tak�� o vzd��l��n�� se v jednotlivých disciplin��ch nebo n��zvech jednotlivých pil. Zapln��n�� prostranstv�� před podiem bylo jist�� velikým zadostiučin��n��m za dlouhou cestu z jižn��ch Čech.V tradičn�� bohat��m doprovodn��m programu nechyb��lo vystoupen�� dechovky ZUŠ P. Ebena. Letos poprv�� tak�� zahr��ly dv�� dechov�� souhry z jiných škol, a to z Kr��l��k a Žamberka. Jak se tanč�� country tance, předvedla Alabama ze Střediska voln��ho času Animo. Z t�� sam�� organizace byly tak�� břišn�� tanečnice. Jako Kr��l��c�� z klobouku a Mach a Šebestov�� se n��m představily d��ti z Neonu mini. Kdekdo jist�� z��vid��l Nat��lce Dunglov�� jej��ho tanečn��ho partnera, kter��ho našla ve sv��m psovi. Z��meck�� n��dvoř�� se ponořilo dvakr��t do orient��ln��ch rytmů pod taktovkou tanečn�� skupiny ze Sobkovic. Odpoledn�� doprovodný program zakončila skupina historick��ho šermu Mortem Iter.

  Hudebn�� festival FošnaFest, který si odbyl svou premi��ru, představil svým posluchačům 5 různých hudebn��ch vystoupen��. Prvn�� hodinu bavili n��všt��vn��ky p��sničk��ři Jirka Hurych a Pavel Proch��zka, n��sledovalo brn��nsk�� duo Lav Lav. Nesm��l chyb��t sbor žambersk��ho gymn��zia Corale a sobotn�� den uzavřela olomouck�� kapela Bujab��za.

  Ned��ln�� odpoledne patřilo tradičn�� folklorn��m souborům. Letos n��s navšt��vil soubor p��sn�� a tanců Dyleň z Karlových Varů a soubor Jitřenka. Před samotným z��v��rem cel��ho v��kendu byly vyhl��šeny a ocen��ny nejlepš�� pr��ce v sout��ži „Ze života včel a včelařů��. Nejen ty v��t��zn�� pr��ce jste si mohli po celý v��kend prohl��dnout na z��mku. Z��v��rem XII. ročn��ku se stalo tanečn�� vystoupen�� Evy Provazn��kov��.

  B��hem kr��sn��ho slunečn��ho v��kendu zav��talo na z��mek 2.596 n��všt��vn��ků. Program by nemohl vzniknout bez finančn�� podpory, kterou n��m poskytl gener��ln�� partner, kterou je firma Dřevomateri��l, s.r.o., Pardubick��ho kraje a m��sta Žamberka. D��le na Sv��tky dřeva přisp��ly firmy Živa zem��d��lsk�� obchodn��, a.s., Bohumil Lipenský Stihl, Bohuslav Obst a NO+BL, spol. s r.o. D��kujeme!

  Už teď se však můžete t��šit na př��št�� XIII. ročn��k, který bude v��nov��n dřevořezb�� se sakr��ln�� t��matikou.

                                                             Za realizačn�� tým Lucie Ralikov�� 
   
   
   

  Žambersk�� rozhledna a domek Prokopa Diviše v pořadech ČT

  Prvn�� červencový v��kend, pokud do n��ho budeme poč��tat i p��tečn�� sv��tečn�� podvečer, byl Žamberk zmiňov��n hned dvakr��t v pořadech Česk�� televize. Už na konci loňsk��ho roku byl nat��čen v domku Prokopa Diviše pořad Chalupa je hra, jehož d��l se zam��řil na problematiku bleskosvodů. M��sto na jeho odvys��l��n�� se však našlo až o pr��zdnin��ch. Druhým pořadem byla Toulav�� kamera, kter�� putovala po proudu Divok�� Orlice od Zemsk�� br��ny, přes Kl��šterec a Pastviny až do Žamberka, kde zav��tala na Tyršovu rozhlednu.               –lr- 
   
   
   
   

  POZNEJ LETNÍ PECKY PARDUBICKÉHO KRAJE A VYHRAJ ZAJÍMAVÉ CENY

  Viktoriiny vodop��dy v Holic��ch v Čech��ch? Lanový park a bobov�� dr��ha na Doln�� Morav��? Klukovsk�� dobrodružstv�� v Hřebečských důln��ch stezk��ch? N��vrat do historie ve skanzenu v Hlinsku? Prožijte l��to pln�� z��žitků na 23 nových turisticky atraktivn��ch m��stech Pardubick��ho kraje a zapojte se do pr��zdninov�� sout��že Letn�� pecky, poznej všecky. Na v��t��ze ček�� v��kendový pobyt v kr��sn��m hotelu pro 4 osoby na Doln�� Morav��.

  V posledn��ch letech se podařilo přin��st do kraje v��ce než 1,3 miliardy korun z evropských pen��z na rozvoj cestovn��ho ruchu. Pro milovn��ky všech druhů turistiky tak vznikla řada zaj��mavých m��st k pozn��n�� a nav��c si mohou zasout��žit. Velkou letn�� sout��ž připravila Destinačn�� společnost Východn�� Čechy ve spolupr��ci s Pardubickým krajem. „Turist�� se letos v Pardubick��m kraji mohou t��šit na opravdov�� letn�� pecky, kter�� určit�� stoj�� za to navšt��vit. N��kter�� objekty otev��raj�� skutečn�� až v červenci. Každý si v t��to bohat�� nab��dce určit�� nalezne sv��, ať už se jedn�� o rodiny s malými d��tmi, zamilovan�� dvojice či nadšence do historie,�� ř��k�� o letn��ch novink��ch Radko Mart��nek, hejtman Pardubick��ho kraje.

  Pr��zdninov�� sout��ž je založena na principu sb��r��n�� raz��tek do tzv. Vandrovn�� kn��žky. Sout��ž��c��m stač�� nasb��rat sedm raz��tek z 23 možných a dostanou se do slosov��n�� o bohat�� ceny. Raz��tka mohou sb��rat až do 16. z��ř��. „Např��klad u Letohradu se dokončuje obnova středov��k�� tvrzi Orlice, ve kter�� bude od července knihtiskařsk�� d��lna. Dalš�� novinkou letošn��ho l��ta je opraven�� a modern�� vybaven�� Kram��řova chata na Such��m vrchu. Z vedlejš�� rozhledny je n��dherný výhled na širok�� okol��,�� odhaluje n��kter�� z dalš��ch sout��žn��ch m��st Miroslav Stejskal, krajský radn�� zodpov��dný za cestovn�� ruch.

  Podle krajsk��ho radn��ho mohou do regionu přil��kat dalš�� turisty pr��v�� p��kn�� ubytovac�� kapacity. „To potvrzuj�� i výsledky n��všt��vnosti v zimn�� sezon��. V Pardubick��m kraji se však všichni snaž�� připravit turistům nejen rekonstruovan�� pam��tky a  modern�� ubytovac�� z��zem��, ale i zaj��mavý program a z��bavu,�� shrnuje Stejskal.

  Vandrovn�� kn��žku si turist�� mohou vyzvednout zdarma na každ��m informačn��m centru v Pardubick��m kraji i na všech vybraných pam��tk��ch. Samozřejm�� jsou k dispozici tak�� na internetu kraje a destinačn�� společnosti ke stažen��.

  V��ce informac�� o sout��ži naleznete na www.vychodni-cechy.info a www.pardubickykraj.cz.

  Seznam sout��žn��ch m��st

  - Doln�� Morava – centrum turistick��ho ruchu (raz��tko obdrž��te v infocentru v chat�� U Slona), Pam��tn��k Dr. Emila Holuba v Holic��ch, Soubor lidových staveb Vysočina – Betl��m Hlinsko, Hřebečsk�� důln�� stezky (raz��tko obdrž��te v infocentru Moravsk�� Třebov��), Hrad Svojanov, Are��l středov��k�� tvrze Orlice, Z��mek Pardubice, Kram��řova chata na Such��m vrchu, Vojensk�� muzeum Kr��l��ky,

  Berlova v��penka v Třemošnici, Are��l Červen�� Voda – Bukov�� hora, Švýc��rna Slatiňany, Muzeum barokn��ch soch v Chrudimi, Muzeum obuvi a kamene ve Skutči, Rekreačn�� lesy Podhůra (raz��tko obdrž��te v kiosku s občerstven��m u rozhledny B��ra), Hotel Jezerka, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, St��tn�� z��mek v Litomyšli a Kl��štern�� zahrady (raz��tko obdrž��te v infocentru v budov�� býval��ho z��meck��ho pivovaru), Hotel Aplaus Litomyšl, Informačn�� centrum a kav��rna Oskara Schindlera, Are��l aktivn�� turistiky Pod Černým lesem v Žamberku, Ubytovac�� zař��zen�� pro aktivn�� turistiku na Tich�� Orlici, Golf&Spa resort Kun��tick�� hora.

  O co se hraje?

  1. cena – v��kend pro 4 osoby na Doln�� Morav��

  2. cena – wellness v��kend pro 2 osoby v hotelu Aplaus Litomyšl

  3. cena – v��kend pro 1 osobu v Kram��řov�� chat�� na Such��m vrchu

  4. cena – volný vstup pro celou rodinu do Pam��tn��ku Dr. Emila Holuba v Holic��ch

  5. cena – volný vstup pro celou rodinu na z��mek v Pardubic��ch

  6. – 20. cena – d��rkov�� propagačn�� předm��ty

       Mgr. Jakub Rychtecký, odd��len�� komunikace Pardubick��ho kraje 

   

    
   
   
   
   
   

  Informace z knihovny

  M��stsk�� knihovna poř��d�� pr��zdninov�� dopoledne pro d��ti.

              

  Přijďte str��vit posledn�� pr��zdninov�� dopoledne do knihovny. Letošn�� t��ma je SEVEROAMERIČTÍ INDIÁNI.

  Jak indi��ni žili, jak�� poh��dky vypr��v��li svým d��tem, proč nazývali m��s��ce v roce jinak než my, jak�� kouzla prov��zela jejich každodenn�� život?   Odpov��di na tyto ot��zky na V��s čekaj�� v knihovn��.                                                                                                                                           A budeme si tak�� hr��t, sout��žit, luštit indi��nsk�� p��smo a vyr��b��t indi��nský talisman.

  KDY? 31. srpna 2012 od 9 do 12 hodin

  Co potřebujete s sebou? Pastelky, nůžky, lepidlo, svačinu a pit��.                                                                                                  Indi��nský oblek je výhodou, ale ne podm��nkou.

  T��š��me se i na mal�� indi��ny v „civilu��.

  Akce je určena pro d��ti od 7 do 11 let s liter��rn��mi a výtvarnými z��jmy, startovn�� čten��ři M��K 20,- Kč, ostatn�� 30,- Kč.

  Přihl��šky v knihovn�� a na e-mailu knihovna.zamberk@email.cz, odevzdejte včas, kapacita je omezena. 

  M��stsk�� knihovna oznamuje, že v term��nu

  od 13. srpna do 17. srpna 2012 (jeden týden) bude uzavřena.

  Krom�� t��to uzav��rky se výpůjčn�� doba o pr��zdnin��ch nem��n�� a je otevřeno každý pracovn�� den v obvyklých časech: 

  po:    8:00 – 10:45    13:00 – 19:00 hod.

  ��t:     8:00 – 10:45    13:00 – 18:00 hod.

  st, čt: 8:00 – 10:45    13:00 – 17:00 hod.

  p��:                             16:00 – 18:00 hod.

   Přijďte si vybrat knihy a časopisy na pr��zdniny či dovolenou!

                                                           Ing. Jana Hlav��čov��, ředitelka MK 
   
   

  11. 8. 2012 – WESTERNOVÝ DEN V ŽAMBERKU aneb ALABAMA SLAVÍ 20 LET

  Program

  Tanečn�� semin��ře country tanců pro veřejnost – 9:00 – 16:00 - v Tanečn��m studiu Neon, N��dražn�� 753 (býval�� j��delna Elitexu) za narozeninovou cenu 100,- Kč.

  9:00 – 12:00 country tance  
  Lektor: Dana Jedličkov��, zkušený lektor, vedouc�� a choreograf tanečn��ho souboru Alabama

  12:00 – 13:00 ob��d v m��st�� semin��ře v cen�� 65,- Kč 
  Zajist�� Restaurace Mathys��s

  13:00 – 16:00 Line dance   
  Lektor: Pavel Jedlička, tanečn��k a vedouc�� tanečn��ho souboru Alabama, v��t��z loňsk��ho mezin��rodn��ho mistrovstv�� v Line dance v kategorii Social Adult Male. 

  Westernov�� odpoledne – 14:00 – 17:00 – na louce naproti Konzumu - zdarma pro mal�� i velk�� 

  Show z ranče Sed��c�� kůň – westernov�� show D��ši a Josefa Tomkových.

  - ��žasn�� drez��ra westernových kon��, kter�� majitelům zajistila držen�� hned n��kolika rekordů��

  Kovbojsk�� show z Ranče C v Libchav��ch – pod��vejte se na westernov�� jezdce při pr��ci. Lasov��n��, westernov�� ježd��n��, rodeov�� discipl��ny��

  Indi��nský n��čeln��k Sed�� pod kon��m a jeho př��tel�� – indi��nsk�� ježd��n�� bez sedla, uk��zky her  a sportů indi��nských bojovn��ků.

  B��hem odpoledne bude na stanovišti elektrický býk, rodeo na n��m si budou moci zkusit d��ti i dosp��l�� (pad�� se z n��j do nafukovac�� matrace..). Soub��žn�� budeme odpoledne br��t přihl��šky na večern�� sout��žn�� rodeo na tomto býkovi o ceny. Na klidn��m kon��kovi se budete moct sv��zt d��ky Majd�� Van��čkov�� z ranče z Libchav a členky Svazu chovatelů islandských kon��.

  V průb��hu akce budou v provozu stanovišt�� pro menš�� d��ti - hry, malov��n��, v přest��vk��ch programu sout��že s kovbojskou tematikou��

  Na  m��st�� budou st��nky s westernovými předm��ty a jezdeckými potřebami. O občerstven��, n��poje a grilov��n�� apod. se postar�� Divadeln�� restaurace Mathys��s.

  Rodeo na elektrick��m býkovi o velk�� ceny – 18:00 – 19:00 – před Divišovým divadlem Velk�� sout��ž pro přihl��šen�� kovboje i nadšen�� amat��ry - pravidla a přihl��šky v průb��hu Westernov��ho odpoledne. Velmi zaj��mav�� ceny - sele, sud piva, apod. Určeno pro všechny nad 15 let, startovn�� 50,- Kč.

  Velký country b��l s kapelou TRUMF – zač��tek v 19:00 hod. - venku před budovou Divišova divadla - vstupn�� 70,- Kč (v cen�� vstupn��ho - letn�� kino).

  Divadeln�� restaurace a kav��rna Mathys��s poř��d�� svůj prvn�� velký country b��l - tombola, předtančen��, překvapen��, sout��že pro poř��dn�� kovboje o poř��dn�� ceny. Na m��st�� p��rty stany, venkovn�� grilov��n�� a občerstven��. D��ky ochot�� manželů Cejpových, majitelů Ranche C v průb��hu b��lu po setm��n�� projekce fotografi�� z rodea z venku na budovu pro dopln��n�� atmosf��ry... 

  FILMOVÁ AFTER PARTY - letn�� kino - projekce filmu Úpln�� prvn�� kovboj – od 24:00 hod. - venku na budovu divadla

  Westernový dokument točený na Ranči C v Libchav��ch a v Americe a dokument z indi��nsk��ho putov��n�� ranče Oklahoma. V př��pad�� špatn��ho počas�� n��hradn�� prom��t��n�� uvnitř.

  Výstava Historie country dance v Žamberku - v předs��l�� Divišova divadla – srpen.

  Fotografie z m��st kam jezd��me za country and western, zaj��mavosti, tipy kam na výlet a za n��kupy westernov��ho oblečen��, �� 

  SPECIÁLNÍ AKCE PRO VŠECHNY, KDO S NÁMI BĚHEM UPLYNULÝCH 20 LET TANCOVALI COUNTRY – POKUD SE OZVETE PŘED AKCÍ NA NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY ZÍSKÁTE  DÁREK  A ZLEVNĚNOU VSTUPENKU NA CELÝ DEN!!!

  ALABAMA d��kuje všem, kdo n��m pom��haj�� s oslavami – ��plný seznam vystav��me v průb��hu akce a zveřejn��me, protože ješt�� st��le narůst��, zat��m aspoň ti aktu��ln�� :  Divadeln�� restaurace Mathys��s, Agrokonzulta Žamberk, Vemas, ZOOPRODUKT p. Ešpandr, M��sto Žamberk, naše mateřsk�� SVČ ANIMO, FIDIKO Žamberk.

  Vešker�� informace na www.alabama.webnode.cz.

  Kontakty: mail alabama@post.cz, telefon 776 798 560.  

  TANEČNÍ SEMINÁŘ 

  COUNTRY DANCE A LINE DANCE

  11.8.2012

  Žamberk – tanč��rna Neon u vlakov��ho n��draž��

  (býval�� j��delna Elitexu)

  Kontakt pořadatel��: alabama@post.cz, 776 798 560 p�� Jedličkov��, www.alabama.webnode.cz

  Program:

  9:00 – 12:00 tanečn�� semin��ř Country dance

  Lektor: Dana Jedličkov��, zkušený lektor,vedouc�� a choreograf tanečn��ho souboru Alabama.

  Tančit se budou old time country dance, zatanč��me si klasick�� „řady��, „kola��a čtverylky, nauč��me obl��benou country tanečn�� hru.

  N��ročnost přizpůsob��me složen�� ��častn��ků, tance zvl��dnou i ti, kdo maj�� chuť zač��t a nezapomeneme i na „pecky�� pro zkušen��jš�� tanečn��ky.

  12:00 – 13:00 ob��d

  Chutný ob��d formou cateringu zajišťuje divadeln�� restaurace Mathys��s – bude kuřec�� sm��s s rýž�� a sal��tem.

  13:00 – 16:00 Line dance

  Lektor: Pavel Jedlička, tanečn��k a vedouc�� tanečn��ho souboru Alabama, v��t��z loňsk��ho mezin��rodn��ho mistrovstv�� v Line dance v kategorii Social Adult Male.

  Zatanč��me si „lajny��, kter�� letos b��ž�� republikou včetn�� t��ch, kter�� jsou letos sout��žn�� pro P��sek. Odpoledne v nejen country rytmech, naučte se lajny nejrůzn��jš��ch tanečn��ch stylů a zjist��te, co V��s opravdu bav��! Sv�� si najdou nov��čci i zkušen�� tanečn��ci.

                                                            Dana Jedličkov��, CTS Alabama 

  M��stský kulturn�� podnik FIDIKO Žamberk

  program kina - srpen 2012

  1. srpna – středa ve 20:00 hod.

  DonT Stop ČR - drama, hudebn��

  P��še se rok 1983 a do komunistick��ho Československa konečn�� dorazil PUNK.  Kamar��di Miki a Dejvid necht��j�� zůstat pozadu. Vezmou elektrick�� kytary, najež�� vlasy a přestanou br��t ohled na svoje okol��. Př��b��h o tom, co se může st��t b��hem jednoho roku, kdy nepřemýšl��te o budoucnosti a důsledc��ch Vašich rozhodnut��. Kdy nejdůležit��jš�� je prosadit sv�� generačn�� pr��vo a svůj životn�� styl. Heslo: No Future!

  česky   98 min.   od 12 let  80,- Kč 

  4. srpna – sobota v 17:00 hod.

  5. srpna - ned��le v 17:00 hod.

  Doba ledov�� 4 – Zem�� v pohybu USA – rodinný animovaný

  Př��b��hy nesourod�� smečky (mamut�� rodinka s dceruškou Broskvičkou, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego, krysoveverč��k Scratt) jsou sv��ž��, z��bavnou a pohodovou pod��vanou pro celou rodinu. Stař�� zn��m�� jsou v nejlepš�� form��. Uvoln��te se, připravte si br��nice a užijte si to!

  česky   94 min.   př��stupný   90,- Kč    

  8. srpna – středa ve 20:00 hod.

  Polski film ČR, Polsko - komedie

  Matonoha, Liška, Daniel a Pol��šek - tato čtveřice popul��rn��ch herců si splnila sen a natočila film podle svých vzpom��nek na studium herectv��. Krom�� nich přisp��l k velice origin��ln��mu humoru svým osobitým nadhledem i Jan Budař. Struktura vypr��v��n�� V��s vyhod�� ze sedla už b��hem deseti minut a d��ky prom��ch��n�� reality a fikce můžete lehce přij��t o dův��ru ve vlastn�� realitu. Ček�� V��s j��zda do m��st, kam se ješt�� nikdy nikdo nevydal!

  česky   113 min.   od 15 let   80,- Kč 

  11. srpna – sobota ve 20: hod.

  Vrt��ti ženou VB - komedie

  V dob��ch, kdy se ješt�� muži př��liš nezaj��mali o pot��šen�� svých žen, existovala diagn��za, zvan�� žensk�� hysterie. L��čila se př��mou ručn�� mas��ž�� ženských intimn��ch parti��, což se logicky stalo velmi obl��benou a vyhled��vanou metodou. Pokrokový l��kař Mortimer m��l dokonce tolik pacientek, že ho brzy začala chytat křeč do ruky a on je nedok��zal dostatečn�� uspokojit. A tak sestrojil přelomový př��stroj - vibr��tor!

  titulky   100 min.   od 15 let   80,- Kč 

  12. srpna – ned��le v 17:00 hod.

  Tady hl��d��m j��  ČR - rodinn�� komedie

  Úsp��šný chemik, jinak docela suchar, je nucen zrušit svatebn�� cestu do Řecka. Jeho nast��vaj��c�� totiž poř��dila sv�� hyperaktivn�� dcerce št��n��. Rodinn�� pl��ny se tedy m��n�� a všichni včetn�� psa tr��v�� dovolenou v šumavsk�� divočin��. Zpoč��tku vše vypad�� t��m��ř idylicky...

  Oddechový pr��zdninový sn��mek pro celou rodinu.

  česky   110 min.   př��stupný   90,- Kč 
   
   

  15. srpna – středa ve 20:00 hod.

  Okresn�� přebor ČR – komedie

  „Obujte kopačky, obl��kn��te dres a hur�� na hřišt�� trefovat zař��zen����! Vesnický tým Slavoje Houslice hladce postupuje z komedi��ln�� seri��lov�� extraligy do t�� filmov��. Podař�� se i tren��rovi s licenc�� Pepikovi Hn��tkovi dostat sv�� „dřev��ky�� do kraje?

  Film repr��zujeme na př��n�� div��ků.

  česky   104 min.   od 12 let   80,- Kč    

  18. srpna – sobota ve 20:00 hod.

  19. srpna – ned��le ve 20:00 hod.

  Konfident ČR, SR, PL – thriller

  Sn��mek zachycuje životn�� cestu mlad��ho Adama, jež zač��n�� kr��tce před vp��dem Sov��tsk��ho svazu do býval��ho Československa.  Aby Adam zachr��nil svou l��sku před represemi StB, stane se profesion��ln��m agentem. Stač�� ale okamžik a ten kdo pron��sledoval, je pron��sledovaný, ten kdo ohrožoval, je ohrožený. Vzrušuj��c�� a nap��navý př��b��h vych��zej��c�� ze skutečn��ho př��b��hu slovensk��ho radioamat��ra. Ve sv�� životn�� roli Jiř�� M��dl.

  česky   108 min.   od 12 let   80,- Kč   

  22. srpna – středa v 17:00 hod a ve 20.00 hod.

  Madagaskar 3 USA – animovan�� komedie

  Potřebujete se nab��t energi�� a dobrou n��ladou? Jestliže ano, Madagaskar 3 se hl��s�� o slovo.  Tentokr��t se parta zv��řec��ch kamar��dů  po pat��li��ch na ostrov�� Madagaskar a v žhav�� Africe vyd�� na bl��znivou j��zdu Evropou. Tvůrci zaručuj��, že při odchodu z kina budete sršet dobrou n��ladou a pobrukovat si: „Tata tadadada cirkus! Tata tadadada afro! Cirkus afro! Cirkus afro! Punt��ky, punt��ky, punt��ky, afro!�� Pro starš�� d��ti a ty, kter�� nemus�� brzy do postele, uv��d��me i ve 20:00hod.

  česky   92 min.   př��stupný   80,- Kč 

  25. srpna – sobota ve 20:00 hod.

  Tady to mus�� být  It��lie, Francie - drama, komedie

  Cheyenne je býval�� rockov�� hv��zda, kter�� se i v pades��ti letech obl��k�� ve stylu gothic. Pot��, co zemře jeho otec, se kterým 30 let nekomunikoval, rozhodne se pokračovat v hled��n�� pomsty, kterou byl otec celý život posedlý. Pomsty za pokořen��, kter�� utrp��l v koncentračn��m t��boře v Polsku. Sean Penn v š��len��m ��česu a l��čen��, tak, jak ho nezn��te!

  titulky   118 min.   od 12 let   80,- Kč 

  26. srpna – ned��le ve 20:00 hod.

  Iron Sky  Finsko, N��mecko, Austr��lie – akčn�� sci-fi komedie

  V posledn��ch chv��l��ch druh�� sv��tov�� v��lky se tajný nacistický program vyhnul destrukci a ukryl se na odvr��cen�� stran�� M��s��ce. B��hem 70 let př��sn��ho utajen�� Nacist�� zkonstruovali gigantickou vesm��rnou pevnost s masivn�� arm��dou l��taj��c��ch tal��řů. Když americký astronaut James Washington přistane se svým lun��rn��m modulem př��liš bl��zko tajn�� nacistick�� z��kladn��, m��s��čn�� F��hrer se rozhodne, že z��řivý moment ovl��dnut�� Zem�� nastal��

  titulky   93 min.   od 12 let   90,- Kč 

  29. srpna – středa ve 20:00 hod.

  Abraham Lincoln: Lovec up��rů  USA - horor

  Jeden z nejv��tš��ch amerických prezidentů tak, jak ho nezn��te. Abraham Lincoln je uk��z��n jako velký lovec neživých bytost�� a netvorů, jehož nejv��tš�� motivac�� je pomsta za smrt matky, kterou brut��ln�� zavraždil up��r. Horor plný krve, ostrých zubů a nabroušených seker z d��lny Tima Burtona, z kter��ho V��s bude mrazit i v letn��m horku.

  titulky    105 min.    od 15 let   80,- Kč 
   

  OZNÁMENÍ

  V m��s��ci srpnu bude omezena provozn�� doba kancel��ře Divišova divadla. Předprodej vstupenek od 1.- 31.8. (vč. rezervac��) bude zajišt��n v pokladn�� kina ve dnech pond��l�� – čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod., popř. v uveden�� dob�� na.tel.č.465 614 356.

                                                    Alena Urb��nkov��, FIDIKO Žamberk    
   

  Výstava obr��zků Zdendy Krejč��ho juniora pod n��zvem Kresl��m poř��d d��l bude k vid��n�� v předs��l�� Divišova divadla od 2. srpna do 14. z��ř��. 

    (nejen) divadeln�� festival Ejhle, loutka 2012

  V��žen�� př��znivci kvalitn��ho divadla, dobr�� hudby a bujar�� z��bavy,

  s radost�� oznamujeme, že př��pravy na dalš�� ročn��k festivalu Ejhle, loutka jsou v pln��m proudu. Vyznačte si v di��ři barevnou tužkou datum 25. srpna a přijďte tradičn�� ke kapličce Pod Sutic��. Od jedn�� hodiny na V��s bude čekat pestrý program plný loutkových poh��dek, který pot��š�� předevš��m rodiny s d��tmi. V půl p��t�� zaj��saj�� fanoušci žongl��rsk��ho dua Bratři v tricku. Jejich show bude n��sledov��na dalš��m každoročn��m hostem festivalu, Divadlem jednoho Edy, kter�� přijede se čtvrtým d��lem s��rie o Červen�� Karkulce. V půl sedm�� zazp��vaj�� žambersk��mu publiku již dobře zn��m�� Jelen�� loje. Divadlo DNO tak�� nen�� třeba nijak zvl��šť představovat. Jejich Fagi však tentokr��t zůstane doma a na sc��nu vtrhnou bouřliv�� Idolls. Chcete vid��t z��řivý ��sm��v Jurije Gagarina? Stýsk�� se V��m po Lajce? O půl des��t�� V��s př��b��hem prvn��ho kosmonauta provedou Športniki a jejich Gagarin! Kulturn�� maraton završ�� kapela SEN, o kter�� se V��m ani nesnilo. Napad�� V��s, že tolik kr��sy se do jednoho dne nemůže vej��t? Ale to zdaleka nen�� všechno! Are��l Pod Sutic�� zveleb�� tak�� výstavy, čajovna, filmov�� projekce, výtvarn�� d��lny a uspokojeny budou i Vaše buňky gurm��nsk��! Přečt��te si v��ce o programu na www.layno.cz a nezapomeňte si 25. 8. od jedn�� do jedn�� ud��lat čas – nebudete litovat!

  T��š��me se na V��s!      Za poř��daj��c�� Lay.no, o. s., Johana Vaňousov�� 

  Výstava - KNIHA, JAK JI NEZNÁTE

  je k vid��n�� do 18. 8. 2012 v prodejn�� KANDELA - SVÍTIDLA DIVIŠOVA 450, ŽAMBERK v pracovn�� dob��:

  PO–PÁ 8–12, 13–17 A SO 8–11.

  Na Vaši n��všt��vu se t��š�� Ing. Eva Tobiškov�� a Jiř�� R��b 
   

  Na sn��mku Pavla Sv��diroha Šid��lko kroužkovan��, Enallagma cyathigerum, foceno v Dlouhoňovic��ch. 
   

         FESTIVAL KOVÁRNA

  COUNTRY * FOLK * BLUEGRASS 1.9.2012

         ČESKÉ PETROVICE od 13:00 hod. - AREÁL U KOUPALIŠTĚ

  • TOMÁŠ LINKA & TRUMF
  • SVÁŤA KOTAS BAND
  • ZIGGY HORVÁTH
  • MADALEN
  • TRAUTENGRASS
  • MADAM
  • A.M.ÚLET A DALŠÍ ��

  ALABAMA COUNTRY DANCE, KOŇSKÁ SHOW * LASOVÁNÍ

  BOHATÉ OBČERSTVENÍ A PROGRAM PRO DĚTI

  AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

  VÍCE NA: WWW.KOVARNAFEST.CZ 
   

  Společensk�� rubrika

  Manželstv�� uzavřeli

  23.06.2012 v Žamberku „U Kr��lů��:

  Luk��š Kapoun, Nad Alej�� 1753/13, Praha 6

  Kateřina Vejdov��, 28. ř��jna 1326, Žamberk  

  23.06.2012 v obci Česk�� Petrovice:

  Jiř�� Konečný, U Polikliniky 1056, Žamberk

  Petra Šejnohov��, U Polikliniky 1056, Žamberk 

  04.07.2012  v Žamberku v Z��meck��m parku:

  Luboš Schauer, 28. ř��jna 1327, Žamberk

  Jana Bartošov��, 28. ř��jna 1327, Žamberk  

  07.07.2012  v Žamberku na radnici:

  Petr Koudelka, 17. listopadu 1323, Žamberk 

  Jana Chl��dkov��, 17. listopadu 1323, Žamberk  

  07.07.2012  na radnici v Žamberku:

  Jaroslav Mertl��k, Sokolovsk�� 1169, Žamberk 

  Pavla P��rkov��, Sokolovsk�� 1169, Žamberk 

                                                         Bc. Petra Šulcov��, matrik��řka 

  VÍTÁME��

  V��t��m T�� na sv��t d��ť��tko mil��, 
  dnes r��da bych ti dala do v��nku,

  vesel�� s t��tou prožit�� chv��le

  a l��skyplnou maminku. 
  30. června 2012 jsme přiv��tali v obřadn�� s��ni radnice mezi občany našeho m��sta tyto d��ti:

  Richarda Lepina, Terezii Vavřičkovou, Nat��lii Jarmarovou, Kl��ru Janal��kovou, Jitku Les��kovou, Ad��lu Vanickou, Charlottu Elu Fialovou, Luk��še Topiče, Petra Dost��la, Danielu Dost��lovou, Nelu Kališ��kovou a Mat��je Vašinu.

  Malým obč��nkům přejeme šťastný a spokojený život plný zdrav��, l��sky a radosti.    Za SPOZ Zuzana Žv��čkov�� 
   
   

  BLAHOPŘEJEME

  25.08. Anna Žilkov��  97 let

        U Polikliniky 1056

  07.08. Marie Šourkov�� 91 let

        Revolučn�� 648

  07.08. Vlasta Holečkov�� 91 let

        Albertova 357

  29.08. Marie Kopsov�� 91 let

        17. listopadu 1323

  16.08. Božena Zbořilov�� 85 let

        Albertova 357

  16.08. Marie Kalousov�� 85 let

        28. ř��jna 164

  20.08. V��ra Smutn��  84 let

        Albertova 357

  12.08. Milada Filipov�� 83 let

        Lukavsk�� 851

  08.08. Vlastimil Št��p��nek 82 let

        N��dražn�� 700

  01.08. Marie Zezulkov�� 81 let

        Kn��žstv�� 419

  06.08. Růžena Kotyzov�� 81 let

        28. ř��jna 642

  14.08. Jarom��ra Jegorov�� 81 let

        U Polikliniky 1057

  16.08. Josef Motl  81 let

        Hlubok�� 96

  25.08. Miroslav Vondřich 81 let

        Hlubok�� 98

  03.08. Josef Janovec  80 let

        V Z��tiš�� 1110 

  VZPOMÍNÁME

  24.06. Žofie L��rov��  86 let

   Dvoř��kova 615  

  25.06. Helena Cimprikov�� 86 let

   n��m. Gen. Knopa 830

  07.07. Ludmila Vyhn��lkov��  60 let 

        N��dražn�� 1138

  11.07. Karel Bart��k  72 let

   Pionýrů 1336

  11.07. Vladim��r Hrdina 84 let

        N��dražn�� 820

                                            Bc. Edita P��lkov��, evidence obyvatel 
   
   

  Zveme V��s na Žamberskou pouť, kter�� se kon�� ve dnech 1. a 2. z��ř�� 2012 na Masarykov�� n��m��st�� v Žamberku.

  V sobotu 1. z��ř��  v 16:30 hod. se v kapli sv. Roz��lie uskutečn�� mše svat��. V ned��li 2. z��ř�� v 9:15 hod. se v kostele sv. V��clava uskutečn�� mše svat�� s doprovodem chr��mov��ho sboru. 
   

  BLAHOPŘEJEME

  U př��ležitosti významn��ho životn��ho jubilea si dovolujeme popř��t

  panu Františku P��rkovi hodn�� kr��sných chvil v kruhu bl��zkých a př��tel, pevn�� zdrav��, št��st�� a mnoho radosti do dalš��ch dnů.

                                     Pracovn��ci M��stsk��ho muzea Žamberk 

  Redakčn�� rada Žamberských listů se připojuje k řad�� gratulantů a panu Františku P��rkovi u t��to př��ležitosti d��kuje s ��ctou za dlouholetou spolupr��ci  a k jeho srpnov��mu životn��mu jubileu do dalš��ch let přeje klid, osobn�� pohodu a v r��mci možnost�� – pevn�� zdrav��. 

                                                                        Za RR Vlasta Pavlouskov�� 
   

  28.července oslavili 40.výroč�� svatby manžel�� Krčm��řovi z Dlouhoňovic.

  Maminko a tat��nku, d��kujeme V��m srdečn�� za l��sku, p��či a domov , který jste n��m po cel�� l��ta poskytovali.  Do dalš��ch společných let V��m přejeme zdrav�� a radost ze života!            D��ti: Jana, Martin a Zden��k 
   

  Vzpom��n��me

  Je tomu už 15 let, co n��s 7.8.1997 navždy opustil pan Anton��n Steiner, profesor gymn��zia v Žamberku. Pros��m o tichou vzpom��nku jeho zn��m�� a př��tele                                 manželka, jm��nem př��buzných 

  Vzpom��n��me

  18.srpna t.r. vzpomeneme 9.výroč��  ��mrt�� pana Josefa Svatoše ze Žamberka. Tichou vzpom��nkou uct��te jeho pam��tku společn�� s n��mi. D��kujeme.                                 

          syn David s manželkou Marcelou a vnoučata Dav��dek a Verunka 
   

  Ohl��dnut�� za Karlem Bart��kem

  Zemřel 11. 7. 2012. Jeho jm��no však zůstane nesmazateln�� zaps��no v historii žambersk�� turistiky. V polovin�� 70. let minul��ho stolet�� převzal funkci předsedy odboru turistiky. Svou dobrosrdečnou a kamar��dskou povahou vytvořil velice aktivn�� partu spolupracovn��ků. Tradičn�� pochod Za zlatým kl��čem Rokytenky dos��hl v letech jeho předsednictv�� nebýval��ho rozkv��tu a tehdejš�� počty ��častn��ků už nebyly překon��ny.                                                  Pavel Sv��diroh 

  D��kujeme všem za projevy soustrasti při ��mrt�� našeho tat��nka pana Karla Bart��ka ze Žamberka.

  Žambersk�� Dom��c�� p��či  - pan�� V��ňov��, Langrov��, Frankov�� a Potočkov��, d��kujeme za profesion��ln��, ob��tavou a citlivou p��či, kterou mu poskytly při ošetřov��n�� v jeho posledn��ch dnech. Velmi si toho v��ž��me.                                                           Za rodinu A.Čern�� 
   

  PODĚKOVÁNÍ

  Upř��mn�� d��kujeme za všechny projevy soustrasti a ��časti při posledn��m rozloučen�� s naš�� drahou manželkou, maminkou a babičkou pan�� Helenou Cimprikovou. D��kujeme cel��mu kolektivu LDN v Žamberku za ob��tavou p��či o n�� v dob�� jej�� nemoci, za důstojn�� rozloučen�� při pohřebn��ch obřadech P. Ol. Kučerovi, V. Dudkovi, B. Halbršt��tov�� a cel��mu chr��mov��mu sboru a z��roveň d��kujeme i pohřebn�� služb�� p. D. Janaty za vzornou př��pravu a organizaci posledn��ho rozloučen��.

                 Jm��nem cel�� rodiny JUDr. Jaroslav Cimprik, manžel 
   
   

  SVČ ANIMO informuje

  Nab��z��me veřejnosti b��hem m��s��ce srpna n��všt��vu d��tsk��ho dopravn��ho hřišt�� u Penny marketu v Žamberku, a to se spušt��nou signalizac�� na vlakov��m přejezdu, v t��chto pravidelných časech:

  PONDĚLÍ  9:30 – 11:30  15:00 – 17:00

  STŘEDA  9:30 – 11:30

  PÁTEK 9:30 – 11:30  15:00 – 17:00

  SOBOTA 9:30 – 11:30  15:00 – 17:00

  NEDĚLE     15:00 – 17:00

  ZAČÍNÁME  ve středu 1. srpna 2012 (vlastn�� kolo či kolobrndu s sebou). Alena N��mcov��, ředitelka  SVČ ANIMO Žamberk 

  Posledn�� m��sta na letn�� d��tský t��bor „D��dictv�� mramorov��ho trůnu�� -  St��rkov - 11.8. – 25. 8. 2012

  Čtyři d��dicov�� - však kr��lem může být jen jeden. Ve sv��t�� pln��m magie, velkých hrdinů, ale tak�� pletich a politikařen��, nast��v�� čas velkých rozhodnut��... Který z d��diců vyjde jako v��t��z a kdo usedne na chladný kamenný  trůn?

  Na co se můžete t��šit: na kr��lovský turnaj a dobýv��n�� skaln��ch bašt, na vynikaj��c�� hradn�� kuchyni včetn�� z��v��rečn�� kr��lovsk�� hostiny, na středov��ký b��l, na nočn�� výpravu za artefakty, na boj mezi jednotlivými cechy, na středov��k�� um��n��,�� ( = týmov�� a z��žitkov�� činnosti, hry v př��rod��, sportovn�� a pohybov�� hry, koup��n��, výtvarn�� činnosti, t��bor��ky, nočn�� hry, diskot��ky, výlety – Teplick�� sk��ly, Ostaš, Adršpach��).

  Info: pro všechny z��jemce ve v��ku 7 – 16 let, ubytov��n�� – t��bor pod Vys��kem (nov�� stany s podsadou, baz��n, zd��n�� kuchyň, j��delna, hřišt��), strava 5 x denn��, pitný režim.

  Cena: 3.800,- Kč (v cen�� ubytov��n��, doprava, strava, zdravotn�� dohled, program, pojišt��n��).

  Přihl��šky a podrobn�� informace – SVČ ANIMO, 28. ř��jna 713, telefon 465 611 666, 603 876 667, 739 046 252.

                                                ZA SVČ ANIMO Bc. Lucie Klukov�� 
   
   

  EMA 2012 - „DANCING ACADEMY��

  Ve dnech 21. a 22. června 2012 prob��hla v Divišov�� divadle velkolep�� tanečn�� show, kterou poř��dalo Středisko voln��ho času ANIMO Žamberk. N��pln�� akce byla předevš��m tanečn�� vystoupen�� tanečn�� skupiny Neon, ale v programu se objevilo i n��kolik hostů, např��klad zp��vačka Veronika Mertov��, Junior aerobik Elix��r, hudebn�� hip-hopov�� skupina Sestry v rýmu nebo rekordman česk�� Guinessovy knihy rekordů v tanci s kruhy Patrik Jandejsek. Zbytek v��ce než dvouhodinov�� show obstaraly všechny v��kov�� kategorie Neonu - d��tsk��, juniorsk��, hlavn�� a seniorsk�� a celkem v průb��hu večera vystoupilo přes 230 tanečn��ků od 3 do 47 let. Pořad m��l podtitul „škola je život a život je tanec�� a ve školn��m duchu byl koncipov��n i program, který zač��nal ve sborovn�� a postupn�� prošel t��m��ř všemi školn��mi předm��ty od výtvarn�� výchovy až po chemii. Jen t��locvik byl v podstat�� př��tomen v každ��m č��sle. Akc�� velmi vtipn�� prov��zely moder��torky Broňa a B��ra Halbršt��tovy v rol��ch školnice a ukl��zečky. Velk�� poklona patř�� choreografům P��je Michalovičov��, B��ře Šedajov��, Renče Šebkov��, Spajxovi, Gigimu, M��je Majt��nov�� a vedouc�� TS Neon Lucii Klukov��. Jejich pr��ci ocenilo přes 1200 div��ků ve čtyřech dopoledn��ch a dvou večern��ch představen��ch. EMA 2012 byla strhuj��c��, do nejmenš��ch detailů propracovanou a energi�� nabitou akc��, do kter�� všichni ��činkuj��c�� dali absolutn�� vše, a stala se tak bezpochyby jednou z nejlepš��ch akc�� roku.

            Za M��stský kulturn�� podnik FIDIKO Žamberk Zuzana Mimrov�� 

  o. s. P��če o duševn�� zdrav�� otevřelo volnočasový klub v Žamberku

  V červnu zah��jilo občansk�� sdružen�� P��če o duševn�� zdrav�� volnočasový klub pro lidi s duševn��m onemocn��n��m ze Žamberka a bl��zk��ho okol��. Duševn�� nemocným sdružen�� nab��z�� pomoc při řešen�� praktických a soci��ln��ch probl��mů. Co to znamen�� v praxi? Pomoc při jedn��n�� s ��řady, majiteli bytu, sousedy. Pomoc při zařizov��n�� l��kařsk�� p��če. Pomoc při finančn��m hospodařen��, řešen�� dluhů a z��vazků. Pomoc při hled��n�� zam��stn��n��. Poradenstv�� a n��cviky situac�� – aby si nemocný př��št�� poradil s��m, nebo v��d��l, na koho se může obr��tit.

  K čemu je volnočasový klub dobrý? Je to prostor k setk��v��n��, sd��len�� zkušenost��, vz��jemn�� pomoci, potk��v��n�� nových př��tel. Lze zde zaž��t spoustu z��žitků, n��co si vyrobit, zajet se n��kam pod��vat. Hlavn��m smyslem je předevš��m nebýt s��m.

  Klub bude nad��le prob��hat každý týden ve čtvrtek v čase 13:30 - 16:30 hod. ve společensk�� m��stnosti v př��zem�� Rodinn��ho centra Pohoda ve sdružen�� CEMA Žamberk, N��dražn�� 22, Žamberk.

  Na každý m��s��c budeme s n��všt��vn��ky klubu vytv��řet program jednotlivých setk��n��. T��šit se můžete např��klad na turnaje v bowlingu, kulečn��ku či ping-pongu, posezen�� v kav��rn��, hran�� společenských her, tvořen�� výrobků, n��všt��vu muze�� a dalš�� výlety. Tak�� připravujeme n��cviky vařen�� a z��bavnou angličtinu.Všichni jste srdečn�� zv��ni!

  KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Jana Jiřelov��, soci��ln�� pracovnice

  e-mail: jana.jirelova@pdz.cz, tel: 774 915 759 
   

  Kurz pro seniory 55+ v Žamberku

  V r��mci Evropsk��ho roku aktivn��ho st��rnut�� a mezigeneračn�� solidarity připravilo Občansk�� sdružen�� CEMA Žamberk poč��tačový kurz pro seniory. Kurz byl realizov��n za podpory Pardubick��ho kraje, pod z��štitou radn��ho Pardubick��ho kraje zodpov��dn��ho za neziskový sektor, Ing. Pavla Šotoly.

  Kurz nebyl veden jako rekvalifikace, či dalš�� vzd��l��v��n��. Pro omezenou kapacitu m��st nebylo možn�� vyhov��t všem z��jemcům, kterých bylo nad m��ru oček��v��n�� pořadatele kurzu. V dohledn�� dob�� bude Občansk�� sdružen�� CEMA Žamberk připravovat druhou vlnu tohoto kurzu určenou pro z��jemce na kter�� se napoprv�� nedostalo. Sledujte webov�� str��nky organizace www.cema-nno.cz nebo navštivte Rodinn�� centrum Pohoda v N��dražn�� ulici v Žamberku, kde se potřebn�� informace o dalš��m poč��tačov��m kurzu dozv��te. Kurz byl realizov��n ve spolupr��ci s Koalic�� nevl��dek Pardubicka, o. s., a Vzd��l��vac��m centrem IdeaHelp.               Ing. Gabriela Šelongov�� 

  Pr��zdninov�� družina s Rodinným centrem Pohoda

  Od 9. července do 3. srpna prob��h�� v Rodinn��m centru Pohoda pr��zdninov�� družina pro d��ti od 6 do 12 let. Čtyři týdny pr��zdninov�� družiny jsou letos zam��řeny na t��ma př��rodn��ch živlů, kterými jsou oheň, voda, zem�� a vzduch. D��ti v pr��zdninov�� družin�� se t��š�� na aktivity spojen�� s t��maty. B��hem cel�� pr��zdninov�� družiny se d��ti stravuj�� ve Školn�� j��deln�� Žamberk.

  Tento projekt podporuje m��sto Žamberk. 

  Služba Maceška v m��s��ci srpnu rozšiřuje svou kapacitu!!!

  S ohledem na velký z��jem o službu Maceška – hl��d��n�� d��t�� od 2 do 7 let, rozšiřujeme v m��s��ci srpnu kapacitu hl��daných d��t��, a proto nab��z��me všem z��jemcům dalš�� voln�� m��sta.

  Hlaste se na telefonu 608 621 301. Provozn�� doba Macešky je o pr��zdnin��ch od 7:00 do 16:00 hod.                Ing. Gabriela Šelongov�� 
   
   

  OZNÁMENÍ

  Na z��klad�� usnesen��  Zastupitelstva Pardubick��ho kraje Z/412/12 ze dne 12.4.2012 došlo ke sloučen�� Speci��ln�� z��kladn�� školy Žamberk a Odborn��ho učilišt�� a Praktick�� školy, Žamberk, Tyršova 214. K 1.7.2012 Speci��ln�� z��kladn�� škola Žamberk jako samostatný pr��vn�� subjekt zanikla.

  Nov�� př��sp��vkov�� organizace ponese n��zev Speci��ln�� středn�� škola a z��kladn�� škola Žamberk. Výuka ž��ků z��kladn�� školy bude i  nad��le prob��hat  na adrese N��dražn�� 468, Žamberk.

                                    Mgr. Bronislava Havl��kov��, z��stupce ředitelky

                                                                      Speci��ln�� SŠ a ZŠ Žamberk 

  Středn�� škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

  Z��mek 1, Žamberk

  PŘIJME učitele angličtiny pro středn�� školy

  na dobu určitou.

  N��stup od 1.9.2012.

  Dalš�� informace na tel. 774 610 642.

  PhDr. Zuzana Pech��čkov��,  e-mail : zamek@zamek.zamberk.cz 
   

  Vydařený z��v��r roku

  V z��v��ru školn��ho roku se naši šikovn�� ž��ci blýskli řadou ��sp��chů  v sout��ž��ch a olympi��d��ch.  R��da bych se pochlubila alespoň t��mi nejvýrazn��jš��mi.

  Jan Šeda ze 7.A zv��t��zil v okresn��m kole mineralogick�� olympi��dy v konkurenci studentů gymn��zi�� a ž��ků 9. ročn��ků ZŠ.

  Marta Novotn�� ze 7.A obsadila 2.m��sto v region��ln��m kole př��rodov��dn�� sout��že v Česk�� Třebov��.

  Št��p��n Hub��lek, Jan Hauf a Martin Ferkl z 6.A vybojovali 3.m��sto v celost��tn�� sout��ži „Sv��t očima d��t���� v kategorii audio-video s t��matem „Vznik Československa��. Kluci sami vymysleli sc��n��ř, natočili a zpracovali kr��tký film o sv�� představ�� vzniku republiky. Jejich ��sp��ch je o to cenn��jš��, že nav��zal na 2.m��sto z loňsk��ho roku. Slavnostn�� před��v��n�� cen prob��hlo 25.6.2012 v Praze za ��časti z��stupců Ministerstva obrany a vnitra, odkud si kluci odnesli p��kn�� ceny a určit�� i dobrý pocit. A na z��v��r mi dovolte mal�� zamyšlen��. Při pohledu na kr��sn�� d��la, kter�� d��ti vytvořily, m�� napadlo, že by n��m dosp��lým občas prosp��lo pod��vat se na sv��t očima d��t��.

                                           Ivana Cabalkov��, ZŠ Žamberk, 28.ř��jna 581 
   
   

  Zah��jen��  nov��ho školn��ho roku v ZUŠ Petra Ebena bude:

  Hudebn�� obor  v pond��l�� 3.9. ve 13:00 v s��le

  Tanečn�� obor  v ��terý   4. 9. od 13:30

  Výtvarný obor  v ��terý    4. 9. od 15:00

  Paličkov��n��  v ��terý   4. 9. od 14:00

  LDO   v pond��l�� 3. 9.ve 13:30

  Všechny obory (krom�� hudebn��ho) zvou k z��pisu i nov�� z��jemce! 
   

  Ve dnech 27. – 30. z��ř�� bude ZUŠ Petra Ebena a m��sto Žamberk hostit ž��ky a učitele ze čtyř evropských partnerských škol na projektu mezin��rodn��ho akordeonov��ho orchestru.

  Bližš�� ��daje se dozv��te v př��št��m č��sle Žamberských listů.

                                                PhDr.Chv��tilov�� Hana, ředitelka školy 
   
   

  Chlapsk�� odpoledne ve ŠD

  Již po sedm�� jsme pozvaly do naš�� ŠD tat��nky spolu s jejich d��tmi. Čekaly na n�� různ�� ��koly, sout��že a hry. M��li např��klad podle čichu a chuti poznat různ�� druhy potravin, podle hmatu naj��t sv�� d��t�� nebo tat��nka, poznat zn��m�� zn��lky, zapamatovat si předm��ty��Rodiny mezi sebou sout��žily ve skl��d��n�� „Safari�� hry, společn�� jsme si pak zahr��li hru „ Na motýlka��.

  Na z��v��r jsme všechny pohostily malým občerstven��m. A jelikož začala bouřka s lij��kem, prot��hli jsme naše setk��n�� o dalš�� hodinu.hry.

  Z��bavn�� odpoledne se všem moc l��bilo a t��š��me se na dalš�� setk��n�� v naš�� družin��.                            Vychovatelky ŠD při ZŠ N��dražn�� 

  Pon��kud neobvykle prožitý Den d��t�� ze Speci��ln�� z��kladn��  školy Žamberk

  Stejn�� tak jako na jiných škol��ch, i u n��s, ve Speci��ln�� z��kladn�� škole, prob��haj�� rodičovsk�� schůzky, kde jsou rodiče informov��ni o výsledc��ch a chov��n�� svých ratolest��. V posledn��ch letech se rodičovsk�� schůzky prodlužuj�� a n��kteř�� rodiče se r��di pozdrž��  a pov��daj�� si s učiteli nejen o svých d��tech, ale i o různých jejich strastech i radostech. Na jedn�� takov�� schůzce jsme se od n��že jmenovan�� maminky dozv��d��li, že p��še knihy a v brzk�� dob�� ček�� na jejich ofici��ln�� křest.U př��ležitosti t��to slavn�� ud��losti autorky knih, pan�� Zdeňky Sl��dkov��, jsme byli neziskovou organizac�� St��j Český Dvůr, o. s., pozv��ni do Prahy na Pražský hrad, kde se m��la tato slavnostn�� akce uskutečnit. D��ti se do Prahy moc t��šily, protože mnoh�� z nich byly v našem hlavn��m m��st�� ��pln�� poprv��. A co n��s tam čekalo? N��všt��va Pražsk��ho hradu, křest knih a bohatý doprovodný program.

  Když jsme do Prahy přijeli, uv��tala n��s zn��m�� herečka pan�� Kv��ta Fialov��, kter�� n��s velmi překvapila svou životn�� vitalitou a optimismem. V př��s��l�� Pražsk��ho hradu, zvan��m M��čovna, jsme se z��častnili slavnostn��ho programu u př��ležitosti křtu knih pan�� Zdeňky Sl��dkov��. Celý program moderovali sourozenci Ad��la a Dalibor Gond��kovi, kmotry knih pan�� Sl��dkov�� byla Kv��ta Fialov��, Otakar Brousek ml. a Jiřina Bohdalov��. O z��bavu d��t�� se postarala zn��m�� osobnost z Kouzeln�� školky Magda Reifov��, svými kouzly n��s všechny očaroval kouzeln��k Roman Štabrň��k a ze židl�� n��s zvedla p��snička „Když se načanč��m�� v pod��n�� nest��rnouc�� zp��vačky Heidi Janků, kter�� svým vystoupen��m kulturn�� program ukončila. Pot�� n��s navšt��vil ředitel Kancel��ře pana prezidenta – pan Ladislav Mravec, který n��m svým poutavým vypr��v��n��m přibl��žil n��ročnou každodenn�� pracovn�� n��plň a povinnosti našeho pana prezidenta V��clava Klause.

  D��le jsme m��li možnost prohl��dnout si výstavu obrazů Marty Ženat��, ilustr��torky poh��dkov�� knihy Zdeňky Sl��dkov�� „POHÁDKY PEJSKŮ PIŠKOTKA A ELIŠKY Z ČESKÉHO STATKU V PŘEDHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR.��

  Dalš��m milým překvapen��m pro n��s byla n��všt��va Katedr��ly sv. V��ta a prohl��dka st��l�� expozice zvan�� Př��b��h Pražsk��ho hradu, kter�� vypr��v�� př��b��h hradn��ho are��lu a lid�� s n��m spojených – od  panovn��ků a prezidentů po šlechtice a dvořany, proslul�� um��lce, stavitele, architekty či v��dce až po řemesln��ky a služebnictvo. Expozice byla velmi zaj��mav��.

  Jm��nem svým i všech z��častn��ných  ž��ků i pedagogů, d��kuji pan�� Zdeňce Sl��dkov�� za to, že d��ky n�� d��ti  zažily chv��le, na kter�� jen tak nezapomenou a za knihy, kterými je obdarovala. DĚKUJI.

           Mgr. Jitka Dytrtov��, učitelka Speci��ln�� z��kladn�� školy Žamberk 
   

  Poč��tky jun��ctv�� v českých zem��ch

  Po n��vratu z Anglie str��vil A. B. Svojs��k zbytek pr��zdnin 1911 ve vorlovsk�� myslivn��, kde se v��noval praktick��mu i teoretick��mu skautingu. V t��sn�� bl��zkosti myslivny s pomoc�� m��stn��ch chlapců a lesn��ch d��ln��ků postavil březovou chatku. V chat�� spal, ve dne četl, překl��dal Baden-Powellův Scouting for Boys, pracoval a toulal se kr��sným okol��m. Koupal se v rybn��čku a přemýšlel, jak to vše, co poznal v Anglii a nyn�� s��m na vlastn�� kůži, přetavit do smyslupln�� pr��ce s ml��dež��. Dokladem t��chto idylických poč��tků je fotografie, na kter�� sed�� před chatkou u březov��ho stolku se svým sedmn��ctiletým švagrem Adolfem Str��nským - Dolf��čkem. Ten byl v angličtin�� mnohem zdatn��jš��, a proto Scouting for Boys překl��dali společn��. Svojs��k p��semn�� pož��dal Baden-Powella o povolen�� vydat jeho d��lo v češtin��. Hned uvedl, že nepůjde jen o překlad, ale tak�� o jeho ��pravu. Již tehdy byl rozhodnut převz��t z Baden-Powellova syst��mu jen to, co bude pro česk�� pom��ry nejpřijateln��jš��. Cht��l zdůraznit Setonův sm��r a nav��c přidat n��rodn�� prvky.

  Po pr��zdnin��ch Svojs��k sestavil z n��kolika ž��ků žižkovsk�� re��lky „pokusnou�� družinu, se kterou začal praktikovat skauting tak, jak ho vid��l, vyčetl a vyc��til. V tomto sm��ru „samouk" vstupoval i do slepých uliček. Byla to však zcela z��sadn�� zkušenost. Začal intenzivn�� informovat osobnosti tehdejš�� česk�� společnosti, např. univerzitn�� profesory Františka Čadu, Tom��še G. Masaryka a Františka Drtinu, zemsk��ho inspektora Josefa Klenku i zemsk��ho a ř��šsk��ho poslance Karla Kram��ře, aby je z��skal pro myšlenku skautingu. Jeho nadšen�� nezůstalo bez odezvy. Všichni sl��bili přisp��t svým d��lem k nov��mu sm��ru výchovy česk�� ml��deže.

  Na přelomu z��ř�� a ř��jna 1911 začal Svojs��k s propagac�� skautingu mezi učiteli. V t��locvičn�� starom��stsk�� re��lky vysv��tloval na kurzu pro učitele t��locviku 35 pedagogům, že nejde o dopln��k t��lovýchovy, ale o nový, ucelený výchovný syst��m postavený na dobrovoln�� ��časti ml��deže a samospr��v�� malých skupin - družin. Jak siln�� a inspirativn�� předn��ška zapůsobila, dokazuje př��klad učitele berounsk��ho gymn��zia Ferdinanda Pakosty, který hned 6. ř��jna 1911 zorganizoval skautskou vych��zku na Tet��n za ��časti sta ž��ků. Posl��ze n��sledovaly Svojs��kovy předn��šky v pražsk��m Sokole nejen pro činovn��ky, ale i pro nejširš�� veřejnost. Z��roveň začal předn��šet na schůz��ch různých společnost�� a komis��, kde vypr��v��l o cest�� do Anglie a o výchov�� ml��deže v př��rod��. Jedn��m z posluchačů byl i Jaroslav Nov��k - pozd��jš�� významný skautský činovn��k. Svojs��k š��řil skauting nejen slovem mluveným, ale i tišt��ným. 15. prosince 1911 vyšel v N��rodn��ch listech Svojs��kův rozs��hlý čl��nek Výchova mlad�� Anglie. Časopis Sokol posl��ze přinesl čl��nek Nov�� proudy ve výchov�� anglick��, který mimo jin�� odstartoval polemickou diskusi s představiteli Sokola. Pr��v�� pro jeho dorost m��l být skauting nejv��tš��m obohacen��m.

  Plnou parou vpřed - nab��r�� pomyslný vlak rychlost. Svojs��k aktivn�� pokračuje v pr��ci. Sch��z�� se s mnoha osobnostmi a př��teli, kteř�� se tak ocitli spolu s n��m u kol��bky česk��ho skautingu. Na konci prvn��ho m��s��ce nov��ho roku - 29. ledna 1912 - se v jeho di��ři objevuje pozn��mka „B��lý - jun��ci". Toto pojmenov��n�� pro česk�� skauty navrhl pr��v�� František B��lý - významný bohemista, ředitel žižkovsk�� re��lky a pot�� zemský školn�� inspektor. B��lý skauting pln�� podporoval a když Svojs��k hledal odpov��daj��c�� český n��zev (dalš�� n��vrhy zn��ly Stopaři, Všezv��dov��, Chodov��, Psohlavci, Koz��ci, Svojan��), navrhl jm��no Jun��k. Slovo převzal od spisovatele Josefa Holečka z jeho pod��n�� života slovanských hrdinů - černohorských jun��ků, t��lesn�� i mravn�� zdatných mladých mužů. N��zev Jun��k i term��n jun��ctv�� se ihned ujaly a neseme je dodnes - vyjadřovaly kr��do členů česk��ho skautingu: kr��sn�� mravn�� a t��lesn�� vlastnosti.

  Do skautsk�� historie se výrazn�� zapsalo datum 1. ��nora 1912, kdy vyšla u Josefa Springera brožura Český skaut jako 1. svazek Knihovny jun��ků (českých skautů). Svojs��k využil již zmiňovaný čl��nek z N��rodn��ch listů, který rozš��řil a doplnil o ��vahy, jakým sm��rem se ve skautingu vydat u n��s. V březnu 1912 pož��dal Svojs��k Mikol��še Alše, aby navrhl českým jun��kům - „modern��m Chodům" - vhodný znak. Aleš nab��dl št��tek s černou hlavou chodsk��ho psa na b��l��m poli. V dob�� velk�� obliby Jir��skových rom��nů a Alšových kreseb byl tento znak přijat bez výhrad. Alšův chodský pes je odrazem vlastenectv��, n��rodn�� hrdosti a z��roveň symbolem v��rnosti - v tomto př��pad�� v��rnosti skautským ide��lům. Svojs��k se snažil hledat i dalš�� prvky, kterými by skauting v��ce počeštil a rozvinul symboliku n��rodn��ho jun��ctv�� - uvažoval např. o chodsk��m klobouku a pl��šti. Nakonec ale zůstalo jen u představ. O n��co pozd��ji, kdy i česk�� symbolika převzala upravený anglický vzor rozvinutých listů lilie, jediným původn�� zavedeným prvkem zůstal št��tek s hlavou chodsk��ho psa.

  A. B. Svojs��k nezapom��nal ani na aktivn�� činnost s ml��dež��. Se svou družinou vyr��žel t��bořit do Prokopsk��ho ��dol�� a na jin�� m��sta v okol�� Prahy. V��tšinou postavili velký stan zvoň��k a dv�� ��čka. Mimo toho, že si skauti vařili v kotl��ku a provozovali dalš�� t��bornick�� discipliny, tak�� hodn�� cvičili. Bylo to pochopiteln�� -Svojs��k byl přece t��locvik��ř a nav��c musel naplňovat i tu druhou č��st ide��lu kalokagathie - nejen rozvoj ducha, ale i rozvoj t��la.

  Na z��kladn�� knize českých skautů pracoval Svojs��k s��m velice intenzivn��, ale z��sk��val pro ni i řadu přisp��vatelů. Nekop��roval Scouting for Boys, volil sp��še č��tankový styl knihy. Na rozd��l od Baden-Powella se snažil oslovit sp��še dosp��l�� než chlapce. N��kter�� hotov�� č��sti vyd��val samostatn�� jako dalš�� svazky Knihovny jun��ků (českých skautů). Svazkem č. 2 bylo T��bořen��, dalš�� č��sla nesla n��zev V př��rod�� a Um��n�� pozorovati. V kv��tnu 1912 konečn�� vyšly knižn�� Z��klady jun��ctv�� - bible českých skautů. Nebyly jen d��lem A. B. Svojs��ka, přisp��vatelů do 724str��nkov�� knihy bylo rovných třicet. V��tšinou se jednalo o významn�� pedagogy, spisovatele, skladatele, ba i poslance ř��šsk��ho sn��mu. Zat��mco v okoln��ch st��tech se založen�� a rozb��hu skautingu v��novali voj��ci, u n��s ho sm��rovali pedagogov�� přesn�� v Baden-Powellov�� duchu antimilitaristicky. Důležitý je rovn��ž fakt, že již v Z��kladech jun��ctv�� uvedl vedle Baden-Powella i osobnost E.T. Setona, což naprost�� v��tšina zahraničn��ch skautských organizac�� neučinila. V z��v��ru knihy nalezneme i prvn�� zveřejn��nou p��seň Jun��ck��, kterou s nepatrnými zm��nami zp��v��me jako skautskou hymnu dodnes. Na Svojs��kovo př��n�� napsal text spisovatel František S. Proch��zka a zhudebnil ji š��f opery N��rodn��ho divadla Karel Kovařovic.

  Z knihy Skautsk�� stolet��, Šantora Roman et al., vydan�� Jun��kem (TDC) a Mladou frontou, a.s., v Praze 2012, vybral

                                    Jan Adamec – Středisko Jun��ka Žamberk 
   
   
   
   
   
   

  SPORT

  SHOCK CUP 2012 op��t v Žamberku

  Letošn�� již p��tý ročn��k seri��lu z��vodů Mistrovstv�� Česk�� republiky v off road tech trialu SHOCK CUP 2012 byl zah��jen 5. kv��tna 2012 prvn��m z��vodem Velk�� ceny m��sta Žamberka (Žambersk�� listy č.10/2012). Patron��t nad t��mto z��vodem převzal starosta m��sta pan Jiř�� Dytrt. Do Žamberka se seri��l vrac�� v pořad�� čtvrtým letošn��m z��vodem, který se uskutečn�� 1. a 2. z��ř�� 2012. Patron��t nad z��vodem op��t převzal starosta m��sta.

  Oproti kv��tnov��mu z��vodu došlo k organizačn��m zm��n��m z��vodu týkaj��c�� se volných tř��d. Startovn�� pole je tak rozd��leno do dvou skupin. Prvn�� skupinu tvoř�� extra tř��dy, ve kterých sout��ž�� pos��dky v ostr��m z��vodu. Druhou skupinu tvoř�� voln�� tř��dy pro zač��naj��c�� pos��dky. Ob�� skupiny jsou rozd��leny na tři tř��dy podle rozvoru vozidel.

  O voln�� tř��dy rozš��řili pořadatel�� startovn�� pole poprv�� v letošn��m roce a premi��ru m��ly voln�� tř��dy pr��v�� při Velk�� cen�� m��sta Žamberka v kv��tnu. Tehdy se z��častnily tři pos��dky. V současn�� dob�� je již ve volných tř��d��ch hodnoceno třin��ct pos��dek. Voln�� tř��dy jsou určeny pro z��jemce z řad širok�� veřejnosti vlastn��c�� osobn�� automobily do ter��nu, kteř�� si zat��m netroufaj�� na ostrý z��vod v extra tř��d��ch, ale cht��j�� si j��zdu v ter��nu vyzkoušet. Pořadatel�� tak cht��j�� vytvořit podm��nky pro organizovan�� ježd��n�� v lokalit��ch k tomu určených a zabr��nit tak voln��mu a neorganizovan��mu ježd��n�� ve voln�� př��rod��. Z��vodu ve volných tř��d��ch se může z��častnit kdokoliv. Podm��nkou pro ��čast je vozidlo s platnými registračn��mi značkami a zaplaceným povinným ručen��m. Dalš�� podm��nkou je motoristick�� přilba schv��len�� pro provoz na pozemn��ch komunikac��ch.

  Co je to off road tech trial? Je to vlastn�� j��zda zručnosti v ter��nu, při kter�� nejde vůbec o rychlost nebo čas. Při j��zd�� se klade důraz na zručnost, cit, přesnost a odhad. Vyžaduje to velkou d��vku odvahy a přemýšlen��. Vlastn�� j��zda prob��h�� v uzavřen�� sekci, brankov�� pole jsou označena, č��mž je d��n sm��r jejich průjezdu. Je jedno, jestli dopředu nebo dozadu. Pořad�� průjezdu jednotlivých branek nen�� určeno a z��lež�� na pos��dce, jakou trasu si zvol��. J��zda v sekci je hodnocena trestnými body. Vyhr��v�� ten, kdo nasb��r�� nejm��n�� trestných bodů.

  Protože se seri��l přehoupl do sv�� druh�� poloviny a zejm��na v extra tř��d��ch O2 a O3 je situace v průb��žn��m pořad�� seri��lu vyrovnan��, lze oček��vat, že s bl��ž��c��m se posledn��m z��vodem (Javorn��k 29. a 30.09.2012) se bude v Žambersk��m kotli tvrd�� bojovat o každý bod. Přijm��te pozv��n�� poř��daj��c��ho AGENAS TEAMu Javorn��k a přijďte se pod��vat o v��kendu 1. a 2. z��ř�� 2012 do Žambersk��ho kotle. Z��vod prob��h�� v sobotu i v ned��li. Oba dva dny zač��n�� v 9 hodin. Pozv��n�� plat�� i pro vlastn��ky offroadů, kteř�� si cht��j�� vyzkoušet svoje schopnosti a schopnosti svých vozů při z��vod�� v ter��nu. Pr��v�� pro V��s jsou určeny voln�� tř��dy. V��ce informac�� k z��vodu v Žamberku i k cel��mu seri��lu naleznete na www.shockcup.cz.i    

                   Oldřich Janků, AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorn��k 
   

  ODBÍJENÁ - 40. ročn��k

  Srpnový turnaj v odb��jen�� mužů se uskutečn�� v Žamberku

  4.srpna 2012 na hřišti u sokolovny od 8:30 hod.

            Srdečn�� zvou pořadatel�� - TJ Sokol Žamberk, odd��l odb��jen�� 
   

  TAI-ČI a z��klady ČIKUNG nab��z��me v našich kurzech, kter�� budou zah��jeny ve druh�� polovin�� z��ř�� 2012, a to pravd��podobn�� v HELVÍKOVICÍCH, jednou týdn�� večer na 1,5 - 2 hodiny (min. 1x za 14 dnů).

  Předpokl��dan�� cena cel��ho školn��ho roku: 2.800,- až 3.200,- Kč.

  Lask.ekos.spol.M.Podvrš��, Žampach. Viz www.les-mp.cz

  Kontakt: tel.728 201 529 F.Radvan 

  nebo 605 219 589 M.Heřman nebo 608 248 511 A.Hrub��. 
   

  SKP Duha Lanškroun, odd��l cyklistiky připravuje na term��n

  10.8. – 12.8.2012 již 26. ročn��k

  MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU - Regionem Orlicka.

  Z��vodu se pravideln�� z��častňuj�� nejlepš�� sportovci kategorie Juniorů z Česk�� republiky a sousedn��ch zem��.

  Program z��vodu:

  I. etapa 77 km

  P��.10.8.2012  17:00 hodin.  Z��vod na okruz��ch Lanškroun, Rudoltice, Ostrov, Lanškroun

  II. etapa 10 km

  So.11.8.2012 9:00  hodin. Časovka jednotlivců Lanškroun – Nepomuky,

  III. etapa 80 km

  So.12.8.2012 15:00 hodin.  Jablonn�� n/O 15:00, Červen�� Voda 15:23 Bukovice 15:35, Kl��šterec 15:52, Zborov 15:57, Drozdov 16:20, Cotkytle 16:37, Chudoba 16:42, Lanškroun 16:58

  IV. etapa 95 km

  Ne. 12.8.2012 9:00 hodin.

  Lanškroun 9:00, D.Dobrouč 9:25, Petrovice 9:34, Letohrad 9:53, Šedivec 9:59, Žamberk 10:08, Č. Libchavy 10:22, Úst�� n/O 10:48, Andrlův Chlum 10:55, Řetov�� 11:03, Č. Třebov�� 11:15, Skuhrov 11:25, Lanškroun 11:35 hod.

  Zveme všechny př��znivce cyklistiky ke zhl��dnut�� hodnotn�� sportovn�� pod��van��. Pros��me ��častn��ky silničn��ho provozu, kteř�� se b��hem v��kendu potkaj�� na silnic��ch našeho okresu s konvojem z��vodu, aby uposlechli pokynů policie a pořadatelů. D��kujeme.

                               Petr Buch��ček, ředitel z��vodu Regionem Orlicka   
   
   
   
   

  L��to v Pastvin��ch

  Na Pastvinskou přehradu op��t ve 24.týdnu vtrhlo l��to třicetistupňovými teplotami, a tak ve SKI klubu Pastviny začaly vrcholit př��pravy na tři obl��ben�� akce.

  XIV. ročn��k Pastvinsk��ho triatlonu byl tradičn�� odstartov��n 5. 7. 2012 v 10:00 hod. v prostoru pod mostem a vyhodnocen „Na Vleku��. Z��vodu se z��častnilo 95 z��vodn��ků ve čtyřech kategori��ch. Za dobu trv��n�� z��vodu, který při jeho prvn��m ročn��ku byl pojat s nads��zkou jako „Pastvinsk�� mistrovstv�� Evropy,�� se ho z��častnilo asi tis��c z��vodn��ků. Z��vod již m�� sv�� st��l�� př��znivce a je dobrou zkouškou pro každ��ho, kdo si chce ov��řit, jak je na tom v plav��n��, j��zd�� na kole a b��hu. Bez obav se může přihl��sit každý, kdo tuš��, že uplave 250 m, ujede na kole 17 km a ub��hne 4,5 km. Nikdo se mu nebude posm��vat za to, že nestač�� tempu borců, kteř�� z��vod zvl��dnou v čase kolem jedn�� hodiny. Co na tom, když to zvl��dne za půl dne.  Př��št�� ročn��k bude op��t 5. července 2013.

  VI. ročn��k Pastvinsk�� noty bude zah��jen 4. 8. 2012 ve 14:00 hod. Na Vleku. Tento festival mal��ho ž��nru – bluegrassov�� a country muziky zah��j�� st��lice bluegrassov�� sc��ny, kter�� na ni z��ř�� již 40 let, kapela POUTNÍCI s hodinovým koncertem.

  Po n�� budou n��sledovat BG FOFR, MAŃANA BG BAND, STARÁ VESTA, THE LOG, MADAM, BG CWRKOT, JIRKA KRÁLÍK A ROWDY RASCALS a večern�� country b��l odstartuje MIFO BAND S BG CWRKOTEM. Bluegrassov�� muzika navazuje na hudebn�� tradice horalů Appalečsk��ho pohoř�� USA a m�� z��klad v angloamerick��m folkl��ru ovlivn��n��m popul��rn�� hudbou americk��ho Severu a jižanským jazzem. Je pro ni charakteristick�� složen�� n��strojů banjo, mandol��na, kytara, housle a kontrabas a n��kdy t��ž dobro. Vok��ln�� složku pak tvoř�� čtyři hlasy – tenor, vysoký tenor, baryton a bas. N��všt��vn��ci uslyš�� špičkov�� pod��n�� bluegrassov�� a country muziky, neboť hostuj��c�� bluegrassov�� kapely patř�� k t��m nejlepš��m, kter�� na nejen česk��, ale i evropsk�� sc��n�� působ��. Mal�� hudebn�� ž��nry nejsou ��pln�� v kurzu, a proto je nutn�� jejich podpora, aby nezanikly, byla by to velk�� škoda.

  IV. ročn��k z��vodů Drač��ch lod�� bude odstartov��n 18. 8. 2012 „Na Panelu��. Již nyn�� je přihl��šeno dvacet pos��dek. Pro ��čast na t��chto amat��rských z��vodech je třeba d��t dohromady partu 21 nadšenců a přihl��sit se k z��vodu. Nikdo z ��častn��ků nepotřebuje ž��dnou vod��ckou př��pravu, všichni to zvl��dnou a zejm��na si to velice užij��. Netradičn�� recesn�� oblečen�� z��vodn��ků je v��t��no, neboť se mimo jin�� sout��ž�� i o nejvtipn��ji od��nou pos��dku. Každý, kdo se z��vodu ��častnil V��m potvrd��, že je to skv��lý z��žitek. Kdo nedrž�� p��dlo každý den zjist��, že za 1-2 minuty p��dlov��n�� v rytmu, pod tlakem bubnu, je ��pln�� nadoraz.

  Tak přijďte - z��vodn��ci i div��ci - jste všichni srdečn�� zv��ni.

                                                         Josef Koub��k, SKI klub Pastviny 
   
   
   
   

  Cykloz��vody „O poh��r m��sta Žamberka��  jsou minulost��.

  O v��kendu 7. – 8. července 2012 prob��hl 21.ročn��k tradičn��ho tř�� etapov��ho cyklistick��ho z��vodu „O Poh��r m��sta Žamberka�� poř��daný firmou Cyklo Janoušek ve spolupr��ci s m��stem Žamberkem. Z��vod se jel op��t v r��mci seri��lu z��vodů Moravsk��ho poh��ru amat��rských cyklistů, tentokr��te bez kategorie A. Již sobotn�� dopoledn�� časovka naznačila, kdo bude v��vodit startovn��mu poli v jednotlivých kategori��ch a výsledky odpoledn��ho krit��ria m��stem to jednoznačn�� uk��zaly. Potvrzen�� m��la přin��st ned��ln�� „horsk���� etapa přes Šerlich, kdy se oček��valy obdobn�� výsledky jako v sobotu. Minim��ln�� v kategorii B tomu však nebylo, neboť na start t��to z��v��rečn�� etapy se dostavila ekipa Favoritu Brno v r��mci sv�� sezonn�� př��pravy, kter�� ovl��dla stupn�� v��t��zů. Ačkoliv nem��la možnost promluvit do celkových výsledků cel��ho kl��n�� pro ��čast pouze v jedin�� etap��, přesto uk��zala, že možný cyklistický potenci��l česk�� cyklistiky se nach��z�� n��kde jinde. Ostatn�� př��čky mimo stupn�� v��t��zů již ovl��dli předpokl��dan�� favorit��. V ostatn��ch kategori��ch bojovali o posty nejvyšš�� všichni ti, kteř�� m��li nejlepš�� výchoz�� pozice z předešl��ho dne a i ti, kteř�� se pokusili překvapit soustřed��ným výkonem.

  I přes velmi hork�� počas�� panovala po oba dny cyklistick��ho sv��tku v Žamberku výborn�� pohoda, zdrav�� sout��žen�� spojen�� s tradičn��m hecov��n��m, a to vše podepřen�� velmi kvalitn��mi výkony všech z��častn��ných. N��ladu nezkazila i relativn�� nižš�� ��čast startuj��c��ch způsoben�� s nejv��tš�� pravd��podobnost�� term��novou „koliz����  předch��zej��c��ch st��tn��ch sv��tků.

  Trat�� byly op��t výborn�� připraveny, sv�� m��sto v programu z��vodů si našla druh�� etapa, kter�� v loňsk��m roce zm��nila svoji podobu z dlouhých okruhů po m��st�� a kolem m��sta jen na okruhy v centru m��sta. Na z��v��r snad už jen povzdechnut��, že na stupn�� v��t��zů op��t nezav��tal nikdo z dom��c��ch jezdců.

  Výsledky celkem:

  Kategorie B – 1. Luk��š Tom��šek (Cyklo Mikul��šek) -  3:37:54

        2. Jan Svoboda (YOGI Racing Ostrava) - 3:38:26

        3. Lud��k Blinka (Silný team Uničov I) -  3:38:46

  Kategorie C – 1. Kamil Mr��z (Silný team Uničov I) - 3:31:45,

        2. Pavel Kokeš (SK Valašsk�� kr��lovstv��) -  3:32:30

        3. Pavel Kuda (HAIBIKE TEAM) -  3:33:14.

  Kategorie D – 1. Libor Trochta (SK TOMA-Kankovský A)-

                  3:17:10

        2. Zden��k Moravč��k (SK Orbea Czech Masters) -  3:17:58

        3. Robert Skřeček (KC Brno) - 3:19:38

  Kategorie E – 1. Milan Masný (Racing Olešn�� Frýdek – M��stek) –

                         2:54:10

        2. Jaroslav Šenk (Silný team Uničiv I) - 2:54:18

        3. Josef Holomek (Klub českých cyklistů 1900

        Litomyšl) -  2:54:49

  Kategorie Ž – 1. Ladislava Třas��kov�� (CykloProfi Holice) –

              3:11:13

        2. Lucie Radiov�� (HaPe Brno) -3:11:53

        3. Martina Kukulov�� (CS V��no Karabina Šumperk)-

        3:19:47 .     

                        Za Cyklo - Janoušek team Fabi��n Vladim��r 
    
    

   Kanoistika v Pardubic��ch

   V ned��li 17. června 2012 se kanoist�� SK Žamberk z��častnili z��vodů Krajem Pernštýnů v Pardubic��ch. Z��vody se konaly na Labi nad jezem u veslařsk�� lod��nice.

   Výsledky:

   Kub��čkov�� Nat��lie    bky MK1 333 m   5. m��sto         K2 333 m 3. m��sto

                           MK1 1,5 km   6. m��sto K2 1,5 km 2. m��sto

   Stejskal Luk��š  bci MK1 333 m   2. m��sto

                           MK1 1,5 km   3. m��sto 

   Proch��zka Ondřej dci K1 333 m   2. m��sto K2 333 m 3. m��sto

                           K1 3 km   3. m��sto

   Stejskal Jakub  dci K1 333 m   4. m��sto K2 333 m 2. m��sto

                           K1 3 km   2. m��sto

   Kub��ček Patrik dci K1 333 m   5. m��sto K2 333 m 2. m��sto

                           K1 3 km   4. m��sto

   Stejskal Petr  muži C1 333 m   3. m��sto C2 333 m 1. m��sto

                           C1 3 km   2. m��sto 

   Stejskal V��clav muži C1 333m   4. m��sto C2 333 m 1. m��sto

                           C1 3 km   3. m��sto

   Proch��zka Vojt��ch žci K1 333 m   5. m��sto K2 333 m 2. m��sto

                     žci K1 1,5 km   5. m��sto

   Vencl Viktor  žci K1 333 m   6. m��sto K2 333 m 2. m��sto

                           MK1 1,5 km   7. m��sto

                                                       vkal 

   MISTROVSTVÍ  ČR VETERÁNŮ V KROSU

   DOLNÍ DOBROUČ

   V červnu se konalo Mistrovstv�� Česk�� republiky v krosu v Doln�� Dobrouči při z��vod�� „B��h Dobroučským krajem��. Z��vod byl odstartov��n na fotbalov��m hřišti a m��l vysokou kvalitu jak pořadatelskou, tak vysokou kvalitu b��žců cel�� republiky. Komentoval jej zn��mý atletický koment��tor, bývalý reprezentant v maratonu, Ivo Domanský.

   Výsledky mistrovstv��  ČR:

   muži 35-39 let   10,3 km   6. Kalous Petr  51:27

   muži 40-44 let   10,3 km   5. Fajfr František  41:27

   muži 45-49 let  10,3 km 14. Belobrat Ivan  52:55

   muži 60-64 let  10,3 km 11. Kobl��žek Jindřich  61:03

                                                   vkal 
    
    
    

   ČESKÝ POHÁR V KANOISTICE V RAČICÍCH

   Stejskal Jakub 4 x 1.m��sto !

   V červnu se z��vodn��ci kanoistick��ho odd��lu SK Žamberk z��častnili v Račic��ch Česk��ho poh��ru v kanoistice. Před nast��vaj��c��m mistrovstv��m republiky, kter�� se konalo posledn�� v��kend v červenci, zajistili docela slibn�� výsledky.

   Výsledky( do 6.m��sta ):

   Jedličkov�� Zuzana ženy K2    200 m 5. m��sto  K1 5000 m 4. m��sto 

   Proch��zka Ondřej dci K2  1000 m     3. m��sto 

   Stejskal Jakub  ž��ci K1  1000 m 1. m��sto     K1   200 m   1. m��sto

                           K1    500 m 1. m��sto     K2   500 m   1. m��sto

   Kub��ček Patrik ž��ci K1  1000 m 2. m��sto     K1   200 m   4. m��sto 

                           K1    500 m 3. m��sto K2  500m 1.m��sto

                                                          vkal 
    
    

   TENIS - TOSK Žamberk

   Z��v��r sout��ž�� družstev – 7. kolo: 23. a 24.června 2012

   DOSPĚLÍ:

   TOSK A – Perštýn Pardubice B   7 : 2

   O definitivn�� z��chrannou pojistku se zasloužili: K.Kaleta, Ra.Neugebauer, P.Kaleta, J.Hlav��č, T.Linhartov�� a K.Kaleta-Neugebauer, P.Kaleta-Hlav��č.

   Odložený z��pas 3.kola: VŠTJ UK Hradec Kr��lov�� – TOSK A   5 : 4

   Bodovali: K.Kaleta, H.Kvapilov��, P.Kaleta a Kvapilov��-Stehl��kov��

   Tabulka východočesk�� divize:

   1. TC-DTJ Hradec Kr��lov�� A    7   7  0   45:18   14
   2. TC Hořice A   7   6  1   38:25   13
   3. VŠTJ UK Hradec Kr��lov�� A  7   4  3   30:33   11
   4. TK Úst�� nad Orlic�� A         7   4  3   29:34   11
   5. TOSK  Ž a m b e r k  A      7   3  4  30:33    10
   6. Tenis Nov�� Paka A             7   2  5   31:32     9
   7. TO TJ Tesla Pardubice A      7   1  6   26:37     8
   8. TK Perštýn Pardubice B        7   1  6   24:30     8

   TC Přelouč – TOSK B   6 : 3

   Bodovali: J.Malý, M.Dost��l a Malý – A.Jindra.

   Tabulka přeboru Pardubick��ho kraje:

   1. TC Chrudim A                7   7  0  53:10   14
   2. TCV Pardubice B             7   6  1  38:25   13
   3. TK Česk�� Třebov�� A          7   5  2  35:28   12
   4. TC Přelouč                    7   4  3  32:31   11
   5. USK Pardubice                7   3  4  29:34   10
   6. LTC Vysok�� Mýto             7   2  5  30:33     9
   7. TOSK  Ž a m b e r k  B     7   1  6  17:46     8
   8. TK Úst�� nad Orlic�� B           7   0  7  18:45     7

   Sn Mor. Třebov�� – TOSK C   8 : 1 

   Jediný bod z��skala A.Hrubešov��.  

   Tabulka Pardubick�� krajsk�� sout��že 1.tř.

   1. SN Moravsk�� Třebov�� A     7   7  0  55: 8  14
   2. TK Česk�� Třebov�� B          7   6  1  43:20  13
   3. TC Jev��čko                    7   5  2  34:29  12
   4. TC Profistav Litomyšl         7   4  3  35:28  11
   5. TOSK  Ž a m b e r k  C    7   3  4  27:36  10
   6. TK Úst�� Nad Orlic�� C         7   2  5  25:38    9
   7. LTC Sokol Jablonn�� n.O.     7   1  6  18:45    8
   8. TK Letohrad                  7   0  7  15:48    7

   DOROST:

   TOSK A – LTC Pardubice A   3 : 6

   Bodovala pouze d��včata – T.Linhartov��, po zran��n�� H.Kvapilov�� a ob�� v deblu.

   Konečn�� tabulka JUNIOR TOUR o poh��r prezidenta ČTS:

   1. TC DTJ Hradec Kr��lov�� A    7   7  0  54: 9  14
   2. TC Dvůr Kr��lov�� A          7   6  1  34:29  13
   3. LTC Pardubice A            7   5  2  41:22  12
   4. TOSK  Ž a m b e r k  A     7  4  3  32:31  11
   5. TK VČE Hradec Kr��lov�� A   7   2  5  28:35   9  
   6. TK Česk�� Třebov�� A          7   2  5  24:39   9
   7. TC Nov�� M��sto n.Met.A      7   2  5  23:40   9
   8. TCV Pardubice                7   0  7  16:47   7

   TC Chrudim A – TOSK B   6 : 3

   Tři body z��skali: D.Jedlička, Š.Př��hoda a oba v deblu.

   Konečn�� tabulka Pardubick��ho krajsk��ho přeboru:

   1. TK Perštýn Pardubice A      7   7  0   58: 5  14
   2. TC Chrudim A               7   6  1  40:23  13
   3. TO TJ Tesla Pardubice       7   5  2  39:24  12
   4. TOSK  Ž a m b e r k  B    7   4  3  37:26  11
   5. TK Ledeč nad S��zavou       7   3  4  26:37  10
   6. TK SB Sv��tl�� nad S��z.       7   2  5  20:43    9
   7. TK Úst�� nad Orlic�� A         7   1  6  20:43    8
   8. LTC Vysok�� Mýto A         7   0  7  12:51    7

   STARŠÍ  ŽACTVO:

   TOSK A  -  TK Ledeč nad S��z.   8 : 1

   O v��t��zstv�� se zasloužili: A.Ad��mek, Š.Př��hoda, V.Kulhav��, M.Urban, D.Neugebauer, Kulhav��-Krejsov��, Ad��mek-Př��hoda a Urban-Neugebauer.

   Konečn�� tabulka Pardubick��ho krajsk��ho přeboru:

   1. TO TJ Tesla Pardubice A     7   7  0  55: 8   14
   2. TOSK  Ž a m b e r k       7   6  1  48:15  13
   3. TC Chrudim A               7   5  2  33:30  12
   4. TK Ledeč nad S��zavou      7  4  3  29:34  11
   5. TK Perštýn Pardubice B     7   3  4  24:39  10
   6. TK Česk�� Třebov�� B         7   1  6  23:40    8
   7. TK Úst�� nad Orlic��           7   1  6  23:40    8
   8. TJ Jiskra Havl��čkův Brod    7   1  6  17:46    8 

   MLADŠÍ  ŽACTVO:

   TC DTJ Hradec Kr��lov�� B – TOSK A   2 : 7

   Bodovali: L.Nekvinda, M.Urban, V.Kulhav��, B.Quittov��, D.Neugebauer, F.Hudetz, Kulhav��-Quittov��.

   Konečn�� tabulka JUNIOR TOUR o poh��r předsedy ČTS:

   1. TK N��chod                   7   7  0  48:15  14
   2. TC DTJ Hradec Kr��lov�� A   7   5  2  42:21  12
   3. TK Perštýn Pardubice A     7   5  2  31:32  12
   4. TO TJ Tesla Pardubice A    7   4  3  36:27  11
   5. TOSK  Ž a m b e r k      7  3  4  34:29  10
   6. TC Dvůr Kr��lov�� A          7   3  4  30:33  10
   7. TC DTJ Hradec Kr��lov�� B   7   1  6  24:39    8
   8. LTC Pardubice A            7   0  7   7:56     7 

   BABYTENIS:

   TOSK – TK Ledeč nad S��z.  6 : 0

   O vynikaj��c�� postup do oblastn��ho semifin��le se zasloužili: D.Hor��lek, D.K��rn��k, A.Moravcov��, N.Jindrov��, Hor��lek-K��rn��k a Jindrov�� – L.Malý.

   Družstvo v sout��ži d��le pokračuje, oblastn�� fin��le se kon�� v z��ř��!

   MINITENIS:

   Tabulka skupiny D memori��lu Z.Kocmana:

        1. TK Choceň                     8   7  1   48:16   15

        2. TK Úst�� nad Orlic��         8   6  2   43:21    14

        3. TK Česk�� Třebov��         8   5  3   45:19    13

        4. TOSK  Ž a m b e r k     8   2  6   22:42    10

        5. Spartak Polička B           8  0  8    2:62       8          M.Ch. 
    
    
    

   Mysliveck��  sdružen��  Kunvald poř��d��

   XXIII. ročn��kLOUČENÍ  S LÉTEM��

   dne 18. srpna 2012 na mysliveck�� chat�� v Kunvaldu

   . prodej grilovaných kuřat od 16:00 hodin

   . prodej zv��řinových specialit od 18:00 hodin

   . k tanci a poslechu hraje od 20:00 hodin skupina „CHITANELL��

   . vstupn�� dobrovoln��

   T��š��me se na Vaši n��všt��vu! 
    
    
    

   TIP na výlet

   Trek – Via ferraty – Turistika – Klettersteig – Výlety – Dovolen�� - Relax

   Parta nadšenců ze Žamberka op��t poř��d�� deseti denn�� výlet, tentokr��te na treky a ferraty do oblasti: Dolomity – po zajišt��ných v��lečných cest��ch a stezk��ch (Rosengarten – Marmolada – Sella – Latemar).

   Dolomity – pod n��zvem Dolomity se b��žn�� rozum�� hornatý kraj mezi řekami Rienz (na severu), Eisack / Etsch (na z��pad��).

   Term��n: 24.08 - 02. 09. 2012 (10dn��).

   Odjezd p��tek 24. 08. odpoledne (cca16-17hod.), n��vrat ned��le 02. 09. v rann��ch hodin��ch. 

   Cena: 7.500,- Kč zahrnuje: dopravu do It��lie a zp��t modern��m autobusem, 7x ubytov��n�� v penzionu, organizačn�� zajišt��n�� a m��stopisn�� materi��ly. Pokud by cht��l n��kdo dojet vlastn�� dopravou, tak se můžeme domluvit. Cena nezahrnuje: stravu, lanovky, vstupy na  zpoplatn��n�� ferraty a dalš���� Doprava: bude zajišt��na klimatizovaným autobusem s TV a občerstven��m. Bus je jinak po celou dobu pobytu k dispozici. N��stupn�� m��sta: Letohrad, Žamberk, Hradec Kr��lov��, Praha + m��sta při cest��. Ubytov��n��: bude zajišt��no v Aparthotelu v ��dol�� Val di Fassa. Styl apartm��nů pro 2,3 a 4 osoby. Každý apartm��n m�� perfektn�� vybaven�� (wi-fi, TV), na pokoj��ch je vlastn�� soci��ln�� zař��zen��, sprchový kout, balkon a kuchyňka. K dispozici na penzionu je krytý baz��n - pro ubytovan�� zdarma. Za př��platek je možn�� suna, tureck�� l��zn��, restaurace s polopenz��. V cen�� pobytov�� taxa, ložn�� pr��dlo i z��v��rečný ��klid. Lanovky: použijeme kvůli velk��mu převýšen��, ať si usnadn��me a zpř��jemn��me den. L��stky nakoup��me společn��, zlevn��n��. Zhruba m��m spoč��t��no, že n��s 8 lanovek bude st��t cca 55,- eur. Stravov��n��: z vlastn��ch z��sob ve vybaven�� kuchyni, občerstven�� v restaurac��ch či u řidiče. Povinn�� výbava!!!: B��žn�� turistick�� výbava – pevn�� boty, teplejš�� oblečen�� pro př��pad zhoršen�� počas��, pl��št��nka nebo pončo, slunečn�� brýle, kr��m s UV faktorem, osobn�� l��k��rnička (bereme expedičn��), skl��dac�� hole (pro stabiln��jš�� chůzi). Kdo půjde na ferraty – NUTNÉ!!!: set na ferraty, přilba, ��vazek, rukavice. Pojišt��n��: si každý zajišťuje s��m – POVINNÉ!!! Mapy: doporučuji: Tabacco 1:25 000: 06 Val di Fassa E Dolomiti Fassane. Průvodce: Dolomity mezi Brixenem a Bellunem(Franz Hauleitner), Klettersteigatlas Alpy (Freytag&Berndt) – ob�� můžu zapůjčit na m��st��.

   Kontakt: Martin Fojt��k / Pod Karlovicemi 1222, Žamberk 564 01 Tel. +420 602 459 039 / Email: fojtikmartin@seznam.cz / Net:www.matysek.estranky.cz 
    
    
    
    
    
    
    
    

   Ani b��hem pr��zdninových m��s��ců pos��dka hradu Sovince, lež��c��ho v okrese Brunt��l, nebude odpoč��vat. V průb��hu srpna uspoř��d�� občansk�� sdružen�� Špinavci, historick�� pos��dka hradu, ve spolupr��ci s Muzeem v Brunt��le a se sdružen��m D��dictv�� celkem tři Historick�� akce s celodenn��m programem, a to v n��sleduj��c��ch term��nech:

   04. a 05. 08. Past na medv��da - Lesnick�� a sokolnick�� slavnosti. XVII. ročn��k obl��ben�� akce. Včelařsk�� a koš��k��řsk�� řemeslo s uk��zkou zručnosti řezb��řů.

   11. a 12. 08. Na př��kaz c��saře – Gotický ryt��řský turnaj v seku mečem.  Život a etiketa  při n��mluv��ch na gotick�� tvrzi. Akce s celodenn��m programem.

   18. a 19. 08. Hodokvas ryt��ře Kobylky - Tradičn�� historicko-řemeslný jarmark.  XVII. ročn��k akce roku. Prezentace zručnosti řemesln��ků v dobov�� tržnici.

   Historick�� akce s bohatým celodenn��m programem.

   Bližš�� informace najdete na našich webových str��nk��ch www.sovinec.cz, kde budou tak�� s dostatečným předstihem zveřejn��ny podrobn�� programy. Možnosti rezervace vstupenek na tel.: 725 577 725, př��padn�� na adrese mila.hondlova@seznam.cz   

   4.8. Kulin��řsko-vinařský den (14:00)

   Zveme V��s na třet�� ročn��k kulin��řsko-vinařsk��ho odpoledne v kr��sn��m prostřed�� potštejnsk��ho z��mku. V tento den se z��mek i z��mecký park prom��n�� v r��j labužn��ků a milovn��ků dobr��ho v��na. Na programu je nejen degustace kvalitn��ch v��n různých vinařstv��, uk��zky vařen�� a ochutn��vky indických specialit a prodej  exotick��ho kořen��,  ale tak�� mezin��rodn�� kulin��řsk�� um��n�� v praxi, show m��ch��n�� koktejlů, kuchařsk�� instrukt��ž makrobiotick�� kuchyn�� a mnoho dalš��ho. Op��t, jako v minul��m roce, pro vinaře dopln��me nab��dku v��n i ochutn��vkou sýrů a zapůjčen��m či prodejem „koštovac��ch sklenek��. Cel�� odpoledne bude hr��t prav�� moravsk�� cimb��lov�� muzika a pestr�� ceny budete moci vyhr��t v kulin��řských sout��ž��ch pro d��ti i dosp��l��.  Budeme  sout��žit  "o nejlepš�� dom��c�� marmel��du a letos nov�� i dom��c�� lik��r".  Sv�� výrobky můžete nosit na z��mek, odborn�� porota vyhodnot�� v��t��ze v den kulin��řsko-vinařských slavnost��. Ochutn��vky pochutin  jsou samozřejmost��! Přijďte prož��t př��jemn�� odpočinkov�� odpoledne .  

   10.8. Koncert mladých um��lců, Litomyšl (19:00)

   Srdečn�� V��s zveme na čtvrtý ročn��k „Koncert mladých um��lců��, který poř��daj�� Mezin��rodn�� smyčcov�� kurzy z Litomyšle, pod veden��m prof. Milana V��tka. Přijedou mlad�� um��lci z různých koutů sv��ta a poskytnou n��m nezapomenutelný hudebn�� z��žitek. Letos na z��mek Potštejn zav��taj�� um��lci z Mongolska, USA, Šv��dska, D��nska, Norska i Česk�� republiky. Koncert bude prob��hat v mramorov��m koncertn��m s��le z��mku od 19:00 hod. a sv�� vstupenky si můžete rezervovat na telefonu 728 939 028. T��š��me se na V��s!

                                                   Kateřina Skalick��, Z��mek Potštejn 

   PŘÍLOHA ŽL č.13/2012

   USNESENÍ RM č.56 - ze dne 21. 06. 2012

   56/2012-RADA/2424              

   schvaluje ov��řovatelem z��pisu Petra Proch��zku.

   56/2012-RADA/2425                 

   schvaluje předložený program jedn��n�� Rady m��sta.

   56/2012-RADA/2426              

   bere na v��dom�� informaci o spln��ných usnesen��ch č��slo: 1854/12, 1925/12, 2064/12, 49/2012-RADA/2122, 2123, 51/2012-RADA/ 2160, 2162, 2165, 2167, 2170, 52/2012-RADA/2216, 2217, 2218, 2245, 53/2012-RADA/2261, 2262, 2263, 2266, 2268, 2271, 2285, 54/2012-RADA/2298, 2303, 2310, 2311, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2319, 2320, 2325, 2317, 2333, 2315 m��stským ��řadem.

   56/2012-RADA/2427               

   bere na v��dom��

   - ozn��men�� Stavebn��ho ��řadu M��Ú Žamberk o zah��jen�� ř��zen�� o nař��zen�� odstran��n�� stavby „gar��že�� na pozemc��ch parc.č. 668/11 a 667/43 v k.��. Žamberk,

   - veřejnou vyhl��šku - ozn��men�� Stavebn��ho ��řadu o zah��jen�� ��zemn��ho ř��zen�� a nař��zen�� veřejn��ho ��stn��ho jedn��n�� o zm��n�� využit�� ��zem�� na pozemku parc.č. 1501 a 1503/2 v k.��. Žamberk,

   - usnesen�� Stavebn��ho ��řadu M��Ú Žamberk o přerušen�� ř��zen�� o um��st��n�� stavby „lap��k plovouc��ch nečistot�� na pozemku parc.č. 1149/1 v k.��. Žamberk,  

   - ozn��men�� Stavebn��ho ��řadu M��Ú Žamberk o zah��jen�� ř��zen�� o nař��zen�� odstran��n��  č��sti stavby „bioplynov�� stanice�� na pozemc��ch v k.��. Žamberk objektu „SO 06 - j��mka na sil��žn�� šť��vy a d��vkovac�� zař��zen����,

   - usnesen�� Stavebn��ho ��řadu M��Ú Žamberk o přerušen�� ř��zen�� o um��st��n�� stavby „dopravn�� a technick�� infrastruktura pro bytovou výstavbu - Pod Roz��lkou�� na pozemc��ch v k.��. Žamberk.

   56/2012-RADA/2428               

   bere na v��dom��

   - kolaudačn�� souhlas odboru SPDO M��Ú Žamberk pro stavbu „chodn��k mezi mostem 11-066 a aquaparkem – Žamberk��" v k.��. Žamberk,

   - souhlas odboru SPDO M��Ú  Žamberk s m��stn�� ��pravou provozu na ��čelových komunikac��ch v are��lu odborn��ho l��čebn��ho ��stavu Albertinum v k.��. Žamberk,

   - rozhodnut�� odboru SPDO M��Ú  Žamberk o povolen�� zvl��štn��ho už��v��n�� m��stn�� komunikace  ul. Školsk�� pozemku parc.č. 477/54, 487/85, ul. Sokolovsk�� pozemku parc.č. 477/12, pro um��st��n�� podzemn��ho zař��zen��  - komunikačn�� veden�� - dvojce optických HDPE trubek 40/33 MM,

   - rozhodnut�� odboru SPDO M��Ú  Žamberk o povolen�� zvl��štn��ho už��v��n�� m��stn�� komunikace ul. Z��meck�� - parkovišt�� před vstupn�� branou do z��mku, pro zř��zen�� a provoz st��nků v r��mci akce Sv��tky dřeva ,

   -  rozhodnut�� odboru SPDO M��Ú Žamberk o povolen�� zvl��štn��ho už��v��n�� m��stn�� komunikace  - chodn��k na Masarykov�� n��m. na pozemku parc.č. 2684 před č.p. 146 pro stavbu lešen�� na opravu střechy.

   56/2012-RADA/2429              

   schvaluje rozpočtov�� opatřen�� rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka pro rok 2012 dle tab. č. 1)

   56/2012-RADA/2430              

   schvaluje převod finančn��ch prostředků ve výši 36.000,-Kč  z kapitoly rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012  „Partnersk�� vztahy�� na poskytnut�� př��sp��vků z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka v r.2012 pro:

   1. Z��kladn�� školu Žamberk, 28. ř��jna 581, 564 01 ŽAMBERK, IČO 49316834,   na dopravu ž��ků do partnersk�� školy v n��meck��m Senftenbergu v r.2012, ve výši 12.000,-Kč ,

   2. Sdružen�� rodičů a př��tel d��t�� a školy při Z��kladn�� um��leck�� škole Žamberk, Masarykovo n��m��st�� 145, Žamberk, IČ: 44471131, na dopravu ž��ků do Puttlingenu - Mettlachu v r.2012, ve výši 12.000,-Kč,

   3. Sdružen�� MATURITAS při Gymn��ziu Žamberk, N��dražn�� 48,   Žamberk, IČ: 68211139, na dopravu studentů do Senftenbergu (Rakousko) v r.2012, ve výši 12.000,-Kč.

   Smlouvy o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012:

   1. Z��kladn�� škola Žamberk, 28. ř��jna 581, 564 01 ŽAMBERK, IČO 49316834,   na dopravu ž��ků do partnersk�� školy v n��meck��m Senftenbergu v r.2012, ve výši 12.000,-Kč ,

   2.  Sdružen�� rodičů a př��tel d��t�� a školy při Z��kladn�� um��leck�� škole Žamberk, Masarykovo n��m��st�� 145, Žamberk, IČ: 44471131, na dopravu ž��ků do Puttlingenu - Mettlachu v r.2012, ve výši 12.000,-Kč, 3. Sdružen�� MATURITAS při Gymn��ziu Žamberk, N��dražn�� 48,   Žamberk, IČ: 68211139, na dopravu studentů do Senftenbergu (Rakousko) v r.2012, ve výši 12.000,-Kč a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smluv.                         Term��n: 13.7.2012

   56/2012-RADA/2431              

   bere na v��dom�� ž��dost o.s.CEMA Žamberk, N��dražn�� 22, Žamberk o navýšen�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na činnost o.s.CEMA Žamberk v r.2012 a ukl��d��

   MUDr. Jiřin��  Jirešov��, 2. m��stostarostce, osobn�� projednat ž��dost o.s. CEMA Žamberk, N��dražn�� 22, Žamberk o navýšen�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na činnost o.s. CEMA Žamberk v r.2012 ve vazb�� na finančn�� možnosti m��sta Žamberka v r.2012.                                             Term��n: 13.7.2012

   56/2012-RADA/2432

   bere na v��dom�� ž��dost  J.K. o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku na zajišt��n�� organizace z��vodů r��diem ř��zených modelů kategorie F3B, poř��daných na letišti v Žamberku ve dnech 1. 9. - 2. 9. 2012 a schvaluje poskytnut�� finančn��ho daru z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 ve výši 5.000,- Kč J.K, na zajišt��n�� organizace z��vodů r��diem ř��zených modelů kategorie F3B poř��daných na letišti v Žamberku ve dnech 1.9. - 2. 9. 2012.

   56/2012-RADA/2433                 

   bere na v��dom�� ž��dost firmy ISCAREX, s.r.o., Zhoř 59, Česk�� Třebov��, IČ: 25948679,  o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku na pokryt�� n��kladů spojených s poř��d��n��m 13. ročn��ku „Cena firmy ISCAREX - Doln�� Morava - Kr��lický Sn��žn��k�� a neschvaluje poskytnut�� finančn��ho daru z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 firm�� ISCAREX, s.r.o., Zhoř 59, N��mčice,

   Česk�� Třebov��, IČ: 25948679, na poř��d��n�� 13. ročn��ku „Cena firmy ISCAREX - Doln�� Morava - Kr��lický Sn��žn��k��.

   56/2012-RADA/2434                 

   bere na v��dom�� ž��dost Konfederace politických v��zňů ČR, oblastn�� pobočka 66, Smetanova 43, Úst�� n.O., IČ: 0041758, o finančn�� př��sp��vek z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 na činnost oblastn�� pobočky v r.2012 a schvaluje poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 Konfederaci politických v��zňů ČR, oblastn�� pobočka 66,  Smetanova 43, Úst�� n.O., IČ: 0041758, na činnost oblastn�� pobočky v r.2012, ve výši 1.000,- Kč a schvaluje smlouvu o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 Konfederaci politických v��zňů ČR, oblastn�� pobočka 66, Smetanova 43, Úst�� n.O., IČ: 0041758, na činnost oblastn�� pobočky v r.2012, ve výši 1.000,- Kč a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy.                                                               Term��n: 13.7.2012

   56/2012-RADA/2435                 

   schvaluje smlouvu s firmou  AV - AUDITING, spol. s r. o., Tolarova 317, 533 51 Pardubice, IČ:49285220, jej��mž předm��tem je z��vazek vykonavatele prov��st dle z��kona č. 320/2001 Sb. o finančn�� kontrole (d��le jen z��kon) pro m��sto Žamberk kontrolu vybraných agend vedených MÚ m��sta Žamberka, kter�� nahrazuje zč��sti funkci ��tvaru intern��ho auditu ve smyslu �� 29 odst. 6 citovan��ho z��kona a

   pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy.

                                                                                   Term��n: 29.6.2012

   56/2012-RADA/2436                 

   schvaluje vyřazen�� majetku OTE, DDHM a DHM u př��sp��vkov�� organizace Mateřsk�� škola Slun��čko, n��m. Gen. Knopa 433, Žamberk, dle přiložených soupisů.

   56/2012-RADA/2437                 

   bere na v��dom�� ž��dost studentek Gymn��zia Žamberk o finančn�� př��sp��vek z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na studijn�� pobyt v Rice Lake v USA v roce 2012/2013 a schvaluje

   poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 studentk��m Gymn��zia Žamberk – M.L. a K.S. na studijn�� pobyt v Rice Lake v USA v r.2012/2013 ve výši 15.000,-Kč

   pro 1 studenta a ukl��d�� Odboru finančn��mu prov��st př��slušn�� rozpočtov�� opatřen��.                                               Term��n: 21.7.2012

   56/2012-RADA/2438                 

   bere na v��dom��  ž��dost Orlicko��steck�� nemocnice, a.s., Čs. arm��dy 1076, Úst�� n.O., o př��sp��vek z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 na obnovu laparoskopick�� v��že pro operačn�� s��ly Orlicko��steck�� nemocnice, a.s., a schvaluje finančn�� př��sp��vek z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 Orlicko��steck�� nemocnici, a.s., Čs. arm��dy 1076, Úst�� n.O., IČ: 27520528, ve výši

   10.000,-Kč  na obnovu laparoskopick�� v��že pro operačn�� s��ly Orlicko��steck�� nemocnice, a.s.

   56/2012-RADA/2439                 

   schvaluje zř��zen�� v��cn��ho břemene na pozemc��ch parc.č. 471, 477/12, 477/54, 477/68,477/75, 487/84, 487/85, 487/88, vše v obci a k.��. Žamberk ve v��ci uložen�� nov��ho komunikačn��ho veden�� pod označen��m stavby 11010-043067 BH2C_E_UOZAM_OK.

   Žadatel: Telef��nica Czech Republic, a.s., v zastoupen�� Ing. Mojm��ra Špl��chala Elektroinženýrsk�� služby, Tykačova 1495, 560 02 Česk�� Třebov�� a  pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy ve v��ci zř��zen�� v��cn��ho břemene na pozemc��ch parc.č. 471, 477/12, 477/54, 477/68,477/75, 487/84, 487/85, 487/88, vše v obci a k.��. Žamberk ve v��ci uložen�� nov��ho komunikačn��ho veden�� pod označen��m stavby 11010- 043067 BH2C_E_UOZAM_OK.

   Žadatel: Telef��nica Czech Republic, a.s., v zastoupen�� Ing. Mojm��ra Špl��chala Elektroinženýrsk�� služby, Tykačova 1495, 560 02 Česk�� Třebov��.                                                                Term��n: 30.06.2012

   56/2012-RADA/2440                 

   schvaluje dodatek n��jemn�� smlouvy ve v��ci pron��jmu bufetu a veřejných WC na koupališti v are��lu Pod Černým lesem v Žamberku pro r.2012 za č��stku 75.000,-Kč včetn�� DPH. Žadatel: J.P.a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,  podpisem dodatku n��jemn�� smlouvy ve v��ci pron��jmu bufetu a veřejných WC na koupališti v are��lu Pod Černým lesem v Žamberku pro r.2012. Žadatel: J.P.

                                                                                 Term��n: 30.06.2012

   56/2012-RADA/2441                 

   schvaluje zř��zen�� v��cn��ho břemene na pozemku parc.č. 3703/1 - ostatn�� plocha, ostatn�� komunikace v obci a k.��. Žamberk ve v��ci distribučn�� soustavy na akci „Žamberk, Kosteln��, Kobl��škov�� - knn��.

   Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., D��č��n  v zastoupen�� Energomont��že Votroubek, s.r.o., Jir��skova 318, 516 01 Rychnov n.K. a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy ve v��ci zř��zen�� v��cn��ho břemene na pozemku parc.č. 3703/1 - ostatn�� plocha, ostatn�� komunikace v obci a k.��. Žamberk ve v��ci distribučn�� soustavy na akci „Žamberk, Kosteln��, Kobl��škov�� - knn��.

   Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., D��č��n  v zastoupen�� Energomont��že Votroubek, s.r.o., Jir��skova 318, 516 01 Rychnov n.K.

                                                                                 Term��n: 30.06.2012

   56/2012-RADA/2442                 

   schvaluje  vyhl��šen�� popt��vkov��ho ř��zen�� „Výb��r mobiln��ho oper��tora pro poskytov��n�� hlasových a datových telekomunikačn��ch služeb pro m��sto Žamberk jeho př��sp��vkov�� organizace a obchodn�� společnosti�� s osloven��m t��chto společnost��:

   1. Telef��nica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

   2. T-Mobile Czech Republic, a.s., Tom��čkova 2144/1, 149 00 Praha 4.

   3. Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradsk�� 167, 100 00 Praha 10.

   Komise pro výb��r nejvhodn��jš��ho telefonn��ho oper��tora v popt��vkov��m ř��zen�� „Výb��r mobiln��ho oper��tora pro poskytov��n�� hlasových a datových telekomunikačn��ch služeb pro m��sto Žamberk jeho př��sp��vkov�� organizace a obchodn�� společnosti�� ve složen�� MUDr. Jiřina Jirešov��, Mgr. Radom��ra Křenov��, Ing. Jiř�� Šmok, Iva Malinov��, Bc.Zden��k Vanický, Jaroslav Bajt a Petr Proch��zka.

   56/2012-RADA/2443                 

   bere se souhlasem na v��dom�� instalaci HDPE trubek 40/33 s um��st��n��m vytyčovac��ho vodiče a folie nad HDPE trubkou na pozemc��ch parc.č. 487/64, 487/51, 487/72, 487/66, 487/65, 487/71, 3763, 4073/1, 527/3, 4073/2, 528/9, 527/9, 3768/3, 3768/8, 3768/6, 3768/2, 3768/1, 3768/9, 528/7, 529/5, 533/2, 3768/7, 3768/10, 534/1, 2077/3, 2077/4, 2078/2, 2078/1, 3769/1, 3764/1, 607/5, 3770/3, 3693/1, 654/11, 660/1, 664/100, 664/99, vše v obci a k.��. Žamberk ve vlastnictv�� m��sta.

   Toto sd��len�� nenahrazuje rozhodnut��, stanovisko, vyj��dřen��, souhlas, posouzen��, popř. jin�� opatřen�� dotčen��ho org��nu st��tn�� spr��vy, vyžadovan�� zvl��štn��m předpisem, žadatel: Alberon Letohrad, s.r.o., Hlubok�� 97, 564 01 Žamberk a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,

   podpisem smlouvy o pr��vu prov��st stavbu ve v��ci instalace trubek 40/33 s um��st��n��m vytyčovac��ho vodiče a folie nad HDPE trubkou na pozemc��ch parc.č. 487/64, 487/51, 487/72,487/66, 487/65,487/71,3763, 4073/1,527/3, 4073/2, 528/9,527/9, 3768/3,3768/8, 3768/6,3768/2,3768/1, 3768/9,528/7, 529/5, 533/2, 3768/7, 3768/10, 534/1, 2077/3, 2077/4, 2078/2, 2078/1, 3769/1, 3764/1, 607/5, 3770/3, 3693/1, 654/1, 660/1, 664/100, 664/99, vše v obci a k.��. Žamberk ve vlastnictv�� m��sta.

   Žadatel: Alberon Letohrad, s.r.o., Hlubok�� 97, 564 01 Žamberk

   a   bere se souhlasem na v��dom�� instalaci HDPE trubek 40/33 s um��st��n��m vytyčovac��ho vodiče a folie nad HDPE trubkou na pozemc��ch 654/1,3693/4,4073/3 vše v obci a k.��. Žamberk jako vlastn��k sousedn��ch pozemků.

   Toto sd��len�� nenahrazuje rozhodnut��, stanovisko, vyj��dřen��, souhlas, posouzen��, popř. jin�� opatřen�� dotčen��ho org��nu st��tn�� spr��vy, vyžadovan�� zvl��štn��m předpisem.

   Žadatel: Alberon Letohrad, s.r.o., Hlubok�� 97, 564 01 Žamberk.

   56/2012-RADA/2444                 

   ruš�� usnesen�� č. 1969/12 a 2086/12 ve v��ci prodeje pozemku  parc.č.3163/2 - tr. tr. porost o vým��ře 1.313 m2 v obci a k.��. Žamberk.

   Žadatel: S.S.

   56/2012-RADA/2445                 

   bere na v��dom�� průb��h stavby „Rekonstrukce č��sti op��rn�� zdi Pod radnic�� Žamberk��.

   Žadatel: VAKSTAV, spol. s r.o., Jablonn�� n.O., Jamn�� n.O.136, 561 64 Jablonn�� n.O. a  schvaluje prodloužen�� term��nu dokončen�� stavby „Rekonstrukce č��sti op��rn�� zdi Pod radnic�� Žamberk�� do 15.07.2012.

   Žadatel: VAKSTAV, spol. s r.o., Jablonn�� n.O., Jamn�� n.O.136, 561 64 Jablonn�� n.O.

   56/2012-RADA/2446                 

   bere se souhlasem na v��dom��  ter��nn�� ��pravy př��jezdov�� cesty na č��sti pozemku 2422/1 ve vlastnictv�� m��sta Žamberka, na kter��m je zř��zeno v��cn�� břemeno evidovan�� na katastr��ln��m ��řadu, k pozemku parc.č. 2422/2 ve vlastnictv�� žadatelů z důvodu stavby rodinn��ho domu. Př��jezdov�� cesta vyznačen�� geometrickým pl��nem bude vysyp��na makadamem. Toto sd��len�� nenahrazuje rozhodnut��, stanovisko, vyj��dřen��, souhlas, posouzen��, popř. jin�� opatřen�� dotčen��ho org��nu st��tn�� spr��vy, vyžadovan�� zvl��štn��m předpisem.

   Žadatel: J.a M.K.

   56/2012-RADA/2447                 

   nedoporučuje zastupitelstvu m��sta prodej č��sti pozemku i pozemku  parc.č. 3818 - ost. plocha, jin�� z celkov�� vým��ry 636 m2 (cca 207 m2) v obci a k.��. Žamberk. Žadatel: V.Ž.

   56/2012-RADA/2448                 

   ukl��d�� Ing. Jiř��mu Šmokovi, vedouc��mu odboru region��ln��ho rozvoje a ��zemn��ho pl��nov��n��, zveřejnit na ��ředn�� desce M��stsk��ho ��řadu v Žamberku z��m��r prodeje pozemku parc.č. 2594/24 -  zast. plocha a n��dvoř�� o vým��ře 204 m2,  na kter��m se nach��z�� stavba č.p. 1516 (stavba pro administrativu) ve vlastnictv�� žadatele. 

   Žadatel: AFLUENTE, a.s., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 - Nov�� M��sto.                                                         Term��n: 30.06.2012

   56/2012-RADA/2449                 

   bere na v��dom��  předložen�� nab��dky společnost�� ke zhotoven�� pasportu veřejn��ho osv��tlen�� v digit��ln�� podob�� a ukl��d��

   Ing. Petru Novotn��mu, 1. m��stostarostovi, prov��st dohovor se společnost�� Schr��der ohledn�� zpracov��n�� pasportu veřejn��ho osv��tlen�� a n��sledn�� objednat jeho proveden��.                         Term��n: 31.7.2012

   Odboru finančn��mu uhradit z rezervy rozpočtu zpracov��n�� energetick�� analýzy a pasportu veřejn��ho osv��tlen�� v digit��ln�� podob��.

                                                                                      Term��n: 27.9.2012

   56/2012-RADA/2450                 

   bere na v��dom��  ž��dost ředitelky MŠ o navýšen�� provozn��ho rozpočtu organizace za ��čelem instalace bezpečnostn��ho madla vstupn��ho vnitřn��ho schodišt�� na z��klad�� výsledků kontroln�� zpr��vy  SIPB ČMOS o kontrole BOZP na pracovišti a ukl��d�� Odboru region��ln��ho rozvoje a ��zemn��ho pl��nov��n�� zabezpečit v součinnosti s odborem OBR instalaci bezpečnostn��ho madla vstupn��ho vnitřn��ho schodišt�� budovy MŠ a ŠJ, n��m.Gen. Knopa 433.                 Term��n: 27.9.2012

   56/2012-RADA/2451                 

   ukl��d�� Ing. Jiř��mu Šmokovi, vedouc��mu odboru region��ln��ho rozvoje a ��zemn��ho pl��nov��n��, zveřejnit na ��ředn�� desce M��stsk��ho ��řadu v Žamberku z��m��r pron��jmu nebytových prostor Divadeln�� kav��rny s př��slušenstv��m o celkov�� vým��ře 180,75 m2 v př��zem�� nemovitosti Divišova divadla v č.p. 39 na pozemku parc.č. 365 v ulici N��dražn�� v obci a k.��. Žamberk. Žadatel: M.K.                        Term��n: 30.06.2012

   56/2012-RADA/2452                 

   ukl��d��  Ing. Jiř��mu Šmokovi, vedouc��mu odboru region��ln��ho rozvoje a ��zemn��ho pl��nov��n�� zveřejnit na ��ředn�� desce M��stsk��ho ��řadu Žamberk z��m��r zm��ny podstatn��ho prvku n��jemn�� smlouvy ze dne10.08.2001 na č��st pozemku parc.č. 735/3 v k.��. Žamberk, a to rozš��řen�� n��jemců. Žadatel: J.Š., M.B., J.K., J.K. Term��n: 30.06.2012

   56/2012-RADA/2453                 

   bere se souhlasem na v��dom�� stavbu zahradn�� chatky na pozemku parc.č. 2164/3 - zahrada o vým��ře 732 m2 (vlastn��k žadatel), vše v obci a k.��. Žamberk. Toto sd��len�� nenahrazuje rozhodnut��, stanovisko, vyj��dřen��, souhlas, posouzen��, popř. jin�� opatřen�� dotčen��ho org��nu st��tn�� spr��vy vyžadovan�� zvl��štn��m předpisem. Žadatel: P.D.

   56/2012-RADA/2454                 

   schvaluje smlouvu o d��lo s firmou ELDO-CL, s.r.o, Česk�� L��pa na akci „Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.ř��jna" a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy o d��lo s firmou ELDO-CL, s.r.o, Česk�� L��pa na akci „Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.ř��jna".                  Term��n: 29.6.2012 
    
    

   Usnesen�� ZM č.15/2012 ze dne 26.06.2012

   Omluveni: Petr Proch��zka př��chod v 16 hod, Mgr. R. Neugebauer př��chod v 15:30 hod.  a odchod ve 21:45 hod., MUDr. Jarom��r Prokop př��chod v 15:30 hod. a odchod ve 21:15 hod., Ing. Stanislav Cukor př��chod v 15:30 hod. a odchod ve 23 hod., PhDr. Hana Chv��tilov�� odchod v 18 hod., Mgr. Roman Posp��šil odchod ve 21 hod., Jiř�� Vencl odchod ve 21 hod., Petr Andrle odchod ve 21:15 hod., Mgr. Tom��š Kalous odchod ve 21:15 hod., Ing. Pavel Z��řecký odchod ve 21:15 hod., Bc. Zdenka Kroul��kov�� odchod ve 21:50 hod. 

   Hlasov��n��:

   Pro +

   Proti –

   Zdržel se Z

   Nepř��tomen, nehlasoval N 
    

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/614

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje ov��řovatelem z��pisu Helenu Such��nkovou a Bc. Zdenku Kroul��kovou. Hlasov��n��: 14 : 0 : 0

   1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13N, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19N, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/615

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje předložený program jedn��n�� ZM rozš��řený o bod 3.17. Finančn�� př��sp��vky vlastn��kům kulturn��ch pam��tek a stažen�� bodu 4.7 A.U. Hlasov��n��: 17 : 0 : 0

   1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13N, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/616

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje z��pis z jedn��n�� ZM 14/2012-ZAST ze dne 17.04. 2012. Hlasov��n��: 12 : 2 : 1

   1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7-, 8+, 9Z, 10N, 11-, 12+, 13N, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19N, 20N, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/617

   Zastupitelstvo m��sta bere na v��dom�� informaci starosty m��sta o spln��n�� usnesen�� č. 531/12, 536/12, 537/12, 538/12, 541/12, 543/12, 546/12, 564/12, 566/12, 574/12, 594/12-599/12, 604/12, 606/12, 607/12, 608/12, 611/12-613/12 M��stským ��řadem.

   Hlasov��n��: 16 : 0 : 0

   1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10N, 11+, 12+, 13N, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen�� č.15/2012-ZAST/618

   Zastupitelstvo m��sta bere na v��dom�� činnost RM  za obdob�� od 17.04.2012. Hlasov��n��: 19 : 0 : 1

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11+, 12+, 13N, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/619

   Zastupitelstvo m��sta odkl��d�� hlasov��n�� o dův��ře starostovi na př��št�� ř��dn�� jedn��n�� ZM. Hlasov��n��: 12 : 6 : 3

   1-, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8-, 9+, 10-, 11+, 12+, 13+, 14-, 15Z, 16Z, 17+, 18+, 19Z, 20-, 21-

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/620

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje projedn��n�� usnesen�� navržených Mgr. Tom��šem Kalousem v bod�� 6. Diskuze n��m��ty, připom��nky zastupitelů. Hlasov��n��: 14 : 0 : 7

   1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10Z, 11+, 12Z, 13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/621

   Zastupitelstvo m��sta bere na v��dom�� výsledky kontroly výkonu samostatn�� působnosti proveden�� u m��sta Žamberka Ministerstvem vnitra Česk�� republiky, odborem dozoru a kontroly veřejn�� spr��vy dne 28.03.2012 a schvaluje opatřen�� k odstran��n�� zjišt��ných nedostatků touto kontrolou a zamezen�� opakov��n�� nez��konn��ho postupu org��nů m��sta. Hlasov��n��: 20 : 0 : 1

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8-, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/622

   Zastupitelstvo m��sta bere na v��dom�� činnost finančn��ho výboru  za obdob�� od 17.04.2012. Hlasov��n��: 21 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/623

   Zastupitelstvo m��sta bere na v��dom�� činnost kontroln��ho výboru  za obdob�� od 17.04.2012. Hlasov��n��: 21 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/624

   Zastupitelstvo m��sta bere na v��dom�� činnost výboru pro strategii, rozvoj a pl��nov��n�� za obdob�� od 17.04.2012. Hlasov��n��: 20 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/625

   Zastupitelstvo m��sta bere na v��dom�� informaci o výši daňových převodů do rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 od Finančn��ho ��řadu ke dni 31. 05. 2012, uveden�� v tabulce č. 1).

   Hlasov��n��: 21 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/626

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje rozpočtov�� opatřen�� rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka pro r.2012 dle tab. č. 3) rozpočtov��  opatřen��  přid��len��  m��stu  Žamberku  na  z��klad�� rozhodnut�� Krajsk��ho ��řadu Pardubick��ho kraje a rezortn��ch ministerstev dle tab. č.1) a bere na v��dom�� rozpočtov�� opatřen�� rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka pro r.2012 č��slo 23-44 dle tab. č. 2).

   Hlasov��n��: 21 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/627

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje př��sp��vkov�� organizaci SVČANIMO, Žamberk, 28. ř��jna 713, Žamberk, zvýšen�� celkov��ho provozn��ho př��sp��vku pro r.2012 o 134.000 Kč. Provozn�� př��sp��vek celkem bude pro r.2012 činit 303.000 Kč. Hlasov��n��: 20 : 0 : 1

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/628

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje př��sp��vkov�� organizaci M��stsk��mu kulturn��mu podniku FIDIKO Žamberk, N��dražn�� 39, Žamberk, zvýšen�� celkov��ho provozn��ho př��sp��vku pro r.2012 o 90.000 Kč.

   Provozn�� př��sp��vek celkem bude pro r.2012 činit 2.265.000 Kč.

   Hlasov��n��: 16 : 0 : 5

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/629

   Zastupitelstvo m��sta  schvaluje př��sp��vkov�� organizaci M��stsk��mu muzeu Žamberk, ČSA 472, Žamberk, zvýšen�� celkov��ho provozn��ho př��sp��vku pro r.2012 o 30.000 Kč. Provozn�� př��sp��vek celkem bude pro r.2012 činit 1.251.000 Kč. Hlasov��n��: 18 : 0 : 3

   1+, 2+, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/630

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje př��sp��vkov�� organizaci Z��kladn�� škole Žamberk, N��dražn�� 743, Žamberk, zvýšen�� celkov��ho provozn��ho př��sp��vku pro r.2012 o 20.000 Kč. Provozn�� př��sp��vek celkem bude pro r.2012 činit 2.344.278,40 Kč. Hlasov��n��: 20 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12N, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/631

   Zastupitelstvo m��sta  schvaluje př��sp��vkov�� organizaci Z��kladn�� škole Žamberk, 28. ř��jna 581, Žamberk, zvýšen�� celkov��ho provozn��ho př��sp��vku pro r.2012 o 21.000 Kč. Provozn�� př��sp��vek celkem bude pro r.2012 činit 1.799.000 Kč.

   Hlasov��n��: 21 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/632

   Zastupitelstvo m��sta  schvaluje př��sp��vkov�� organizaci M��stsk�� knihovn�� Žamberk, N��dražn�� 743, Žamberk, zvýšen�� celkov��ho provozn��ho př��sp��vku pro r.2012 o 75.000 Kč. Provozn�� př��sp��vek celkem bude pro r.2012 činit 1.783.000 Kč. Hlasov��n��: 18 : 0 : 3

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16Z, 17+, 18+, 19Z, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/633

   Zastupitelstvo m��sta  schvaluje př��sp��vkov�� organizaci Mateřsk�� škole Čtyřl��stek, Tylova 1244, Žamberk, zvýšen�� celkov��ho provozn��ho př��sp��vku pro r.2012 o 58.000 Kč. Provozn�� př��sp��vek celkem bude pro r.2012 činit 1.014.000 Kč. Na č��stečn�� zvýšen�� př��sp��vku na provoz ve výši 50.000 Kč budou použity finančn�� prostředky z výt��žku z provozov��n�� loteri�� a jiných podobných her, kter�� byly přijaty do rozpočtu m��sta a jsou určeny na veřejn�� prosp��šný ��čel. Hlasov��n��: 21 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/634

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje př��sp��vkov�� organizaci Mateřsk�� škole Slun��čko, n��m. Gen. Knopa 433, Žamberk, zvýšen�� celkov��ho provozn��ho př��sp��vku pro r.2012 o 3.000 Kč. Provozn�� př��sp��vek celkem bude pro r.2012 činit 730.000 Kč.

   Hlasov��n��: 21 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/635

   Zastupitelstvo m��sta  schvaluje př��sp��vkov�� organizaci Z��kladn�� um��leck�� škole Petra Ebena Žamberk, Masarykovo n��m. 145, Žamberk, zvýšen�� celkov��ho provozn��ho př��sp��vku pro r.2012 o 24.000 Kč. Provozn�� př��sp��vek celkem bude pro r.2012 činit 49.000 Kč. Hlasov��n��: 19 : 0 : 1

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8Z, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/636

   Zastupitelstvo m��sta  bere na v��dom�� zpr��vu o pln��n�� rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 ke dni 30. 04. 2012.

   Hlasov��n��: 20 : 0 : 1

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/637

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje poskytnut�� finančn��ch př��sp��vků z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta  Žamberka v r.2012 dle čl��nku I                  Smlouvy o poskytnut�� př��sp��vků uzavřen�� dne 30.04.2009 mezi Sdružen��m obc�� Orlicko, zastoupen�� předsedou Sdružen�� Miroslavem W��gnerem se s��dlem Masarykovo n��m. 166, Žamberk a m��stem Žamberkem, zastoupen�� starostou m��sta Jiř��m Dytrtem, se s��dlem Masarykovo n��m��st�� 166, Žamberk :

   1. Př��sp��vek na „Lyžařsk�� b��žeck�� oblast Bukov�� hora - Suchý vrch - zajišt��n�� provozu��, př��sp��vek m��sta Žamberka v r.2012: 51.473,-Kč

   2. Př��sp��vek na „Na b��žk��ch Orlickem��, př��sp��vek m��sta Žamberka v r.2012: 23.096,-Kč,

   3. př��sp��vek na „Orlicko-Kladsko - Vše a ješt�� v��ce!��, př��sp��vek m��sta Žamberka v r.2012: 8.240,-Kč,

   4. př��sp��vek na „Informačn�� a soci��ln�� z��zem�� lyžařsk�� oblasti Bukov�� hora - Suchý vrch na Červenovodsk��m sedle - zajišt��n�� provozu objektu TIC na Červenovodsk��m sedle v souladu s podm��nkami ROP včetn�� dorovn��n�� salda provozn��ch n��kladů r.2010, ��hrada spl��tky půjčky na vybaven�� kuchyn�� a dofinancov��n�� projektu Info syst��mu lyžařských b��žeckých trat����, př��sp��vek m��sta Žamberka v r.2012:  111.899,-Kč,

   5. př��sp��vek na „Z��jmov�� sdružen�� pr��vnických osob Orlick�� hory a Podorlicko (OHP)��, př��sp��vek m��sta Žamberka v r.2012: 26.739,-Kč,

   6. Př��sp��vek na „Cyklostezka Letohrad - Lukavice - Žamberk��, př��sp��vek m��sta Žamberka v r.2012: 40.000,-Kč,

   7. př��sp��vek na oslavy 20.výroč�� založen�� Sdružen�� obc�� Orlicko, př��sp��vek m��sta Žamberka v r.2012: 16.348,-Kč,

   8. př��sp��vek na pod��n�� ž��dosti o dotaci na projekt region��ln��ho vzd��l��v��n�� na z��kladn��ch škol��ch do operačn��ho programu Vzd��l��v��n�� pro konkurenceschopnost (OPVK), př��sp��vek m��sta Žamberka v r.2012: 4.904,-Kč,

   9. př��sp��vek na modernizaci a rozš��řen�� projektu Lyžařsk�� b��žeck�� oblast Bukov�� hora - Suchý vrch v r.2012: 70.608,-Kč a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem „Př��lohy č. 1 - Specifikace finančn��ch př��sp��vků dle čl. II Smlouvy o poskytnut�� př��sp��vků�� uzavřen�� mezi Sdružen��m obc�� Orlicko a m��stem Žamberkem.

   Term��n: 13.7.2012. Hlasov��n��: 15 : 0 : 6

   1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9Z, 10Z, 11+, 12+, 13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/638

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje dodatek č��slo 1) ke Smlouv�� o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z  rozpočtu  m��sta  Žamberka na r.2012 M��stsk��mu kulturn��mu podniku FIDIKO Žamberk, N��dražn�� 39, IČO 72068272, zastoupen�� ředitelem Danem Kubelkou, na kulturn�� akci ��Orlick�� br��na�� realizovanou v r.2012, ve výši 320.000,- Kč a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy.

   Hlasov��n��: 12 : 0 : 9

   1Z, 2+, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10Z, 11Z, 12+, 13+, 14Z, 15Z, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/639

   Zastupitelstvo m��sta  schvaluje převod finančn��ch prostředků ve výši  50.000,-Kč z Fondu rozvoje bydlen�� m��sta Žamberka vedených na zvl��štn��m ��čtu FRB na b��žný ��čet rozpočtov��ho hospodařen�� m��sta Žamberka s n��sledným zařazen��m na položku „investičn�� půjčen�� prostředky občanským sdružen��m��, poskytnut�� ��v��ru ve výši 50.000,00 Kč Česk��mu zahr��dk��řsk��mu svazu, z��kladn�� organizaci Žamberk, IČ 49312511, smlouvu o poskytnut�� ��v��ru mezi m��stem Žamberkem a  Českým zahr��dk��řským svazem, z��kladn�� organizac�� Žamberk, IČ 49312511, ve výši 50.000,00 Kč a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy a schvaluje zajišt��n�� ��v��ru zř��zen��m z��stavn��ho pr��va k nemovitostem - budov�� bez čp/če na pozemku parc.č. 2593/16, pozemku parc.č. 2593/16, parc.č. 2593/29, parc.č. 2593/14 a parc.č. 2593/13 v k.��. Žamberk a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy. Hlasov��n��: 21 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/640

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje zajišt��n�� ��v��ru zř��zen��m z��stavn��ho pr��va k nemovitostem - budov�� bez čp/če na pozemku parc.č. 2593/16, pozemku parc.č. 2593/16, parc.č. 2593/29, parc.č. 2593/14 a parc.č. 2593/13 v k.��. Žamberk a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,

   podpisem smlouvy. Hlasov��n��: 18 : 0 : 1

   1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/641

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje celoročn�� hospodařen�� m��sta Žamberka a z��v��rečný ��čet m��sta Žamberka za r.2011 včetn�� zpr��vy Krajsk��ho ��řadu Pardubick��ho kraje, odd��len�� přezkumu hospodařen�� obc��, o výsledku přezkoum��n�� hospodařen�� m��sta Žamberka za r.2011, bez výhrad pln��n�� rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka ke dni 31. 12. 2011, kdy: skutečn�� př��jmy celkem po konsolidaci čin��   200.912.823,27 Kč, skutečn�� výdaje celkem po konsolidaci čin��   211.811.171,39 Kč, financov��n�� čin�� 10.898.348,12 Kč.

   Hlasov��n��: 19 : 0 : 1

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/642

   Zastupitelstvo m��sta  schvaluje poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 ve výši 170.000,-Kč a poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 z Programu regenerace MPR a MPZ v r. 2012  ve výši 595.000,-Kč.  Ř��mskokatolick�� farnosti - d��kanstv�� Žamberk, Kosteln�� 65, Žamberk, na akci „obnova fas��dy kostela (č��st J a S strany lodi) - oprava om��tek fas��dn�� n��t��r a dalš�� souvisej��c�� pr��ce�� na nemovit�� kulturn�� pam��tce rejstř��kov�� č��slo 27461/6-4143, kostela sv. V��clava v Žamberku a smlouvu o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z  rozpočtu  př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 ve výši 765.000,-Kč  Ř��mskokatolick�� farnosti - d��kanstv�� Žamberk, Kosteln�� 65, Žamberk, na akci „obnova fas��dy kostela (č��st J a S strany lodi) - oprava om��tek fas��dn�� n��t��r a dalš�� souvisej��c�� pr��ce�� na nemovit�� kulturn�� pam��tce rejstř��kov�� č��slo 27461/6-4143, kostela sv. V��clava v Žamberku a pov��řuje starostu m��sta, podpisem smlouvy.

   2. poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 z Programu regenerace MPR a MPZ v r.2012  ve výši 456.000,-Kč Ř��mskokatolick�� farnosti - d��kanstv�� Žamberk, Kosteln�� 65, Žamberk, na akci „pokračov��n�� obnovy (restaurov��n��) výmalby - transeptu (bočn��ho z��v��ru př��čn�� lodi) kostela a dalš�� souvisej��c�� pr��ce�� na nemovit�� kulturn�� pam��tce rejstř��kov�� č��slo 27461/6-4143, kostela sv. V��clava a smlouvu o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z  rozpočtu  př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 ve výši 456.000,-Kč Ř��mskokatolick�� farnosti - d��kanstv�� Žamberk, Kosteln�� 65, Žamberk, na akci „pokračov��n�� obnovy (restaurov��n��) výmalby - transeptu (bočn��ho z��v��ru př��čn�� lodi) kostela a dalš�� souvisej��c�� pr��ce�� na nemovit�� kulturn�� pam��tce rejstř��kov�� č��slo 27461/6-4143, kostela sv. V��clava a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy.

   3. poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 ve výši 25.000,- Kč a poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012 z Programu regenerace MPR a MPZ v r.2012  ve výši 124.000,-Kč  T. a M. P., na akci „obnova krovu střechy domu čp. 63 a dalš�� souvisej��c�� pr��ce�� na nemovit�� kulturn�� pam��tce rejstř��kov�� č��slo 33235/6-4159, m��šťanský dům čp. 63 v Žamberku a smlouvu o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z  rozpočtu  př��jmů a výdajů m��sta  Žamberka na r.2012 ve výši 149.000,-Kč T. a M. P., na akci „obnova krovu střechy domu čp. 63 a dalš�� souvisej��c�� pr��ce�� na nemovit�� kulturn�� pam��tce rejstř��kov�� č��slo 33235/6-4159, m��šťanský dům čp. 63 v Žamberku a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta podpisem smlouvy.

   4. poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů M��sta Žamberka na r.2012 z Programu regenerace MPR a MPZ v r.2012  ve výši 105.000,-Kč  T. a M. P., na akci „restaurov��n�� 9 vedut v interi��ru domu čp. 63 a dalš�� souvisej��c�� pr��ce�� na nemovit�� kulturn�� pam��tce rejstř��kov�� č��slo 33235/6-4159, m��šťanský dům čp. 63 v Žamberku.

   a smlouvu o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z  rozpočtu  př��jmů a výdajů m��sta  Žamberka na r.2012 ve výši 105.000,-Kč  T. a M. P., na akci „restaurov��n�� 9 vedut v interi��ru domu čp. 63 a dalš�� souvisej��c�� pr��ce�� na nemovit�� kulturn�� pam��tce rejstř��kov�� č��slo 33235/6-4159, m��šťanský dům čp. 63 v Žamberku a pov��řuje Jiř��ho Dytrta,starostu m��sta, podpisem smlouvy. Hlasov��n��: 20 : 0 : 1

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/643

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje zařazen�� bodu 3.18. Harmonogram př��pravy rozpočtu m��sta předložen��ho Mgr. Richardem Neugebauerem na jedn��n�� ZM. Hlasov��n��: 11 : 5 : 5

   1+, 2+, 3Z, 4-, 5-, 6+, 7+, 8+, 9-, 10+, 11-, 12+, 13Z, 14+, 15Z, 16Z, 17-, 18Z, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č. nebylo přijato

   Zastupitelstvo m��sta  pov��řuje finančn�� výbor sestaven��m harmonogramu př��pravy rozpočtu m��sta tak, aby byl předložen ke schv��len�� zastupitelstvu na posledn��m ř��dn��m zased��n�� r.2012.

   Hlasov��n��: 9 : 8 : 4

   1+, 2+, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9-, 10+, 11-, 12Z, 13Z, 14+, 15-, 16+, 17-, 18Z, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/644

   Zastupitelstvo m��sta bere na v��dom�� informaci Mgr. Libora Mal��ho a vyj��dřen�� společnosti KAVEMA, s.r.o., ke společn��mu postupu dokončen�� BPS. Hlasov��n��: 19 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/645

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje pokračov��n�� v programu jedn��n�� ZM.

   Hlasov��n��: 14 : 0 : 6

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8Z, 9Z, 10+, 11Z, 12Z, 13+, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/646

   Zastupitelstvo m��sta ruš�� usnesen�� zastupitelstva m��sta č. 344/11 a 433/11. Hlasov��n��: 14 : 0 : 4

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14Z, 15+, 16Z, 17+, 18Z, 19+, 20Z, 21+

   Usnesen��  č. nebylo přijato

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje prodej č��sti pozemku parc. č.  10160 dle dř��ve vyhl��šen��ho z��m��ru, když z důvodu pr��vn�� jistoty bl��že specifikuje č��st pozemku odkazem na GP ze dne 14.5.2012č. 2568-34/2011 s podm��nkou, že společnost KAVEMA, s.r.o., jako z��jemce o zbývaj��c�� č��st pozemku parc.č. 10160 slož�� jako propadlou z��lohu na pod��n�� nab��dky k odkupu tohoto pozemku za č��stku 3.600.000,- Kč.

   Hlasov��n��: 5 : 11 : 4

   1-, 2+, 3-, 4-, 5+, 6N, 7-, 8+, 9-, 10+, 11-, 12-, 13-, 14+, 15-, 16Z, 17-, 18Z, 19+, 20Z, 21Z

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/647

   Zastupitelstvo m��sta  ukl��d�� Ing. Jiř��mu Šmokovi, vedouc��mu odboru region��ln��ho rozvoje a ��zemn��ho pl��nov��n��  zveřejnit na ��ředn�� desce M��stsk��ho ��řadu v Žamberku z��m��r prodeje pozemku parc.č. 10160 - tr.tr. porost o celkov�� vým��ře  44.702 m2,vše v obci a  k.��. Žamberk.

   Hlasov��n��: 20 : 0 : 0

   1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/648

   Zastupitelstvo m��sta  souhlas�� s odložen��m bodu 5.3.- Prodej obchodn��ho pod��lu Podorlick�� poliklinika, s.r.o., na dalš�� jedn��n�� ZM

   Hlasov��n��: 19 : 0 : 0

   1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+

   Usnesen��  č. nebylo přijato 

   Zastupitelstvo m��sta  ukl��d�� JUDr. Jitce Kubov��, vedouc�� pr��vn��ho odboru proveden�� všech kroků vedouc��ch ke stažen�� předb��žn��ho opatřen�� soudu k využ��v��n�� pozemku p.č. 10160 v k.��. Žamberk a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem př��slušných listin. Hlasov��n��: 5 : 9 : 2

   1+, 2N, 3-, 4-, 5-, 6N, 7-, 8+, 9-, 10+, 11-, 12N, 13-, 14+, 15-, 16Z, 17-, 18N, 19N, 20+, 21Z

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/649

   Zastupitelstvo m��sta  neschvaluje n��vrh ��hrady za zř��zen�� VB ve v��ci prodeje č��sti pozemku parc.č. 3754/1 v obci a k.��. Žamberk.

   Žadatel��: J. a A. R. a  pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, novým jedn��n��m v cel�� v��ci prodeje č��sti pozemku parc.č. 3754/1 v obci a k.��. Žamberk.

   Hlasov��n��: 11 : 0 : 2

   1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9Z, 10Z, 11N, 12N, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/650

   Zastupitelstvo m��sta neschvaluje prodej pozemku parc.č. 4233 - zahrada o vým��ře 379 m2 v obci a k.��. Žamberk. Žadatel: P.N. a J. K.

   Hlasov��n��: 12 : 0 : 1

   1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9+, 10Z, 11N, 12N, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

   Usnesen��  č. nebylo přijato

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje budouc�� odkup  komunikace na pozemc��ch parc.č. 913/6, 3706, 911/15, 922/1, vše v obci a k.��. Žamberk od společnosti STANDEKO, spol. s r.o., za cenu do 1.500 .000,- Kč bez DPH.

   Hlasov��n��: 6 : 2 : 5

   1N, 2+, 3+, 4-, 5+, 6N, 7-, 8N, 9Z, 10N, 11Z, 12N, 13Z, 14N, 15Z, 16+, 17Z, 18N, 19+, 20N, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/651

   Zastupitelstvo m��sta ruš�� usnesen�� č. 610/12 ve v��ci prodeje pozemku  parc.č.3163/2 - tr. tr. porost o vým��ře 1.313 m2 v obci a k.��. Žamberk.

   Žadatel: S.S. Hlasov��n��: 12 : 0 : 0

   1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9N, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/652

   Zastupitelstvo m��sta stahuje bod 4.6.  z programu jedn��n��  ZM.

   Hlasov��n��: 11 : 0 : 1

   1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9N, 10N, 11+, 12N, 13Z, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/653

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje odkup pod��lů pozemků parc.č. 477/102 - orn�� půda o vým��ře 16 m2, 486/1 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 286 m2,  486/2 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 59 m2, 486/3 - ost. plocha, jin�� plocha o vým��ře 10 m2, 487/56 - zast. plocha a n��dvoř�� o vým��ře 14 m2, 487/75 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 31 m2, 487/76 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 5 m2, 487/80 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 33 m2, 487/81 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 13 m2,  487/83 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 21 m2, 487/87 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 63 m2,  487/89 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 63 m2  (celkov�� vým��ra 614 m2), vše  v obci a katastr��ln��m ��zem�� Žamberk,  za cenu Kč 50,-/m2 a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,

   podpisem smlouvy ve v��ci odkupu pod��lů pozemků parc.č. 477/102 - orn�� půda o vým��ře 16 m2, 486/1 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 286 m2,  486/2 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 59 m2, 486/3 - ost. plocha, jin�� plocha o vým��ře 10 m2, 487/56 - zast. plocha a n��dvoř�� o vým��ře 14 m2, 487/75 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 31 m2, 487/76 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 5 m2, 487/80 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 33 m2, 487/81 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 13 m2,  487/83 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 21 m2, 487/87 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 63 m2,  487/89 - ost. plocha, ost. komunikace o vým��ře 63 m2  (celkov�� vým��ra 614 m2), vše  v obci a katastr��ln��m ��zem�� Žamberk,  za cenu Kč 50,-/m2. Term��n: 30.08.2012. Hlasov��n��: 11 : 1 : 0

   1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7-, 8N, 9N, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

   Usnesen��  č. nebylo přijato

   Zastupitelstvo m��sta  odkl��d�� projedn��n�� bodu č. 9 na př��št�� jedn��n�� ZM. Hlasov��n��: 4 : 8 : 0

   1N, 2+, 3+, 4-, 5-, 6N, 7-, 8N, 9N, 10N, 11-, 12N, 13-, 14N, 15+, 16-, 17-, 18N, 19-, 20N, 21+

   Usnesen��  č. nebylo přijato

   Zastupitelstvo m��sta bere na v��dom�� technický n��vrh řešen�� př��stavby ZŠ 581 v Žamberku a ukl��d�� odboru REÚP zařadit projekt do Pl��nu velkých investic a z��roveň ukl��d�� odboru FIN zapracovat do Rozpočtov��ho výhledu r. 2013 – 2016 a schvaluje pod��n�� ž��dosti o přid��len�� dotace na př��stavbu. Hlasov��n��: 9 : 0 : 3

   1N, 2+, 3Z, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9N, 10N, 11+, 12N, 13Z, 14N, 15Z, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/654 

   Zastupitelstvo m��sta  schvaluje

   1. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� Z��kladn�� školou Žamberk, 28. ř��jna 581,

   2. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� Školn�� j��delnou Žamberk, n��m. Gen. Knopa 433,

   3. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� Z��kladn�� školou Žamberk, N��dražn�� 743,

   4. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� Mateřskou školou ČTYŘLÍSTEK, Žamberk,

   5. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� Mateřskou školou SLUNÍČKO,

   6. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a  př��sp��vkovou organizac�� Střediskem voln��ho času ANIMO, Žamberk,

   7. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� Z��kladn�� um��leckou školou Petra Ebena, Žamberk,

   8. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� M��stským kulturn��m podnikem - FIDIKEM Žamberk,

   9. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� M��stskou knihovnou Žamberk,

   10. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� M��stským muzeem Žamberk,

   11. smlouvu o bez��platn��m převodu mezi m��stem Žamberkem a př��sp��vkovou organizac�� Centrem soci��ln�� p��če m��sta

   Žamberka a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,  podpisem smluv.

   Hlasov��n��: 12 : 0 : 0

   1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9N, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

   Usnesen��  č. nebylo přijato

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje prominut�� pohled��vky - poplatku z prodlen�� ve výši 24.608,37 Kč M.N. Hlasov��n��: 5 : 5 : 7

   1N, 2Z, 3Z, 4-, 5Z, 6N, 7-, 8N, 9N, 10N, 11-, 12N, 13Z, 14N, 15-, 16Z, 17Z, 18N, 19-, 20N, 21Z

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/655 

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje obecn�� z��vaznou vyhl��šku m��sta Žamberka č. 4/2012, kterou se m��n�� obecn�� z��vazn�� vyhl��ška č. 3/2011  o stanoven�� m��st a času, ve kter��m mohou být provozov��ny výhern�� hrac�� př��stroje nebo jin�� podobn�� zař��zen��.

   Hlasov��n��: 11 : 0 : 1

   1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9N, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15+, 16+, 17Z, 18N, 19+, 20N, 21+

   Usnesen��  č. nebylo přijato  

   Zastupitelstvo m��sta stahuje na ž��dost předkladatele bod č. 5.5. z programu jedn��n��.

   Hlasov��n��: 10 : 0 : 1

   1N, 2+, 3N, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9N, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21Z

   Usnesen��  č.15/2012-ZAST/656 

   Zastupitelstvo m��sta schvaluje budouc�� nabyt�� pozemků a staveb ochranných ostrůvků zř��zených na silnici I/11 v k.��. Žamberk od ŘSD ČR v souvislosti s přijet��m dotace „bezpečný přechod��.

   Hlasov��n��: 11 : 0 : 0

   1N, 2+, 3N, 4+, 5+, 6N, 7+, 8N, 9N, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20N, 21+

   Zastupitel�� - hlasov��n��

   1. Petr Andrle

   2. Jaroslav Bajt

   3. Ing. Stanislav Cukor

   4. Jiř�� Dytrt

   5. Jaroslava Halbršt��tov��

   6. PhDr. Hana Chv��tilov��

   7. MUDr. Jiřina Jirešov��

   8 . Mgr. Tom��š Kalous

   9.  Bc. Zdenka Kroul��kov��

   10. Mgr. Richard Neugebauer

   11. Ing. Petr Novotný

   12. Mgr. Roman Posp��šil

   13. Petr Proch��zka

   14. MUDr. Jarom��r Prokop

   15. Ing. arch. Vladim��ra Středov��

   16. Helena Such��nkov��

   17. PaedDr. Hana Št��tinov��

   18. Jiř�� Vencl

   19. Ivan Vrkoč

   20. Ing. Pavel Z��řecký 

   21. Zden��k Železo  

   USNESENÍ RM č.57- ze dne 03.07.2012

   57/2012-RADA/2455                 

   schvaluje ov��řovatelem z��pisu Ing. Stanislava Cukora.

   57/2012-RADA/2456                 

   schvaluje předložený program jedn��n�� RM.

   57/2012-RADA/2457                 

   bere na v��dom�� informaci o spln��ných usnesen��ch č��slo: 49/2012-RADA/2106, 51/2012-RADA/2155, 2156, 52/2012-RADA/2214, 53/2012-RADA/2257, 2258, 54/2012-RADA/2332, 2340, 55/2012-RADA/2364, 2367, 2371, 2376, 2382, 2386, 2388, 2397, 56/2012-RADA/2435, 2441 M��stským ��řadem.

   57/2012-RADA/2458                 

   bere na v��dom�� - ozn��men�� Stavebn��ho ��řadu M��Ú o zah��jen�� ř��zen�� o nař��zen�� odstran��n�� stavby „dvougar��že�� na pozemku parc.č. 1041/1 v k.��. Žamberk,

   - opakovan�� ozn��men�� Stavebn��ho ��řadu M��Ú o zah��jen�� ř��zen�� o nař��zen�� odstran��n�� stavby „bioplynov�� stanice�� na pozemc��ch v k��. Žamberk  objektu „SO 06 - j��mka na sil��žn�� šť��vy�� a „d��vkovac��ho zař��zen���� na pozemku parc.č. 10159/1 v k.��. Žamberk.

   57/2012-RADA/2459                 

   bere na v��dom�� - rozhodnut�� o schv��len�� pl��nu opatřen�� pro př��pady hav��rie - are��l firmy B��hler CZ, s.r.o.,

   - rozhodnut�� o oprav�� textu výroku rozhodnut�� ze dne 17.12.2010, čj. 32883/2010/ZPZE-3/FALM/LES-P.08.

   57/2012-RADA/2460                 

   bere na v��dom�� - stanoven�� m��stn�� ��pravy provozu na pozemc��ch komunikac��ch odboru SPDO M��Ú Žamberk v are��lu bývalých ČVZ „Habrův dvůr�� z důvodu zř��zen�� parkovišt�� pro zajišt��n�� v��tš��ho počtu parkovac��ch m��st ve středu m��sta.

   57/2012-RADA/2461                 

   bere na v��dom�� zpr��vu o pln��n�� rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012  ke dni 31.05.2012.

   57/2012-RADA/2462                 

   schvaluje smlouvy o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na r.2012:

   1. Středisku voln��ho času ANIMO, Žamberk, 28. ř��jna 713, 564 01  Žamberk, IČ: 72087650, zastoupen�� ředitelkou Alenou N��mcovou, na XXII. Žamberský NO+BL duatlon - Mistrovstv�� ČR v duatlonu, ve výši 15.000,-Kč,

   2. Středisku voln��ho času ANIMO, Žamberk, 28. ř��jna 713, 564 01  Žamberk, IČ: 72087650, zastoupen�� ředitelkou Alenou N��mcovou, na 14. ročn��k b��hu na Roz��lku, ve výši 4.000,- Kč a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smluv.               Term��n: 13.7.2012

   57/2012-RADA/2463                 

   schvaluje darovac�� smlouvu uzavřenou mezi m��stem Žamberkem a J.K., na zajišt��n�� z��vodů r��diem ř��zených modelů kategorie F3B poř��daných na letišti v Žamberku ve dnech 1.9. - 2.9.2012 ve výši  5.000,-Kč a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy.                                                                  Term��n: 13.7.2012

   57/2012-RADA/2464                 

   revokuje usnesen�� �slo 55/2012-RADA/2413 z jedn��n�� RM konan�� dne 7.6.2012, usnesen�� po revokaci zn��:

   RM schvaluje poř��d��n�� veřejnosti př��stupn��ho podniku 14.07.2012 od 15 hod. do 02 hod. na fotbalov��m stadionu v Žamberku - Pivn�� slavnosti. Žadatel: 1. FC ŽAMBERK, Z��meck�� 755, Žamberk.

   57/2012-RADA/2465                 

   bere na v��dom�� informaci o výši limitů mzdových prostředků vyčlen��ných na odm��ny zam��stnancům v jednotlivých př��sp��vkových organizac��ch zř��zených m��stem Žamberkem a M��stsk�� policii Žamberk. Výše mzdových limitů určených na odm��ny a č��stky obsažen�� ve fondech odm��n jsou uvedeny v tabulce č��slo 1.).

   57/2012-RADA/2466                 

   schvaluje

   1. poskytnut�� podpory Sportovn��mu klubu policie Lanškroun, Dukelských hrdinů 423, Lanškroun, IČ: 44469926, na zajišt��n�� 26. ročn��ku Mezin��rodn��ho cyklistick��ho z��vodu Regionem Orlicka pro kategorii Junior, formou proveden�� propagace m��sta Žamberka v tiskovin��ch SKP Lanškroun, vydaných v souvislosti s uvedeným z��vodem, v cen�� 2.000,- Kč za provedenou propagaci, č��stka bude hrazena z kapitoly rezerva rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka na rok 2012,

   2. propagaci m��sta v bulletinu etapov��ho cyklistick��ho z��vodu „Regionem Orlicka��  Sportovn��ho klubu DUHA Lanškroun s použit��m m��stsk��ho znaku a součinnost M��P při z��vodech.

   57/2012-RADA/2467                 

   bere na v��dom�� informaci o výši daňových převodů do rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka v r.2012 od Finančn��ho ��řadu ke dni 30. 06. 2012, uveden�� v tabulce č. 1).

   57/2012-RADA/2468                 

   schvaluje

   1. rozpočtov��  opatřen��  přid��len��  m��stu  Žamberku  na  z��klad�� rozhodnut�� Krajsk��ho ��řadu Pardubick��ho kraje a rezortn��ch ministerstev dle tab. č.1).

   2. rozpočtov�� opatřen�� rozpočtu př��jmů a výdajů m��sta Žamberka pro r.2012 dle tab. č. 2) a bere na v��dom�� informaci ohledn�� př��padných rozpočtových opatřen��, kter�� by bylo nutn�� přijmout pro profinancov��n�� „Rekonstrukce střechy čp. 833��.

   57/2012-RADA/2469                 

   bere na v��dom�� informaci o výši z��konn��ho ��roku z prodlen�� z neopr��vn��n�� nevypl��cen��ho osobn��ho př��platku Ing. Ivanu Prchalovi a

   ukl��d�� Odboru finančn��mu zajistit výplatu z��konn��ho ��roku z prodlen�� z neopr��vn��n�� nevypl��cen��ho osobn��ho př��platku I.P. v souladu s př��pisem Advok��tn�� kancel��ře, Střeleck�� 672, Hradec Kr��lov�� ze dne 12.6.2012 až po obdržen�� p��semn��ho vyhotoven�� rozsudku Krajsk��ho soudu.                           Term��n: 31.7.2012.

   2. prov��st př��slušn�� rozpočtov�� opatřen��, kterým budou zajišt��ny finančn�� prostředky na vyplacen�� z��konn��ho ��roku z prodlen�� z neopr��vn��n�� nevypl��cen��ho osobn��ho př��platku I.P. Term��n: 26.7.2012

   57/2012-RADA/2470                 

   schvaluje zř��zen�� v��cn��ho břemene na č��sti pozemku  parc.č. 2156/3 - orn�� půda, z důvodu uložen�� plyn��rensk��ho zař��zen�� „STL

   plynovodn�� př��pojka, č��slo stavby 57616�� včetn�� souč��st��, př��slušenstv��, op��rných a vytyčovac��ch bodů, v celkov�� d��lce

   1,5 m. Žadatel: Contipro Group, s.r.o., Doln�� Dobrouč 401, 561 02 Doln�� Dobrouč a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,

   podpisem smlouvy ve v��ci zř��zen�� v��cn��ho břemene na č��sti pozemku  parc.č. 2156/3 - orn�� půda, z důvodu uložen�� plyn��rensk��ho zař��zen�� „STL plynovodn�� př��pojka, č��slo stavby 57616�� včetn�� souč��st��, př��slušenstv��, op��rných a vytyčovac��ch bodů, v celkov�� d��lce 1,5 m.

   Žadatel: Contipro Group, s.r.o., Doln�� Dobrouč 401, 561 02 Doln�� Dobrouč.                                                             Term��n: 30.07.2012.

   57/2012-RADA/2471                 

   doporučuje zastupitelstvu m��sta schv��lit sm��nu č��sti pozemků parc.č. 2476 - tr. tr. porost z celkov�� vým��ry 21.961 m2 (cca 800 m2) ve vlastnictv�� A.K.a parc.č. 2468/1 - tr. tr. porost z celkov�� vým��ry 42.913 m2 (cca 1.000 m2) ve vlastnictv�� m��sta Žamberka, vše v obci a k.��. Žamberk. Žadatel: A.K.

   57/2012-RADA/2472                 

   schvaluje výpůjčku č��sti pozemku parc.č. 3686 v k.��. Žamberk od července do ř��jna roku 2012 pro um��st��n�� předzahr��dky před č.p. 6 na Masarykov�� n��m��st�� dle n��kresu za podm��nky zachov��n�� průchodu v min. š��řce 1,5 m a odstupu od přechodu pro chodce dle požadavků Policie ČR DI Úst�� n.O. Žadatel: L.M.

   57/2012-RADA/2473                 

   ruš�� usnesen�� č. 639/11 a 5188/10 ve v��ci vyhl��šen�� z��m��ru  prodeje č��sti pozemku parc.č.10160 - tr.tr. porost z celkov�� vým��ry 44.702 m2 , vše v obci a k.��. Žamberk. Žadatel:  KAVEMA, s.r.o., Na Drah��ch 444, 564 01 Žamberk.

   57/2012-RADA/2474                 

   ukl��d�� Ing. Jiř��mu Šmokovi, vedouc��mu odboru region��ln��ho rozvoje a ��zemn��ho pl��nov��n�� zveřejnit na ��ředn�� desce M��stsk��ho ��řadu v Žamberku z��m��r prodej formou dražby bytov�� jednotky v N��dražn�� ulici č. 823/4 o velikosti 2+1 ve 2. NP domu č.p. 823 o celkov�� podlahov�� ploše s př��slušenstv��m 58,50 m2. Jednotce 823/4 přin��lež�� spoluvlastnický pod��l o velikosti 585/9101 z celku společných č��st�� budovy a spoluvlastnický pod��l o velikosti 585/9101 z celku pozemků parc.č. 3921 a 3920, vše v obci a k.��. Žamberk za vyvol��vac�� cenu  550.000,-Kč.                                                        Term��n: 30.07.2012

   57/2012-RADA/2475                 

   schvaluje pron��jem voln��ho bytu č. č. 1021/9 v bytov��m domu č.p. 1020, 1021 na pozemc��ch parc.č. 4280,4279, vše v obci a k.��. Žamberk o velikosti 2+1 um��st��n��ho ve 3 NP, jehož celkov�� podlahov��  plocha s př��slušenstv��m je 51,40 m2, a to na dobu určitou, tj. na dobu jednoho roku s výš�� n��jemn��ho v OC a souhlas��

   se zveřejn��n��m karty pron��jmu voln��ho bytu č. 1021/9 v bytov��m domu č.p. 1020, 1021 na pozemc��ch parc.č. 4280,4279, vše v obci a k.��. Žamberk o velikosti 2+1 um��st��n��ho ve 3 NP.

   57/2012-RADA/2476                 

   schvaluje Smlouvu o budouc�� smlouv�� o zř��zen�� v��cn��ho břemene k um��st��n�� a provozov��n�� veden�� - Veřejn�� osv��tlen�� - nasv��cen�� m��sta pro přech��zen�� křižovatky Pod Černým lesem, Žamberk č. P/BVB/2012/033. Žadatel: Ředitelstv�� silnic a d��lnic ČR, Spr��va Pardubice, Hlav��čova 902, 530 02 Pardubice a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem Smlouvy o budouc�� smlouv�� o zř��zen�� v��cn��ho břemene k um��st��n�� a provozov��n�� veden�� - Veřejn�� osv��tlen�� - nasv��cen�� m��sta pro přech��zen�� - křižovatka Pod Černým lesem, Žamberk č. P/BVB/2012/033. Žadatel: Ředitelstv�� silnic a d��lnic ČR, Spr��va Pardubice, Hlav��čova 902, 530 02 Pardubice.

                                                                                 Term��n:30.06.2012.

   57/2012-RADA/2477                 

   doporučuje ZM odkup č��sti pozemku parc.č. 2593/44 - ostatn�� plocha, jin�� plocha o celkov�� vým��ře 1557 m2 ( cca 308 m2) v obci a k.��. Žamberk. Žadatel: P.H. a Český zahr��dk��řský svaz, z.o., Žamberk, 564 01 Žamberk, Albertova 270.

   57/2012-RADA/2478                 

   schvaluje Smlouvu o zř��zen�� pr��va obdobn��ho v��cn��mu břemeni k um��st��n�� a provozov��n�� ochrann��ho d��l��c��ho ostrůvku v m��st��

   pro přech��zen�� na křižovatce s m��stn�� komunikac�� na silnici I/11 Pod Černým lesem na pozemku parc.č. 3879 v obci a k.��. Žamberk ve vlastnictv�� žadatele. Žadatel: Ředitelstv�� silnic a d��lnic ČR, Spr��va Pardubice, Hlav��čova 902, 530 02 Pardubice a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem Smlouvy o zř��zen�� pr��va obdobn��ho v��cn��mu břemeni k um��st��n�� a provozov��n�� ochrann��ho d��l��c��ho ostrůvku v m��st�� pro přech��zen�� na křižovatce s m��stn�� komunikac�� na silnici I/11 Pod Černým lesem č. P/OVB/2012/002.

   Žadatel: Ředitelstv�� silnic a d��lnic ČR, Spr��va Pardubice, Hlav��čova 902, 530 02 Pardubice.                                        Term��n: 30.06.2012

   57/2012-RADA/2479                 

   bere se souhlasem na v��dom�� připojen�� na kanalizaci na pozemku parc.č. 683/3 ve vlastnictv�� m��sta k domu č.p. 584 na pozemku parc.č. 680, vše v obci a k.��. Žamberk s podm��nkou uveden�� dotčen��ho pozemku do původn��ho stavu. Toto sd��len�� nenahrazuje rozhodnut��, stanovisko, vyj��dřen��, souhlas, posouzen��, popř. jin�� opatřen�� dotčen��ho org��nu st��tn�� spr��vy, vyžadovan�� zvl��štn��m předpisem.

   Žadatel: M.H.

   57/2012-RADA/2480                 

   nesouhlas�� se z��m��rem výstavby kabelov�� př��pojky - stavba "Žamberk, Na Skal��ch, Krejsov�� - knn", č��slo stavby IV-12-2010273 přes pozemky parc.č. 2422/1 a 3797, vše v obci a k.��. Žamberk.

   Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., D��č��n v zastoupen�� K energo, s.r.o., Seman��nsk�� 1703, 560 02 Česk�� Třebov��.

   57/2012-RADA/2481                 

   ukl��d�� Odboru region��ln��ho rozvoje a ��zemn��ho pl��nov��n��

   realizovat opatřen�� k ��prav��m vzduchotechniky v Divadeln�� kav��rn�� v rozsahu varianty č. 2 z variant předložených k rozhodnut��.

                                                                                  Term��n: 27.9.2012 
    

   57/2012-RADA/2482                 

   schvaluje rozsah organizačn�� podpory pro cyklistick�� z��vody „O poh��r m��sta Žamberka�� dle požadavků organiz��torů (budova radnice otevřena ve dnech 7. - 8.7. 2012 denn�� od 06:30 do 21:00 hod, vozidlo Š-Fabie RZ 1E48878, PC s tisk��rnou) a současn�� schvaluje Ing. V. Fabi��na jako člena organizačn��ho týmu za m��sto Žamberk s možnost�� ř��zen�� služebn��ho vozidla RZ 1E48878 v uvedených dnech.

   2.) zvl��štn�� už��v��n�� m��stn��ch komunikac�� dle přiložen��ho n��kresu v r��mci cyklistických z��vodů O poh��r m��sta Žamberka ve dnech 7.-8.7. 2012. Žadatel: V.J. a ukl��d�� Kancel��ři tajemn��ka zahrnout činnost Ing. Vladim��ra Fabi��na jako člena org. týmu do dř��ve uzavřen�� Dohody o proveden�� pr��ce za již stanovených podm��nek.

                                                                                   Term��n: 4.7.2012.

   57/2012-RADA/2483                 

   schvaluje smlouvu o d��lo s firmou Bromach, spol. s r.o., Praha na akci „Rekonstrukce zař��zen�� toalet Divišova divadla " a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy o d��lo s firmou Bromach, spol. s r.o., Praha na akci „Rekonstrukce zař��zen�� toalet Divišova divadla ".

   57/2012-RADA/2484                 

   bere se souhlasem na v��dom�� stavbu „oprava teplovodu od domu U polikliniky č.p. 1063, 1064 k ulici Divišova�� přes pozemky parc.č. 749/19, 749/6 a 749/3, vše v obci a k.��. Žamberk s podm��nkou uveden�� dotčených pozemků do původn��ho stavu. Toto sd��len�� nenahrazuje rozhodnut��, stanovisko, vyj��dřen��, souhlas, posouzen��, popř. jin�� opatřen�� dotčen��ho org��nu st��tn�� spr��vy vyžadovan�� zvl��štn��m předpisem. Žadatel: Spr��va budov Žamberk, s.r.o., Klostermannova 990, 564 01 Žamberk a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,

   podpisem Smlouvy o pr��vu k proveden�� stavby ve v��ci stavby „oprava teplovodu od domu U polikliniky č.p. 1063, 1064 k ulici Divišova�� přes pozemky parc.č. 749/19, 749/6 a 749/3, vše v obci a k.��. Žamberk. Žadatel: Spr��va budov Žamberk, s.r.o., Klostermannova 990, 564 01 Žamberk.                                             Term��n: 30.07.2012.

   57/2012-RADA/2485                 

   bere na v��dom�� ž��dost ředitele ZŠ 28.ř��jna na rekonstrukci chodbových soklů a  schvaluje realizaci rekonstrukce chodbových soklů v 1.patře  ZŠ 28.ř��jna v r.2012 ve výši 88.000,- Kč a ukl��d��

   Odboru finančn��mu vyčlenit z rezervy rozpočtu m��sta č��stku 88.000,- Kč na realizaci rekonstrukce chodbových soklů v 1.patře  ZŠ 28.ř��jna.

   Term��n: 4.7.2012. Odboru region��ln��ho rozvoje a ��zemn��ho pl��nov��n��

   zahrnout do rozpočtu 2013 rekonstrukci chodbových soklů v 2.patře  ZŠ 28.ř��jna.                                              Term��n: 30.11.2012.

   57/2012-RADA/2486                 

   schvaluje zad��n�� vypracov��n�� studie na akci „Žamberk - Cyklostezka pod��l ulice Klostermannova, v ��seku na Roz��lce - N��dražn���� firm�� Atelier, malých okružn��ch křižovatek Ing. Petra Novotn��ho, Pardubice za cenu 27. 000,- Kč bez DPH.

   57/2012-RADA/2487                 

   schvaluje uzavřen�� pojistn�� smlouvy č. 56316648-11 na pojišt��n�� elektroniky s Českou pojišťovnou, a.s., a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem pojistn�� smlouvy č. 56316648-11 na pojišt��n�� elektroniky.

   57/2012-RADA/2488                 

   bere na v��dom�� n��vrh realizace parkovišt�� na „Habrov���� dvoře v are��lu ČVZ Žamberk a ukl��d�� Odboru region��ln��ho rozvoje a ��zemn��ho pl��nov��n�� zabezpečit realizaci vyznačen�� parkovišt�� na „Habrov�� dvoře�� v are��lu ČVZ Žamberk, dle spr��vn��ho rozhodnut�� ve v��ci.                                                                     Term��n: 31.8.2012.

   57/2012-RADA/2489                 

   bere na v��dom�� n��vrh smlouvy o pron��jmu zpevn��n�� plochy na pozemc��ch parc.č.  3687/2, 297/2, 299, 300, 304/1, 301, 302/1 a 302/2, vše v obci a k.��. Žamberk o celkov�� vým��ře 2.260 m2.

   Žadatel: Česk�� vinařsk�� z��vody a.s., 140 16 Praha 4, Nusle, B��lehradsk�� 7/13 a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,

   dalš��m jedn��n��m ohledn�� smlouvy.                     Term��n: 31.7.2012.

   57/2012-RADA/2490                 

   souhlas�� s uzavřen��m mand��tn�� smlouvy s B.O. na investičn�� akci „Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.ř��jna�� a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem mand��tn�� smlouvy s B.O. na investičn�� akci „Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.ř��jna��.                                           Term��n: 13.7.2012.

   57/2012-RADA/2491                 

   schvaluje uzavřen�� dodatku č. 1 ke smlouv�� o d��lo č. 4012/2010 „ZŠ Žamberk, ul. N��dražn�� 743 - I. stupeň - realizace ��spor energi���� a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem dodatku č. 1 ke smlouv�� o d��lo č. 4012/2010 „ZŠ Žamberk, ul. N��dražn�� 743 - I. stupeň - realizace ��spor energi����.

   57/2012-RADA/2492                 

   bere na v��dom�� informaci o možn�� spolupr��ci v oblasti pojišt��n�� majetku a odpov��dnosti m��sta Žamberka.

   57/2012-RADA/2493                 

   schvaluje smlouvu o d��lo s firmou ELDO-CL, s.r.o, Česk�� L��pa na akci „Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.ř��jna"  ve zn��n�� z 21.6.2012 a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,

   podpisem smlouvy o d��lo s firmou ELDO-CL, s.r.o, Česk�� L��pa na akci „Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.ř��jna" ve zn��n�� z 21.6.2012.                                                  Term��n: 9.7.2012.

   57/2012-RADA/2494                 

   bere na v��dom�� nab��dku materi��lu na proveden�� opravy střešn�� krytiny objektu čp. 833 v Žamberku a postupuje rozhodnut�� ZM

   57/2012-RADA/2495 a bere se souhlasem na v��dom��

   využit�� č��sti pozemku parc.č. 2990 - lesn�� pozemek o celkov�� vým��ře 75.409 m2 v obci a k.��. Žamberk jako mezideponii zeminy v souvislosti se stavbou "Žamberk - op��rn�� zeď v Betl��m��" v term��nu od 09.07.2012 do 31.08.2012. Žadatel: VAKSTAV, spol. s r.o., Jablonn�� n.O., Jamn�� n.O.136, 561 64 Jablonn�� n.O.

   57/2012-RADA/2496                 

   pov��řuje Daniela Kubelku, ředitele př��sp��vkov�� organizace M��stský kulturn�� podnik - FIDIKO Žamberk, uzavřen��m smlouvy o leasingu syst��mu REALD syst��m mezi M��stským kulturn��m podnikem - FIDIKO Žamberk a RealD Europe, Ltd.

   57/2012-RADA/2497                 

   bere na v��dom�� informaci vedouc�� PRAV o ž��dostech o poskytnut�� informac��.

   57/2012-RADA/2498                 

   schvaluje poskytnut�� finančn��ho daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro d��t�� narozen�� od data 1.10.2006 včetn��, dle př��lohy a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smluv.

   57/2012-RADA/2499                 

   revokuje usnesen�� č. 54/2012-RADA/2330 z 24.05.2012 a schvaluje

   mand��tn�� smlouvu mezi m��stem Žamberkem a Spr��vou budov Žamberk, s.r.o., na dobu určitou do 31.12.2012 za obstaravatelskou odm��nu ve výši 140,-Kč bez DPH, za spravovanou bytovou či nebytovou jednotku/m��s��c a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,

   podpisem smlouvy.

   57/2012-RADA/2500                 

   revokuje usnesen�� č. 55/2012-RADA/2422-55 ze dne 07.06.2012 a schvaluje pod��n�� ž��dosti do výzvy č. 89, zad��n�� zpracov��n�� ž��dosti o dotaci na projekt Zvýšen�� kvality ř��zen�� m��sta Žamberka a jeho org��nů firm�� Grant Help, s.r.o., a pov��řuje  Mgr. Š��rku Strnadovou př��pravou do výzvy č. 89 a Odbor finančn�� zapracovat do rozpočtov��ho výhledu a schvaluje smlouvu o d��lo mezi m��stem Žamberkem a firmou Grant Help, s.r.o., Praha a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy.

   57/2012-RADA/2501                 

   schvaluje SAM 3201 Pravidla pro pronaj��m��n�� bytů ve vlastnictv�� m��sta Žamberka.

   57/2012-RADA/2502                 

   bere na v��dom�� n��vrh zm��n zakladatelsk�� listiny firmy Spr��va budov Žamberk, s.r.o.

   57/2012-RADA/2503                 

   schvaluje smlouvy o poskytnut�� finančn��ho daru K.Š. a E.S. a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smluv.

   57/2012-RADA/2504                 

   schvaluje smlouvu o provozov��n�� kamerov��ho syst��mu na veřejn��m prostranstv�� mezi J.K. a  m��stem Žamberkem a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem smlouvy.

   57/2012-RADA/2505                 

   bere na v��dom�� zpr��vu odboru ŽPZE M��stsk��ho ��řadu Žamberk a

   schvaluje obsah Smlouvy mezi m��stem Žamberkem a původcem odpadu M.R. a L.M., Restaurace L + M a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta, podpisem Smlouvy.                     Term��n: 18.7.2012.

   57/2012-RADA/2506                 

     schvaluje

   1. poskytnut�� finančn��ch prostředků vyčlen��ných v rozpočtu m��sta pro r.2012 na 5. ročn��k „Sout��že ve sb��ru druhotných surovin pro žambersk�� školy��, a to Odborn��mu učilišti a Praktick�� škole Žamberk pro d��ti ze Speci��ln�� z��kladn�� školy Žamberk, N��dražn�� 468, ve výši 18.000,- Kč, Z��kladn�� škole Žamberk, 28. ř��jna 581, ve výši 17.000,- Kč, Z��kladn�� škole Žamberk, N��dražn�� 743, ve výši 7.000,- Kč a Odborn��mu učilišti a Praktick�� škole Žamberk, Tyršova 214, ve výši 6.000,- Kč.

   2. Smlouvy o poskytnut�� finančn��ho př��sp��vku z rozpočtu m��sta Žamberk pro r.2012 na z��jmovou činnost d��t��, a to v r��mci kapitoly „Sout��ž ve sb��ru druhotných surovin pro žambersk�� školy��, uzavřen�� mezi m��stem Žamberkem a školami:

   1. Odborným učilišt��m a Praktickou školou Žamberk pro d��ti ze Speci��ln�� z��kladn�� školy Žamberk, N��dražn�� 468, ve výši 18.000,- Kč,

   2. Z��kladn�� školou Žamberk, 28. ř��jna 581, Žamberk, ve výši 17.000,- Kč,

   3. Z��kladn�� školou Žamberk, N��dražn�� 743, Žamberk, ve výši 7.000,- Kč,

   4. Odborným učilišt��m a Praktickou školou Žamberk, Tyršova 214, Žamberk, ve výši 6.000,- Kč a pov��řuje Jiř��ho Dytrta, starostu m��sta,

   podpisem smluv.                                                    Term��n: 20.7.2012

   57/2012-RADA/2507                 

   bere na v��dom�� zpr��vu odboru ŽPZE M��stsk��ho ��řadu Žamberk a

   schvaluje pok��cen�� t��to dřeviny, na pozemku parcela č. 487/15 v k. ��. Žamberk, a to v obdob�� vegetačn��ho klidu - až po 1.listopadu 2012.

   57/2012-RADA/2508                 

   schvaluje platový vým��r pan�� Bc. Lucie Ralikov�� s ��činnost�� od 01.07.2012.

   57/2012-RADA/2509                 

   bere na v��dom�� se z��pisem z jedn��n�� dopravn�� komise ze dne 28.06.2012.

   57/2012-RADA/2510                 

   souhlas�� s um��st��n��m dopravn��ho značen��  na parkovac��m pruhu v ul. Tylova a osazen��m DZ „IP 11e - parkovišt�� (st��n�� na chodn��ku pod��ln��)�� dopln��n�� o DZ „ E12 - Text ( Po - p��, 06:00 – 08:00, max. 15 min.)��.

   57/2012-RADA/2511                 

   souhlas�� s realizac�� pod��n�� ž��dosti do projektu „Bezpečný přechod��.

   57/2012-RADA/2512                 

   bere na v��dom�� z��pis z jedn��n�� bytov�� komise ze dne 28.06.2012.

   57/2012-RADA/2513                 

   schvaluje přid��len�� bytu pro SPO v č.p. 457/2 ul. ČSA K. a K. a M.N. na dobu určitou do 30.06.2013.

   57/2012-RADA/2514                 

   neschvaluje přid��len�� ubytov��n�� v ubytovn�� M.K.

   57/2012-RADA/2515                 

   schvaluje uzavřen�� nov�� n��jemn�� smlouvy na byt v ul. N��dražn�� č.p. 825 s V.O. na dobu určitou do 31.12.2012 za podm��nky ř��dn��ho placen�� b��žn��ho n��jemn��ho a uzavřen��m spl��tkov��ho kalend��ře  na dluh s term��nem do konce roku.

   57/2012-RADA/2516                 

   schvaluje prodloužen�� n��jemn�� smlouvy na byt v ul. ČSA č.p. 457 R. K. a V. Č. do 31.12.2012.

   57/2012-RADA/2517                 

   schvaluje prodloužen�� n��jemn�� smlouvy na byt v ul. Revolučn��  č.p. 794 V.K. do 31.12.2012.

   57/2012-RADA/2518                 

   schvaluje prodloužen�� n��jemn�� smlouvy na byt ul. ČSA v č.p. 457 R.K. do 31.12.2012.

   57/2012-RADA/2519                 

   schvaluje prodloužen�� n��jemn�� smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1063 M.N. do 31.12.2012.

   57/2012-RADA/2520                 

   bere na v��dom�� uzavřen�� M��stsk�� knihovny Žamberk v term��nu od 13.08.-17.08.2012.

   57/2012-RADA/2521                 

   bere na v��dom�� informaci ředitelky M��stsk�� knihovny o zhodnocen�� pr��ce knihovny po dvou letech a schvaluje zm��nu platov��ho vým��ru Ing. Jan�� Hlav��čov�� od 01.07.2012 a ukl��d�� Odboru finančn��mu

   připravit zm��nu mzdov��ho limitu pro PO M��stsk�� knihovna.

                                                                               Term��n: 04.07.2012

   57/2012-RADA/2522                 

   bere na v��dom�� z��pis z jedn��n�� ohledn�� využit�� býval��ho are��lu ČVZ ze dne 16.05.2012.

   57/2012-RADA/2523                 

   schvaluje z��štitu starosty m��sta nad z��vody r��diem ř��zených modelů kategorie F3B poř��daných na letišti v Žamberku ve dnech 01.-02.09.2012.

   57/2012-RADA/2524                 

   schvaluje odm��ny ředitelům př��sp��vkových organizac��, veliteli M��P a ředitelům TS Žamberk, s.r.o., a Spr��v�� budov Žamberk, s.r.o., viz př��loha.

   57/2012-RADA/2525                 

   schvaluje z��bor č��sti pozemku parc.č. 3745/1 v ul. Českých bratř�� před č.p.268 za ��čelem stavby lešen�� z důvodu stavby - zateplen�� domu od 09.07.- 31.08.2012. Žadatel: V.M.

   57/2012-RADA/2526                 

   schvaluje prodloužen�� n��jemn�� smlouvy v m��stsk�� ubytovn�� v č.p. 1052 J.S. do 30.09.2012.

   57/2012-RADA/2527                 

   schvaluje provozov��n�� vodn�� atrakce Aquazorbing na m��stsk��m koupališti od 23.06.2012 do 31.09.2012. Žadatel: MARKO, Žamberk.

   57/2012-RADA/2528                 

   souhlas�� s převodem družstevn��ho bytu č. 8 v ul. Dukelsk�� č.p. 973 Žamberku z důvodu převodu členských pr��v a povinnost�� z M.V. na Š.B., a s převodem družstevn��ho bytu č. 6 v ul. Dukelsk�� č.p. 972 v Žamberku, z důvodu převodu členských pr��v a povinnost�� z E.M. na D.B. Žadatel: Bytov�� družstvo U Jatek, Žamberk.  

   57/2012-RADA/2529                 

   schvaluje odm��nu ředitelce M��stsk�� knihovny za výkon region��ln��ch funkc�� za obdob�� 1-6/2012 dle př��lohy.

   57/2012-RADA/2530                 

   schvaluje prodloužen�� z��boru chodn��ku na Masarykov�� n��m. před č.p. 86 a v ul. Kosteln�� do 13.7.2012. Žadatel: REKOS Ševč��k, s.r.o., ČS. arm��dy 1401, Žamberk.

   57/2012-RADA/2531                 

   schvaluje stanoven�� dopravn��ho značen�� na pozemku parc.č. 3832 v k.��. Žamberk v are��lu OLÚ Albertinum Žamberk, dle př��lohy.

   57/2012-RADA/2532                 

   schvaluje poskytnut�� propagačn��ch materi��lů a předm��tů m��sta na 36. ročn��k sportovn��ch her pro zdravotn�� postižen�� občany a d��ti konan��  24.8.-26.8.2012. Žadatel: Centrum pro zdravotn�� postižen�� Pardubick��ho  kraje, čs. arm��dy 1181, Úst�� nad Orlic�� a ukl��d��

   Zuzan�� Žv��čkov�� propagačn�� materi��ly a předm��ty m��sta poskytnout.

                                                                                    Term��n: 31.7.2012

   57/2012-RADA/2533                 

   bere na v��dom�� technický n��vrh řešen�� př��stavby ZŠ 581 v Žamberku a ukl��d�� odboru REÚP zařadit projekt do Pl��nu velkých investic a schvaluje pod��n�� ž��dosti o přid��len�� dotace na př��stavbu ZŠ 581.

                                                                            Jiř�� Dytrt, starosta m��sta 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    

    

Set Home | Add to Favorites

All Rights Reserved Powered by Free Document Search and Download

Copyright © 2011
This site does not host pdf,doc,ppt,xls,rtf,txt files all document are the property of their respective owners. complaint#nuokui.com
TOP